Licentieovereenkomst van McAfee
 

LAATST BIJGEWERKT: 7 mei 2020

 

Hartelijk dank voor uw aankoop bij McAfee.

 

Dit is een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen u als individuele klant of klein bedrijf ("u") en McAfee, LLC ("McAfee", "ons", "onze", "wij" of "ons") of afhankelijk van waar u woont of hoe u het product of de dienst hebt verkregen, een van onze zusterbedrijven die hieronder zijn genoemd. In deze Overeenkomst zijn uw rechten en voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van onze software en diensten (“Software” of “Diensten”). U dient het document in zijn geheel door te lezen, inclusief alle koppelingen naar voorwaarden, omdat alle voorwaarden belangrijk zijn en samen deze Overeenkomst vormen die op u van toepassing is. LET MET NAME OP DE ONDERSTAANDE VOORWAARDE BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN', WAARIN IS VASTGELEGD HOE GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

 

Door op een acceptatie-knop te klikken, op elektronische wijze uw instemming te geven, de Software te laden of anderszins gebruik te maken van de Software of Diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Software of Diensten niet installeren, openen of gebruiken. Als u meerdere versies van de Overeenkomst hebt aanvaard, is de meest recente versie die u hebt aanvaard de Overeenkomt tussen u en ons. Deze prevaleert boven en vervangt alle eerdere versies. Ingeval van strijdigheid tussen een vertaalde versie van deze Overeenkomst en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

 

Deze Overeenkomst omvat:

 

  • Licentievoorwaarden (waaronder beperkingen, eigendom, wijzigingen, beëindiging en privacy)
  • Betalings- en ondersteuningsvoorwaarden (waaronder automatische verlenging, opzegging, restitutie, ondersteuning en updates)
  • Specifieke voorwaarden voor bepaalde producten en diensten (waaronder gratis producten)
  • Specifieke voorwaarden voor Identity Protection-diensten
  • Bindende arbitrage en afstand van groepsgedingen ('class actions')
  • Algemene wettelijke bepalingen (waaronder beperkte garanties, garantiedisclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen, licentieverlenende entiteiten en lokaal recht)
  • Contactgegevens van McAfee

 

LICENTIEVOORWAARDEN

 

 Licentieverlening voor persoonlijk gebruik. Wij verlenen u, een individuele consument, graag een persoonlijke, niet-exclusieve, tijdelijke licentie om de Software en Diensten waarvoor u een abonnement hebt afgesloten te installeren en te gebruiken. Deze is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en is beperkt tot het aantal gebruikers en apparaten dat in uw Licentie- of Dienstgebruiksrecht (welke van toepassing is) wordt vermeld. Tevens moet er worden voldaan aan de Systeemeisen.

 

“Licentiegebruiksrecht” betekent het aantal en het type van de apparaten en gebruikers die de Software mogen gebruiken, zoals vermeld in de documenten die u hebt aangekocht of gedownload, namelijk (afhankelijk van het kanaal dat u voor de aankoop hebt gebruikt) de betaalpagina, een pagina met de beschrijving van het product op onze website, de e-mailbevestiging van uw aankoop die wij u hebben gestuurd, de verpakking indien u het product in een winkel hebt gekocht, of een ander document dat u hebt ontvangen toen u het product kocht. Als niet het aantal apparaten of gebruikers is vermeldt, geldt het Licentiegebruiksrecht voor één apparaat en één gebruiker.

 

"Licentiegebruiksrecht" betekent de reikwijdte en duur van de Diensten die u hebt gekocht, zoals gespecificeerd in documenten die aan u beschikbaar zijn gesteld toen u het product kocht. Als geen van deze documenten een bereik of duur vermeldt, geldt het Dienstgebruiksrecht voor één apparaat, één gebruiker en één jaar.

 

"Systeemeisen" wil zeggen: de ondersteunde apparaten en besturingssystemen waarop het desbetreffende product van McAfee naar behoren zal functioneren, zoals vermeld op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om aan de Systeemvereisten te voldoen, zoals het verkrijgen van updates of upgrades om de Software te blijven gebruiken.

 

Licentieverlening voor Gebruik klein bedrijf.  Deze licentie geeft alleen medewerkers die in dienst zijn bij de gelicentieerde toestemming om de Software te gebruiken. Afhankelijk van de voorwaarden van deze Overeenkomst en afhankelijk van registratie van de Software, verlenen wij u bij deze een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Software te gebruiken op het aantal apparaten waarvoor u abonnementslicenties hebt gekocht zoals uiteengezet in de documenten die bij uw aankoop zijn gevoegd, op voorwaarde dat dergelijk gebruik uitsluitend geldt voor de duur van de door u gekochte abonnementstermijn, uitsluitend plaatsvindt door personeel bij u in dienst en uitsluitend voor bedrijfsinterne activiteiten. (Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent gebruik van de Software het openen, installeren, downloaden, kopiëren of anderszins profiteren van het gebruik van de Software). U erkent dat de Software en alle gerelateerde informatie het eigendom zijn van ons en van onze leveranciers. U hebt recht op Updates die algemeen door ons worden verstrekt zolang u uw abonnement aanhoudt. Deze licentie kan door ons worden herroepen zoals in deze Overeenkomst bepaald.

 

Uw gebruik van de Software is beperkt tot apparaten en besturingssystemen die wij ondersteunen en kan worden beïnvloed door de prestaties en compatibiliteit van uw hardware, software en internettoegang. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur aan de systeemeisen voldoet. U bent verantwoordelijk voor de kosten van uw apparatuur, inclusief het van tijd tot tijd verwerven van updates of upgrades om de Software te blijven gebruiken. Systeemvereisten worden uiteengezet op de pagina met productomschrijvingen. (Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent de pagina met de productbeschrijving ofwel de webpagina met de beschrijving van het product en/of het toepasselijke productgegevensblad).  

