Συμφωνία άδειας χρήσης της McAfee
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 7 Μαΐου 2020

 

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την McAfee.

 

Αυτό το έγγραφο είναι μια συμφωνία (η «Συμφωνία») μεταξύ του χρήστη ως μεμονωμένου καταναλωτή ή μιας μικρής επιχείρησης και της McAfee, LLC («McAfee, «η εταιρεία») ή, ανάλογα με τον τόπο διαμονής του χρήστη ή τον τρόπο που απέκτησε το προϊόν ή την υπηρεσία, μίας από τις θυγατρικές της εταιρείας που αναγράφονται παρακάτω. Αυτή η Συμφωνία ορίζει τα δικαιώματα του χρήστη και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιεί το λογισμικό και τις υπηρεσίες της εταιρείας («Λογισμικό» ή «Υπηρεσίες»). Ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει το έγγραφο στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδεδεμένων όρων, επειδή όλοι οι όροι είναι σημαντικοί και αποτελούν συνδυαστικά την παρούσα Συμφωνία που ισχύει για το χρήστη. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

 

Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί αποδοχής, που υποδηλώνει συγκατάθεση ηλεκτρονικά, φορτώσει το Λογισμικό ή χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες, συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτής της Συμφωνίας, δεν θα πρέπει να προβεί σε εγκατάσταση, πρόσβαση ή χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών. Εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί πολλές εκδόσεις της Συμφωνίας, η πιο πρόσφατη έκδοση που έχει αποδεχθεί είναι η Συμφωνία που ισχύει μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη, και υπερισχύει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Στο βαθμό που οποιαδήποτε μεταφρασμένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας αντίκειται στην αγγλική έκδοση, η αγγλική έκδοση υπερισχύει.

 

Αυτή η Συμφωνία καλύπτει τα ακόλουθα:

 

  • Όροι Άδειας Χρήσης (που συμπεριλαμβάνουν τους περιορισμούς, την κυριότητα, τις μεταβολές, την καταγγελία και το απόρρητο)
  • Όροι Πληρωμής και Υποστήριξης (που συμπεριλαμβάνουν την αυτόματη ανανέωση, την ακύρωση, τις επιστροφές χρημάτων, την υποστήριξη και τις ενημερώσεις)
  • Ειδικοί Όροι για Συγκεκριμένα Προϊόντα και Υπηρεσίες (που συμπεριλαμβάνουν δωρεάν προϊόντα)
  • Ειδικοί Όροι για τις Υπηρεσίες Προστασίας Ταυτότητας
  • Δεσμευτική Διαιτησία και Παραίτηση από Δικαίωμα συλλογικής αγωγής
  • Γενικοί Νομικοί Όροι (που συμπεριλαμβάνουν τις περιορισμένες εγγυήσεις, την αποποίηση εγγυήσεων, τον περιορισμό ευθύνης, τις αδειοδοτούσες οντότητες και τις διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας)
  • Στοιχεία επικοινωνίας με την McAfee

 

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 Εκχώρηση άδειας χρήσης για προσωπική χρήση. Η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να χορηγήσει στο χρήστη μια προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης με περιορισμένη διάρκεια για εγκατάσταση και χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού και Υπηρεσιών για τα οποία ο χρήστης αγόρασε συνδρομή για προσωπική χρήση στον αριθμό συσκευών και για τον αριθμό χρηστών που καθορίζονται στα Δικαιώματα χρήσης της άδειας ή στα Δικαιώματα χρήσης της υπηρεσίας, όπως εφαρμόζεται, βάσει των Απαιτήσεων συστήματος.

 

Ο όρος «Δικαιώματα χρήσης της άδειας» σημαίνει τον αριθμό και τύπο συσκευών και χρηστών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το Λογισμικό, όπως καθορίζονται στα έγγραφα που συνοδεύουν την αγορά ή τη λήψη του χρήστη, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν (ανάλογα με το κανάλι από το οποίο αγόρασε ο χρήστης την άδεια χρήσης): τη σελίδα ολοκλήρωσης πληρωμής, μια σελίδα περιγραφής του προϊόντος στην τοποθεσία Web της εταιρείας, την επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλει η εταιρεία για την αγορά, το πακέτο, εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα λιανικής, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που καθίσταται διαθέσιμο στο χρήστη κατά την αγορά του προϊόντος. Εάν δεν καθορίζεται αδειοδοτούμενος αριθμός συσκευών ή χρηστών, τα Δικαιώματα χρήσης της άδειας αφορούν μία συσκευή και έναν χρήστη.

 

«Δικαιώματα χρήσης της υπηρεσίας» σημαίνει το αντικείμενο και τη διάρκεια των Υπηρεσιών που αγόρασε ο χρήστης, όπως ορίζεται στα έγγραφα που καθίστανται διαθέσιμα στο χρήστη κατά την αγορά του προϊόντος. Εάν δεν καθορίζεται αντικείμενο ή διάρκεια στα έγγραφα, το Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας αφορά μία συσκευή και έναν χρήστη για ένα έτος.

 

«Απαιτήσεις συστήματος» σημαίνει τις υποστηριζόμενες συσκευές και τα λειτουργικά συστήματα στα οποία θα λειτουργεί σωστά το συγκεκριμένο προϊόν της McAfee, όπως αναγράφονται στην τοποθεσία Web της εταιρείας. Η εκπλήρωση των Απαιτήσεων συστήματος, όπως η λήψη ενημερώσεων ή αναβαθμίσεων, βαρύνει το χρήστη, ώστε να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το Λογισμικό.

 

Εκχώρηση άδειας χρήσης για χρήση από μικρές επιχειρήσεις.  Η παρούσα άδεια επιτρέπει τη χρήση του Λογισμικού μόνο από το προσωπικό που απασχολεί η αδειοδοτημένη μικρή επιχείρηση. Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και με την επιφύλαξη της καταχώρησης του Λογισμικού, διά της παρούσας η εταιρεία χορηγεί στο χρήστη μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού για τον αριθμό συσκευών για τον οποίο ο χρήστης έχει αγοράσει άδειες χρήσης συνδρομής, όπως ορίζεται στα έγγραφα που συνοδεύουν την αγορά, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση αφορά μόνο την περίοδο συνδρομής που έχει αγοραστεί, και πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό που απασχολείται από το χρήστη και μόνο για τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες. (Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως χρήση του Λογισμικού νοείται η προσπέλαση, εγκατάσταση, λήψη, αντιγραφή ή άλλη εξασφάλιση οφέλους από τη χρήση του Λογισμικού). Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το Λογισμικό και κάθε σχετική πληροφορία αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και των προμηθευτών της. Ο χρήστης δικαιούται να λαμβάνει Ενημερώσεις οι οποίες διατίθενται από την εταιρεία για όσο διάστημα διατηρεί ο χρήστης τη συνδρομή του. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί από την εταιρεία, όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία.

 

Η χρήση του Λογισμικού από το χρήστη περιορίζεται στις συσκευές και τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από την εταιρεία και ενδέχεται να επηρεάζεται από τις επιδόσεις και τη συμβατότητα του υλικού, του λογισμικού, καθώς και της πρόσβασης του χρήστη στο Internet. Το κόστος του εξοπλισμού βαραίνει το χρήστη και προκειμένου να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Λογισμικό οφείλει να φροντίζει ώστε ο εξοπλισμός του πληροί τις απαιτήσεις συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των εκάστοτε ενημερώσεων ή αναβαθμίσεων. Οι απαιτήσεις συστήματος ορίζονται στη σελίδα περιγραφής του προϊόντος. (Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως σελίδα περιγραφής του προϊόντος νοείται αφενός η ιστοσελίδα στην οποία περιγράφεται το προϊόν ή/και αφετέρου το σχετικό φύλλο δεδομένων προϊόντος).  

 

Ο χρήστης οφείλει να καταχωρίσει κάθε άδεια χρήσης για το Λογισμικό που έχει αγοράσει. Η καταχώρηση είναι απαραίτητη προκειμένου ο χρήστης να λαμβάνει τεχνική υποστήριξη, να αξιώνει οποιαδήποτε περίοδο λειτουργίας Υπηρεσίας κατάργησης ιών που συμπεριλαμβάνεται ανά έτος ετήσιας συνδρομής ανά άδεια που έχει αγοραστεί, και προκειμένου οποιεσδήποτε άδειες που θα αγοράσει στο μέλλον να έχουν την ίδια ημερομηνία ανανέωσης με τις αρχικές άδειες που αγόρασε. Οι μη χρησιμοποιημένες περίοδοι λειτουργίας δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος συνδρομής. Ο χρήστης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι κάποιο άτομο μέσα στον οργανισμό του έχει πρόσβαση στο λογαριασμό καταχώρισής του και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσδιορίζεται στο προφίλ του λογαριασμού, προκειμένου να λαμβάνει υποστήριξη από την εταιρεία και να παρέχεται η κατ' αναλογία υπολογιζόμενη τιμή όσον αφορά τις αγορές πρόσθετων αδειών που περιγράφονται παρακάτω.

 

Σε περίπτωση που στο μέλλον ο χρήστης αγοράσει πρόσθετες άδειες για το Λογισμικό που καταχώρισε στο λογαριασμό του και χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται στο προφίλ του λογαριασμού του για τις νέες αγορές, η αρχική διάρκεια των πρόσθετων αδειών θα περιορίζεται αυτόματα έτσι ώστε η ημερομηνία ανανέωσης να είναι η ίδια με την ημερομηνία ανανέωσης των αρχικών αδειών Λογισμικού που αγόρασε ο χρήστης.  Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή συνδρομής με την οποία θα χρεωθεί ο χρήστης θα υπολογίζεται αναλογικά με βάση τις ημερολογιακές ημέρες της περιορισμένης αρχικής διάρκειας συνδρομής. Εάν δεν καταχωρηθούν οι αρχικές άδειες χρήσης στο λογαριασμό του χρήστη ή δεν χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το λογαριασμό κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο χρήστης δεν θα τιμολογηθεί αναλογικά και η διάρκεια συνδρομής των εν λόγω πρόσθετων αδειών χρήσης θα αντιστοιχεί στη διάρκεια συνδρομής που αγοράστηκε.

