• Toto vyhlásenie sa týka nasledujúcich okruhov:

  osobných údajov, ktoré získame od ľudí, ktorí sú v styku s našimi webovými lokalitami, produktmi, službami a aplikáciami.

  Produkty a služby McAfee

  Netýka sa však týchto okruhov:

  obsahu webových lokalít, na ktoré príležitostne odkazujeme prepojeniami a ktoré spravujú spoločnosti, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti McAfee;
  našich zamestnaneckých záznamov.

 • Produkty a služby McAfee

  Údaje používame na tieto účely:

  zabezpečenie zariadení a systémov;

  riadenie našich vzťahov s vami;

  vylepšenie produktov a služieb zabezpečenia;

  ochranu údajov.

  • zabezpečenie zariadení a systémov;

  • riadenie našich vzťahov s vami;

  • vylepšenie produktov a služieb zabezpečenia;

  • ochranu údajov.

 • Našim cieľom je chrániť vaše údaje pred ohrozeniami zabezpečenia.

  Pri každom zapnutí zariadenia, pripojení do siete alebo otvorení súboru pred vami stojí významné riziko zo strany hackerov, odosielateľov nevyžiadanej pošty, malwaru, spywaru a iných foriem neoprávneného prístupu k vašim údajom a systémom.


  Pracujeme na obmedzovaní týchto ohrození tromi kľúčovými spôsobmi:

  • analýzou znakov rizika alebo podozrivej aktivity v údajoch odoslaných do vašich zariadení;
  • posúdením povesti odosielajúceho zariadenia s cieľom určiť, či sa má povoliť prístup;
  • prispôsobením odozvy na nové ohrozenia na základe informácií z našej celosvetovej siete
  • .
 • Chránime všetky typy údajov

  Zhromažďujeme osobné údaje, údaje o zariadeniach a údaje o sieti a aktivitách, keď dostanete alebo používate produkty či služby McAfee alebo keď komunikujete so zariadením pomocou služieb McAfee.

  Čo sú údaje

  Spoločnosť McAfee zhromažďuje niektoré údaje osobnej povahy (údaje, pomocou ktorých je možné určiť totožnosť jednotlivca samostatne alebo v spojení s inými údajmi).

  Spoločnosť McAfee tiež zhromažďuje údaje, ktoré nemajú osobnú povahu a pomocou ktorých samotných nie je možné určiť totožnosť jednotlivca.

  Keď sa údaje, ktoré nemajú osobnú povahu, skombinujú s ďalšími údajmi, takže je z nich potom možné určiť totožnosť jednotlivca, zaobchádzame s takou kombináciou ako s osobnými údajmi.

 • Na ochranu údajov sú potrebné údaje

  Bot je softvér, ktorý pri svojej aktivácii automaticky vykoná určitú činnosť. Názov pochádza zo slova „robot“.

  Vírus je softvér, ktorý sa šíri z jedného počítača alebo zariadenia zvyčajne bez povolenia používateľov. Podobne ako vírusy v ľuďoch aj vírusy v počítačoch alebo zariadeniach majú vplyv na fungovanie nositeľa. Vírusom môže byť bot (a naopak).

  Malware je softvér, ktorý môže spôsobiť škodu vám alebo na vašom počítači či zariadení.

  Čím viac vieme o systéme alebo zariadení, ktoré spravuje údaje pod našou ochranou, tým lepšie dokážeme predvídať ohrozenia a chrániť vás, vaše zariadenia a vaše informácie.

  Potrebujeme údaje
 • Chránime vás nepretržite

  Nasledujúce úlohy vyžadujú množstvo údajov, pomocou ktorých vám môžeme poskytnúť zabezpečenie a ochranu osobných údajov:

  • Ochrana pred nevyžiadanou poštou

  • Ochrana proti vírusom

  • Ochrana pred neoprávneným preniknutím

  • Predvídanie ohrození a prevencia pred nimi

   
  • Šifrovanie údajov

  • Predchádzanie strate údajov

  • Uzamknutie mobilného zariadenia

  • Ochrana domácej siete

 • Zhromažďujeme osobné a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete.

  Nezhromažďujeme vedome osobné údaje priamo od detí mladších ako 13 rokov. Rodičia alebo opatrovníci si môžu zaregistrovať zabezpečenie celej rodiny.

  Zhromažďujeme vaše osobné údaje, keď nám ich poskytnete vy alebo niekto vo vašom mene. Údaje zhromažďujeme tiež vtedy, keď dostanete alebo používate produkty či služby McAfee alebo keď komunikujete so zariadením pomocou služieb McAfee.