 

U dient iedere door u gekochte licentie voor de Software te registreren. Registratie is vereist om technische ondersteuning te krijgen, om aanspraak te maken op een eventueel inbegrepen Virusverwijderingssessie per jaar van het jaarlijkse abonnement per aangeschafte licentie, en zodat eventuele door u in de toekomst aangeschafte licenties dezelfde verlengingsdatum hebben als uw aanvankelijk aangeschafte licenties. Ongebruikte sessies kunnen niet worden meegenomen naar het volgende abonnementsjaar. U dient ervoor te zorgen dat iemand binnen uw organisatie toegang heeft tot uw registratie-account en het met de account geassocieerde e-mailadres om ondersteuning van ons te krijgen en om in aanmerking te komen voor de hieronder beschreven pro-rato prijs voor extra licenties.

 

Indien u in toekomst extra licenties voor de in uw account geregistreerde Software aanschaft en u hiervoor het e-mailadres gebruikt dat in uw account voor nieuwe aankopen is voorzien, dan zal de aanvankelijke termijn van de extra licenties automatisch worden verminderd zodat de verlengingsdatum dezelfde datum is als die voor de eerder door u aangeschafte Softwarelicenties.  In dat geval zult u een overeenkomstig aangepaste abonnementsprijs betalen, gebaseerd op het aantal kalenderdagen van de kortere eerste abonnementstermijn. Als u uw eerste licenties niet op uw account registreert of tijdens het afrekenen niet het met de account geassocieerde e-mailadres gebruikt, zult u geen overeenkomstig aangepaste prijs betalen en zal de abonnementstermijn voor dergelijke extra licenties de door u aangeschafte termijn zijn.

 

Indien de Overeenkomst afloopt of om welke reden dan ook eindigt, is het noch u, noch enig personeel in dienst van u toegestaan de Software, inclusief alle online opslag- of back-updiensten, te gebruiken of openen en kunnen we uw account naar eigen goeddunken opzeggen en/of sluiten. Na de afloop- of beëindigingsdatum zullen we ons standaardbeleid volgen om uw online opgeslagen of geback-upte informatie, teksten, bestanden, links, afbeeldingen of andere materialen die u ons hebt verstrekt ('Content') te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Content elders op te slaan of er een reservekopie van te maken voordat deze Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd. Het gebruik van de Software is te allen tijde onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Beperkingen. De Software en Diensten worden in licentie aan u verstrekt en niet aan u verkocht. Ze worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten en verdragen. U hebt geen recht om de Software en Diensten zonder onze toestemming te reproduceren of distribueren. Doet u dat toch, dan riskeert u boetes of andere straffen worden toegestaan door het burgerlijk recht en strafrecht van de relevante jurisdictie. Het is u niet toegestaan: (i) reverse engineering toe te passen op de Software en Diensten of anderszins de broncode van de Software en Diensten proberen af te leiden, tenzij dit wettelijk is toegestaan; (ii) de Software en Diensten aan te passen of te wijzigen of afgeleide werken te maken op basis van de Software en Diensten; (iii) de Software en Diensten te publiceren, te kopiëren (u mag wel reservekopieën maken als uw aanschafdocumenten dat toestaan), te verkopen, uit te lenen, te verhuren, in sublicentie te geven, over te dragen of op enige andere wijze aan iemand anders door te geven (tenzij u een klein bedrijf bent, in welk geval de Licentieverlening voor gebruik in kleine bedrijven hierboven van toepassing is); (iv) de Software en Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden; (v) technische beveiligingsmaatregelen in de Software en Diensten proberen te omzeilen; (vi) de Software en Diensten te gebruiken om de wet te overtreden; (vii) u in te laten met activiteiten die anderen belemmeren in hun gebruik van de Software en Diensten. Als u de Software en diensten op een apparaat hebt geïnstalleerd en u de eigendom van dat apparaat aan iemand anders overdraagt, moet u alle Software en Diensten van dat apparaat verwijderen en moet u de apparaatgegevens uit uw account bij ons verwijderen. Wij hebben het recht om deze Overeenkomst, uw account en uw toegang tot de Software en diensten te beëindigen of op te schorten indien wij van mening zijn dat u deze Overeenkomst hebt geschonden. De Software en Diensten kunnen voor handhaving noodzakelijke technologie bevatten die de beschikbare opslagruimte, het bandbreedteverbruik of het aantal apparaten waarop de Software en Diensten kan worden geïnstalleerd beperkt, of die ons in staat stelt om uw toegang tot de Software en Diensten op te schorten als u deze Overeenkomst hebt geschonden of als uw Licentie is verlopen of beëindigd.

 

Eigendom. Wij, samen met onze leveranciers en partners, behouden het eigendom over onze respectievelijke Software en Diensten en alle rechten met betrekking tot de Software en Diensten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. De enige rechten die wij u verlenen, zijn de rechten die in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn vermeld. Als u ons opmerkingen, informatie, meningen of suggesties met betrekking tot de Software en Diensten stuurt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij ze zonder beperkingen mogen gebruiken, voor welk doel dan ook en zonder dat wij hiervoor een vergoeding aan u dienen te verstrekken.

 

Gratis Software en Gratis Diensten. De Software en Diensten kunnen bestaan uit: (A) gratis versies van de Software, waaronder (i) functies die deel uitmaken van een betaald abonnement waarvoor wij geen kosten meer in rekening brengen of die wij u kosteloos aanbieden, en (ii) elke functie die wij u bij wijze van proef, gunst of ter evaluatie aanbieden of die worden aangeduid met “Pre-release”, “Beperkte release”, “Bèta” of die anderszins worden beschreven als experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel (“Gratis Software”); en (B) diensten die wij als extra service kosteloos aan u leveren en op dezelfde wijze als bij Gratis Software aangeduid kunnen zijn en die experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel kunnen zijn (“Gratis Diensten”).

 

Betaalde Abonnementen. Uw recht om de software of diensten te gebruiken is van kracht gedurende de duur van de abonnementsperiode vermeld in de documenten die bij uw aankoop zijn gevoegd ("Abonnementsperiode") en, indien van toepassing, elke volgende verlengingsperiode tenzij beëindigd. Als de documenten die bij uw aankoop zijn gevoegd niet aangeven hoe lang u de producten of diensten mag gebruiken, uw Abonnementsperiode één jaar vanaf de datum waarop de Software of Diensten zijn aangeschaft. Wanneer u uw Abonnementstermijn verlengt, gaat u akkoord met de op dat moment meest recente versie van de Licentieovereenkomst van McAfee.