 

Εάν η Συμφωνία καταγγελθεί για οποιονδήποτε λόγο ή λήξει, τόσο ο χρήστης όσο και οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού που απασχολείται από το χρήστη δεν θα εξουσιοδοτούνται ώστε να χρησιμοποιούν ή να έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποθήκευσης ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, και η εταιρεία μπορεί να ακυρώσει ή/και να κλείσει το λογαριασμό του χρήστη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Μετά την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης της Συμφωνίας, η εταιρεία θα διαγράψει σύμφωνα με τις τυπικές πολιτικές της οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες ηλεκτρονικά ή σε αντίγραφα ασφαλείας, καθώς και οποιοδήποτε κείμενο, αρχείο, σύνδεσμο, εικόνα ή άλλο υλικό που της παρείχε ο χρήστης («Περιεχόμενο»). Η ευθύνη για την αποθήκευση ή τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου του χρήστη σε άλλη θέση, πριν τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, βαρύνει το χρήστη. Η χρήση του Λογισμικού, οποτεδήποτε, διέπεται από την παρούσα Συμφωνία.

 

Περιορισμοί. Το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες αδειοδοτούνται στο χρήστη, δεν πωλούνται και προστατεύονται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία και τις συνθήκες. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα αναπαραγωγής ή διανομής του Λογισμικού και των Υπηρεσιών χωρίς την άδεια της εταιρείας και, εάν πράξει κάτι τέτοιο, μπορεί να του επιβληθούν πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις βάσει του αστικού και ποινικού δικαίου της σχετικής δικαιοδοσίας. Δεν επιτρέπονται τα εξής: (i) η αποσυμπίληση ή κάθε άλλη απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα από το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες, εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία· (ii) η προσαρμογή ή τροποποίηση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών ή η δημιουργία παράγωγων έργων βασισμένων στο Λογισμικό και τις Υπηρεσίες· (iii) η δημοσίευση, η αντιγραφή (πέραν της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, εάν το επιτρέπουν τα έγγραφα αγοράς του χρήστη), η πώληση, ο δανεισμός, η εκμίσθωση, η δευτερεύουσα αδειοδότηση, η εκχώρηση ή η μεταβίβαση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του Λογισμικού και των Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε άλλο· (iv) η εκμετάλλευση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό (εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, οπότε θα ισχύει η παραπάνω Εκχώρηση άδειας χρήσης για χρήση από μικρή επιχείρηση)· (v) η απόπειρα παράκαμψης των μέτρων τεχνικής προστασίας του Λογισμικού και των Υπηρεσιών· (vi) η χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών για την παραβίαση της νομοθεσίας· ή (vii) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεμβάλλεται με τη χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε άλλο. Εάν ο χρήστης έχει εγκαταστήσει το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες σε μια συσκευή και έχει μεταβιβάσει την κυριότητα της εν λόγω συσκευής σε κάποιο άλλο άτομο, πρέπει να διασφαλίζει ότι το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες θα διαγραφούν από τη συσκευή αυτή και ότι τα στοιχεία της συσκευής θα αφαιρεθούν από το λογαριασμό που διατηρεί ο χρήστης στην εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει ή να ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία, το λογαριασμό του χρήστη ή/και την πρόσβασή του στο Λογισμικό και τις Υπηρεσίες εάν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία. Το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν τεχνολογία επιβολής η οποία περιορίζει το μέγεθος αποθήκευσης περιεχομένου, την κατανάλωση εύρους ζώνης ή το πλήθος συσκευών στις οποίες μπορεί να εγκατασταθούν το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες ή τεχνολογία η οποία επιτρέπει στην εταιρεία να αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη στο Λογισμικό και τις Υπηρεσίες, εάν ο χρήστης έχει παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία ή εάν έχει λήξει ή καταγγελθεί η Άδεια χρήσης του.

 

Κυριότητα. Η εταιρεία, μαζί με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της, διατηρεί την κυριότητα του αντίστοιχου Λογισμικού και των Υπηρεσιών της, καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων που σχετίζονται με το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μόνα δικαιώματα που εκχωρεί η εταιρεία στο χρήστη είναι εκείνα που ορίζονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία. Επίσης, εάν ο χρήστης παράσχει στην εταιρεία οποιαδήποτε σχόλια, πληροφορίες, απόψεις ή προτάσεις για το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες, ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι επιτρέπει στην εταιρεία τη χρήση τους χωρίς περιορισμό, για κάθε σκοπό και χωρίς αμοιβή.

 

Δωρεάν Λογισμικό και Δωρεάν Υπηρεσίες. Το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν: (Α) δωρεάν εκδόσεις του Λογισμικού, όπως (i) οποιεσδήποτε λειτουργίες που συμπεριλαμβάνονται σε μια πληρωμένη συνδρομή για την οποία η Εταιρεία δεν επιβάλλει πλέον χρέωση ή η οποία προσφέρεται από την Εταιρεία χωρίς χρέωση στο χρήστη, και (ii) οποιαδήποτε λειτουργία παρέχεται στο χρήστη δοκιμαστικά, δωρεάν ή για αξιολόγηση ή η οποία επισημαίνεται ως «Προέκδοση», «Περιορισμένη έκδοση», «Beta» ή περιγράφεται διαφορετικά ως πειραματική, μη δοκιμασμένη ή όχι απόλυτα λειτουργική («Δωρεάν λογισμικό»)· και (Β) Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία χωρίς χρέωση στο χρήστη δωρεάν, οι οποίες ενδέχεται να επισημαίνονται με παρόμοιο τρόπο με το Δωρεάν λογισμικό και ενδέχεται να είναι πειραματικές, μη δοκιμασμένες ή όχι απόλυτα λειτουργικές («Δωρεάν υπηρεσίες»).

 

Πληρωμένες συνδρομές. Το δικαίωμα του χρήστη για τη χρήση του λογισμικού ή των υπηρεσιών ισχύει για το χρονικό διάστημα της διάρκειας της συνδρομής που ορίζεται στα έγγραφα που συνοδεύουν την αγορά («Διάρκεια συνδρομής») και, όπου εφαρμόζεται, κάθε επόμενη διάρκεια ανανέωσης, εκτός εάν τερματιστεί. Εάν τα έγγραφα που συνοδεύουν την αγορά δεν καθορίζουν το χρονικό διάστημα για το οποίο ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, η Διάρκεια συνδρομής είναι ένα έτος από την ημερομηνία που αγοράστηκαν το Λογισμικό ή οι Υπηρεσίες. Η ανανέωση της Διάρκειας συνδρομής του χρήστη αποτελεί αποδοχή και συμφωνία με την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης της McAfee.

 

Δωρεάν Λογισμικό και Δωρεάν Υπηρεσίες. Το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες McAfee ισχύει για όσο διάστημα είναι εγκατεστημένο το Δωρεάν λογισμικό ή για όσο διάστημα η εταιρεία καθιστά διαθέσιμο στο χρήστη το Δωρεάν λογισμικό ή τις Δωρεάν υπηρεσίες, και θα εξακολουθεί να υπόκειται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς αναφέρονται στα έγγραφα που συνοδεύουν τη λήψη, όπως εφαρμόζεται.

 

Αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία.Η McAfee ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσει ή να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις σε βάθος χρόνου. Εάν ο χρήστης διαθέτει πληρωμένη συνδρομή, οποιοιδήποτε νέοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν μετά την ανανέωση της συνδρομής του χρήστη. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους και προϋποθέσεις, τότε πρέπει να απορρίψει τις αλλαγές απενεργοποιώντας την επιλογή αυτόματης ανανέωσης και καταργώντας την εγκατάσταση του Λογισμικού, και διακόπτοντας κάθε χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού ή Υπηρεσίας κατά τη λήξη της Διάρκειας συνδρομής.

 

Σε περίπτωση Δωρεάν Λογισμικού και Δωρεάν Υπηρεσιών, ο χρήστης αποδέχεται τις αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία με τη συνέχιση της χρήσης του Δωρεάν Λογισμικού ή των Δωρεάν Υπηρεσιών. Εάν ο χρήστης απορρίψει την ενημερωμένη Συμφωνία, η άδεια χρήσης του για το Δωρεάν Λογισμικό ή τις Δωρεάν Υπηρεσίες τερματίζεται και πρέπει να διακόψει κάθε πρόσβαση και χρήση των Δωρεάν Υπηρεσιών ή του Δωρεάν Λογισμικού και να καταργήσει την εγκατάσταση του Δωρεάν Λογισμικού.

 

Καταγγελία. Η εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, εάν ο χρήστης δεν συμμορφωθεί με τους όρους της. Ο χρήστης μπορεί να καταγγείλει το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού πριν τη λήξη του, διαγράφοντας οριστικά το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες από τις συσκευές του και ακυρώνοντας το λογαριασμό του στην εταιρεία. Ο χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει στην Πολιτική περί επιστροφής χρημάτων για να δει εάν δικαιούται επιστροφή χρημάτων, προτού διαγράψει το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες. Εάν η παρούσα Συμφωνία λήξει ή καταγγελθεί (i) ο χρήστης δεν θα εξουσιοδοτείται πλέον να χρησιμοποιεί ή να αποκτά πρόσβαση στο Λογισμικό και τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποθήκευσης ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, (ii) ο χρήστης πρέπει να διαγράψει οριστικά το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες από τις συσκευές του και (iii) η εταιρεία ενδέχεται να ακυρώσει ή να κλείσει το λογαριασμό του χρήστη. Κατά την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης, η εταιρεία θα ακολουθήσει τις τυπικές πολιτικές της και θα διαγράψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες ηλεκτρονικά ή σε μορφή αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και κάθε κείμενο, αρχείο, σύνδεσμο, εικόνα ή άλλο υλικό που της παρείχε ο χρήστης («Περιεχόμενο»). Η ευθύνη για την αποθήκευση ή τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου του χρήστη σε άλλη θέση, πριν τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, βαρύνει το χρήστη.

 

Απόρρητο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μέσω της τοποθεσίας Web, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών για κινητές συσκευές που βασίζονται στο Web, ο χρήστης μπορεί να ανατρέχει στη Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου της εταιρείας.

 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΙ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΠΙΣΗΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

 

Αυτόματη ανανέωση.

