Licenční smlouva se společností McAfee
 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 7. května 2020

 

Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost McAfee.

 

Toto je smlouva („Smlouva“) mezi vámi jakožto fyzickou osobou nebo malou firmou („vy“) a společností McAfee, LLC („McAfee“, „naše“, „my“ nebo „nás“), nebo v závislosti na místě vašeho pobytu nebo způsobu získání produktu či služby, jednou z našich poboček uvedených níže. Tato smlouva stanovuje vaše práva a podmínky, podle kterých můžete využívat náš software a služby („Software“ nebo „Služby“). Doporučujeme vám přečíst si celý dokument, včetně odkazovaných podmínek, protože všechny podmínky jsou důležité a společně tvoří tuto závaznou Smlouvu. VĚNUJTE ZVLÁŠTNÍ POZORNOST ZÁVAZNÉMU ARBITRÁŽNÍMU USTANOVENÍ A ZÁKAZU HROMADNÝCH ŽALOB NÍŽE, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘEŠENÍ SPORŮ.

 

Kliknutím na tlačítko přijetí, elektronickým uvedením souhlasu, načtením softwaru nebo využíváním softwaru či služeb jiným způsobem vyjadřujete souhlas s podmínkami využívání této smlouvy. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, Software ani Služby neinstalujte, nespouštějte a nepoužívejte. Pokud jste přijali více verzí licenční smlouvy, pak nejnovější verze, kterou jste přijali, představuje Smlouvu mezi vámi a námi a nahrazuje všechny předchozí verze. Pokud dojde k rozporu mezi přeloženou a anglickou verzi této Smlouvy, platí anglická verze.

 

Smlouva zahrnuje:

 

  • Licenční podmínky (včetně omezení, vlastnictví, změn, ukončení a ochrany osobních údajů)
  • Podmínky plateb a poskytování podpory (včetně automatického obnovení, zrušení, vrácení peněz, poskytování podpory a aktualizací)
  • Podmínky týkající se konkrétních produktů a služeb (včetně bezplatných produktů)
  • Podmínky týkající se služeb ochrany identity
  • Závazné rozhodčí řízení a zákaz hromadných žalob
  • Obecné právní podmínky (včetně omezených záruk, odmítnutí záruk, omezené odpovědnosti, licencujících subjektů a ustanovení místních zákonů)
  • Kontaktní informace společnosti McAfee

 

PODMÍNKY LICENCE

 

 Udělení licence pro osobní využívání. S potěšením vám (fyzické osobě) udělujeme vaši osobní, nepřenosnou, nevýhradní, časově omezenou licenci k instalaci a využívání libovolného Softwaru a Služeb, pro které jste si zakoupili předplatné pro osobní využívání na určitém počtu zařízení a pro určitý počet uživatelů uvedený ve vašem Licenčním oprávnění nebo Oprávnění ke službě podle Systémových požadavků.

 

„Licenčním oprávněním“ se rozumí počet a typ zařízení a uživatelů, kteří mohou Software používat v souladu s údaji uvedenými na dokladech, které byly součástí nákupu nebo stažení, mezi něž mohou patřit například tyto doklady (v závislosti na kanálu, jehož prostřednictvím jste licenci zakoupili): stránka s potvrzením o provedení platby, stránka s popisem produktu na našich webových stránkách, e-mailové potvrzení, které vám v souvislosti s koupí zašleme, obal v případě zakoupení v maloobchodní prodejně nebo jiný doklad o transakci, který máte k dispozici od zakoupení produktu. Není-li nikde uveden licencovaný počet zařízení nebo uživatelů, vztahuje se Licenční oprávnění na jedno zařízení a jednoho uživatele.

 

„Oprávnění ke službě“ představuje rozsah a dobu trvání zakoupených Služeb tak, jak jsou uvedeny v dokladech, které máte k dispozici od zakoupení produktu. Není-li na žádném z dokladů uveden rozsah nebo doba platnosti, vztahuje se Oprávnění ke službě na jedno zařízení a jednoho uživatele po dobu jednoho roku.

 

„Systémové požadavky“ představují podporovaná zařízení a operační systémy, na kterých bude konkrétní produkt McAfee správně fungovat, jak je uvedeno na našich webových stránkách. Odpovídáte za splnění Systémových požadavků, jako je například získávání aktualizací a upgradů, které vám umožní další používání Softwaru.

 

Udělení licence pro využívání malými firmami.  Tato licence povoluje používání Softwaru pouze personálem zaměstnaným licencovanou malou firmou. Na základě podmínek této Smlouvy a registrace Softwaru vám tímto udělujeme nevýhradní, nepřenosné právo k používání Softwaru na počtu zařízení, na který jste zakoupili licence předplatného, jak je uvedeno v dokumentaci, která byla součástí nákupu, pokud takové používání probíhá pouze do dobu předplaceného období, které jste zakoupili, výhradně za účelem interních obchodních operací. (Pro účely této Smlouvy znamená používání Softwaru přístup, instalaci, stahování, kopírování nebo jiný užitek z používání Softwaru). Berete na vědomí, že tento Software a všechny související informace jsou vlastnictvím naším a našich dodavatelů. Po dobu trvání předplatného budete mít nárok na Aktualizace, které jsou z naší strany obecně dostupné. Tato licence je z naší strany zrušitelná, jak je uvedeno v této Smlouvě.

 

Máte právo Software využívat pouze na podporovaných přístrojích a operačních systémech a na toto využití může mít negativní vliv výkon a kompatibilita vašeho hardwaru a softwaru či nedostatečný přístup k internetu. Odpovídáte za splnění Systémových požadavků a náklady na přístrojové vybavení, včetně nákladů na získání příležitostných aktualizací nebo upgradů, které vám umožní další používání Softwaru. Systémové požadavky jsou uvedeny na stránce popisu produktu. (Pro účely této Smlouvy znamená stránka s popisem produktu buď webovou stránku popisující produkt, a/nebo příslušný datový list produktu.)  

 

Musíte registrovat každou licenci na Software, kterou zakoupíte. Registrace je vyžadována proto, aby se vám dostalo technické podpory, abyste měli nároky na jakoukoli poskytovanou relaci Služby odstraňování virů každý rok v rámci ročního předplatného na zakoupenou licenci a aby každá licence, kterou v budoucnu zakoupíte, měla stejné datum obnovení jako vaše původně zakoupené licence. Nevyužité relace se nepřenášejí do dalšího roku předplatného. Je vaší povinností zajistit, aby někdo v organizaci měl přístup k vašemu registračnímu účtu a e-mailové adrese uvedené v profilu účtu za účelem získání podpory z naší strany a obdržení poměrné výše dodatečných nákupů licencí popsaných níže.

 

Pokud v budoucnu zakoupíte dodatečné licence na Software, který jste registrovali na svém účtu, a použijete na nový nákup e-mailovou adresu uvedenou na svém profilu účtu, počáteční období dodatečných licencí bude automaticky omezeno tak, aby bylo datum obnovení stejné jako datum obnovení licencí Softwaru, které jste zakoupili původně.  V takovém případě vám bude účtována poměrná cena předplatného na základě kalendářního dne, který je základem omezeného počátečního období. Pokud své původní licence neregistrujete ke svému účtu, nebo nepoužijete e-mail spojený s tímto účtem během placení, bude vám účtována poměrná cena a předplacené období těchto dodatečných licencí bude obdobím, které jste zakoupili.

 

Je-li Smlouva z jakéhokoli důvodu vypovězena nebo její platnost vyprší, ztrácíte vy i všichni zaměstnanci právo Software používat a spouštět, což platí i pro všechny úložné a zálohovací služby online, a my podle svého uvážení můžeme zrušit a/nebo uzavřít váš účet. Po vypovězení nebo vypršení Smlouvy podle našich standardních směrnic smažeme veškerá vaše data a zálohy (text, soubory, odkazy, obrázky a jiné materiály) (dále jen „materiály“) uložené na našich serverech. Je na vás, abyste si materiály uložili nebo zálohovali jinde, než tato Smlouva vyprší nebo je vypovězena. Použití Softwaru, a to kdykoli, se řídí podmínkami této Smlouvy.