 

Gratis Software en Gratis Diensten. Uw recht om de McAfee-producten of diensten te gebruiken is geldig zolang de Gratis Software geïnstalleerd is of wij de Gratis Software of de Gratis Diensten anderszins aan u beschikbaar stellen en zij blijven onderworpen aan eventuele beperkingen die in de bijgevoegde documenten van uw download zijn vermeld.

 

Wijzigingen in deze Overeenkomst. Het is mogelijk dat McAfee zijn algemene voorwaarden in de loop van de tijd moet bijwerken of wijzigen. Als u een betaald abonnement hebt, zijn eventuele nieuwe algemene voorwaarden van toepassing wanneer uw abonnement wordt verlengd. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden, dan dient u de wijzigingen te verwerpen door de automatische verlenging uit te schakelen en aan het einde van de Abonnementstermijn de Software te verwijderen en de Software of Diensten niet langer te gebruiken.

 

Bij Gratis Software en Gratis Diensten accepteert u de wijziging(en) in deze Overeenkomst door de Gratis Software of Gratis Diensten te blijven gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Overeenkomst, dan wordt uw licentie voor de Gratis Software of de Gratis Dienst beëindigd. U mag dan niet langer de Gratis Software of de Gratis Dienst openen of gebruiken en u moet de installatie van de Gratis Software verwijderen.

 

Beëindiging. Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. U kunt uw recht om de software te gebruiken vóór het verstrijken ervan beëindigen, door de Software en Diensten permanent van uw apparaten te verwijderen en uw account bij ons op te zeggen. Raadpleeg ons Restitutiebeleid voordat u uw Software en Diensten verwijdert, om te zien of u in aanmerking komt voor restitutie. Indien deze Overeenkomst vervalt of wordt beëindigd, (i) is het u niet langer toegestaan de Software en Diensten, inclusief alle online opslag- of back-updiensten, te gebruiken of te openen, (ii) dient u de Software en Diensten permanent van uw apparaten te verwijderen en (iii) kunnen wij uw account opzeggen of sluiten. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst zullen wij ons standaardbeleid volgen om uw online opgeslagen of als back-up bewaarde informatie, teksten, bestanden, koppelingen, afbeeldingen of andere materialen die u aan ons hebt verstrekt (“Content”) te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Content elders op te slaan of er een reservekopie van te maken voordat deze Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd.

 

Privacy. Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen via onze website, producten en diensten en webgebaseerde mobiele applicaties verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

 

BETALINGS- EN ONDERSTEUNINGSVOORWAARDEN

 

BETALINGSMACHTIGING.

 

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ OF ONZE ERKENDE PARTNER ALLE BEDRAGEN DIE U IN VERBAND MET UW AANKOOP EN EVENTUELE VERLENGINGEN VAN ABONNEMENTEN BENT VERSCHULDIGD, VAN UW CREDITCARD- OF BETAALPASREKENING OF ANDER BETAALMIDDEL KUNNEN AFSCHRIJVEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS DIRECT ZULT INFORMEREN OVER ELKE WIJZIGING VAN UW REKENINGNUMMER DAT BIJ UW PAS HOORT, VERVALDATUM OF ANDERE BETALINGSGEGEVENS. VOOR CREDITCARDS EN BETAALPASSEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WIJ DERGELIJKE INFORMATIE KUNNEN BIJWERKEN MET UPDATES DIE WIJ DIRECT OF INDIRECT VAN UW CREDITCARDBEDRIJF/BANK EN HET RELEVANTE CREDITCARD-/BANKNETWERK HEBBEN ONTVANGEN EN DAT WIJ DE BIJGWERKTE CREDITCARD-/BETAALPASINFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR HET AFSCHRIJVEN VAN BEDRAGEN DIE U ONS VERSCHULDIGD BENT. WIJ BEHOUDEN ONS OOK HET RECHT VOOR OM MISLUKTE BETALINGEN OPNIEUW TE PROBEREN OM TRANSACTIES TE VOLTOOIEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET OPNIEUW PROBEREN VAN NIET-WERKENDE KAARTEN MET EEN VERLENGDE VERVALDATUM. HIERMEE VERLEENT U TOESTEMMING OM BEDRAGEN VAN UW CREDITCARD OF BETAALPAS AF TE SCHRIJVEN.

 

Automatische verlenging.

 

U gaat ermee akkoord dat uw betaalde abonnement automatisch wordt verlengd. U geeft ons of onze erkende partner toestemming om binnen 30 dagen na de vervaldag van uw abonnement de op het moment van uw verlenging geldende abonnementsprijs af te schrijven van uw creditcard of betaalpas die in ons bestand is opgenomen. De abonnementsprijs voor uw automatische verlenging kan worden gewijzigd. De verlening van uw abonnement is onbeperkt geldig en blijft doorlopen totdat u opzegt. Voor meer informatie, het opzeggen van uw abonnement of het aanpassen van het automatisch verlengen van uw abonnement, kunt u inloggen op uw pagina Mijn account of contact opnemen met de klantenservice. Voordat uw Abonnementstermijn afloopt, zullen wij een bericht sturen naar het in uw accountprofiel ingevulde e-mailadres om u op de hoogte brengen van de aanstaande verlenging. Houd er rekening mee dat uw automatische verlenging mogelijk niet wordt verwerkt als u een ander betaalapparaat dan een creditcard of betaalpas heeft gebruikt om uw abonnement te kopen. Indien uw Software en Diensten op het moment van de verlenging een andere naam hebben gekregen, zijn geüpgraded of zijn vervangen door een nieuw aanbod met redelijk vergelijkbare functies, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw abonnement automatisch verlengen met het nieuwe aanbod voor een prijs die niet hoger is dan de niet-afgeprijsde abonnementsprijs van het nieuwe aanbod.