  Kontaktné údaje

  Platobné informácie

  Doručovacia a fakturačná adresa

  História nákupov

  Meno a heslo používateľa

  Komunikácia s nami

  • Kontaktné údaje

  • Platobné informácie

  • Doručovacia a fakturačná adresa

  • História nákupov

  • Meno a heslo používateľa

  • Komunikácia s nami

  Môžeme zhromažďovať...

  • podrobnosti o vašich počítačoch, zariadeniach, aplikáciách a sieťach (vrátane adries IP, charakteristík prehliadača, identifikačných znakov a charakteristík zariadenia, informácií o operačnom systéme zariadenia a jazykových nastaveniach systému);
  • aktivity na našich webových lokalitách alebo spôsoby používania našich produktov a služieb; adresy URL, z ktorých prichádzate na naše webové lokality, a dátumy a časy vašich návštev a údaje o postupnosti kliknutí, ako sú údaje bežne zaznamenávané v denníkoch webových serverov;
  • podrobnosti o používaní Internetu a siete (napríklad adresy URL alebo názvy domén navštívených webových lokalít, informácie o aplikáciách, ktoré sa pokúšajú o prístup do vašej siete, alebo údaje o prenosoch);
  • údaje o súboroch a komunikáciách, ako napríklad potenciálnom malware alebo nevyžiadanej pošte (sem patria počítačové súbory, e-maily a prílohy, e-mailové adresy, metaúdaje a údaje o prenosoch týkajúce sa súborov a komunikácií alebo častí či súborov hash – súbor hash je súbor, ktorý bol matematickým algoritmom skonvertovaný na číselný reťazec – akýchkoľvek týchto údajov); sem patria podobné informácie od tretích strán, ktoré sú s vami v styku;
  • ďalšie informácie použité pri obsluhe našich produktov a služieb (ako napríklad informácie týkajúce sa počtu skontrolovaných, podozrivých, infikovaných alebo nežiaducich súborov alebo e-mailov či počtu infekcií malwarom);
  • informácie, ktoré môžu byť súčasťou vírusu, vzorky malwaru alebo súboru, ktorý považujete za podozrivý a ktorý odošlete spoločnosti McAfee na kontrolu.

  Príklady:

  • podrobnosti o vašich počítačoch, zariadeniach, aplikáciách a sieťach (vrátane adries IP, charakteristík prehliadača, identifikačných znakov a charakteristík zariadenia, informácií o operačnom systéme zariadenia a jazykových nastaveniach systému);
  • aktivity na našich webových lokalitách alebo spôsoby používania našich produktov a služieb; adresy URL, z ktorých prichádzate na naše webové lokality, a dátumy a časy vašich návštev a údaje o postupnosti kliknutí, ako sú údaje bežne zaznamenávané v denníkoch webových serverov;
  • podrobnosti o používaní Internetu a siete (napríklad adresy URL alebo názvy domén navštívených webových lokalít, informácie o aplikáciách, ktoré sa pokúšajú o prístup do vašej siete, alebo údaje o prenosoch);
  • údaje o súboroch a komunikáciách, ako napríklad potenciálnom malware alebo nevyžiadanej pošte (sem patria počítačové súbory, e-maily a prílohy, e-mailové adresy, metaúdaje a údaje o prenosoch týkajúce sa súborov a komunikácií;
  • ďalšie informácie použité pri obsluhe našich produktov a služieb, ako napríklad informácie týkajúce sa počtu skontrolovaných, podozrivých, infikovaných alebo nežiaducich súborov alebo e-mailov či počtu infekcií malwarom;
  • informácie, ktoré sa stanú súčasťou vzorky vírusu alebo malwaru, ktorú odošlete spoločnosti McAfee na kontrolu.
 • Údaje používame tak, aby sme slúžili vašim potrebám zabezpečenia a ochrany osobných údajov:

  poskytovanie produktov a služieb na predvídanie ohrození a ochranu pred nimi;

  poskytovanie odporúčaní a aktualizácií produktov v oblasti zabezpečenia;

  vedenie výskumov a analýz zabezpečenia;

  poskytovanie zákazníckej podpory;

  zakladanie a správa kont McAfee;

  prevencia a ochrana pred trestnou činnosťou;

  prispôsobenie používateľského rozhrania;

  komunikácia s vami a marketingové činnosti;

  povolenie publikovania v našich blogoch a fórach;

  vylepšovanie vlastností našich webových lokalít;

  vývoj nových produktov a služieb;

  vykonávanie účtovníctva, auditov a zhromažďovania informácií;

  vyšetrovanie potenciálnych reklamácií a žalôb alebo zakázaného správania;

  dodržiavanie a vymáhanie dodržiavania platných právnych postupov;