 

Omezení. Software a Služby jsou vám licencovány, nikoli prodávány, a jsou chráněny zákony a úmluvami USA a mezinárodními zákony a úmluvami. Nemáte právo Software a Služby bez našeho souhlasu reprodukovat ani distribuovat, a pokud tak učiníte, můžete se vystavovat riziku pokuty nebo jiného postihu podle občanského i trestního práva v dané jurisdikci. Je zakázáno: (i) provádět zpětnou analýzu nebo se jinak snažit o zjištění zdrojového kódu Softwaru a Služeb, pokud toto není povoleno zákonem; (ii) Software a Služby upravovat nebo vytvářet na jejich základě jakákoli odvozená díla; (iii) Software a Služby publikovat, kopírovat (jinak než jako zálohu, je-li to povoleno doklady o nákupu), prodávat, půjčovat, pronajímat, poskytovat na ně další licence, postupovat nebo je jiným způsobem převádět jiné osobě; (iv) využívat Software a Služby ke komerčním účelům (pokud nejste malá firma, kdy platí výše uvedené Udělení licence pro využívání malými firmami.); (v) snažit se o obcházení technických ochranných opatření v Softwaru a Službách; (vi) využívat Software a Služby k porušování zákonů a (vii) provádět jakékoli činnosti, které jinak zasahují jiným osobám do jejich využívání Softwaru a Služeb. Pokud jste Software a Služby nainstalovali v zařízení, které poté darujete nebo prodáte jiné osobě, jste povinni z něj Software a Služby odstranit a zrušit registraci zařízení ve svém účtu. Pokud dojdeme k závěru, že jste tuto Smlouvu porušili, máme právo ji vypovědět nebo pozastavit její platnost a také zrušit váš účet nebo váš přístup k Softwaru a Službám. Software a Služby mohou obsahovat ochranné prvky, které omezují velikost úložiště obsahu, šířku pásma nebo počet zařízení, na která lze Software a Služby nainstalovat. Jejich pomocí vám můžeme pozastavit přístup k Softwaru a Službám, pokud dojdeme k závěru, že jste porušili tuto Smlouvu, nebo pokud dojde k vypršení či vypovězení vaší Licence.

 

Vlastnictví. My, společně s našimi dodavateli a partnery, budeme i nadále vlastníkem našeho Softwaru a Služeb a všech práv souvisejících s tímto Softwarem a Službami, včetně všech práv duševního vlastnictví. Jediná práva, která vám udělujeme, jsou pouze práva výslovně uvedená v této Smlouvě. Dále platí, že pokud nám poskytnete nějaké komentáře, informace, názory nebo návrhy týkající se Softwaru a Služeb, souhlasíte a potvrzujete, že máme právo je využívat bez omezení, k jakýmkoli účelům a zdarma.

 

Bezplatný Software a neplacené Služby. Software a Služby mohou zahrnovat: (A) bezplatné verze Softwaru, včetně (i) všech funkcí zahrnutých v placeném předplatném, za které už neúčtujeme poplatky nebo které vám nabízíme bezplatně, a (ii) všech funkcí, které vám poskytujeme v rámci bezplatné verze, jako laskavost nebo pro účely vyzkoušení, nebo které nesou označení „předběžná verze“, „omezená verze“, „beta verze“ či jsou jinak popsány jako zkušební, netestované nebo funkční jen zčásti („bezplatný Software“), a (B) služby, které vám poskytujeme bezplatně jako laskavost a které mohou být označeny podobně jako bezplatný Software a mohou být zkušební, netestované nebo funkční jen zčásti („neplacené Služby“).

 

Placené předplatné. Vaše oprávnění používat Software a Služby platí po období předplatného uvedené v dokladech, které byly součástí nákupu („Předplacené období“) a případně každé další obnovené období, pokud nedojde k ukončení Smlouvy. V dokumentech, které byly součástí nákupu, není uvedena délka období, kdy můžete používat produkty a služby. Předplacené období trvá jeden rok od data zakoupení Softwaru a Služeb. Obnovení předplaceného období předpokládá vaše přijetí a souhlas s aktuální verzí Licenční smlouvy se společností McAfee.

 

Bezplatný Software a neplacené Služby. Vaše oprávnění používat produkty společnosti McAfee platí po dobu, po kterou je bezplatný Software nainstalován nebo po kterou vám bezplatný Software nebo neplacené Služby dáváme k dispozici, a stále podléhá příslušným omezením uvedeným ve stažených dokladech.

 

Změny této Smlouvy. Společnost McAfee může smluvní podmínky průběžně aktualizovat a měnit. Pokud máte placené předplatné, budou se na Vás nové smluvní podmínky vztahovat při obnovení předplatného. Pokud s novými smluvními podmínkami nesouhlasíte, odmítněte její změny zrušením automatického obnovování, odinstalováním Softwaru a ukončením používání veškerého Softwaru nebo Služeb na konci předplaceného období.

 

U bezplatného Softwaru a neplacených Služeb přijmete změny této Smlouvy dalším využíváním bezplatného Softwaru nebo neplacených Služeb. Pokud aktualizovanou Smlouvu odmítnete, ztratíte právo využívat licenci na bezplatný Software nebo neplacené Služby a jste povinni ukončit přístup k neplaceným Službám nebo bezplatnému Softwaru, přestat je používat a odinstalovat bezplatný Software.

 

Ukončení. Smlouvu můžeme vypovědět, pokud nedodržíte její podmínky. Oprávnění k používání Softwaru také můžete kdykoli vypovědět i vy, a to trvalým vymazáním Softwaru a Služeb ze svých zařízení a zrušením svého účtu u nás. Před vymazáním Softwaru a Služeb si prostudujte naše zásady vracení peněz a ověřte, zda máte nárok na vrácení peněz. Pokud platnost této Smlouvy vyprší nebo je Smlouva ukončena, (i) ztrácíte právo používat Software a Služby, včetně online služeb úložiště nebo zálohování, (ii) musíte trvale vymazat Software a Služby z vašich zařízení a (iii) můžeme dle vlastního uvážení zrušit nebo uzavřít váš účet. Po vypovězení nebo vypršení Smlouvy podle našich standardních směrnic odstraníme veškerá vaše data a zálohy (text, soubory, odkazy, obrázky a jiné materiály) (dále jen „materiály“) uložené na našich serverech. Je na vás, abyste si materiály uložili nebo zálohovali jinde, než tato Smlouva vyprší nebo je vypovězena.

 

Ochrana osobních údajů. Informace o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje v rámci našich webových stránek (dále jen „stránky“), produktů, služeb a webových a mobilních aplikací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

PODMÍNKY PLATEB A POSKYTOVÁNÍ PODPORY

 

AUTORIZACE PLATBY.

 

TÍMTO UDĚLUJETE SOUHLAS NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO AUTORIZOVANÉMU PARTNEROVI SE STRHÁVÁNÍM DLUŽNÝCH ČÁSTEK SOUVISEJÍCÍCH S VAŠÍM NÁKUPEM, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO OBNOVENÍ PŘEDPLATNÉHO, Z VAŠÍ KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTY NEBO JINÉHO PLATEBNÍHO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JSTE UVEDLI. ZAVAZUJETE SE TAKÉ NÁS BEZODKLADNĚ INFORMOVAT O VŠECH ZMĚNÁCH V ČÍSLE KARTY, DATU JEJÍHO VYPRŠENÍ A DALŠÍCH PLATEBNÍCH ÚDAJŮ. U KREDITNÍCH A DEBETNÍCH KARET NÁM TAKÉ UDĚLUJETE SOUHLAS K AKTUALIZACI VAŠICH PLATEBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ AKTUALIZACÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO OBDRŽENÝCH OD VYDAVATELE KARTY A PŘÍSLUŠNÉ SÍTĚ KARET A S POUŽITÍM TAKTO ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ PAK MŮŽEME STRHÁVAT ČÁSTKY, KTERÉ NÁM MÁTE UHRADIT. VYHRAZUJEME SI TAKÉ PRÁVO OPAKOVAT NEÚSPĚŠNÝ POKUS O PLATBU POTŘEBNOU K DOKONČENÍ TRANSAKCE, VČETNĚ NAPŘ. OPAKOVÁNÍ PLATBY POMOCÍ NEPŘIJATÉ KARTY S PRODLOUŽENOU DOBOU KONCE PLATNOSTI. TOTO PROHLÁŠENÍ BUDE POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ SOUHLAS S HRAZENÍM PŘÍSLUŠNÝCH POPLATKŮ Z VAŠÍ KARTY ČI POMOCÍ JINÉHO PLATEBNÍHO NÁSTROJE.

 

Automatické obnovení.

 

Souhlasíte, že vaše placené předplatné bude automaticky obnoveno. Opravňujete naši společnost nebo našeho autorizovaného partnera, aby na vaši uvedenou kartu nebo platební zařízení během 30 dní od data vypršení předplatného naúčtoval cenu za obnovení předplatného platnou v den obnovení předplatného. Cena předplatného při automatickém obnovení se může měnit. Vaše obnovení předplatného je trvalé a bude pokračovat do jeho zrušení. Pokud chcete další informace nebo zrušit své předplatné či upravit nastavení automatického obnovování, přihlaste se na stránku Můj účet nebo se obraťte na zákaznickou podporu. Před uplynutím předplaceného období vás vyrozumíme o blížícím se obnovení předplatného, a to zasláním upozornění na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem profilu. Upozorňujeme, že když k nákupu předplatného použijete jiný způsob platby než platební kartu nebo debetní kartu, nemusí automatické obnovení proběhnout správně. Dojde-li v době obnovení předplatného u softwaru nebo služeb k přejmenování, upgradu nebo nahrazení novou nabídkou s přiměřeně srovnatelnými parametry, můžeme vám dle vlastního uvážení při obnovení automaticky aktivovat předplatné s novou nabídkou, a to maximálně za plnou cenu předplatného dané nové nabídky.