 

OP ELK MOMENT NA AANKOOP VAN EEN ABONNEMENT KUNT U AUTOMATISCHE VERLENGING UITSCHAKELEN VIA UW ONLINE ACCOUNT OF DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE. ALS U NIET WILT DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH WORDT VERLENGD, MOET U MEER DAN DERTIG DAGEN VOORDAT UW ABONNEMENTSTERMIJN AFLOOPT DE OPTIE 'AUTOMATISCHE VERLENGING' UITSCHAKELEN. ALS U DE AUTOMATISCHE VERLENGING NIET UITSCHAKELT, ZAL UW ABONNEMENT WORDEN VERLENGD MET DE VERLENGINGSDUUR DIE OP HET MOMENT VAN VERLENGING VOLGENS DE OVEREENKOMST GELDIG IS, TENZIJ UW ABONNEMENT DOOR U IS OPGEZEGD (OF UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR ONS IS BEËINDIGD).

 

ALS U AUTOMATISCHE VERLENGING UITSCHAKELT, ZULLEN ALLE EXTRA FUNCTIES EN DIENSTEN WORDEN STOPGEZET DIE WIJ UITSLUITEND AANBIEDEN AAN ABONNEES DIE AUTOMATISCHE VERLENGING HEBBEN GEKOZEN EN VOOR HUN ABONNEMENT HEBBEN BETAALD.

 

Opzegging. Opzegging van uw abonnement of beëindiging van deze Overeenkomst geeft geen recht op een restitutie met terugwerkende kracht of een vergoeding pro rata op basis van de opzegdatum, behalve in de gevallen die in ons Restitutiebeleid zijn vastgelegd. Bij opzegging van uw abonnement of beëindiging van deze Overeenkomst worden geen terugkerende kosten meer in rekening gebracht en houdt u toegang tot de geabonneerde Software en Diensten tot het einde van de op dat moment geldende Abonnementstermijn.

 

Restitutie. Raadpleeg ons Restitutiebeleid voor meer informatie over het ontvangen van een restitutie voor Software en Diensten die u bij McAfee hebt afgenomen.

 

Datakosten. Alle kosten die u bij uw internetprovider en mobiele-telefonieaanbieder maakt in verband met uw gebruik van de Software of Diensten zijn voor uw rekening, met inbegrip van alle berekende kosten en boetes voor overschrijding van uw toegestane datavolumes of belminuten, of uw gebruik van sms-diensten in binnen- en buitenland.

 

Ondersteuning en updates. Indien uw Software en Diensten in aanmerking komen voor technische ondersteuning en u een betaald lopend abonnement hebt, dan krijgt u technische ondersteuning in overeenstemming met ons actuele standaard ondersteuningsaanbod. Niet alle Software en Diensten komen in aanmerking voor technische ondersteuning. Raadpleeg de documenten die bij uw aankoop of de servicevoorwaarden horen, naargelang welke van toepassing is, voor meer informatie over technische ondersteuning en extra opties. Ons standaard ondersteuningsaanbod, onze beleidsrichtlijnen en procedures kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. Elke verplichting die wij eventueel hebben om de vorige versie van de Software en Diensten te ondersteunen, eindigt zodra een upgrade, een gewijzigde of latere versie of een andere update voor de Software en Diensten (“Update”) beschikbaar wordt gesteld. Voor uw gemak en om ervoor te zorgen dat nieuwe functies die wij ontwikkelen worden geïntegreerd in de Software op uw apparaten, geeft u ons door het accepteren van deze Overeenkomst toestemming om Updates en  op uw verzoek of met uw toestemming nieuwe Software automatisch op uw apparaten te installeren wanneer ze beschikbaar zijn, voor zover wij dergelijke installaties op de achtergrond kunnen uitvoeren. Wij kunnen Software ook alvast automatisch laden, maar zullen dergelijke Software niet zonder uw toestemming activeren. Alle Updates en technische ondersteuning voor Gratis Software worden naar eigen goeddunken door ons verstrekt en kunnen op elk moment worden stopgezet.

 

Levensduur van producten en diensten. McAfee kan naar eigen goeddunken, besluiten om bepaalde Software of Diensten, of bepaalde functies van de Software of Diensten, te beëindigen. "Einde van de Verkoop" verwijst naar de datum waarop we een bepaalde Software of Service niet langer beschikbaar maken voor aankoop, verlenging of download. Als een verlengingsperiode voor uw abonnement na het Einde van de datum van Verkoop zou aflopen, kunt u uw abonnement niet meer verlengen. “Einde van de Ondersteuning” verwijst naar de datum waarop we geen automatische correcties, Updates of technische ondersteuning voor bepaalde Software of Diensten meer leveren.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

Diensten. In aanvulling op deze Overeenkomst en geldende documenten worden sommige Diensten die u bij ons afneemt, onderworpen aan en beheerst door aanvullende servicevoorwaarden. Deze worden op onze website geplaatst. Beveiligingsdiensten moeten worden bijgewerkt om nieuwe dreigingen te bestrijden, de prestaties of de efficiëntie te verbeteren en om andere zakelijke redenen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de kenmerken en functies van de Diensten tijdens de Abonnementstermijn kunnen wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen de functionaliteit van de Diensten niet wezenlijk verminderen. Het is mogelijk dat sommige apparaten de Diensten niet kunnen ontvangen. Voor het ontvangen van de Diensten hebt u een supersnelle internetverbinding nodig en uw apparaat moet aan de van toepassing zijnde Systeemeisen voldoen.

 

Safe Family-producten en producten voor meerdere gebruikers. Als u een volwassene, ouder of wettelijke voogd bent, mag u de Software of Diensten alleen gebruiken voor het volgen en controleren van uw eigen kinderen, kinderen van wie u de wettelijke voogd bent en andere kinderen die u wettelijk gezien mag volgen en controleren. U moet toestemming verkrijgen van elke derde partij die u toegang geeft tot Software of Diensten voor meerdere gebruikers die volgen en controleren.