  • poskytovanie produktov a služieb na predvídanie ohrození a ochranu pred nimi;

  • poskytovanie odporúčaní a aktualizácií produktov v oblasti zabezpečenia;

  • vedenie výskumov a analýz zabezpečenia;

  • poskytovanie zákazníckej podpory;

  • zakladanie a správa kont McAfee;

  • prevencia a ochrana pred trestnou činnosťou;

  • prispôsobenie používateľského rozhrania;

  • komunikácia s vami;

  • povolenie publikovania v našich blogoch a fórach;

  • vylepšovanie vlastností našich webových lokalít;

  • vývoj nových produktov a služieb;

  • vykonávanie účtovníctva, auditov a zhromažďovania informácií;

  • vyšetrovanie potenciálnych reklamácií a žalôb alebo zakázaného správania;

  • dodržiavanie a vymáhanie dodržiavania platných právnych postupov;

 • Údaje používame na poskytovanie aktuálnej ochrany.

  Naše produkty a služby môžu spracovávať určité údaje, aby skontrolovali, či je potrebné obnoviť alebo aktualizovať súbory súvisiace s týmito produktmi a službami. Používame súhrnné výkazy na analýzu frekvencie určitých ohrození a určenie prevládajúcich ohrození.

  Odosielame aktualizácie.
 • Na poskytnutie ochrany potrebujeme adresy IP a ďalšie údaje o zariadení.

  Adresy IP nepoužívame na marketingové účely, ako napríklad na reklamy online alebo na rozosielanie marketingových správ.

  Adresa internetového protokolu (adresa IP) je číselné označenie priradené každému zariadeniu – napríklad počítaču, tlačiarni či serveru – ktoré je účastníkom počítačovej siete využívajúcej na komunikáciu internetový protokol. Predstavuje označenie, pomocou ktorého sa zariadenia (napr. počítače) navzájom hľadajú v sieti.

  Adresy IP sú príkladom údaja o zariadení, ktorý má kritický význam pre služby zabezpečenia a služby na ochranu osobných údajov. Aj keď sú adresy IP niekedy spojené s jediným systémom, sú najčastejšie spojené so skupinou systémov, systémom zdieľaným viacerými používateľmi alebo bránou do skupiny systémov či zariadení.

  Napríklad adresy IP v e-mailoch sú zvyčajne spojené s poskytovateľom e-mailových služieb, a nie so zariadením.

  Jeden z našich technických expertov vysvetľuje adresy IP takto:

 • Niekedy musíme zdieľať informácie alebo osobné údaje

  • ak to požaduje zákon alebo právny proces alebo v záujme bezpečnosti štátu;
  • ak to požadujú štátne úrady, ako sú orgány na presadzovanie práva alebo iné oprávnené tretie strany;
  • ak je to požadované v súvislosti s vyšetrovaním podozrivej či nezákonnej činnosti alebo s hrozbou zákonnej zodpovednosti;
  • ak je zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné, aby sa zabránilo fyzickým, finančným alebo iným ujmám, zraneniam alebo stratám.
  Niekedy musíme zdieľať údaje
 • Svoje osobné údaje môžete spravovať

  voľba

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budeme mať vzájomný obchodný vzťah a kým ich budeme potrebovať na interné výkazníctvo alebo z dôvodu právnych požiadaviek.

  • Odber našich marketingových e-mailových správ si môžete odhlásiť. Prejsť na stránku Moje konto na našej webovej lokalite
  • Môžete zmeniť nastavenia, ktoré určujú spôsob zhromažďovania vašich údajov v našich produktoch.
  • Ak chcete odstrániť svoje osobné údaje zo svojej svedeckej reklamy na webovej lokalite McAfee, kontaktujte zákaznícky servis.
  • Ak chcete získať prístup k osobným údajom, ktoré sme od vás získali, a chcete ich doplniť alebo odstrániť, môžete nás kontaktovať na adrese privacy@mcafee.com alebo ľubovoľných adresách uvedených v tomto vyhlásení.

  Nezabudnite, že väčšina našich produktov a služieb vyžaduje na ochranu údajov vaše údaje. Ak zakážete zhromažďovanie všetkých údajov, nebudú naše produkty fungovať.