 

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η πληρωμένη συνδρομή του θα ανανεώνεται αυτόματα. Ο χρήστης εξουσιοδοτεί την εταιρεία ή τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη να χρεώσει την αποθηκευμένη κάρτα ή το μέσο πληρωμής του χρήστη μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής του, με την τιμή ανανέωσης συνδρομής που ισχύει κατά το χρόνο ανανέωσης. Η τιμή συνδρομής για την αυτόματη ανανέωση ενδέχεται να αλλάξει. Η ανανέωση συνδρομής του χρήστη είναι συνεχής και θα συνεχιστεί μέχρι ο χρήστης να την ακυρώσει. Εάν ο χρήστης επιθυμεί πρόσθετες πληροφορίες ή εάν επιθυμεί να ακυρώσει τη συνδρομή του ή να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις αυτόματης ανανέωσης, θα πρέπει να συνδεθεί στη σελίδα «Ο λογαριασμός μου» ή να επικοινωνήσει με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Πριν από τη λήξη της Διάρκειας συνδρομής του χρήστη, η εταιρεία θα αποστείλει ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο προφίλ λογαριασμού του χρήστη, με την οποία θα τον ενημερώνει σχετικά με την επικείμενη ανανέωση. Σημειώνεται ότι η επεξεργασία της αυτόματης ανανέωσης του χρήστη ενδέχεται να αποτύχει εάν ο χρήστης χρησιμοποίησε μέσο πληρωμής που δεν περιλαμβάνει πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την αγορά της συνδρομής του. Εάν, κατά την ανανέωση, το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες έχουν μετονομαστεί, αναβαθμιστεί ή αντικατασταθεί από νέα προσφορά με εύλογα εφάμιλλες λειτουργίες, η εταιρεία μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ανανεώσει αυτόματα τη συνδρομή του χρήστη με τη νέα προσφορά με χρέωση μέχρι την τιμή συνδρομής προ έκπτωσης για τη νέα προσφορά.

 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ. ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ. ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ).

 

Η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ PREMIUM ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ.

 

Ακύρωση. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην Πολιτική περί επιστροφής χρημάτων της εταιρείας, η ακύρωση της συνδρομής ή η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική ή αναλογική επιστροφή χρημάτων για αμοιβές που καταβλήθηκαν, βάσει της ημερομηνίας ακύρωσης. Η ακύρωση της συνδρομής ή η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας θα διακόψει μελλοντικές επαναλαμβανόμενες αμοιβές και ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο Λογισμικό και τις Υπηρεσίες της συνδρομής μέχρι το τέλος της εκάστοτε Διάρκειας συνδρομής.

 

Επιστροφή χρημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξασφάλιση επιστροφής χρημάτων για το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί από την McAfee, ο χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει στην Πολιτική περί επιστροφής χρημάτων της εταιρείας.

 

Χρεώσεις δεδομένων. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε χρεώσεις προκύπτουν από τον πάροχο υπηρεσιών δεδομένων ή κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενων τυχόν επιπλέον χρεώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται λόγω υπέρβασης του ορίου δωρεάν δεδομένων ή λεπτών ή για τη χρήση εγχώριας ή διεθνούς υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων.

 

Υποστήριξη και Ενημερώσεις. Εάν παρέχεται τεχνική υποστήριξη στο Λογισμικό και στις Υπηρεσίες και ο χρήστης έχει τρέχουσα πληρωμένη συνδρομή, θα λάβει τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις εκάστοτε τρέχουσες προσφορές βασικής υποστήριξης της εταιρείας. Η τεχνική υποστήριξη δεν παρέχεται σε όλο το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί τα έγγραφα που συνοδεύουν την αγορά ή τους όρους υπηρεσίας, όπως εφαρμόζεται, για πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη και πρόσθετες επιλογές. Οι προσφορές, οι πολιτικές και οι διαδικασίες βασικής υποστήριξης που παρέχει η εταιρεία μπορεί να μεταβάλλονται κατά καιρούς και ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάθε υποχρέωση της εταιρείας για υποστήριξη της προηγούμενης έκδοσης του Λογισμικού και των Υπηρεσιών λήγει με τη διάθεση μιας αναβάθμισης, τροποποίησης ή νεότερης έκδοσης ή άλλης ενημέρωσης του Λογισμικού και των Υπηρεσιών («Ενημέρωση»). Για διευκόλυνση του χρήστη και προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το Λογισμικό στις συσκευές του θα περιλαμβάνει τις νέες λειτουργίες που αναπτύσσει η εταιρεία, με την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας ο χρήστης παρέχει άδεια στην εταιρεία να εγκαθιστά αυτόματα Ενημερώσεις και,  εφόσον ζητηθεί από το χρήστη ή με τη συγκατάθεσή του, νέο Λογισμικό στις συσκευές του, όταν καθίστανται διαθέσιμα, στο βαθμό που η εταιρεία θα είναι σε θέση να εκτελεί τέτοιου είδους εγκαταστάσεις στο παρασκήνιο. Η εταιρεία μπορεί, επίσης, να προφορτώνει αυτόματα το Λογισμικό, αλλά δεν θα το ενεργοποιεί χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Τυχόν Ενημερώσεις ή τεχνική υποστήριξη που παρέχονται για το Δωρεάν Λογισμικό, παρέχονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και η παροχή τους μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

 

Κύκλος ζωής του προϊόντος και των υπηρεσιών. Η McAfee μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέγει τη διακοπή κάποιου Λογισμικού ή Υπηρεσιών ή συγκεκριμένων λειτουργιών του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών. Ο όρος «Λήξη πώλησης» αναφέρεται στην ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία δεν θα διαθέτει πλέον προς πώληση, ανανέωση ή λήψη ένα συγκεκριμένο Λογισμικό ή Υπηρεσία. Εάν η διάρκεια ανανέωσης της συνδρομής του χρήστη πρόκειται να λήξει μετά την ημερομηνία Λήξης πώλησης, ο χρήστης δεν θα μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή του. «Λήξη υποστήριξης» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία θα διακόπτει την παροχή αυτόματων επιδιορθώσεων, ενημερώσεων ή τεχνικής υποστήριξης για συγκεκριμένο Λογισμικό ή Υπηρεσίες.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Υπηρεσίες. Εκτός από την παρούσα Συμφωνία και τα ισχύοντα έγγραφα αγοράς, ορισμένες Υπηρεσίες που αγοράζει ο χρήστης από την εταιρεία υπόκεινται και διέπονται από πρόσθετους όρους παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δημοσιεύονται στην τοποθεσία Web της εταιρείας. Οι Υπηρεσίες ασφάλειας πρέπει να ενημερώνονται ώστε να αντιμετωπίζονται νέες απειλές, να βελτιώνεται η απόδοση ή η αποτελεσματικότητα και για άλλους επιχειρηματικούς λόγους. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών κατά τη Διάρκεια συνδρομής. Τέτοιες τροποποιήσεις δεν θα μειώνουν ουσιωδώς τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην μπορούν να λάβουν τις Υπηρεσίες. Για τη λήψη των Υπηρεσιών, απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet και η συσκευή του χρήστη πρέπει να πληροί τις εκάστοτε Απαιτήσεις συστήματος.

 

Προϊόντα Safe Family και πολλαπλών χρηστών. Εάν ο χρήστης είναι ενήλικος, γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, μπορεί να χρησιμοποιεί το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες για την ανίχνευση και παρακολούθηση μόνο των δικών του παιδιών, των παιδιών των οποίων έχει νόμιμη κηδεμονία ή άλλων για τα οποία είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος να ανιχνεύει και να παρακολουθεί. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση εξουσιοδότησης από οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο επεκτείνει την πρόσβαση για Λογισμικό ή Υπηρεσίες πολλαπλών χρηστών που διενεργούν ανίχνευση και παρακολούθηση.

 

Δωρεάν Λογισμικό. Εάν το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες των οποίων ο χρήστης έκανε λήψη ή περιήλθαν στην κατοχή του με άλλον τρόπο είναι Δωρεάν Λογισμικό, θα ισχύει και το παρόν άρθρο της Συμφωνίας. Στο βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας ενότητας συγκρούεται με οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας, η παρούσα ενότητα υπερισχύει του εν λόγω όρου ή προϋπόθεσης σε ό,τι αφορά το εν λόγω Δωρεάν Λογισμικό, μόνο όμως στο βαθμό που απαιτείται για την επίλυση της διαφοράς. Κάθε Δωρεάν Λογισμικό παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή), υποχρέωση αποζημίωσης, συντήρηση ή υποστήριξη, ρητή ή σιωπηρή, με την επιφύλαξη κάθε νομοθετημένου δικαιώματος που δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί βάσει νόμου. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το Δωρεάν Λογισμικό ενδέχεται να περιέχει σφάλματα και άλλα προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν αστοχίες συστήματος ή άλλες αστοχίες και διαρροή δεδομένων. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι δεν έχει λάβει καμία υπόσχεση ή εγγύηση από την εταιρεία ότι το Δωρεάν Λογισμικό θα παρουσιαστεί ή θα καταστεί διαθέσιμο σε οποιονδήποτε στο μέλλον, ότι η εταιρεία δεν έχει αναλάβει καμία ρητή ή σιωπηρή υποχρέωση απέναντί στο χρήστη ότι θα προβεί σε παρουσίαση ή διάθεση του Δωρεάν Λογισμικού και ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί στη διάθεση προϊόντος που είναι παρόμοιο ή συμβατό με το Δωρεάν Λογισμικό ή οποιασδήποτε ενημέρωσης του Δωρεάν Λογισμικού. Ομοίως, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αναλαμβάνει τον κίνδυνο για οποιαδήποτε χρήση του Δωρεάν Λογισμικού.