 

KDYKOLI PO UHRAZENÍ PŘEDPLATNÉHO MŮŽETE AUTOMATICKÉ OBNOVOVÁNÍ ZRUŠIT NA WEBU NEBO U NAŠÍ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY. POKUD NEMÁTE O DALŠÍ AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ PŘEDPLATNÉHO ZÁJEM, MUSÍTE JE DEAKTIVOVAT NEBO ZRUŠIT ALESPOŇ 30 DNÍ PŘED VYPRŠENÍM PLATNOSTI STÁVAJÍCÍHO PŘEDPLATNÉHO. POKUD AUTOMATICKÉ OBNOVOVÁNÍ NEVYPNETE, BUDE VAŠE PŘEDPLATNÉ DÁLE PLATIT PO PRODLOUŽENOU DOBU A BUDE SE ŘÍDIT SMLOUVOU PLATNOU VE CHVÍLI KAŽDÉHO OBNOVENÍ, DOKUD Z VAŠÍ STRANY NEDOJDE KE ZRUŠENÍ (NEBO K VYPOVĚZENÍ Z NAŠÍ STRANY V SOULADU S TOUTO SMLOUVOU).

 

VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO OBNOVOVÁNÍ UKONČÍ JAKÉKOLI PRÉMIOVÉ FUNKCE A SLUŽBY, KTERÉ NABÍZÍME VÝHRADNĚ PŘEDPLATITELŮM, KTEŘÍ JSOU REGISTROVÁNI DO AUTOMATICKÉHO OBNOVOVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO A ZAPLATILI ZA SVÉ PŘEDPLATNÉ.

 

Zrušení. S výjimkou situací uvedených v našich zásadách vracení peněz nepovede zrušení vašeho předplatného nebo ukončení této Smlouvy ke zpětnému vrácení nebo poměrnému vrácení zaplacených poplatků na základě data zrušení. Zrušení vašeho předplatného nebo ukončení této Smlouvy zabrání budoucímu vzniku poplatků a vy budete mít přístup k předplatnému Softwaru a Službám až do konce aktuálního období předplatného.

 

Náhrady. Další informace o získání náhrady za Software a Služby zakoupené od společnosti McAfee získáte v našich zásadách vracení peněz.

 

Poplatky za přenos dat. Je na vás, abyste si hradili náklady na datové připojení od poskytovatele datových nebo mobilních služeb potřebné k použití Softwaru nebo Služeb, a to včetně jakýchkoli příplatků a pokut za překročení datového nebo časového limitu, případně za posílání textových zpráv v rámci ČR či do zahraničí.

 

Podpora a aktualizace. Pokud se váš Software a Služby kvalifikují pro technickou podporu a vy máte aktuálně zaplacené předplatné, obdržíte technickou podporu v souladu s našimi aktuálními standardními nabídkami podpory. Ne veškerý software a služby se kvalifikují pro technickou podporu. Ohledně informací týkajících se technické podpory a dalších možností si prostudujte své doklady, které byly součástí nákupu nebo podmínky použití služby. Tyto standardní nabídky podpory, zásady a postupy se mohou příležitostně měnit a mohou být v různých zemích jiné. Jakýkoli závazek k podpoře stávající verze Softwaru a Služeb pozbude platnosti po zveřejnění upgradu, upravené nebo novější verze nebo jiné aktualizace Softwaru a Služeb (dále jen „Aktualizace“). Přijetím této Smlouvy nám dáváte svolení k instalaci aktualizací a (na vaši žádost nebo s vaším oprávněním) nového Softwaru do vašeho zařízení automaticky, jakmile jsou dispozici, pokud je možné provést tuto instalaci na pozadí, a to z důvodu zajištění vašeho pohodlí, a aby Software na vašem zařízení vždy obsahoval nejnovější funkce, které vyvineme. Také můžeme automaticky provést předběžné načtení Softwaru, takový Software však nebudeme aktivovat bez vašeho souhlasu. Aktualizace a technickou podporu pro koncové uživatele s bezplatným Softwarem poskytujeme jen na základě vlastního uvážení a můžeme je kdykoli ukončit.

 

Životní cyklus produktu a služeb. Společnost McAfee může podle svého uvážení ukončit nabídku některého typu Softwaru či Služeb nebo jejich specifických funkcí. „Ukončení prodeje“ označuje datum, od kterého už není možné konkrétní Software nebo Službu zakoupit, obnovit ani stáhnout. Pokud platnost předplatného vyprší až po uplynutí data ukončení prodeje, obnovení předplatného už nebude možné. „Ukončení podpory“ znamená datum, kdy přestaneme zajišťovat automatické opravy, aktualizace nebo technickou podporu pro konkrétní Software nebo Služby.

 

PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE KONKRÉTNÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB

 

Služby. Navíc k této Smlouvě a platným dokumentům o nákupu se na některé Služby, které od nás nakupujete, vztahují další podmínky používání služeb, které jsou uvedeny na našich webových stránkách. Služby zabezpečení je třeba aktualizovat, aby dokázaly odhalit nové hrozby, zvýšil se jejich výkon či efektivita a z dalších obchodních důvodů. Berete na vědomí a souhlasíte, že můžeme funkčnost Služeb během doby předplatného upravit. Takové úpravy nesmí podstatně omezit funkčnost Služeb. Některá zařízení nemusí být schopna Služby používat. K využívání Služeb je zapotřebí vysokorychlostní připojení k internetu a vaše zařízení musí splňovat platné Systémové požadavky.

 

Aplikace Safe Family a produkty pro více uživatelů. Dospělí, rodiče a zákonní zástupci mohou Software nebo Služby použít ke sledování a monitorování pouze vlastních dětí, dětí, pro něž jsou zákonným opatrovníkem, nebo jiných osob, k jejichž sledování a monitorování jsou oprávněni. Zodpovídáte za získání autorizace od každé třetí strany, jíž poskytnete přístup k Softwaru nebo Službám pro více uživatelů, které provádí sledování a monitorování.

 

Bezplatný Software. Tato část Smlouvy nadále platí i na bezplatný Software a Služby, které stáhnete nebo jinak získáte. Pokud dojde ke konfliktu jakéhokoli ustanovení v tomto bodu s jinou podmínkou této Smlouvy, platí pro takový bezplatný Software tento bod, pouze však v rozsahu nezbytném k vyřešení konfliktu. Veškerý bezplatný Software je poskytován „tak, jak je“, bez jakékoli záruky (výslovné či předpokládané), odškodnění či údržby nebo závazků podpory (výslovných či předpokládaných) a vztahují se na něj zákonná práva, která nelze vyloučit nebo omezit zákonem. Berete na vědomí, že bezplatný Software může obsahovat chyby a další problémy, které mohou způsobit systémová nebo jiná selhání a únik dat. Berete na vědomí, že jsme neslíbili ani nezaručili oznámení nebo zpřístupnění bezplatného Softwaru do budoucna, že tuto povinnost vůči vám nemáme a že nejsme povinni uvést podobný nebo kompatibilní bezplatný Software ani jeho aktualizace. Berete proto na vědomí, že bezplatný Software používáte zcela na vlastní riziko.

 

Předplatné na celou životnost zařízení. Předplatné McAfee na celou životnost zařízení lze využít v jednom počítači se systémem Windows nebo mobilním zařízení se systémem Android (dále „Zařízení“), pokud jste předplatné zakoupili s ním, nebo až na třech zařízeních, pokud jste předplatné zakoupili samostatně. Jakmile je předplatné McAfee na celou životnost zařízení správně instalováno v Zařízení, zůstane aktivní až do vyřazení Zařízení. K němu máte nárok na telefonickou technickou podporu v angličtině (během obvyklé pracovní doby) na jeden rok a anglickou technickou podporu na webu, dokud není systém v Zařízení starší o více než dvě verze než jeho nejnovější verze (například Windows 10.x nebo Android 4.x), tj. po dobu životnosti počítače běžnou v oboru (5–7 let u počítačů, 3 roky u tabletů a chytrých telefonů). Předplatné McAfee na celou životnost přístroje není převoditelné na jinou osobu, přístroj ani zařízení, a to bez ohledu na okolnosti. Pokud Zařízení prodáte nebo jinak převedete na jinou osobu před koncem jeho životnosti, předplatné McAfee na celou životnost bude zrušeno a další jeho vlastník nebude mít právo jej instalovat, používat ani mít ve svém držení. Při každém pokusu o přenesení, přesunutí nebo reinstalaci předplatného McAfee na celou životnost zařízení do jiného počítače nebo zařízení nebo pokusu o jeho instalaci do počítačů nebo zařízení nad rámec licence, případně do více než tří původních počítačů nebo zařízení, vaše právo instalovat, používat a mít předplatné McAfee na celou životnost zařízení zaniká. K zajištění aktuálních dat a technické podpory je třeba software McAfee na celou životnost zařízení pravidelně upgradovat na nejnovější verzi. Pokud se kdykoli rozhodnete upgradovat na produkt jiný, než je předplatné McAfee na celou životnost zařízení, tento upgradovaný produkt: (1) bude zpoplatněn zvlášť, (2) NEBUDE součástí licence na celou životnost zařízení a (3) vaše předplatné a licence k předplatnému McAfee na celou životnost zařízení budou automaticky a bez upozornění, a vrácení dříve zaplacených částek, ukončeny.