 

Gratis Software. Als de Software en Diensten die u downloadt of anderszins ontvangt Gratis Software zijn, dan is dit artikel van de Overeenkomst eveneens van toepassing. Indien een bepaling in dit artikel in strijd is met een of meer andere bepalingen of voorwaarden in deze Overeenkomst, heeft dit artikel voorrang op die andere bepaling(en) en voorwaarde(n) met betrekking tot dergelijke Gratis Software, maar alleen voor zover nodig om de strijdigheid op te lossen. Alle Gratis Software wordt geleverd "in de staat waarin deze zich bevindt", zonder enigerlei (uitdrukkelijke of impliciete) garantie, vrijwaring, of onderhoud of ondersteuningsverplichtingen (uitdrukkelijke of impliciete), behoudens wettelijke rechten die van rechtswege niet kunnen worden uitgesloten of beperkt. U erkent dat Gratis Software bugs, fouten en andere problemen kan bevatten die systeemstoringen of andere storingen en gegevensverlies kunnen veroorzaken. U erkent dat wij u niet hebben beloofd of gegarandeerd dat wij in de toekomst Gratis Software zullen aankondigen of aan iemand ter beschikking zullen stellen, dat wij jegens u geen expliciete of impliciete verplichting hebben om Gratis Software aan te kondigen of te introduceren en dat wij niet verplicht zijn om een product dat vergelijkbaar of compatibel is met Gratis Software of updates van Gratis Software te introduceren. Dienovereenkomstig erkent u dat elk gebruik van de Gratis Software geheel op eigen risico is.

 

"Levensduur van uw (apparaat)”-abonnement. Het McAfee “Life of Your (Device)” of Levensduur van uw (apparaat')'-abonnement kan worden gebruikt voor één Windows-pc of Android mobiel apparaat (“Uw apparaat”) als dit is inbegrepen in de aankoop van uw apparaat, of op niet meer dan drie van uw apparaten als u het McAfee “Levensduur van uw (apparaat)”-abonnement apart hebt aangeschaft. Nadat het McAfee “Levensduur van uw (apparaat)”-abonnement correct op Uw apparaat is geïnstalleerd, is het abonnement actief voor de rest van de volgens de industrienorm geldende gebruiksduur van Uw apparaat, en hebt u recht op Engelstalige technische ondersteuning per telefoon en via het internet tijdens de normale kantooruren gedurende één jaar, en Engelstalige technische ondersteuning via het internet, zolang het besturingssysteem dat momenteel op Uw apparaat is geïnstalleerd niet meer dan twee versies ouder is dan de meest actuele versie (bijvoorbeeld “Windows 10.x” of “Android 4.x” , voor de volgens de industrienorm geldende gebruiksduur van Uw apparaat (de gebruiksduur volgens de industrienorm van een pc is 5-7 jaar, of 3 jaar voor een tablet of smartphone). Het McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement is in geen enkel geval en in geen enkele situatie overdraagbaar of verplaatsbaar naar een ander(e) persoon, pc of apparaat. Als u Uw apparaat verkoopt of anderszins overdraagt aan een andere persoon vóór het einde van de gebruiksduur van Uw apparaat, vervalt uw McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement en wordt dit beëindigd, en de volgende eigenaar van Uw apparaat heeft niet het recht om het McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement te installeren, te gebruiken of te bezitten. Bij elke poging om het “Life of Your (Device)”-abonnement over te dragen, te verplaatsen of opnieuw te installeren op een ander(e) pc of apparaat, of om het abonnement te installeren op meer pc's of apparaten dan de originele pc of het originele apparaat, of de originele drie pc's of apparaten, waar van toepassing, vervalt het recht om het McAfee '”Life of Your (Device)'”-abonnement te installeren, te gebruiken of te bezitten en wordt dit beëindigd. Om up-to-date te blijven en ondersteuning te ontvangen, moet u uw McAfee “Levensduur van uw (Apparaat)'”-software upgraden naar de nieuwste versie van het McAfee-product van hetzelfde softwareniveau en moet u deze periodiek bijwerken. Als u, op welk moment dan ook, besluit om een upgrade uit te voeren naar een ander product dan het McAfee-abonnement “Levensduur van uw (Apparaat)”, geldt voor die productupgrade het volgende: (1) u moet de kosten voor dat product betalen; (2) de productupgrade is GEEN licentie voor “Levensduur van uw (apparaat)”-en (3) uw abonnement en licentie voor het McAfee-abonnement “Levensduur van uw (apparaat)” eindigen automatisch zonder opzegging of terugbetaling van eerder betaald geld.

 

Virusverwijderings- en TechMaster-diensten of bescherming tegen virussen. Als uw abonnement de virusverwijdering- of TechMasterdienst omvat of recht geeft op bescherming tegen virussen of een daarmee vergelijkbare dienst waarbij wij of een van onze partners uw apparaat benaderen om malware proberen te verwijderen of andere vermelde diensten uit te voeren, dan zijn aanvullende voorwaarden van toepassing zoals vermeld in de documenten die bij uw aankoop zijn gevoegd  en de servicevoorwaarden die op onze website te vinden zijn. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om Diensten te verstrekken voor het verwijderen van malware. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten niet alle malware kunnen verwijderen. Wij garanderen niet dat wij alle malware van uw apparaat of apparaten kunnen verwijderen. Voor zover de toepasselijke wet het toestaat, zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies of het herstel van gegevens of software of voor het verlies van het gebruik van een systeem of systemen of netwerken als gevolg van deze Diensten, of voor elk verzuim, met inbegrip van nalatigheid, van ons of onze vertegenwoordigers. Als wij samen met u aan wachtwoorden of andere problemen met betrekking tot toegangscontrole werken, raden wij u sterk aan om onmiddellijk na de voltooiing van de Diensten de wachtwoorden te vernieuwen. U verklaart dat u een wettelijke licentiehouder bent van de software op uw apparaat en dat u internet uitsluitend op eigen risico gebruikt. Door voor de ontvangst van de Diensten te kiezen, bevestigt u dat u (i) volledig toegang hebt tot uw hardware en software waarvoor u de Dienst afneemt en (ii) een back-up op een ander medium hebt gemaakt van de software of gegevens op de hardware die door de Diensten kunnen worden beïnvloed. Voor bescherming tegen virussen moet onze automatische verlengingsdienst zijn ingeschakeld. Hierop zijn aanvullende voorwaarden en beperkingen van toepassing die op onze website zijn vermeld.