 

Συνδρομή «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)». Η συνδρομή McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)» μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν προσωπικό Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows ή κινητή συσκευή Android («η συσκευή του χρήστη») εάν περιλαμβάνεται στην αγορά της συσκευής του χρήστη ή σε έως τρεις διαφορετικές συσκευές του χρήστη, εάν ο χρήστης έχει αγοράσει τη συνδρομή McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)» χωριστά. Αφού εγκατασταθεί όπως προβλέπεται στη συσκευή του χρήστη, η συνδρομή McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)» θα παραμείνει ενεργή για το υπόλοιπο της χρήσιμης ζωής της συσκευής του χρήστη και ο χρήστης έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει τεχνική υποστήριξη σε ώρες γραφείου, στην Αγγλική γλώσσα, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω διαδικτύου, επί ένα έτος, και τεχνική υποστήριξη στην Αγγλική γλώσσα μέσω διαδικτύου για όσο διάστημα το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του είναι το πολύ δύο εκδόσεις παλαιότερο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη έκδοση (για παράδειγμα, «Windows 10.x» ή «Android 4.x»), για όλη τη χρήσιμη διάρκεια ζωής της συσκευής του χρήστη σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου (δηλαδή 5-7 έτη για προσωπικό Η/Υ ή 3 έτη για tablet ή smartphone). Η συνδρομή McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)» δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να μεταφερθεί σε άλλο πρόσωπο, προσωπικό Η/Υ ή συσκευή σε καμία περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης της συσκευής του χρήστη σε άλλο πρόσωπο πριν από το τέλος της χρήσιμης διάρκειας ζωής της συσκευής του, η συνδρομή McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)» θα πάψει να ισχύει και ο επόμενος ιδιοκτήτης της συσκευής δεν θα έχει δικαίωμα να εγκαταστήσει, να χρησιμοποιήσει ή να κατέχει τη συνδρομή McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)». Κάθε απόπειρα μεταβίβασης, μεταφοράς ή επανεγκατάστασης της συνδρομής McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)» σε άλλον προσωπικό Η/Υ ή συσκευή ή της εγκατάστασης της συνδρομής σε άλλον προσωπικό Η/Υ πέραν του αρχικού προσωπικού Η/Υ ή συσκευής ή πέραν των τριών αρχικών προσωπικών Η/Υ ή συσκευών, ανάλογα με την περίπτωση, θα ακυρώσει το δικαίωμα του χρήστη να εγκαθιστά, να χρησιμοποιεί ή να κατέχει τη συνδρομή McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)». Ο χρήστης, για να μην έχει πεπαλαιωμένες εκδόσεις και για να λαμβάνει υποστήριξη, πρέπει να ενημερώνει περιοδικά το λογισμικό McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)» και να κάνει αναβάθμιση στην πλέον πρόσφατη έκδοση του συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού McAfee. Εάν ο χρήστης αποφασίσει οποτεδήποτε να κάνει αναβάθμιση σε διαφορετικό προϊόν McAfee αντί για τη συνδρομή McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)», η εν λόγω αναβάθμιση προϊόντος: (1) θα υπόκειται σε πληρωμή του εκάστοτε κόστους του εν λόγω προϊόντος, (2) ΔΕΝ θα είναι άδεια χρήσης «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)», και (3) η συνδρομή και η άδεια χρήσης για το McAfee «Η διάρκεια ζωής (της συσκευής σας)» θα λήξουν αυτομάτως χωρίς ειδοποίηση ή επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Υπηρεσίες κατάργησης ιών, TechMaster ή Υπόσχεση προστασίας από ιούς. Εάν η συνδρομή του χρήστη περιλαμβάνει Υπηρεσία κατάργησης ιών, Υπηρεσία TechMaster ή δικαιούται την Υπόσχεση προστασίας από ιούς ή παρόμοια υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία ή ένας από τους συνεργάτες της αποκτά πρόσβαση στη συσκευή του χρήστη για να επιχειρήσει να καταργήσει το κακόβουλο λογισμικό ή για να εκτελέσει άλλες καθορισμένες υπηρεσίες, ισχύουν πρόσθετοι όροι, όπως μπορεί να ορίζονται στα έγγραφα που συνοδεύουν την αγορά  και οι όροι υπηρεσίας που είναι διαθέσιμοι στην τοποθεσία Web της εταιρείας. Η εταιρεία θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την εκτέλεση των Υπηρεσιών αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η αφαίρεση όλου του κακόβουλου λογισμικού μέσω των Υπηρεσιών και η εταιρεία δεν εγγυάται ότι θα μπορεί να αφαιρέσει όλο το κακόβουλο λογισμικό από την ή τις συσκευές του χρήστη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή ανάκτηση δεδομένων, λογισμικού ή απώλειας της χρήσης του ή των συστημάτων ή δικτύων, που προκύπτει από αυτές τις Υπηρεσίες ή μια ενέργεια ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, εκ μέρους της εταιρείας ή των εκπροσώπων της. Εάν η εταιρεία συνεργαστεί με το χρήστη σχετικά με οποιαδήποτε θέματα που σχετίζονται με κωδικούς πρόσβασης ή άλλα θέματα ελέγχου πρόσβασης, ο χρήστης συνιστάται να πραγματοποιεί επαναφορά αυτών των κωδικών πρόσβασης αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών. Ο χρήστης συμφωνεί ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης του Λογισμικού στη συσκευή του και αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη της χρήσης του Internet. Με την επιλογή της λήψης των Υπηρεσιών, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι (i) έχει πλήρη πρόσβαση στο υλικό και στο λογισμικό για το οποίο αγοράζει την Υπηρεσία, και (ii) έχει ολοκληρώσει τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, σε ξεχωριστό μέσο αποθήκευσης, οποιουδήποτε λογισμικού ή δεδομένων που βρίσκονται στο υλικό, τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από τις Υπηρεσίες. Η Υπόσχεση προστασίας από ιούς απαιτεί ενεργή εγγραφή στην υπηρεσία αυτόματης ανανέωσης και υπόκειται σε πρόσθετους όρους και περιορισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην τοποθεσία Web της εταιρείας.

 

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού πρόσβασής του και για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού του. Ο χρήστης θα πρέπει να διατηρεί ασφαλή τον πρωτεύοντα κωδικό πρόσβασης και το κλειδί κρυπτογράφησης για το λογαριασμό του, επειδή χωρίς αυτά ενδέχεται να χάσει την πρόσβαση στα δεδομένα του. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται στο λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας οποιουδήποτε άλλου ατόμου χρησιμοποιεί το λογαριασμό του. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει αμέσως την εταιρεία, σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή προσπέλασης του λογαριασμού του. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή προσπέλασης του λογαριασμού του χρήστη. Ενδέχεται, ωστόσο ο χρήστης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που θα υποστεί η εταιρεία ή άλλοι εξαιτίας της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΕΑΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Η εταιρεία προσφέρει δωρεάν και premium εκδόσεις του Λογισμικού διαχείρισης κωδικών πρόσβασης. Στη δωρεάν έκδοση, ο μέγιστος αριθμός των μοναδικών λογαριασμών (όπως η σύνδεση σε μια τοποθεσία Web ή σε μια εφαρμογή) που μπορεί να αποθηκεύσει ο χρήστης είναι περιορισμένος. Η premium έκδοση του Λογισμικού μπορεί να ληφθεί χωρίς χρέωση στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, όταν παρέλθει η προωθητική περίοδος δεν θα επιτρέπεται στο χρήστη να προσθέσει νέους μοναδικούς λογαριασμούς, εάν έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπει η δωρεάν έκδοση. Εάν ο χρήστης έλαβε οποιοδήποτε Λογισμικό διαχείρισης κωδικών πρόσβασης της McAfee, η λήψη αυτή υπόκειται σε όλα τα τέλη συνδρομής που δημοσιεύονται για τη συγκεκριμένη λήψη, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 

WebAdvisor. Το McAfee WebAdvisor είναι Λογισμικό (με αντίστοιχη τοποθεσία Web) που παρέχει πληροφορίες καθοδήγησης στους χρήστες σχετικά με ορισμένους κινδύνους που μπορεί να σχετίζονται με μια τοποθεσία Web. Το Λογισμικό WebAdvisor προβάλλει χρωματικά σύμβολα δίπλα στους συνδέσμου που παρέχονται από τις κύριες μηχανές αναζήτησης, και οι αντίστοιχες τοποθεσίες Web διαθέτουν σελίδες φακέλου στις οποίες παρέχονται πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αξιολογήσεις των τοποθεσιών Web. Οι χαρακτηρισμοί των τοποθεσιών Web προκύπτουν κυρίως με τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων. Το Λογισμικό WebAdvisor δεν μπορεί να ανιχνεύσει ή να εξετάσει κάθε πιθανή πτυχή του σχεδιασμού μιας τοποθεσίας Web, ούτε να προσδιορίσει τις προθέσεις του κατόχου της τοποθεσίας Web. Η εταιρεία δεν ελέγχει ή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών Web τρίτων και ορισμένες από τις τοποθεσίες Web τρίτων ενδέχεται να διαθέτουν περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστο, ακατάλληλο ή προσβλητικό για το χρήστη. ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB, ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB.

 

Παρακολούθηση των Περιόδων Λειτουργίας Υπηρεσίας. Η εταιρεία και οι συνεργάτες της ενδέχεται, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, να παρακολουθούν και να καταγράφουν τις περιόδους λειτουργίας Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων και των ηλεκτρονικών περιόδων λειτουργίας για σκοπούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών, της εσωτερικής εκπαίδευσης και εσωτερικής έρευνας αγοράς της εταιρείας. Με το παρόν, ο χρήστης εκχωρεί άδεια στην εταιρεία να παρακολουθεί και να καταγράφει τις Υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει πληροφορίες, όπως απαιτείται ή αρμόζει σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή άλλο κρατικό αίτημα, να παρέχει τις Υπηρεσίες στο χρήστη και άλλους χρήστες και να βελτιώνει τους τύπους Υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει μελλοντικά στο χρήστη.