 

Odstranění virů, služby TechMaster nebo Záruka ochrany proti virům. Pokud vaše předplatné zahrnuje Službu odstranění virů, službu TechMaster nebo je způsobilé k využívání služby Záruka ochrany proti virům nebo podobné služby, při níž my nebo jeden z našich partnerů získáme přístup k vašemu zařízení a pokusíme se o odstranění malwaru nebo provedeme jiné stanovené služby, vztahují se na tuto činnost další podmínky, které mohou být stanoveny v dokumentech, které byly součástí nákupu  a podmínkách použití služeb, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Při poskytování Služeb odstraňování malwaru vyvineme obchodně přiměřené úsilí. Rozumíte tomu, že existují malwary, které prostřednictvím Služeb nelze odstranit, a že nezaručujeme možnost odebrání všech malwarů z vašich zařízení, a souhlasíte s tím. V míře povolené příslušnými zákony neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo obnovení dat a softwaru nebo ztrátu použití systémů či sítí, které v souvislosti se Službami vzniknou, ani za jakýkoli čin nebo opomenutí, včetně nedbalosti, ze strany nás nebo našich zástupců. Budeme-li s vámi spolupracovat na řešení jakýchkoli potíží s heslem nebo jiných potíží s ovládáním přístupu, důrazně vám doporučujeme, abyste po dokončení provádění Služeb všechna taková hesla okamžitě resetovali. Souhlasíte s tím, že jste zákonným držitelem licence na Software ve vašem zařízení a že používáte internet výhradně na vlastní riziko. Rozhodnutím využívat Služby potvrzujete, že (i) máte úplný přístup k hardwaru a softwaru, pro který Službu pořizujete, a (ii) veškerý software nebo data na tomto hardwaru, na něž mohou mít Služby vliv, jste zálohovali na samostatné médium. Záruka ochrany proti virům vyžaduje aktivní registraci v naší službě automatického obnovení a podléhá dalším podmínkám a omezením uvedeným na našich webových stránkách.

 

Správa hesel. Je na vás, abyste zajistili bezpečnost hesla a všech prvků zabezpečení vašeho účtu. Hlavní heslo nebo šifrovací klíč uchovávejte na bezpečném místě – bez nich se nemusíte dostat k uloženým datům. Za jakoukoli aktivitu, která bude provedena pod vaším účtem, nesete plnou odpovědnost. Pokud dojde ke zneužití vašeho účtu nebo neoprávněnému přístupu k vašemu účtu, jste povinni nás neprodleně informovat. Za ztráty způsobené jakýmkoli neoprávněným použitím vašeho účtu neodpovídáme; vy však můžete nést odpovědnost za ztráty, které vinou takového zneužití utrpíme my nebo jiné subjekty. POKUD ZAPOMENETE HLAVNÍ HESLO K JAKÉKOLI DATABÁZI HESEL NEBO PODOBNÉMU SOFTWARU, UPOZORŇUJEME, ŽE K HLAVNÍM HESLŮM NEMÁME PŘÍSTUP A NEJSME SCHOPNI VÁM ZAŠIFROVANÁ DATA ZPŘÍSTUPNIT. Nabízíme jak bezplatné, tak i prémiové verze našeho Softwaru pro správu hesel. Bezplatná verze omezuje maximální počet jedinečných účtů (například webové stránky nebo přihlášení do aplikací), které můžete uložit. Prémiovou verzi Softwaru jste si mohli bezplatně stáhnout během nějaké akce, po vypršení období této akce už však nebude možné ukládat další hesla (nad limit bezplatné verze). Pokud si stáhnete jakýkoli Software pro správu hesel od společnosti McAfee, vztahují se na něj veškeré poplatky za předplatné u něj uvedené a rovněž podmínky této Smlouvy.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor je Software (s odpovídajícími webovými stránkami), který uživatele informuje o možných rizicích spojených s různými webovými stránkami. Software WebAdvisor zobrazuje u výsledků (adres) hlavních vyhledávačů barevné symboly podle jejich rizikovosti. Webové stránky obsahují dokumentaci o tom, jak toto bezpečnostní hodnocení probíhá. Hodnocení Software WebAdvisor provádí vesměs automaticky, nedokáže však rozpoznat a prověřit všechny možné aspekty webových stránek ani zjistit záměry jejich vlastníka. Nespravujeme obsah cizích webových stránek a neodpovídáme za něj, přičemž obsah některých cizích webových stránek pro vás může být nepřijatelný, nevhodný nebo urážlivý. HODNOCENÍ STRÁNEK NENÍ ZÁRUKOU PRAKTIK NEBO DŮVĚRYHODNOSTI JAKÝCHKOLI STRÁNEK A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVYJADŘUJE NÁŠ SOUHLAS S OBSAHEM, TÉMATEM, CELKOVOU KVALITOU ANI UŽITEČNOSTÍ STRÁNEK.

 

Sledování relací služeb. My i naši partneři můžeme, avšak nemusíme sledovat a zaznamenávat relace Služeb, včetně telefonních hovorů a online relací, pro účely zlepšování zákaznických služeb, interních školení a interních průzkumů trhu. Tímto nám poskytujete oprávnění ke sledování a zaznamenávání Služeb a k použití nebo odhalení jakýchkoli informací nutných nebo vhodných k uspokojení zákonných či regulačních požadavků nebo jiných požadavků státních orgánů, abychom mohli poskytovat Služby vám nebo jiným uživatelům a vylepšovat druhy Služeb, které vám můžeme poskytovat v budoucnu.

 

Kontrola domácí sítě McAfee. Některé z našich produktů mohou zahrnovat funkci Kontrola domácí sítě McAfee, která skenuje všechna zařízení připojená k vaší domácí síti Wi-Fi a upozorňuje vás na zařízení s potenciálně slabým zabezpečením. Aby bylo možné identifikovat nová zařízení, která mohou představovat bezpečnostní riziko, jsou tato vyhledávání prováděna v pravidelných intervalech. Aby tato funkce fungovala, musíte nám udělit výslovný souhlas. Pokud souhlas poskytnete, můžete jej kdykoli odvolat podle pokynů poskytnutých v okamžiku udělení souhlasu a uvedených přímo v konkrétním produktu. Vyjádřením souhlasu s použitím této funkce nám potvrzujete, že jste připojeni ke své domácí síti Wi-Fi, že máte oprávnění povolit společnosti McAfee skenovat všechna zařízení připojená k vaší domácí síti Wi-Fi kvůli identifikaci zařízení, která mohou mít slabé zabezpečení, že majitelé všech zařízení připojených k vaší domácí síti Wi-Fi vědí, že funkce Skenování domácnosti McAfee bude vyhledávat a shromažďovat údaje ze všech zařízení připojených k vaší síti za účelem identifikace připojených zařízení se slabým zabezpečením, a že heslo ke své domácí síti Wi-Fi neposkytnete jednotlivcům, kteří nechtějí, aby jejich zařízení funkce Kontrola domácí sítě McAfee skenovala.

 

PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB OCHRANY IDENTITY

 

Tyto podmínky platí, pouze pokud jste se registrovali do našich služeb ochrany identity od naší společnosti nebo jednoho z našich důvěryhodných partnerů (tyto služby jsou někdy označované jako „Služby ochrany identity“), jste oprávněni k jejich využívání, nebo je využíváte.  Vaše oprávnění v rámci těchto Služeb může být uvedeno v dokladech, které byly součástí nákupu nebo registrace a dalších platných smluvních podmínkách k produktu, které najdete na našich webových stránkách.