 

Wachtwoordbeheer. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord en uw account. Bewaar uw hoofdwachtwoord en versleutelingssleutel voor uw account veilig, want als u een van de twee verliest, hebt u mogelijk geen toegang meer tot uw gegevens. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die middels uw account plaatsvinden, inclusief activiteiten door iemand die uw account gebruikt. In geval van ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account; u kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of anderen lijden als gevolg van het ongeoorloofde gebruik. WIJ HEBBEN GEEN TOEGANG TOT HOOFDWACHTWOORDEN EN KUNNEN UW VERSLEUTELDE GEGEVENS NIET ONTSLEUTELEN ALS U HET HOOFDWACHTWOORD VOOR EEN WACHTWOORDBEHEERFUNCTIE OF SOFTWARE VERGETEN BENT. Wij bieden zowel gratis als betaalde versies van onze wachtwoordbeheersoftware aan. Bij de gratis versies kunt u slechts een beperkt aantal unieke accounts (zoals de aanmeldingsgegevens voor een website of applicatie) opslaan. Als u tijdens een aanbieding kosteloos een betaalde versie van de Software hebt gedownload, kunt u na afloop van de aanbiedingstermijn geen nieuwe unieke accounts meer toevoegen als u het maximale aantal accounts dat de gratis versie toestaat, hebt overschreden. Als u wachtwoordbeheersoftware van McAfee downloadt, is die download onderworpen aan alle abonnementskosten die in verband met die download zijn gepubliceerd, evenals aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor is een softwareprogramma (met een bijbehorende website) dat gebruikers informeert over bepaalde risico's die aan een website verbonden kunnen zijn. De WebAdvisor Software geeft gekleurde symbolen weer naast links die door de grote zoekmachines worden verstrekt, en op de bijbehorende websites wordt informatie verstrekt over de factoren die de beoordeling van een website beïnvloeden. De beoordelingen worden voornamelijk bepaald met behulp van geautomatiseerde methodes; de WebAdvisor Software kan niet alle mogelijke aspecten van websitedesign detecteren of onderzoeken, noch de intentie van de website-eigenaar bepalen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Sommige websites van derden kunnen inhoud bevatten die u aanstootgevend, ongepast of beledigend vindt. DE WEBSITEBEOORDELINGEN ZIJN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE PRAKTIJKEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN EEN BEPAALDE WEBSITE, EN HOUDEN IN GEEN GEVAL IN DAT WIJ DE INHOUD, HET ONDERWERP, DE ALGEHELE KWALITEIT OF DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE ONDERSCHRIJVEN.

 

Controle van Dienstensessies. Wij en onze partners kunnen Dienstensessies controleren en registreren, met inbegrip van telefoongesprekken en online sessies met het oog op de verbetering van de klantenservice, de interne opleiding en intern marktonderzoek, maar zijn hiertoe niet verplicht. U geeft ons hierbij toestemming om de Diensten te controleren en te registreren en informatie te gebruiken of te onthullen zoals nodig of gepast is om te voldoen aan elk wettelijk, reglementair of ander verzoek van de overheid; om de Diensten aan u of andere gebruikers te leveren en om het type Diensten dat wij u in de toekomst kunnen leveren te verbeteren.

 

McAfee-thuisscanner. Enkele van onze producten kunnen een functie genaamd McAfee-thuisscanner bevatten. Deze scant alle apparaten die met uw thuisnetwerk zijn verbonden om apparaten met een slechte beveiliging te identificeren en u hiervoor te waarschuwen. Deze scans worden regelmatig uitgevoerd om nieuwe apparaten te identificeren die een beveiligingsrisico kunnen vormen. U moet deze functie inschakelen om de scan te laten werken. Als u ervoor kiest om dit te doen, kunt u de functie op elk moment uitschakelen door de instructies op te volgen die u bij het inschakelen van de functie in het product hebt gekregen. Door ervoor te kiezen om deze functie te gebruiken, verklaart u aan ons dat u verbonden bent met uw thuisnetwerk; dat u toestemming geeft aan McAfee om alle apparaten te scannen die verbinding maken met uw thuisnetwerk en apparaten te identificeren die mogelijk slecht beveiligd zijn; dat eigenaren van alle apparaten die met uw thuisnetwerk zijn verbonden, begrijpen dat de McAfee-thuisscanner gegevens van alle apparaten op het thuisnetwerk tracht te verzamelen om de apparaten met een slechte beveiliging te identificeren; en dat u het wachtwoord voor uw thuisnetwerk niet aan personen geeft die hun apparaten niet door de McAfee-thuisscanner willen laten scannen.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR IDENTITEITSBESCHERMINGSDIENSTEN.

 

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als u onze Identity Protection-diensten of die van onze erkende partners hebt ingeschakeld, gebruikt of daar recht op heeft (deze Diensten worden soms ook wel de “Identiteitsbeschermingsdiensten” genoemd).  Uw rechten onder deze Diensten kunnen worden gespecificeerd in de documenten die bij uw aankoop of inschrijving zijn gevoegd en de aanvullende productvoorwaarden die van toepassing zijn en die beschikbaar zijn op onze website.

 

Sommige functies van de Identity Protection-diensten zijn alleen beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten die een geldig sociaal-fiscaal nummer hebben. Zie hier voor een volledige lijst van deelnamevereisten. Wanneer u de Diensten wilt inschakelen, zullen wij u om de volgende soorten gegevens vragen: (i) contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres); (ii) identiteitsgebonden gegevens (zoals geboortedatum, rijbewijsnummer en sociaal-fiscaal nummer); en (iii) gegevens waarmee wij uw identiteit kunnen controleren en financiële gegevens (zoals creditcardnummer). Deze informatie is vereist voor het controleren van uw identiteit, het in rekening brengen van de overeengekomen bedragen voor onze Diensten en het nakomen van onze verplichting om onze Diensten aan u te leveren, waaronder het controleren van uw identiteit en het communiceren met derden waar dit voor het leveren van dergelijke Diensten nodig is, zoals identificatieverificatiebedrijven, externe dienstverleners, externe dataleveranciers, kredietinformatiebureaus, kredietbureaus, betalingsvalidatiebedrijven, wetshandhavingsinstanties of anderen. De Privacyverklaring van McAfee beschrijft de wijze waarop wij (of anderen die namens ons handelen) gegevens over u verzamelen, gebruiken en delen in verband met uw gebruik van de Identity Protection-diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om onze Privacyverklaring te lezen voordat u akkoord gaat met deze Licentieovereenkomst of voordat u van onze Diensten gebruik maakt.