 

Σάρωση σπιτιού της McAfee. Ορισμένα από τα προϊόντα μας ενδέχεται να περιέχουν μια δυνατότητα που ονομάζεται Σάρωση σπιτιού της McAfee, η οποία σαρώνει όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το οικιακό δίκτυο Wi-Fi για να ταυτοποιήσει και να σας προειδοποιήσει σχετικά με συσκευές οι οποίες μπορεί να έχουν ελλιπή ασφάλεια. Αυτές οι σαρώσεις εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ταυτοποιούν νέες συσκευές οι οποίες ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο ασφαλείας. Πρέπει να επιλέξετε ειδικά αυτή τη δυνατότητα για να λειτουργήσει. Εάν την επιλέξετε, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες εντός του προϊόντος που σας δόθηκαν όταν την επιλέξατε. Εάν επιλέξετε τη χρήση της δυνατότητας, υπόσχεστε στην εταιρεία ότι είστε συνδεδεμένοι στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, ότι έχετε δικαίωμα να εξουσιοδοτήσετε τη McAfee να σαρώνει όλες τις συσκευές που συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi για το σκοπό ταυτοποίησης συσκευών που μπορεί να έχουν ελλιπή ασφάλεια, ότι οι κάτοχοι όλων των συσκευών που συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi κατανοούν ότι η Σάρωση σπιτιού της McAfee θα συλλέγει δεδομένα από κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυό σας προκειμένου να ταυτοποιεί τις συνδεδεμένες συσκευές οι οποίες ενδέχεται να έχουν αδύναμη ασφάλεια και ότι δεν θα δώσετε τον κωδικό πρόσβασης του οικιακού σας δικτύου Wi-Fi σε άτομα τα οποία δεν θέλουν να σαρωθούν οι συσκευές τους από τη Σάρωση σπιτιού της McAfee.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

Αυτοί οι όροι ισχύουν μόνο εάν ο χρήστης έχει εγγραφεί, δικαιούται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προστασίας ταυτότητας της εταιρείας που παρέχονται από την εταιρεία ή έναν από τους αξιόπιστους συνεργάτες της (αυτές οι Υπηρεσίες ονομάζονται ενίοτε «Υπηρεσίες Προστασίας Ταυτότητας»).  Το δικαίωμα χρήσης του χρήστη σύμφωνα με τις παρούσες Υπηρεσίες μπορεί να καθορίζεται στα έγγραφα που συνοδεύουν την αγορά ή την εγγραφή του χρήστη και στους πρόσθετους όρους υπηρεσίας του προϊόντος που ισχύουν και είναι διαθέσιμοι στην τοποθεσία Web της εταιρείας.

 

Ορισμένες δυνατότητες στις Υπηρεσίες Προστασίας Ταυτότητας είναι διαθέσιμες μόνο στους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών που διαθέτουν έγκυρο αριθμό ΑΜΚΑ. Για μια πλήρη λίστα των απαιτήσεων καταλληλότητας ο χρήστης θα πρέπει να ανατρέξει εδώ. Κατά την εγγραφή στις Υπηρεσίες, η εταιρεία θα ζητήσει από το χρήστη τους παρακάτω τύπους πληροφοριών: (i) στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), (ii) πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητά του (όπως ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας και ΑΜΚΑ), και (iii) πληροφορίες για την επαλήθευση της ταυτότητας και οικονομικές πληροφορίες (όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας). Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται προκειμένου να επαληθευτεί η ταυτότητα του χρήστη, να χρεωθεί η συμφωνημένη χρέωση για τις Υπηρεσίες της εταιρείας και να εκπληρωθεί η υποχρέωση της εταιρείας για την παροχή των Υπηρεσιών στο χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ταυτότητας του χρήστη και της επικοινωνίας με τρίτους, όπως απαιτείται για την παροχή αυτών των Υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, εταιρείες επαλήθευσης ταυτότητας, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, τρίτοι προμηθευτές δεδομένων, υπηρεσίες αναφορών για καταναλωτές, γραφεία πιστοληπτικής ικανότητας, εταιρείες επικύρωσης πληρωμών, διωκτικές αρχές ή άλλες. Στη Νομική γνωστοποίηση περί απορρήτου της McAfee περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία (ή άλλοι που ενεργούν για λογαριασμό της) συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί πληροφορίες για το χρήστη σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών Προστασίας Ταυτότητας από το χρήστη, και αποτελεί ευθύνη του χρήστη να εξετάσει τη Νομική γνωστοποίηση περί απορρήτου της εταιρείας προτού συμφωνήσει με αυτή τη Συμφωνία άδειας χρήσης ή προτού χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες.

 

 Ο χρήστης κατανοεί ότι με την αποδοχή αυτής της Συμφωνίας και με τη χρήση των Υπηρεσιών Προστασίας Ταυτότητας, παρέχει στην εταιρεία και στους υπαλλήλους της, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τις συγγενείς εταιρείες, τους εργολάβους και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και δεδομένων, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το Νόμο περί δίκαιης αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας («FCRA») των ΗΠΑ, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των Experian, TransUnion, Equifax και συγγενών οντοτήτων, γραπτές οδηγίες (όπως περιγράφονται σε αυτούς τους όρους), συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για πρόσβαση και χρήση των αναφορών για καταναλωτές, σχετικά με το χρήστη (ή σχετικά με οποιαδήποτε τέκνα έχει εγγράψει, εάν εφαρμόζεται) από κάθε εθνική υπηρεσία αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας ή αναφορών για καταναλωτές και για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με το χρήστη με τρίτους παρόχους δεδομένων και σε κάθε τέτοια εθνική υπηρεσία αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, προκειμένου να επαληθεύεται και να παρακολουθείται η ταυτότητα του χρήστη και να παρέχονται οι Υπηρεσίες Προστασίας Ταυτότητας στο χρήστη.

 

Νόμος περί δίκαιης αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ. Ο Νόμος περί δίκαιης αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας επιτρέπει στο χρήστη να λαμβάνει από κάθε υπηρεσία αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας μια αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που βρίσκονται στο αρχείο καταναλωτή που τον αφορά, κατά το χρόνο του αιτήματος. Η πλήρης αποκάλυψη των πληροφοριών που βρίσκονται στο αρχείο του χρήστη σε μια υπηρεσία αναφοράς για καταναλωτές πρέπει να λαμβάνεται απευθείας από αυτή την υπηρεσία αναφοράς για καταναλωτές. Οι αναφορές για καταναλωτές που παρέχονται από ή ζητούνται από το τμήμα Προστασίας Ταυτότητας της McAfee δεν προορίζεται να αποτελούν την αποκάλυψη πληροφοριών από υπηρεσία αναφορών για καταναλωτές, όπως απαιτείται από το νόμο FCRA ή παρόμοιους νόμους.

 

Σύμφωνα με το νόμο FCRA, ο χρήστης δικαιούται να λαμβάνει ετησίως μία δωρεάν αποκάλυψη της αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητάς του από κάθε μία από τις εθνικές υπηρεσίες αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη δωρεάν ετήσια αναφορά που προβλέπεται από το νόμο FCRA, στη διεύθυνση www.annualcreditreport.com.

 

Ο χρήστης δικαιούται, επίσης, να λάβει δωρεάν ένα αντίγραφο της αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας που τον αφορά από μια υπηρεσία αναφορών για καταναλωτές εάν:

 

Έχει απορριφθεί ή ειδοποιήθηκε με άλλο τρόπο σχετικά με μια δυσμενή ενέργεια που σχετίζεται με μια καταναλωτική άδεια, ασφαλιστική άδεια, άδεια απασχόλησης ή κρατική άδεια ή άλλη παροχή που χορηγείται από το κράτος, εντός των τελευταίων 60 ημερών, η οποία βασίστηκε σε πληροφορίες που περιέχονται σε μια αναφορά για καταναλωτές που παρέχεται από αυτή την υπηρεσία.

 

Ο χρήστης απορρίφθηκε για ενοικίαση οικίας/διαμερίσματος ή του ζητήθηκε να καταβάλει υψηλότερη εγγύηση από ότι απαιτείται συνήθως, εντός των τελευταίων 60 ημερών, που βασίστηκε σε πληροφορίες που περιέχονται σε μια αναφορά για καταναλωτές που παρέχεται από αυτή την υπηρεσία.

 

Ο χρήστης πιστοποιεί εγγράφως ότι είναι άνεργος και προτίθεται να υποβάλλει αίτηση για απασχόληση μέσα στο χρονικό διάστημα 60 ημερών που αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε αυτό το πιστοποιητικό.

 

Ο χρήστης πιστοποιεί εγγράφως ότι είναι δικαιούχος βοήθειας κοινωνικής πρόνοιας.

 

Ο χρήστης πιστοποιεί εγγράφως ότι έχει λόγο να πιστεύει ότι το αρχείο του στην εν λόγω υπηρεσία αναφορών για καταναλωτές περιέχει ανακριβείς πληροφορίες, λόγω εξαπάτησης.

 

Επιπλέον, εάν ο χρήστης διαμένει στις πολιτείες Κολοράντο, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϊ ή Βερμόντ, δικαιούται να λαμβάνει ένα δωρεάν αντίγραφο της αναφοράς καταναλωτή που τον αφορά μία φορά το χρόνο και εάν διαμένει στην πολιτεία Τζόρτζια, δικαιούται να λαμβάνει ένα δωρεάν αντίγραφο της αναφοράς καταναλωτή δύο φορές το χρόνο. Για τους κατοίκους του Ιλινόι, οι υπηρεσίες αναφορών για καταναλωτές υποχρεούνται από το νόμο να παρέχουν ένα αντίγραφο του αρχείου καταναλωτή εφόσον ζητηθεί, χωρίς χρέωση ή έναντι ονομαστικού τέλους. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπηρεσία αναφορών για καταναλωτές μπορεί να επιβάλλει μια εύλογη χρέωση για την παροχή αντιγράφου της αναφοράς καταναλωτή που αφορά το χρήστη.

 

Ο Νόμος περί δίκαιης αναφοράς για καταναλωτές προβλέπει ότι ο χρήστης μπορεί να αμφισβητήσει ανακριβείς ή ατελείς πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά καταναλωτή. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ Ή ΑΤΕΛΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Ή ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ EQUIFAX, ΤΗΝ EXPERIAN Ή ΤΗΝ TRANSUNION, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

 

Οι υπηρεσίες Equifax, Experian ή/και TransUnion ενδέχεται να διαθέτουν πολιτικές που παρέχουν ένα δωρεάν αντίγραφο της αναφοράς καταναλωτή, σε περιπτώσεις εκτός από εκείνες που περιγράφονται παραπάνω. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Equifax, την Experian ή την TransUnion, για να λάβει αντίγραφο της αναφοράς καταναλωτή που τον αφορά, απευθείας από την εν λόγω υπηρεσία ή εάν επιθυμεί να αμφισβητήσει τις πληροφορίες που περιέχονται σε ένα αρχείο αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας της Equifax, της Experian ή της TransUnion, θα πρέπει να επικοινωνήσει με αυτές τις οντότητες ως εξής:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

 

Equifax: 1-800-685-1111

 

Transunion: 1-800-916-8800

 

Για πλήρη σύνοψη των δικαιωμάτων του χρήστη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου FCRA, ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ εδώ.