 

Některé funkce Služby ochrany identity jsou dostupné pouze občanům Spojených států amerických, kteří vlastní platné číslo sociálního zabezpečení. Kompletní seznam požadavků najdete zde. Při registraci do Služeb vás požádáme o následující druhy informací: (i) kontaktní údaje (například jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa); (ii) informace související s identitou (například datum narození, číslo řidičského průkazu a číslo sociálního zabezpečení); a (iii) informace k ověření vaší identity a finanční údaje (například číslo kreditní karty). Tyto informace jsou nezbytné k ověření vaší identity, účtování dohodnutých poplatků za Služby a k plnění našich závazků k poskytování Služeb, včetně sledování vaší identity a komunikace se třetími stranami dle potřeby k poskytování takových Služeb, například se společnostmi pro ověřování a identifikaci, poskytovateli služeb třetích stran, dodavateli údajů třetích stran, spotřebitelskými úřady, úvěrovými úřady, společnostmi pro ověřování plateb, policií a dalšími. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti McAfee nastiňuje způsob, jakým budeme my (nebo jiné subjekty naším jménem) shromažďovat, využívat a sdílet informace o vás ve spojení s vaším využíváním služeb ochrany identity, a je vaší zodpovědností prostudovat si naše prohlášení o ochraně osobních údajů před udělením souhlasu s touto licenční Smlouvou nebo před používáním našich Služeb.

 

 Rozumíte, že přijetím této Smlouvy a používáním našich Služeb ochrany identity nám a našim zaměstnancům, zástupcům, pobočkám, dceřiným společnostem, dodavatelům, poskytovatelům služeb třetích stran a poskytovatelům dat a všem dalším úvěrovým úřadům podle zákona Fair Credit Reporting Act (FCRA) v platném znění, včetně subjektům Experian, TransUnion, Equifax a přidruženým subjektům, poskytnete písemné pokyny (dle popisu v těchto podmínkách), souhlas a oprávnění k přístupu a využívání spotřebitelských zpráv, včetně úvěrových zpráv, o vás (nebo o dětech, které jste registrovali) z libovolného národního úvěrového nebo spotřebitelského úřadu a k výměně informací o vás s poskytovateli údajů třetích stran a všemi podobnými národními úvěrovými úřady za účelem ověření a sledování vaší identity a poskytování Služeb ochrany identity.

 

Zákon Fair Credit Reporting Act (FCRA) v USA. Zákon Fair Credit Reporting Act vám umožňuje získat od každého spotřebitelského úřadu zveřejnění všech informací ve vaší zákaznické složce v okamžiku žádosti. Úplné zveřejnění informací ve vaší složce u spotřebitelského úřadu je třeba získat přímo od takového spotřebitelského úřadu. Spotřebitelské zprávy poskytované nebo požadované od služby ochrany identity společnosti McAfee nejsou určeny ke zveřejňování informací spotřebitelským úřadem, jak je vyžadováno zákonem FCRA nebo podobnými zákony.

 

V rámci zákona FCRA jste oprávněni obdržet každoročně bezplatný výpis vaší úvěrové zprávy od každého z národních úvěrových úřadů. O bezplatný roční výpis můžete požádat podle zákona FCRA na webu www.annualcreditreport.com.

 

Také jste oprávněni k obdržení bezplatné kopie úvěrové zprávy od spotřebitelského úřadu, pokud:

 

Vám byl odmítnut nebo jste byli jiným způsobem upozorněni na negativní akci související se spotřebitelským, pojišťovacím, zaměstnaneckým nebo vládním udělením licence nebo jiného vládou udělovaného benefitu během uplynulých 60 dní na základě informací ve spotřebitelské zprávě poskytované podobným úřadem.

 

Vám byl odmítnut pronájem domu/bytu nebo jste byli nuceni zaplatit vyšší zálohu, než je obvykle vyžadováno v uplynulých 60 dnech na základě informací ve spotřebitelské zprávě poskytované podobným úřadem.

 

Písemně potvrzujete, že jste nezaměstnaní a hodláte požádat o zaměstnání během 60 dní od data, kdy jste takové potvrzení předložili.

 

Písemně potvrzujete, že jste příjemci veřejné sociální péče.

 

Písemně potvrzujete, že máte důvod se domnívat, že vaše složka u takového spotřebitelského úřadu obsahuje nepřesné informace z důvodu podvodu.

 

Navíc, pokud máte bydliště ve státu Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey nebo Vermont, jste oprávněni k získání bezplatné kopie spotřebitelské zprávy jednou ročně a pokud máte bydliště ve státě Georgie, máte oprávnění obdržet bezplatnou kopii spotřebitelské zprávy dvakrát ročně. Pro obyvatele státu Illinois mají spotřebitelské úřady zákonnou povinnost poskytnout vám kopii spotřebitelského záznamu bezplatně na vyžádání za nepatrný poplatek. V jiném případě může spotřebitelský úřad účtovat přiměřený poplatek za poskytnutí kopie spotřebitelské zprávy.

 

Zákon Fair Consumer Reporting Act uvádí, že můžete rozporovat nepřesné nebo neúplné informace ve vaší spotřebitelské zprávě. NEJSTE POVINNI SI ZAKOUPIT SPOTŘEBITELSKOU ZPRÁVU OD ŽÁDNÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚŘADU ZA ÚČELEM ROZPOROVÁNÍ NEPŘESNÝCH NEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJŮ VE VAŠÍ ZPRÁVĚ NEBO K OBDRŽENÍ KOPIE VAŠÍ ZPRÁVY OD SPOLEČNOSTÍ EQUIFAX, EXPERIAN NEBO TRANSUNION, TŘÍ NÁRODNÍCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚŘADŮ NEBO DALŠÍCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚŘADŮ.

 

V zásadách společnosti Equifax, Experian a/nebo TransUnion může být poskytnutí bezplatné kopie spotřebitelské zprávy i za jiných okolností než těch uvedených výše. Pokud si přejete kontaktovat společnosti Equifax, Experian nebo TransUnion k získání kopie své spotřebitelské zprávy přímo od podobného úřadu nebo si přejete rozporovat informace obsažené ve složce úvěrové zprávy Equifax, Experian nebo TransUnion, obraťte se na tyto subjekty následovně:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (+1 888 397 3742)

 

Equifax: +1 800 685 1111

 

TransUnion: +1 800 916 8800

 

Chcete-li zobrazit úplný souhrn svých práv podle zákona FCRA, klikněte sem.

 

Další odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti. Níže naleznete další záruky a omezení odpovědnosti, které se vztahují na naše služby ochrany identity:

 

ŽÁDNÉ DOPORUČENÍ ANI INFORMACE, AŤ JIŽ ÚSTNÍ, NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD NÁS NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, NEPOVEDOU KE VZNIKU ŽÁDNÝCH ZÁRUK, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TÉTO SMLOUVĚ. SLUŽBY OCHRANY IDENTITY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „DLE DOSTUPNOSTI“. SPOLEČNOST MCAFEE, LLC, JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A JEJICH POSKYTOVATELÉ DAT NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, S OHLEDEM NA SLUŽBY A ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO NEZARUČUJÍ SPOLEČNOST MCAFEE, LLC A JEJÍ POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRAN A JEJICH POSKYTOVATELÉ DAT U SLUŽEB OCHRANY IDENTITY PŘESNOST, VČASNOST, ÚPLNOST, AKTUÁLNOST, OBCHODOVATELNOST, NEPORUŠOVÁNÍ NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ZRANĚNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO CELKOVĚ ČI ZČÁSTI ZPŮSOBENÉ VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB OCHRANY IDENTITY NEBO ZDE UVEDENÝCH DAT.

 

Nejsme společností opravující kreditní skóre ani podobně regulovanou společností podle dalších platných zákonů a neposkytujeme rady týkající se nápravy kreditního skóre.

 

Naše nabídky sledování úvěru monitorují pouze úvěrovou složku související s nakupujícím spotřebitelem a nesledují, neporovnávají ani neprovádí vzájemné porovnání úvěrové složky přidružené nakupujícímu zákazníkovi s další úvěrovou složkou vedenou příslušným úvěrovým úřadem.

 

Nesledujeme všechny transakce ve všech společnostech.

 

Kreditní skóre, zprávy a sledování úvěruschopnosti mohou vyžadovat dodatečný ověřovací proces a kreditní služby budou až do dokončení tohoto procesu pozastaveny. Až do ověření vaší identity vám bude účtován snížený poplatek za Službu.

 

Kreditní skóre Vantage Score představují kreditní skóre Vantage Score 3.0 založená na datech od společností Equifax, Experian a TransUnion. Třetí strany mohou využívat odlišné skóre Vantage Score nebo odlišný typ kreditního skóre k hodnocení vaší kredibility.

 

U služeb McAfee® Identity Theft Protection Plus a Premium může zahájení sledování kreditu u společností Experian a TransUnion zabrat několik dní.