 

 U begrijpt dat u door het accepteren van deze Overeenkomst en het gebruiken van onze identeitsbeschermingsdiensten ons en onze medewerkers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, contractanten, externe dienstverleners en dataleveranciers en alle andere kredietinformatiebureaus, uit hoofde van de Fair Credit Reporting Act (Wet inzake eerlijke kredietinformatie), zoals gewijzigd, waaronder Experian, TransUnion, Equifax en gelieerde entiteiten, schriftelijke instructies (zoals in deze voorwaarden is beschreven), toestemming en de bevoegdheid geeft om consumentenrapporten te bekijken en gebruiken, waaronder kredietrapporten, die op u (of kinderen die u hebt geregistreerd, indien van toepassing) betrekking hebben, van nationale krediet- of kredietinformatiebureaus en gegevens over u uit te wisselen met externe dataleveranciers en nationale kredietinformatiebureaus om uw identiteit te controleren en de identeitsbeschermingsdiensten aan u te leveren.

 

Fair Credit Reporting Act in de VS. Volgens de Fair Credit Reporting Act kunt u van elk kredietinformatiebureau inzage krijgen in alle informatie die uw dossier bevat op het moment van de aanvraag. Voor volledige inzage in uw dossier bij een kredietinformatiebureau dient u rechtstreeks contact op te nemen met het desbetreffende kredietinformatiebureau. De kredietrapporten die door McAfee Identity Protection worden verstrekt of opgevraagd, houden geen bekendmaking van informatie door een kredietinformatiebureau in zoals uit hoofde van de FCRA of daarmee vergelijkbare wetten is vereist.

 

Op grond van de FCRA hebt u recht om jaarlijks van alle nationale kredietinformatiebureaus een gratis overzicht van uw kredietrapport te ontvangen. U kunt uw gratis jaarrapport uit hoofde van de FCRA opvragen via www.annualcreditreport.com.

 

U hebt tevens recht op een gratis exemplaar van uw kredietrapport van een kredietinformatiebureau indien:

 

U in de afgelopen 60 dagen op basis van informatie in een kredietrapport dat door een dergelijk bureau is verstrekt enig gebruik, een verzekering, een baan of een licentie of ander voordeel van de overheid is ontzegd of u anderszins op de hoogte bent gesteld van nadelige gevolgen met betrekking hiertoe.

 

U in de afgelopen 60 dagen op basis van informatie in een kredietrapport dat door een dergelijk bureau is verstrekt de mogelijkheid om een huis/appartement te huren is ontzegd of er een hogere borg werd gevraagd dan doorgaans gebruikelijk is.

 

U schriftelijk verklaart dat u werkloos bent en dat u van plan bent om te solliciteren gedurende de periode van 60 dagen die ingaat op de datum dat u een dergelijke verklaring hebt opgesteld.

 

U schriftelijk verklaart dat u in de bijstand zit.

 

U verklaart schriftelijk dat u reden heeft om te geloven dat uw dossier bij een dergelijk kredietinformatiebureau wegens fraude onjuiste informatie bevat.

 

Bovendien, als u inwoner bent van de deelstaat Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey of Vermont, hebt u het recht om eens per jaar een gratis exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen en indien u inwoner bent van de deelstaat Georgia, dan hebt u het recht om tweemaal per jaar een gratis exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen. Kredietinformatiebureaus zijn wettelijk verplicht om inwoners van Illinois op verzoek, kosteloos of tegen een kleine vergoeding, een exemplaar van hun kredietrapport te verstrekken. In alle overige gevallen kan een kredietinformatiebureau een redelijke vergoeding vragen voor het verstrekken van een exemplaar van uw kredietrapport.

 

De Fair Consumer Reporting Act bepaalt dat u onjuiste of onvolledige informatie in uw kredietrapport mag betwisten. U BENT NIET VERPLICHT OM UW KREDIETRAPPORT VAN EEN VAN DE KREDIETINFORMATIEBUREAUS TE KOPEN OM ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE INFORMATIE IN UW RAPPORT AAN TE VECHTEN OF OM EEN EXEMPLAAR VAN UW RAPPORT VAN EQUIFAX, EXPERIAN OF TRANSUNION, DE DRIE AMERIKAANSE KREDIETINFORMATIEBUREAUS, OF EEN ANDER KREDIETINFORMATIEBUREAU TE ONTVANGEN.

 

Equifax, Experian en/of TransUnion kunnen eventueel een exemplaar van het kredietrapport verstrekken in andere omstandigheden dan hierboven zijn genoemd. Als u contact wilt opnemen met Equifax, Experian of TransUnion om rechtstreeks van een van deze bureaus een exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen of als u het niet eens bent met de informatie in een kredietdossier van Equifax, Experian of TransUnion, dan kunt u deze entiteiten als volgt bereiken:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

 

Equifax: 1-800-685-1111

 

Transunion: 1-800-916-8800

 

Klik hier voor een volledig overzicht van uw rechten uit hoofde van de FCRA.

 

Aanvullende garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperking. Hieronder volgen aanvullende garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die van toepassing zijn op onze identeitsbeschermingsdiensten:

 

ADVIES OF INFORMATIE DIE U MONDELING OF SCHRIFTELIJK VAN ONS, VIA OF UIT DE DIENSTEN HEBT VERKREGEN, HOUDT GEEN ENKELE GARANTIE IN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD. DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN WORDEN NAAR "BESCHIKBAARHEID” GELEVERD EN IN “DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN”. MCAFEE, LLC EN ZIJN EXTERNE DIENSTVERLENERS EN HUN DATALEVERANCIERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN DOEN AFSTAND VAN ALLE EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING HIERTOE. ONVERMINDERD HET BOVENSTAANDE, GEVEN MCAFEE, LCC EN ZIJN EXTERNE DIENSTVERLENERS EN HUN DATALEVERANCIERS GEEN GARANTIE AF VOOR DE JUISTHEID, STIPTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN, NOCH DAT DEZE GEEN INBREUK ZULLEN MAKEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF LETSEL DAT VOORTVLOEIT UIT OF GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDT VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN OF DE GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN VERVAT.

 

Wij zijn geen schuldhulpverlener of een vergelijkbare gereglementeerde organisatie uit hoofde van andere toepasselijke wetten en wij verstrekken geen advies op dit gebied.