 

Πρόσθετες αποποιήσεις εγγυήσεων και περιορισμός ευθύνης. Ακολουθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες Προστασίας Ταυτότητας:

 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Η MCAFEE, LLC ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η MCAFEE, LLC ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΚΑΙΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ.

 

Η εταιρεία δεν είναι οργανισμός επανόρθωσης πιστοληπτικής ικανότητας ή οργανισμός που ρυθμίζεται με παρόμοιο τρόπο σύμφωνα με άλλους ισχύοντες νόμους και δεν παρέχει συμβουλές επανόρθωσης πιστοληπτικής ικανότητας.

 

Οι προσφορές παρακολούθησης πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας παρακολουθούν μόνο το αρχείο πιστοληπτικής ικανότητας που σχετίζεται με τον καταναλωτή που πραγματοποιεί μια αγορά και δεν παρακολουθούν, συγκρίνουν ή διασταυρώνουν το αρχείο πιστοληπτικής ικανότητας που συσχετίζεται με τον καταναλωτή που πραγματοποιεί αγορά με άλλα αρχεία πιστοληπτικής ικανότητας που τηρούνται από τα αρμόδια γραφεία πιστοληπτικής ικανότητας.

 

Η εταιρεία δεν παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές σε όλες τις επιχειρήσεις.

 

Οι βαθμολογίες, οι αναφορές και η παρακολούθηση πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να απαιτούν μια πρόσθετη διαδικασία επαλήθευσης και οι υπηρεσίες πιστοληπτικής ικανότητας θα παρακρατούνται μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μέχρι ο χρήστης να επαληθεύσει την ταυτότητά του, η χρέωση της υπηρεσίας θα είναι μειωμένη.

 

Η βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας Vantage Score είναι η βαθμολογία Vantage Score 3.0 που βασίζεται σε δεδομένα από τις υπηρεσίες Equifax, Experian και TransUnion, αντίστοιχα. Τρίτοι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετική βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας Vantage Score ή διαφορετικό τύπο βαθμολογίας πιστοληπτικής ικανότητας για να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα του χρήστη.

 

Για τις υπηρεσίες Προστασίας από κλοπή ταυτότητας ProtectionPlus και Premium της McAfee®, η παρακολούθηση πιστοληπτικής ικανότητας από την Experian και την TransUnion ενδέχεται να ξεκινήσει μετά από αρκετές ημέρες.

 

Ο χρήστης υπόσχεται και εγγυάται στην εταιρεία ότι θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Προστασίας Ταυτότητας (και οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται σε αυτές) για την προστασία του ή την πρόληψη πραγματικής εξαπάτησης, μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών, αξιώσεων ή άλλων υποχρεώσεων και για κανέναν άλλο σκοπό.

 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης που οφείλεται σε αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου της.

 

Η δωρεάν συνδρομή στις Υπηρεσίες Προστασίας Ταυτότητας είναι έγκυρη για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής.

 

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Για όλους τους πελάτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης διαφορών. Μόνο υπό την αίρεση της Επιλογής Ειρηνοδικείου που περιγράφεται παρακάτω σε αυτή την ενότητα, κάθε αξίωση, διένεξη ή αντιδικία οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από τον τύπο αξίωσης ή νομικής θεωρίας ή επανόρθωσης («Αξίωση») οποιουδήποτε συμβαλλόμενου έναντι του αντισυμβαλλόμενου, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με ή αφορά με οποιονδήποτε τρόπο τη Συμφωνία, το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες θα επιλύεται μέσω εμπιστευτικής, δεσμευτικής διαιτησίας. Η παρούσα συμφωνία διαιτησίας περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό: (i) Αξιώσεις που σχετίζονται με τη δυνατότητα επιβολής ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας και συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε από τις παρούσες διατάξεις διαιτησίας, (ii) Αξιώσεις από το χρήστη, καθώς και Αξιώσεις που εγείρονται για λογαριασμό του ή σχετίζονται με το χρήστη, όπως ως εργαζόμενο, εκπρόσωπο, αντιπρόσωπο, προκάτοχο, διάδοχο, κληρονόμο, εντολοδόχο ή διαχειριστή σε χρεοκοπία, (iii) Αξιώσεις που σχετίζονται απευθείας με την εταιρεία ή/και τις μητρικές, συγγενείς, θυγατρικές εταιρείες της, τους διαδόχους, τους εντολοδόχους, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της, και (iv) Αξιώσεις που θα μπορούσαν να εγερθούν ως μέρος μιας συλλογικής αγωγής, αγωγής μέσω του θεσμού του ιδιωτικού εισαγγελέα (private attorney general) ή άλλης συλλογικής, συγκεντρωτικής ή εκπροσωπούμενης αγωγής, και αναγνωρίζεται και συμφωνείται ρητά ότι η διαιτησία τέτοιων αξιώσεων πρέπει να συνεχίζεται αποκλειστικά σε ατομική (μη συλλογική, χωρίς εκπρόσωπο) βάση και ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να απονείμει αποκατάσταση μόνο σε ατομική (μη συλλογική και χωρίς εκπρόσωπο) βάση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (PRIVATE ATTORNEY GENERAL) Ή ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΟΥΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ (PRIVATE ATTORNEY GENERAL) Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ.

 

Ειδοποίηση διαφοράς. Ο συμβαλλόμενος που ζητά διαιτησία πρέπει πρώτα να ειδοποιήσει τον αντισυμβαλλόμενο για τη διαφορά γραπτώς τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας. Όταν αποστέλλεται στην εταιρεία, η ειδοποίηση πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, με την επισήμανση: «Attention: Legal Department». Στην ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη, τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων εγείρεται η διαφορά και η αποκατάσταση που αξιώνει ο χρήστης. Ο χρήστης και η εταιρεία θα καταβάλλουν εύλογη προσπάθεια να επιλύσουν την όποια διαφορά μέσω ανεπίσημης διαπραγμάτευσης εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Ειδοποίησης διαφοράς. Μετά την παρέλευση 60 ημερών, μπορεί να κινηθεί η διαδικασία διαιτησίας από το χρήστη ή την εταιρεία. Κατ’ εξαίρεση αυτών των υποχρεώσεων ειδοποίησης, οποιαδήποτε απαίτηση για διαιτησία πρέπει να εγείρεται από το χρήστη ή την εταιρεία εντός του χρονικού ορίου παραγραφής που ισχύει για τις Αξιώσεις, για τις οποίες επιδιώκεται ή απαιτείται διαιτησία.  Αυτές οι υποχρεώσεις ειδοποίησης δεν τροποποιούν το χρονικό όριο παραγραφής που εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε Αξιώσεις.

 

Διαχείριση της διαιτητικής διαδικασίας. Εάν οποιαδήποτε διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω ανεπίσημης διαπραγμάτευσης, κάθε αξίωση, διαφορά ή αμφισβήτηση θα υπόκειται, μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους, αποκλειστικά σε δεσμευτική διαιτησία, η οποία θα διέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας («FAA») των ΗΠΑ, και όχι από το δίκαιο της εκάστοτε πολιτείας. Μόνο υπό την αίρεση της Επιλογής Ειρηνοδικείου για μεμονωμένους καταναλωτές που περιγράφεται παρακάτω, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ (Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΟΙ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΚΑΘΕ ΔΙΕΝΕΞΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΕΝΟΡΚΩΝ. Αντ΄ αυτού, όλες οι διαφορές θα επιλύονται σε ατομική βάση ενώπιον ενός ουδέτερου διαιτητή και η διαδικασία θα είναι εμπιστευτική. Ο διαιτητής θα είναι είτε δικηγόρος που διαθέτει άδεια δικηγόρου στη δικαιοδοσία του και τουλάχιστον δεκαετή πείρα, ή συνταξιούχος ή πρώην δικαστικός που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association - ΑΑΑ). Ο διαιτητής δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και η διαιτητική διαδικασία θα διέπεται από τους Κανόνες εμπορικής διαιτησίας ή τους Κανόνες διαιτησίας καταναλωτών (Commercial Arbitration Rules or Consumer Arbitration Rules ) της AAA, όπως ισχύουν και όπως τροποποιήθηκαν από την παρούσα Συμφωνία («Κανόνες Διαιτησίας»). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται διεύθυνση adr.org ή στο τηλέφωνο 1-800-778-7879. Εξαιρουμένων των αξιώσεων ή ανταξιώσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των $25.000, ο διαιτητής εκδίδει αιτιολογημένη, γραπτή απόφαση στην οποία επεξηγούνται επαρκώς τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα στα οποία βασίστηκε η απόφαση της διαιτησίας. Όλες οι διαδικασίες διαιτησίας διεξάγονται στα Αγγλικά και η ερμηνεία, η επιβολή και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σύμφωνα με τον όρο της δεσμευτικής διαιτησίας της παρούσας Συμφωνίας θα διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας (FAA) των ΗΠΑ. Η απόφαση θα είναι εμπιστευτική και θα δημοσιοποιείται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη δικαστική επικύρωσή της ή άλλως, όπως προβλέπεται από το νόμο. Ο χρήστης και η εταιρεία συμφωνούν, επίσης, ότι οποιοδήποτε δικαστήριο με σχετική δικαιοδοσία μπορεί να επικυρώσει την επιδίκαση. Η απόφαση της διαιτησίας θα καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μόνο μεταξύ των κατονομαζόμενων συμβαλλόμενων, και μόνο σε σχέση με τις αξιώσεις υπό διαιτησία, και δεν θα θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε άλλης διαφοράς.