 

Prohlašujete a zaručujete, že budete využívat Služby ochrany identity (a libovolné zde uvedené informace) k ochraně proti skutečným podvodům, neoprávněným transakcím, nárokům nebo dalším závazkům nebo jejich prevenci, a nikoli pro další účely.

 

Nejsme zodpovědní za zpoždění nebo nefunkčnost způsobené příčinami mimo naši rozumnou kontrolu.

 

Bezplatné předplatné Služeb ochrany identity platí jeden rok od data registrace.

 

ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZÁKAZ HROMADNÝCH ŽALOB

 

Pro všechny zákazníky mimo EU.

 

Dohoda o využití rozhodčího řízení. Jakýkoli nárok, spor nebo rozpor spadající do zjednodušeného řízení uvedeného níže bez ohledu na druh tohoto nároku, právní teorii nebo prostředky nápravy (dále „nárok“) z vaší strany vůči nám nebo z naší strany vůči vám, související s touto Smlouvou, Softwarem nebo Službami musí být vyřešen v důvěrném a závazném rozhodčím řízení. Tato dohoda o využití rozhodčího řízení se rovněž bez omezení týká: (i) nároků souvisejících s vymahatelností nebo výkladem této smlouvy včetně kteréhokoli z těchto ustanovení o rozhodčím řízení, (ii) nároků z vaší strany a také nároků vznesených vaším jménem nebo v souvislosti s vámi, například vaším zaměstnancem, zástupcem, agentem, předchůdcem, nástupcem, dědicem, zplnomocněným zástupcem nebo správcem majetku v insolvenčním řízení, (iii) nároků, které se vztahují přímo na nás a/nebo na naši mateřskou společnost, přidruženou společnost, dceřinou společnost nástupce, zplnomocněné zástupce, zaměstnance a agenty, a (iv) nároků, které mohly být vzneseny v rámci hromadné žaloby, hromadně žalovaných občanským zmocněncem nebo v rámci jiného skupinového, konsolidovaného zastoupení, přičemž se výslovně vyjadřuje porozumění a souhlas s tím, že rozhodčí řízení pro posouzení takových nároků musí probíhat výlučně jednotlivě (nikoli hromadně) a rozhodce musí mít právo přiznat prostředky nápravy pouze jednotlivě (nikoli hromadně či ve skupinovém zastoupení). OBĚ STRANY SE DOHODLY, ŽE HROMADNÉ ŽALOBY, KOLEKTIVNÍ ŽALOBY, KONSOLIDOVANÉ ŽALOBY, NÁROKY HROMADNĚ ŽALOVANÉ OBČANSKÝM ZMOCNĚNCEM A PODOBNÉ SKUPINOVÉ NÁROKY NEJSOU PŘÍPUSTNÉ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ANI U BĚŽNÉHO SOUDU. PŘIJETÍM TÉTO DOHODY O VYUŽITÍ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ OBĚ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SE VZDÁVAJÍ PRÁVA A ÚČASTI NA PODÁNÍ HROMADNÉ ŽALOBY ČI SKUPINOVÉ ŽALOBY, VYUŽITÍ HROMADNÉHO ZASTOUPENÍ ZMOCNĚNCEM A ZAHÁJENÍ KOLEKTIVNÍ NEBO KONSOLIDOVANÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

 

Oznámení o sporu. Strana žádající o rozhodčí řízení musí toto oznámit straně druhé, a to písemně a alespoň 60 dní před zahájením rozhodčího řízení. Oznámení, která jsou určena nám, musí být zasílána na adresu: McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Oznámení musí obsahovat vaše jméno, adresu a kontaktní údaje, skutkovou podstatu sporu a požadované nápravné opatření. Obě strany vynaloží rozumnou snahu na vyřešení sporu neformálním jednáním do 60 dnů ode dne odeslání oznámení o sporu. Po 60 dnech můžete vy nebo my zahájit rozhodčí řízení. Bez ohledu na povinnosti související s tímto prohlášením nemusí žádná strana požadovat rozhodčí řízení v rámci statutu omezení platného pro nároky, za kterých je rozhodčí řízení požadováno.  Povinnosti související s tímto prohlášením neupravují statut omezení platný pro nároky.

 

Realizace rozhodčího řízení. Pokud se spor nevyřeší neformálním jednáním, budou se veškeré nároky, spory nebo neshody na žádost kterékoli ze stran řešit výhradně v závazném rozhodčím řízení podle federálního zákona USA o rozhodčím řízení („FAA“), a nikoli zákona jiné země. V rámci zjednodušeného řízení pro jednotlivé spotřebitele uvedeného níže SE OBĚ STRANY VZDÁVAJÍ PRÁVA ŘEŠIT JAKÉKOLI ZDE UVEDENÉ ŽALOBY SOUDNÍ CESTOU, AŤ JIŽ SAMOSTATNĚ NEBO PŘIPOJENÍM K HROMADNÉ ŽALOBĚ. Místo toho se budou všechny spory řešit jednotlivě před jedním neutrálním rozhodcem a řízení bude důvěrné. Rozhodcem bude právník s povolením působit v oboru v daném právním systému a s nejméně deseti lety praxe, případně jím může být bývalý soudce, vybraný podle pravidel asociace AAA. Rozhodce je vázán podmínkami této Smlouvy, rozhodčí řízení se pak řídí podle pravidel pro komerční rozhodčí řízení nebo podle pravidel pro komerční rozhodčí řízení asociace AAA s úpravami dle této Smlouvy („pravidla rozhodčího řízení“). Další informace naleznete na adrese www.adr.org nebo na čísle +1 800 778 7879. U nároků nebo protinávrhů požadujících alespoň 25 000 USD rozhodce vydá odůvodněné, písemné rozhodnutí dostatečné k vysvětlení základních zjištění a závěrů, na nichž je založen vydaný nález. Veškerá rozhodčí řízení budou vedena v angličtině, přičemž se výklad, vymáhání a postup v souvislosti s doložkou o závazném rozhodčím řízení v této Smlouvě budou řídit zákonem FAA platným v USA. Nález bude vydán důvěrně a poskytnut jiným osobám pouze tak, jak je nezbytné k potvrzení rozsudku nebo k dodržení zákona. Obě strany dále souhlasí s tím, že po vydání nálezu může být vydán rozsudek jakýmkoli věcně příslušným soudem. Rozhodčí nález stanoví pouze práva a povinnosti jmenovaných stran ohledně nároků v rozhodčím řízení a nebude mít žádný vliv na práva a povinnosti v jiných sporech.

 

Náklady. Strana, která iniciovala rozhodčí řízení, zaplatí vstupní poplatek. Pokud iniciujete rozhodčí řízení a rozhodce rozhodne ve váš prospěch, vstupní poplatek vám uhradíme. Uhradíme poplatky a náklady na první den slyšení. Všechny ostatní poplatky a náklady budou hrazeny podle nálezu řízení. Pokud však rozhodce rozhodne, že si vstupní poplatek nemůžete dovolit uhradit, můžeme – pokud nás požádáte a shledáme k tomu dobrý důvod – tento poplatek uhradit za vás nebo složit zálohu. Každá strana nese náklady na své právní zástupce, experty a svědky a další výdaje, bez ohledu na výsledek řízení. Rozhodce však může – na základě platné legislativy – jedné ze stran přiznat náhradu části nebo všech nákladů na úkor strany druhé.

 

Zjednodušené řízení.  Pokud jste individuální spotřebitel, můžete nás žalovat ve zjednodušeném řízení ve své zemi trvalého pobytu nebo v okresu Santa Clara, Kalifornie, pokud splňujete požadavky soudu.

 

Práva k zajištění předběžného opatření společností McAfee. Ostatními body této Smlouvy není dotčeno naše právo zajistit si prostředky nápravy svépomocí, dodržet náležitosti právního procesu nebo požádat o dočasné opatření typu předběžného opatření, zabavení nebo obstavení u věcně příslušného soudu. Toto opatření může každá ze stran napadnout v rozhodčím řízení.

 

Rozpor mezi podmínkami. V případě rozporu mezi pravidly rozhodčího řízení a této rozhodčí dohody platí tato dohoda. Je-li jakákoli část této rozhodčí dohody považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, neruší platnost ostatních ustanovení dohody. Ovšem (a) pokud je za neplatný považován zákaz hromadného rozhodčího řízení, je celá tato rozhodčí dohoda neplatná, a (b) pokud je za neplatný považován zákaz hromadného zastoupení žalobců občanským zmocněncem v rozhodčím řízení, je tato rozhodčí dohoda neplatná pouze ve smyslu tohoto ustanovení. Tato rozhodčí dohoda zůstává v platnosti i po ukončení nebo zrušení této Smlouvy. V případě rozporu mezi touto rozhodčí dohodou a jiným relevantním ustanovením o tomto řízení platí dohoda.