  Ak sa rozhodnete, že už od nás nechcete dostávať marketingové informácie, môžeme s vami ostať v kontakte vo veciach, ako sú aktualizácie zabezpečenia, funkcie produktu, odpovede na požiadavky služieb alebo iné komunikácie súvisiace s transakciami.

 • Na bezpečné uchovanie údajov používame administratívne a organizačné opatrenia.

  Prístup k údajom majú iba oprávnení pracovníci. Okrem toho naše detailné organizačné procesy zaisťujú také používanie údajov, ktoré je v súlade s týmto vyhlásením.

  Administratívne zabezpečenie
 • Na prevenciu pred stratou alebo zneužitím údajov používame fyzické zabezpečenie.

  Na prevenciu pred prístupom k zariadeniam, pracovníkom alebo prevádzkam, ktoré spravujú vaše údaje, používame fyzické zabezpečenie.

  Fyzické zabezpečenie
 • Na bezpečné uchovanie údajov používame technické prostriedky zabezpečenia.

  Údaje sú šifrované pomocou vyspelých metód šifrovania a ďalších technických prostriedkov zabezpečenia. Pri platbách na našej webovej lokalite napríklad používame šifrovanie SSL.

  Šifrovanie údajov
 • Chránime údaje bez ohľadu na miesto, kde žijete

  Spoločnosť McAfee je celosvetovo činný podnik, ktorý sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a údaje vášho systému. Poskytujeme stálu a rozsiahlu úroveň ochrany bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa nachádzate vy alebo spoločnosť McAfee.

  Ak sa nachádzate v Európskej hospodárskej oblasti (EHO) alebo vo Švajčiarsku, spĺňame platné zákonné požiadavky na primeranú ochranu prenosu osobných údajov do krajín mimo EHO alebo Švajčiarska. Spoločnosť McAfee má certifikáciu v rámci programu na ochranu osobných údajov Safe Harbor.

  Vaše údaje môžeme uchovávať všade, kde má spoločnosť McAfee a jej poskytovatelia služieb svoje prevádzky.

  Celosvetová ochrana
 • Zaujíma nás váš názor

  Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete aktualizovať informácie, ktoré o vás uchovávame, alebo svoje predvoľby, kontaktujte nás.


  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytujeme takto:

  • zobrazením prepojení na našich webových lokalitách;
  • odkazovaním v našich podmienkach používania a licenčných zmluvách s koncovým používateľom;
  • prípadným uvedením v našich zmluvách a ďalších právnych dokumentoch.

  Pošlite e-mail nášmu oddeleniu ochrany osobných údajov na adrese:

  privacy@mcafee.com

  Zavolajte nám na číslo:

  +1 972 963 7902

  Okrem spoločnosti McAfee, Inc. môžete napísať aj právnemu subjektu, s ktorým máte obchodný vzťah. Obidve organizácie zodpovedajú za to, aby boli vaše osobné údaje zhromažďované a spracovávané v súlade s týmto vyhlásením.

  • V USA, Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike a Karibskej oblasti:
   McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd.
   Santa Clara, California 95054
  • V Kanade, Európe, na Strednom východe, v Afrike, Ázii a Pacifickej oblasti:
   McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal
   2449 Luxembourg, Luxembourg
  • V Japonsku:
   McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan
 • Ďakujeme vám za dôveru.

  Príležitostné zmeny zásad ochrany osobných údajov

  Toto vyhlásenie môžeme kedykoľvek aktualizovať zverejnením dodatkov alebo úprav na tejto webovej stránke. Ak sa kedykoľvek rozhodneme použiť osobné údaje spôsobom, ktorý sa podstatne líši od spôsobu uvedeného v čase zhromažďovania týchto údajov, upozorníme používateľov e-mailom alebo dobre viditeľným upozornením na našej webovej lokalite a v prípade, že je potrebný súhlas zo strany našich používateľov, požiadame najprv o takýto súhlas.

  Vážime si dôveru, s ktorou nám zverujete ochranu vašej osoby a vašich systémov pred ohrozeniami osobných údajov a zabezpečenia. Ďakujeme vám za čas, ktorý ste venovali preštudovaniu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


  Teraz si vytvorte svoju vlastnú postavičku Privacy Ninja:

  Telo:

  Čelenka:

  Nástroje:

Podeľte sa o svoju divokú postavičku Privacy Ninja s priateľom!

P.S. Žiadne z týchto informácií nebudú zhromaždené, takže zdieľajte slobodne.

Odoslať

×