 

Έξοδα. Το τέλος κατάθεσης καταβάλλεται από το συμβαλλόμενο που κινεί τη διαδικασία διαιτησίας. Εάν ο χρήστης καταθέσει το αίτημα διαιτησίας και η απόφαση που θα εκδοθεί είναι υπέρ του, η εταιρεία θα του επιστρέψει το τέλος κατάθεσης. Η εταιρεία θα πληρώσει τις αμοιβές και τα έξοδα για την πρώτη ημέρα οποιασδήποτε ακρόασης. Όλες οι υπόλοιπες αμοιβές και τα έξοδα θα επιμεριστούν σύμφωνα με τους κανόνες της διαιτησίας. Ωστόσο, η εταιρεία θα προκαταβάλει ή θα επιστρέψει στο χρήστη το τέλος κατάθεσης και άλλες αμοιβές εάν ο διαιτητής αποφανθεί ότι ο χρήστης δεν δύναται να τα καταβάλει ή εάν ο χρήστης υποβάλλει σχετικό αίτημα στην εταιρεία και η τελευταία κρίνει σκόπιμο να το πράξει. Κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις δαπάνες των αντίστοιχων δικηγόρων, εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων του, καθώς και τα λοιπά έξοδα, ανεξάρτητα από τον συμβαλλόμενο υπέρ του οποίου θα εκδοθεί η απόφαση, αλλά ένας συμβαλλόμενος μπορεί να ανακτήσει μέρος ή το σύνολο των δαπανών από τον αντισυμβαλλόμενο, εάν το κρίνει σκόπιμο ο διαιτητής, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Επιλογή Ειρηνοδικείου.  Εάν ο χρήστης είναι μεμονωμένος καταναλωτής, μπορεί να επιλέξει να μηνύσει την εταιρεία στο Ειρηνοδικείο της χώρας διαμονής του ή στην Κομητεία Santa Clara της Καλιφόρνιας, εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του δικαστηρίου.

 

Διατήρηση δικαιώματος προσφυγής για χορήγηση προσωρινών μέτρων από την McAfee. Καμία διάταξη της παρούσας δεν θεωρείται ότι περιορίζει το δικαίωμα της εταιρείας για προσφυγή σε μέτρα αυτοδικίας ή για συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία ή για τη λήψη προσωρινών μέτρων, όπως η έκδοση απόφασης από αρμόδιο δικαστήριο για χορήγηση ασφαλιστικών μέτρων ή κατάσχεση ή πρόσθετα μέτρα από ένα δικαστήριο με κατάλληλη δικαιοδοσία, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι η εταιρεία μπορεί να επιλέξει την επίλυση κάθε διαφοράς μέσω διαιτησίας σε σχέση με τα εν λόγω προσωρινά μέτρα.

 

Αντικρουόμενοι όροι. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Κανόνων Διαιτησίας και της παρούσας συμφωνίας περί διαιτησίας, υπερισχύει η παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας συμφωνίας περί διαιτησίας κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν ακυρώνει τις υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας περί διαιτησίας, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι (α) εάν κριθεί άκυρη η απαγόρευση των διαιτησιών κατά τάξεις, η παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας θα είναι άκυρη στο σύνολό της, και (β) εάν η απαγόρευση των διαιτησιών επί συλλογικών αξιώσεων που εγείρονται μέσω του θεσμού του ιδιωτικού εισαγγελέα (private attorney general) κριθεί άκυρη, η παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας θα είναι άκυρη μόνο ως προς τις εν λόγω αξιώσεις. Η παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας διατηρεί την ισχύ της ακόμη και μετά την καταγγελία ή ακύρωση της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας συμφωνίας περί διαιτησίας και οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης περί διαιτησίας, υπερισχύει η παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας.

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ. ΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ Η MCAFEE ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΔΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΝΕΞΗ ΠΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΄Η ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ.   ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Αυτή η παράγραφος δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση τη Συμφωνία περί διαιτητικής επίλυσης διαφορών.

 

Για πελάτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Υπηρεσία ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών («ΗΕΔ») και Εναλλακτική επίλυση διαφορών («ΕΕΔ»): Η εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να παρέχει έναν σύνδεσμο από την τοποθεσία Web της στην πλατφόρμα ΗΕΔ της ΕΕ: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει την ΕΕΔ, εάν ο χρήστης έχει κάποιο παράπονο από την εταιρεία. Εάν ο χρήστης έχει κάποιο παράπονο από την εταιρεία, το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί χρησιμοποιώντας τις εσωτερικές διαδικασίες χειρισμού παραπόνων της, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με το χρήστη με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τον ενημερώσει εάν είναι διατεθειμένη να δεχτεί ΕΕΔ. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μέσω της τοποθεσίας Web της εταιρείας.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Δίκαιο που διέπει την παρούσα Συμφωνία. Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παρακάτω ενότητα «Τοπική Νομοθεσία», η παρούσα Συμφωνία, η χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών, η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων και κάθε διαφορά που απορρέει, αφορά ή σχετίζεται με τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών ανάμεσα στο χρήστη και στην εταιρεία, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξαιρουμένων των αρχών περί σύγκρουσης νόμων που αυτό προβλέπει, με την εξαίρεση ότι όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαιτησία διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας (FAA) των ΗΠΑ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το δίκαιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης κριθεί μη εφαρμοστέο, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρακάτω ενότητα «Τοπική νομοθεσία», η παρούσα Συμφωνία, η χρήση του Λογισμικού, των Υπηρεσιών, η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων και κάθε διαφορά που απορρέει, αφορά ή σχετίζεται με τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας του Delaware, εξαιρουμένων των αρχών περί σύγκρουσης νόμων που αυτό προβλέπει, με την εξαίρεση ότι όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαιτησία διέπονται από τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας (FAA) των ΗΠΑ. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών και ο ενιαίος νόμος περί συναλλαγών πληροφορικής (UCITA ή Uniform Computer Information Transactions Act) των ΗΠΑ δεν ισχύουν για το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες.

 

Επιθέσεις σε δεδομένα. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι ορισμένες παραβιάσεις ασφάλειας περιλαμβάνουν επιθέσεις σε δεδομένα. Για παράδειγμα, υπάρχουν ιοί και άλλο κακόβουλο λογισμικό τα οποία: (i) διαγράφουν ή καταστρέφουν τα δεδομένα (μερικές φορές μεμονωμένα αρχεία, αλλά κάποιες φορές ακόμα και έναν ολόκληρο δίσκο, καταστρέφοντας την κύρια εγγραφή εκκίνησης ή άλλο βασικό στοιχείο, (ii) τροποποιούν τα αρχεία (όπως το παρασιτικό κακόβουλο λογισμικό που προσκολλάται σε ένα αρχείο και το τροποποιεί ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση και η εξάπλωση του κακόβουλου λογισμικού), και (iii) κρυπτογραφούν τα αρχεία στη μονάδα δίσκου (όπως το κακόβουλο λογισμικό ransomware που χρησιμοποιεί ασύμμετρη κρυπτογράφηση). Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του χρήστη από επιθέσεις τέτοιου τύπου είναι η συχνή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του σε μια άλλη συσκευή ή τοποθεσία. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης διαθέτει και άλλο αντίγραφο των δεδομένων που διαγράφηκαν, τροποποιήθηκαν ή καταστράφηκαν από το επιθετικό λογισμικό. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια για την αφαίρεση του επιθετικού κακόβουλου λογισμικού ή ιού, αλλά η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων και αρχείων που βρίσκονται στη συσκευή του χρήστη, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους σε περίπτωση επίθεσης στα δεδομένα, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο ευθύνη του χρήστη. Χωρίς την εν λόγω δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επαναφορά των διαγραμμένων, κατεστραμμένων ή τροποποιημένων δεδομένων. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια ή επαναφορά δεδομένων ή αρχείων ή την απώλεια χρήσης των συστημάτων ή των δικτύων που προκύπτει από επιθέσεις σε δεδομένα.

 

Περιορισμένη εγγύηση. Επί 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς («Περίοδος εγγύησης»), όσον αφορά μόνο τις εκδόσεις του Λογισμικού που διατίθενται επί πληρωμή, η εταιρεία εγγυάται ότι το Λογισμικό που αδειοδοτείται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων που παρέχονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, αλλά εξαιρουμένων των ενημερώσεων που παρέχονται εκτός της Περιόδου Εγγύησης) θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως προβλέπει η τεκμηρίωση που παρέχεται από την εταιρεία σε σχέση με το εν λόγω Λογισμικό κατά την αγορά, και ότι κάθε υλικό μέσο (όπως ένα CD-ROM, αλλά εξαιρουμένων συσκευών που κατασκευάζονται από άλλες εταιρείες) στο οποίο περιέχεται και παρέχεται το Λογισμικό στο χρήστη θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στο υλικό και στην κατασκευή. Η εταιρεία δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη κινητή συσκευή ή υπολογιστής θα είναι συμβατά ή θα λειτουργούν με το Λογισμικό ή την Υπηρεσία, ούτε υπόσχεται ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τη λειτουργία του προσωπικού εξοπλισμού τον οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση στο Λογισμικό ή στην Υπηρεσία. Ο αποκλειστικός τρόπος αποκατάστασης προς το χρήστη και η συνολική ευθύνη, της εταιρείας και των προμηθευτών της, σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της παρούσας περιορισμένης εγγύησης θα είναι, κατ’ επιλογή της εταιρείας, η επιστροφή του αντιτίμου αγοράς που κατέβαλε ο χρήστης για την άδεια χρήσης, η αντικατάσταση του ελαττωματικού μέσου στο οποίο περιέχεται το Λογισμικό, η επαναληπτική παροχή της Υπηρεσίας ή η παροχή εναλλακτικού τρόπου αποκατάστασης, όπως προβλέπει η τοπική νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή στη δικαιοδοσία του χρήστη. Αυτοί οι τρόποι αποκατάστασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε ορισμένες χώρες στο βαθμό που η εταιρεία υπόκειται σε περιορισμούς βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών για τον έλεγχο των εξαγωγών. Εάν το υλικό μέσο είναι ελαττωματικό, ο χρήστης πρέπει να το επιστρέψει με δικά του έξοδα στο κατάστημα από όπου το αγόρασε και να παράσχει αντίγραφο της απόδειξής αγοράς. Το μέσο που παρέχεται ως αντικατάσταση θα φέρει εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΣΧΕΣΗ, ΟΡΟΥΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΚΟΠΙΜΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ), ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΙΟΥ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΙΟΥ ΤΥΠΟΥ WORM Ή ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.