 

NEVYUŽITÍ POROTY. POKUD Z NĚJAKÉHO DŮVODU BUDE NÁROK ŘEŠEN PŘED SOUDEM, A NIKOLI V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ, OBĚ STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SOUDNÍ JEDNÁNÍ NEBUDE PROBÍHAT PŘED POROTOU. OBĚ STRANY SE BEZPODMÍNEČNĚ VZDÁVAJÍ PRÁVA NA SOUD PŘED POROTOU VE VŠECH SPORECH, KTERÉ JAKKOLI SOUVISEJÍ S TOUTO SMLOUVOU NEBO SE SOFTWAREM A SLUŽBAMI.   V PŘÍPADĚ SOUDNÍHO SPORU LZE TENTO ODSTAVEC SMLOUVY PŘEDLOŽIT SOUDU JAKO PÍSEMNÝ SOUHLAS OBOU STRAN. Tento odstavec v žádném případě nezneplatňuje dohodu o využití rozhodčího řízení.

 

Pro zákazníky v EU – řešení sporů online a alternativní řešení sporů. Podle zákona jsme povinni poskytnout na našich webových stránkách odkaz na platformu Řešení sporů online Evropské unie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Vznesete-li na nás stížnost, nejsme povinni využívat alternativní řešení sporů. Vznesete-li na nás stížnost, kterou nemůžeme vyřešit prostřednictvím našich interních postupů pro zpracování stížností, poštou nebo e-mailem se na vás obrátíme s dotazem, zda jste připraveni podstoupit alternativní řešení sporů. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek.

 

VŠEOBECNÉ PRÁVNÍ PODMÍNKY

 

Rozhodné právo této Smlouvy. S výjimkou uvedenou v části Místní legislativa níže se tato Smlouva, využívání Softwaru a Služeb, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně této Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi a vámi, budou řídit zákony státu New York, USA (a v souladu s nimi budou i vykládány), a to s výjimkou kolizních ustanovení a dále všech ustanovení o rozhodčím řízení, která se řídí zákonem FAA platným v USA. Pokud z jakéhokoli důvodu nelze zákony státu New York uplatňovat, bude se – s výjimkou uvedenou níže v části Místní legislativa – tato Smlouva, využívání Softwaru a Služeb, vztah smluvních stran a veškeré spory související s touto Smlouvou, včetně případných sporů mezi oběma stranami, řídit a vykládat v souladu se zákony státu Delaware, USA, a to s výjimkou kolizních ustanovení a dále všech ustanovení o rozhodčím řízení, která se řídí zákonem FAA platným v USA. Na tento Software nebo Služby se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) v USA.

 

Útoky na data. Berete na vědomí, že při některých narušeních zabezpečení může dojít k útokům na data. Existují například viry a jiný malware, které mohou (i) odstranit nebo zničit vaše data (někdy jen jednotlivé soubory, jindy však může v důsledku poškození hlavního spouštěcího záznamu nebo jiného klíčového prvku dojít ke zničení celého disku), (ii) upravit vaše soubory (například parazitický malware, který se připojí k souboru a upraví ho, aby se mohl sám spustit nebo šířit) nebo (iii) zašifrovat soubory na vašem disku (například ransomware, který používá asymetrické šifrování). Nejlepší způsob, jak se chránit před těmito typy útoků, spočívá v častém zálohování vašich dat na jiné zařízení / do jiného umístění. Díky tomu budete mít k dispozici další kopii dat, která útočný software odstraní, upraví nebo zničí. Ačkoli vyvíjíme obchodně přiměřené úsilí, abychom útočný malware nebo viry odebrali, odpovědnost za zálohování všech dat a souborů na vašem zařízení, aby je bylo možné v případě útoku na vaše data obnovit, spočívá výhradně na vás. Bez takové zálohy nemusí být možné odstraněná, zničená nebo upravená data obnovit. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo obnovení dat či souborů ani za ztrátu použití systémů nebo sítí, ke kterým dojde v důsledku útoků na data.

 

Omezená záruka. Zaručujeme, že placený Software používaný na základě licence udělené touto Smlouvou (včetně aktualizací poskytnutých během záruční doby, ale ne aktualizací uvedených mimo záruční dobu) bude po 30 dní od zakoupení (záruční období) v základních rysech fungovat v souladu s dokumentací (námi poskytnutou při nákupu Softwaru) a že případná média (např. disk CD-ROM, nikoli však zařízení vyrobená jinými společnostmi), na nichž je Software uložen a poskytnut, budou prosta vad materiálu a zpracování. U Služby ani Softwaru nezaručujeme kompatibilitu a funkčnost s mobilními zařízeními a počítači a dále neručíme a odmítáme odpovědnost za provoz vašich osobních zařízení, v nichž Software nebo Službu používáte. V případě porušení této záruky je jediným závazkem ze strany nás a našich dodavatelů a současně vaším jediným prostředkem nápravy některá z těchto variant, kterou zvolíme podle vlastního uvážení: vrátíme vám částku, kterou jste za licenci zaplatili, vyměníme vadné médium se Softwarem, znovu provedeme Službu nebo poskytneme alternativní náhradu podle místního zákona na ochranu spotřebitelů. Pokud nám v uvedeném plnění brání předpisy omezující vývoz, konkrétní náhrada nemusí být k dispozici. Je-li fyzické médium vadné, musíte je na své náklady dopravit na místo nákupu a předložit doklad o koupi. Záruka na náhradní médium platí po zbytek původní záruční doby.

 

PRÁVNÍ OMEZENÍ. VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU JEDINÉ, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY. NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, FUNKČNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO BODĚ SE SOFTWARE A SLUŽBY POSKYTUJÍ TAK, JAK JSOU. ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR SOFTWARU A SLUŽEB K DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ, JEHO INSTALACI, POUŽITÍ SOFTWARU A SLUŽBY A ZÍSKANÉ VÝSLEDKY SPOČÍVÁ POUZE NA VÁS. NEZARUČUJEME MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ ANI POŽADOVANÝ VÝKON SOFTWARU NEBO SLUŽBY. NEZARUČUJEME TAKÉ, ŽE PROVOZ SOFTWARU NEBO SLUŽBY BUDE BEZPORUCHOVÝ, BEZ VÝPADKŮ, CHYB A VAD, ŽE VÁS SOFTWARE NEBO SLUŽBA OCHRÁNÍ PROTI VŠEM MOŽNÝM BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM (VČETNĚ ÚMYSLNÉHO POŠKOZENÍ TŘETÍMI STRANAMI), ŽE V SOFTWARU NEBO SLUŽBÁCH NEDOJDE K ZÁVADÁM NEBO JINÝM CHYBÁM ZPŮSOBENÝM NÁMI NEZAVLEČENÝM A NEVYVINUTÝM VIREM, ČERVEM, JINOU INFEKCÍ NEBO PODOBNÝM ŠKODLIVÝM KÓDEM, ANI ŽE BUDOU SOFTWARE NEBO SLUŽBY SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY. NEODPOVÍDÁME ZA VÝPADKY NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽBY, ZTRACENÁ NEBO ODCIZENÁ DATA A SYSTÉMY ANI ZA JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S JAKÝMIKOLI ČINY NEBO VNIKNUTÍM DO SYSTÉMU.

 

Vysoce rizikové aktivity. Software a Služby nejsou odolné proti chybám a nejsou navrženy ani určeny k použití při vysoce rizikových činnostech, jako je použití v nebezpečných prostředích vyžadujících zaručeně bezporuchovou funkci, včetně provozu jaderných zařízení, leteckých a jiných komunikačních systémů, zbrojních systémů, přístrojů pro podporu základních životních funkcí, ani tam, kde by mohlo selhání Softwaru nebo Služeb vést přímo k úmrtí či zranění osob nebo závažným fyzickým či majetkovým škodám. Výslovně se zříkáme všech výslovných či předpokládaných záruk vhodnosti pro vysoce rizikové aktivity.

 

Omezení odpovědnosti. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ MY, POSKYTOVATELÉ NAŠICH LICENCÍ ANI NAŠI DODAVATELÉ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ: (I) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, (II) KRÁDEŽ ÚDAJŮ VEDOUCÍCH K IDENTIFIKACI UŽIVATELE ANI NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU NEBO SLUŽEB A (III) UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI ČI ZAMĚSTNANCŮ, NÁKLADY NA PLATY, ZASTAVENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ POČÍTAČŮ NEBO PORUCHY, ZTRÁTU DAT NEBO NEDBALOST JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST NAŠE, NAŠICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A DODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A PARTNERŮ ZA PŘÍMÉ ŠKODY PODLE TÉTO SMLOUVY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA PŘÍSLUŠNÝ SOFTWARE ZAPLATILI, NEJVÝŠE VŠAK 100 USD (NEBO EKVIVALENT V MÍSTNÍ MĚNĚ), POKUD JSTE POUŽÍVALI BEZPLATNÝ SOFTWARE. Tímto přijímáte omezení naší odpovědnosti uvedené v této části a berete na vědomí, že bez vašeho souhlasu s touto podmínkou by byl poplatek za Software vyšší. Žádné ustanovení této Smlouvy neomezuje práva, která máte podle stávajících právních předpisů na ochranu spotřebitele nebo dalších platných zákonů v zemi vašeho bydliště a která v této zemi nelze smluvně pominout.

