McAfee WebAdvisor er din partner, som du har tillid til, og som holder dig sikker for trusler, når du søger og navigerer på nettet. WebAdvisor beskytter dig fra malware og phishing-forsøg, når du surfer, uden at det har en indvirkning på din browsers ydeevne eller din brugeroplevelse.

De bedste funktioner og fordele


Beskyttelse mod fejlklik

 

Blokerer malware- og phishing-websteder, hvis du kommer til at klikke på et skadeligt link ved en fejl.

Beskyttelse mod slåfejl

 

Beskytter dig, hvis du taster en webadresse forkert ind, og hjælper dig med at finde den rigtige side.

Sikker download

 

Scanner downloadede filer og giver dig besked, hvis de udgør en risiko

Sikkerhedskontrol

 

Kontrollerer, om din firewall og antivirussoftware er aktiveret, før du begynder at surfe

Krav og specifikationer

Lad os skabe forbindelse.

Vi deler nyheder og tips, der hjælper dig med at være opmærksom og sikker.