 

Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες δεν είναι ανεκτικά σε σφάλματα και δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε προορίζονται για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, όπως χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα στα οποία απαιτείται η εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας σε περίπτωση αστοχίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, σε συστήματα επικοινωνίας εναέριας κυκλοφορίας, σε οπλικά συστήματα, σε μηχανήματα άμεσης υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, όπου η αστοχία του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών θα μπορούσε να επιφέρει άμεσα θάνατο, τραυματισμό ή σοβαρή σωματική βλάβη ή υλική ζημιά. Η εταιρεία αποποιείται ρητά οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση καταλληλότητας για δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.

 

Περιορισμός ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΤΕ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ: (I) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, (II) ΚΛΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ (III) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΣΤΟΧΙΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ (Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ), ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Ο χρήστης συμφωνεί με τους περιορισμούς ευθύνης στην παρούσα ενότητα και αναγνωρίζει ότι εάν δεν συμφωνούσε με τον εν λόγω όρο, η τιμή του Λογισμικού θα ήταν υψηλότερη. Κανένας όρος στην παρούσα Συμφωνία δεν περιορίζει τα δικαιώματα που μπορεί να έχει ο χρήστης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας, τα οποία δεν δύναται να αποποιηθεί ο χρήστης με σύμβαση στη δικαιοδοσία του.

 

Έλεγχοι Εξαγωγών. Το Λογισμικό υπόκειται σε ελέγχους εξαγωγών σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών («EAR») των ΗΠΑ και των κανονισμών υλοποίησης. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα προβεί άμεσα ή έμμεσα σε εξαγωγή, μετάδοση, δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση σε ή τη χρήση του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών και της σχετικής τους τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών δεδομένων, σε οποιαδήποτε χώρα προς την οποία απαγορεύεται η εξαγωγή, μετάδοση ή πρόσβαση σύμφωνα με κανονισμό, νομοθεσία ή άλλο νόμο, χωρίς οποιαδήποτε απαιτούμενη εξουσιοδότηση του Γραφείου βιομηχανίας και ασφάλειας (Bureau of Industry and Security) των ΗΠΑ, του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. ή οποιασδήποτε άλλης κρατικής αρχής, η οποία μπορεί να έχει δικαιοδοσία για την εξαγωγή ή τη μετάδοση. Η εξαγωγή προς συγκεκριμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή χώρες ενδέχεται να απαγορεύεται από το νόμο. Εάν η McAfee λάβει ειδοποίηση ότι ένας χρήστης έχει ή πρόκειται να αναγνωριστεί ως πρόσωπο που έχει υποστεί κυρώσεις ή περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τότε η McAfee δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, εάν η εκτέλεση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει παραβίαση των κυρώσεων ή των περιορισμών. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με απαγορευμένους συμβαλλόμενους βρίσκονται στις παρακάτω τοποθεσίες Web: Consolidated Screening List (Ενοποιημένη λίστα ελέγχου) και OFAC Sanctions Programs (Προγράμματα κυρώσεων OFAC). Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή των Προϊόντων McAfee βρίσκονται στην ιστοσελίδα της McAfee «Συμμόρφωση Εξαγωγών» https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, όπως ενημερώνεται κατά καιρούς.

 

Προγράμματα τρίτων. Κάποιο υλικό τρίτων που περιλαμβάνεται στο Λογισμικό ή στις Υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκειται σε άλλους όρους και προϋποθέσεις, που περιέχονται συνήθως σε ένα αρχείο «Read Me» ή αρχείο «About» που συνοδεύει το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες. Αυτό το υλικό τρίτων μπορεί να περιλαμβάνει πηγαίο κώδικα λογισμικού για τον οποίο έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης από τρίτους στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων αδειών χρήσης ανοικτού κώδικα ή δωρεάν λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της γενικής άδειας δημόσιας χρήσης (General Public License) GNU, που θεωρείται «Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα». Η άδεια χρήσης του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα εκχωρείται με όρους και προϋποθέσεις που διαφέρουν από εκείνους της παρούσας Συμφωνίας και ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντίκεινται στους όρους της παρούσας Συμφωνίας και να ισχύουν αντί των όρων της παρούσας Συμφωνίας. Εάν, βάσει μιας άδειας Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, η εταιρεία υποχρεούται να διανείμει πηγαίο κώδικα σε σχέση με το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του Λογισμικού ή των Υπηρεσιών, η εταιρεία θα καθιστά διαθέσιμο τον πηγαίο κώδικα κατόπιν αιτήματος.

 

Καμία παραίτηση. Η εταιρεία δεν παραιτείται από καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας παρά μόνον γραπτώς.

 

Αυτοτέλεια διατάξεων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμο, το συγκεκριμένο τμήμα θεωρείται, σε αυτό το βαθμό, ότι παραλείπεται και η υπόλοιπη συμφωνία παραμένει πλήρως εφαρμόσιμη, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΩΣΤΟΣΟ, ΟΤΙ Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

 

Πλήρης συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία, αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας και διέπει τη χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών, εκ μέρους του χρήστη, που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας. Η παρούσα Συμφωνία υπερισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη σε σχέση με το Λογισμικό και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία, υπόσχεση ή διαφήμιση σε σχέση με το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες.

 

Αδειοδοτούσες οντότητες. Το Λογισμικό και οι Υπηρεσίες αδειοδοτούνται στο χρήστη από μία από τις ακόλουθες νομικές οντότητες:

 

McAfee, LLC, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στο Delaware, με γραφεία στη διεύθυνση 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA (ΗΠΑ), εάν η λήψη του Λογισμικού γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό, στην Κεντρική Αμερική, στην Νότια Αμερική ή στην Καραϊβική,

 

McAfee Consumer Affairs North, LLC, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στο Delaware, με γραφεία στη διεύθυνση 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA (ΗΠΑ), εάν η λήψη του Λογισμικού γίνεται στον Καναδά,

 

McAfee Ireland Limited, με γραφεία στη διεύθυνση Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland (Ιρλανδία), εάν η λήψη του Λογισμικού γίνεται στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στις παράκτιες χώρες του Ειρηνικού ή στην Αυστραλία, ή

 

Εάν η λήψη του Λογισμικού γίνεται στην Ιαπωνία, η άδεια του Λογισμικού παρέχεται από τη McAfee, LLC. Οποιεσδήποτε Υπηρεσίες παρέχονται από τη McAfee Co., Ltd. με έδρα στη διεύθυνση Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, εάν η λήψη του Λογισμικού γίνεται στην Ιαπωνία.

 

Τοπική νομοθεσία. Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία σε ορισμένες δικαιοδοσίες που θα εφαρμόζεται στην παρούσα Συμφωνία και ενδέχεται να υπερισχύει έναντι ορισμένων διατάξεων της παρούσας.

 

Αυστραλία. Για τους καταναλωτές στην Αυστραλία:

 

Τα οφέλη που απορρέουν για το χρήστη από τις περιορισμένες εγγυήσεις παρέχονται συμπληρωματικά ως προς τα άλλα δικαιώματα και μέσα αποκατάστασης που αναγνωρίζονται στο χρήστη από το νόμο σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορά η εγγύηση. Τα προϊόντα της εταιρείας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν βάσει του Προσαρτήματος 2 του Νόμου περί ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή του 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) («Νόμος για τους καταναλωτές της Αυστραλίας»). Ο χρήστης δικαιούται αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μείζονος αστοχίας και αποζημίωση για κάθε άλλη ευλόγως προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Επίσης, ο χρήστης δικαιούται επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων, εάν τα προϊόντα δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η εν λόγω μη αποδεκτή ποιότητα δεν συνιστά μείζονα αστοχία. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται από την McAfee Ireland Limited, με έδρα στη διεύθυνση Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland (Ιρλανδία), αλλά ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς στον αριθμό 1800 998 887 εάν έχει απορίες σχετικά με την εγγύηση της εταιρείας για τους πελάτης στην Αυστραλία. Οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται δυνάμει της παρούσας εγγύησης πρέπει να αποστέλλεται με έξοδα του χρήστη στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia

 

Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Αυστραλία, σε περίπτωση που το υλικό μέσο στο οποίο παραδόθηκε το Λογισμικό είναι ελαττωματικό, ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει το ελαττωματικό μέσο στην εταιρεία με δικά του έξοδα, με αντίγραφο της απόδειξής του, εντός 14 ημερών από την ημέρα που ανακαλύφθηκε το ελάττωμα. Η εταιρεία θα ειδοποιήσει το χρήστη σχετικά με την παραλαβή εντός 14 ημερών.

 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ.

 

Καναδάς. Εάν ο χρήστης έλαβε το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες στον Καναδά, εφόσον δεν απαγορεύεται ρητά από την τοπική νομοθεσία, τότε η παρούσα Συμφωνία, η χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών, η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων και κάθε διαφορά που απορρέει, αφορά ή σχετίζεται με τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στην Επαρχία του Οντάριο στον Καναδά.

 

France.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Νορβηγία ή Ελβετία. Εάν ο χρήστης έλαβε το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, την Νορβηγία ή την Ελβετία, τότε ισχύει το εθνικό δίκαιο της χώρας στην οποία έγινε η λήψη του Λογισμικού.

 

Ιαπωνία. Εάν ο χρήστης έλαβε το Λογισμικού ή τις Υπηρεσίες στην Ιαπωνία, τότε η παρούσα Συμφωνία, η χρήση του Λογισμικού και των Υπηρεσιών, η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων και κάθε διαφορά που απορρέει, αφορά ή σχετίζεται με τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ιαπωνικό δίκαιο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί επιλογής δικαίου που αυτό προβλέπει.

 

Κάτω Χώρες. Για τους πελάτες των Κάτω Χωρών, κάθε αυτόματη ανανέωση της αρχικής συνδρομής ισχύει επ' αόριστον και χρεώνεται σύμφωνα με τους όρους της συνδρομής του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να διακόψει την ανανεωμένη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μετά την ανανέωση επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση πελατών και κοινοποιώντας στην εταιρεία ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών σχετικά με την πρόθεσή του να διακόψει τη συνδρομή, και η εταιρεία θα του επιστρέψει το αναλογούν ποσό σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής του, πρέπει να απενεργοποιήσει την επιλογή αυτόματης ανανέωσης στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του 30 ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος της αρχικής συνδρομής του.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ MCAFEE

 

Εξυπηρέτηση Πελατών και Τεχνική Υποστήριξη: http://service.mcafee.com

 

Διαφορές:

 

Attn: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2020.05.07.GENERAL