 

Omezení exportu. Na Software se vztahují omezení exportu dle exportních předpisů USA a prováděcích předpisů. Souhlasíte, že nebudete přímo či nepřímo vyvážet, přenášet, umožňovat přístup ani používat Softwary a Služby a související dokumenty včetně technických údajů do kterékoli země, do níž je takový vývoz, přenos či přístup omezen pravidly zákony či předpisy, a to bez autorizace (je-li nezbytné) Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA, případně jakéhokoli jiného státního orgánu, do jehož působnosti tento vývoz či přenos spadá. Vývoz zboží určeného některým osobám, organizacím nebo zemím může být zakázán zákonem. Obdrží-li společnost McAfee oznámení s informací, že uživatel je či bude uveden jako strana podléhající sankcím nebo omezením podle platných právních předpisů, potom společnost McAfee nebude povinna plnit žádné ze svých povinností vyplývající z této licence, pokud by takové plnění mělo za následek porušení sankcí nebo omezení. Další informace o zemích, pro něž platí omezení, naleznete na následujících webových stránkách: Konsolidovaný prověřovací seznam a Sankční programy Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). Další informace o dovozu nebo vývozu produktů McAfee najdete na webové stránce společnosti McAfee v části „Export Compliance“ na adrese https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, která se čas od času aktualizuje.

 

Programy jiných firem. Některé materiály třetích stran využité v Softwaru nebo Službách mohou podléhat dalším podmínkám, které jsou obvykle uvedeny v souboru „Read Me“ nebo „About“ dodávaném se Softwarem či Službami. Tyto materiály třetích stran mohou obsahovat softwarový zdrojový kód, na který se vztahuje licence třetí strany, a to jedna nebo více licencí s otevřeným zdrojovým kódem nebo bezplatné licence, včetně Obecné otevřené licence GNU (anglicky General Public License), které jsou považovány za „Software s otevřeným zdrojovým kódem“. Licence k Software s otevřeným zdrojovým kódem je poskytována na základě podmínek, které se liší od této Smlouvy a mohou být v některých případech v rozporu s podmínkami této Smlouvy. V takovém případě se použijí tyto podmínky namísto podmínek této Smlouvy. Tam, kde po nás licence k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem vyžaduje distribuování Softwaru či Služeb s odpovídajícím zdrojovým kódem nebo případných změn Softwaru či Služeb, zpřístupníme tento kód na vyžádání.

 

Podržení práv. Jakékoli vzdání se práv z této smlouvy je platné pouze v písemné formě a námi podepsané.

 

Oddělitelnost ustanovení. Je-li jakákoli část této Smlouvy z nějakého důvodu považována za nevymahatelnou, je považována za vynechanou a zbytek zůstává plně vymahatelný; ROZHODČÍ DOHODA SE VŠAK NEVZTAHUJE NA NÁROKY, U NICHŽ RELEVANTNÍ LEGISLATIVA NEUMOŽŇUJE ZÁKAZ HROMADNÝCH ŽALOB NEBO KONSOLIDOVANÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

 

Úplnost Smlouvy. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi a upravuje vaše používání Softwaru a Služeb získaných podle této Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi vámi a námi ohledně Softwaru a jakýchkoli Služeb a také další komunikaci, prohlášení nebo reklamní sdělení v souvislosti se Softwarem nebo Službami.

 

Subjekt udělující licenci. Licenci na Software a Služby vám uděluje jedna z těchto právnických osob:

 

McAfee, LLC, společnost s ručením omezeným založená podle práva amerického státu Delaware, se sídlem na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornie 95054, USA, je-li Software stažen v USA, Mexiku, Střední Americe, Jižní Americe nebo v karibské oblasti,

 

McAfee Consumer Affairs North, LLC, společnost s ručením omezeným založená podle práva amerického státu Delaware, se sídlem na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornie 95054, USA, je-li Software stažen v Kanadě,

 

McAfee Ireland Limited se sídlem na adrese Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irsko, je-li Software stažen v Evropě, na Středním východě, v Africe, Tichomoří nebo Austrálii nebo

 

Je-li Software stažen v Japonsku, je licencován společností McAfee, LLC. Je-li Software stažen v Japonsku, veškeré Služby poskytuje společnost McAfee Co., Ltd. se sídlem na adrese Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japonsko..

 

Místní legislativa. Následující body obsahují informace o specifických zákonech některých zemí, které se na tuto Smlouvu vztahují a mohou mít vyšší platnost než určitá ustanovení zde uvedená.

 

Austrálie. Spotřebitelé v Austrálii:

 

Výhody podle omezené záruky jsou poskytovány navíc k právům a opravným prostředkům uděleným zákonem, který se na tyto produkty a služby vztahuje. V Austrálii jsou na výrobky poskytovány veškeré záruky, které podle přílohy 2 australského zákona o spotřebitelích z roku 2010 nelze vyloučit (dále „australský zákon o spotřebitelích“). Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz při závažné závadě a na náhradu za jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo poškození. Máte také právo na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nebude přijatelné kvality a závada není závažná. Tuto záruku vám poskytuje společnost McAfee Ireland Limited se sídlem na adrese Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Irsko, ale s dotazy ohledně naší záruky pro australské zákazníky se můžete obracet na telefonní linku +1 800 998 887. Jakékoli reklamace na základě této záruky je nutno zaslat na vlastní náklady na následující adresu:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Austrálie

 

Pokud je fyzické médium se Softwarem vadné, musí nám zákazníci v Austrálii na své náklady a s dokladem o koupi vadné médium vrátit, a to do 14 dnů od zjištění vady. Jeho přijetí potvrdíme do 14 dnů od obdržení.

 

OMEZENÍ ZÁRUKY V TÉTO ČÁSTI NEPLATÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ AUSTRALSKÁ LEGISLATIVA NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH MINIMÁLNÍCH ZÁRUČNÍCH PRÁV, ZÁRUK VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ČI JINÝCH PODMÍNEK NEBO PROHLÁŠENÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDOU TYTO ZÁRUKY OMEZENY PODLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V TÉTO ČÁSTI SE NEVZTAHUJE NA SPOTŘEBITELE V AUSTRÁLII.

 

ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEOMEZUJE PRÁVA, KTERÁ MÁTE PODLE STÁVAJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (VČETNĚ AUSTRALSKÝCH ZÁKONŮ) NA OCHRANU SPOTŘEBITELE NEBO DALŠÍCH PLATNÝCH ZÁKONŮ V ZEMI VAŠEHO BYDLIŠTĚ A KTERÁ V TÉTO ZEMI NELZE SMLUVNĚ POMINOUT.

 

Kanada. Pokud jste získali Software a Služby v Kanadě a není to výslovně zakázáno místními zákony, pak se tato Smlouva, využívání Softwaru a Služeb, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi a vámi, bude se řídit zákony kanadské provincie Ontario (a v souladu s nimi bude i vykládána).

 

Francie.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Evropská unie, Island, Norsko a Švýcarsko. Pokud jste Software nebo Služby získali v Evropské unii, Norsku, Švýcarsku nebo na Islandu, platí předpisy státu, kde jste Software stáhli.

 

Japonsko. Pokud jste získali Software nebo Služby v Japonsku, pak se tato Smlouva, využívání Softwaru a Služeb, vztah smluvních stran a veškeré spory ohledně Smlouvy, včetně případných sporů mezi námi a vámi, budou řídit japonskými zákony (a v souladu s nimi budou i vykládány), bez ohledu na tamní volbu právní normy.

 

Nizozemí. U zákazníků z Nizozemska bude automatické obnovení předplatného vždy na dobu neurčitou, a příslušné platby budou účtovány podle podmínek předplatného. Předplatné můžete kdykoli po obnovení zrušit u našich zákaznických služeb (je nutno toto oznámit alespoň 30 dní předem) a my vám vrátíme uhrazené platby v poměrné výši a v souladu s místními zákony. Pokud automatické obnovování nechcete, musíte jej deaktivovat v nastavení účtu, a to alespoň 30 dní před vypršením původního předplatného.

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI MCAFEE

 

Služby zákazníkům a technická podpora: http://service.mcafee.com

 

Řešení sporů:

 

Attn: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2020.05.07.GENERAL