 

Ons kredietcontroleaanbod controleert alleen het kredietdossier van de afnemer en maakt geen vergelijking of kruisverwijzing tussen het kredietdossier van de afnemer en andere kredietdossiers die door het desbetreffende kredietinformatiebureau of de kredietinformatiebureaus worden bijgehouden.

 

Wij controleren niet alle transacties in alle bedrijfsonderdelen.

 

Voor kredietscores, rapporten en kredietcontrole kan een aanvullend verificatieproces nodig zijn. Kredietdiensten worden opgeschort totdat een dergelijk proces is voltooid. Er wordt een lager bedrag in rekening gebracht totdat uw identiteit is geverifieerd.

 

De Vantage Score-kredietscores zijn Vantage Score 3.0-kredietscores op basis van gegevens afkomstig van respectievelijk Equifax, Experian en TransUnion. Derden kunnen een andere Vantage Score hanteren of een ander soort kredietscore om uw kredietwaardigheid te beoordelen.

 

Bij de basis en betaalde diensten van McAfee® Identity Theft Protection Plus, is het mogelijk dat kredietcontrole door Experian en TransUnion pas na enkele dagen aanvangt.

 

U verklaart en garandeert ons dat u de identeitsbeschermingsdiensten (en de daarin vervatte informatie) zult gebruiken ter bescherming tegen of voorkoming van fraude, onbevoegde transacties, claims of andere aansprakelijkheden en dat u deze niet zult gebruiken voor andere doeleinden.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of tekortkomingen door oorzaken die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

 

Een gratis abonnement op identeitsbeschermingsdiensten is één jaar geldig vanaf de datum van aanmelding.

 

BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN ('CLASS ACTIONS')

 

Voor alle klanten buiten de Europese Unie

 

Overeenkomst tot arbitrage bij geschillen. Alleen van toepassing op de optie voor een geringe vordering die in de paragraaf hieronder wordt beschreven wordt elke claim, elk geschil of elke controverse van welke aard dan ook, ongeacht het soort claim of juridische theorie of rechtsmiddel ("Claim") door u of ons tegen de andere die voortvloeit uit, met betrekking tot of op enige manier betreffende de Overeenkomst, de Software of Diensten opgelost door middel van vertrouwelijke bindende arbitrage. Deze arbitrageovereenkomst omvat, maar is niet beperkt tot: (i) claims met betrekking tot de afdwingbaarheid of interpretatie van deze Overeenkomst inclusief deze arbitragebepalingen; (ii) claims die door u of in uw naam of in verband met u worden gedaan, bijvoorbeeld door een werknemer, vertegenwoordiger, agent, voorganger, opvolger, erfgenaam, gevolmachtigde of curator; (iii) claims die direct betrekking hebben op ons en/of onze moedermaatschappij, filialen, dochtermaatschappijen, opvolgers, gevolmachtigden, werknemers en agenten; en (iv) claims die konden worden gedaan in het kader van een groepsgeding, een 'private attorney general'-zaak of een andere collectieve, geconsolideerd of representatief geding, waarbij uitdrukkelijk wordt verstaan en overeengekomen dat de arbitrage van dergelijke claims op individuele (niet op groeps- of representatieve) basis moet worden behandeld en dat de arbiter uitsluitend op individuele (niet op groeps- or representatieve) basis bevoegdheid zal hebben herstel te geven. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT GEEN CLAIMS IN HET KADER VAN EEN GROEPSGEDING, EEN EEN COLLECTIEF GEDING, EEN GECONSOLIDEERD GEDING, EEN RECHTSZAAK AANGESPANNEN DOOR EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' (IN DE VS) OF EEN ANDERE RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS TER ARBITRAGE KUNNEN WORDEN VOORGELEGD, EN DAT DERGELIJKE ZAKEN NIET BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG KUNNEN WORDEN GEMAAKT. DOOR DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE AANVAARDEN, GAAN U EN WIJ AKKOORD OM AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OM EEN GROEPSGEDING, EEN RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS, EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL'-ZAAK (IN DE VS) OF EEN COLLECTIEF OF GECONSOLIDEERD GEDING VAN WELKE AARD DAN OOK AAN TE SPANNEN OF ERAAN DEEL TE NEMEN.

 

Kennisgeving van een geschil. De partij die arbitrage vraagt, moet de andere partij ten minste 60 dagen vóór aanvang van de arbitrage schriftelijk in kennis stellen van het geschil. Bij verzending aan ons moet deze kennisgeving moet worden verstuurd naar McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. In de kennisgeving moeten uw naam, adres en contactgegevens, de feiten die aanleiding geven tot het geschil, en uw eis worden vermeld. U en wij zullen alles in het werk stellen om elk geschil trachten op te lossen via informele onderhandelingen binnen 60 dagen na de datum waarop de kennisgeving van het geschil is verstuurd. Na 60 dagen kunnen u of wij een arbitrageprocedure starten. Niettegenstaande deze kennisgevingsverplichtingen, moet elke eis tot arbitrage door u of ons worden gedaan binnen het statuut van beperkingen dat van toepassing is op de Claim (en) waarop arbitrage wordt gevraagd of vereist.  Deze aankondigingsverplichtingen wijzigen de verjaringstermijn niet die van toepassing is op enige Claim(s).

 

Beheer van de arbitrage. Als een geschil niet via informele onderhandelingen wordt opgelost, zal elke claim, elk geschil of elk dispuut op verzoek van één van de partijen uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act (“FAA'”, en niet volgens het recht van een Amerikaanse staat. Onderworpen aan de hieronder beschreven optie voor geringe vorderingen voor individuele consumenten, ZIEN U EN WIJ AF VAN HET RECHT OP PROCEDEREN (OF DEEL TE NEMEN AAN ALS EEN PARTIJ OF GROEPSLID) AAN ALLE GESCHILLEN VOOR EENR ECHTBANK VOOR EEN RECHTER OF JURY. In plaats daarvan zullen alle geschillen op individuele basis worden beslecht door één neutrale arbiter en zal de procedure vertrouwelijk zijn. De arbiter zal een jurist zijn die in zijn of haar rechtsgebied het beroep van advocaat mag uitoefenen en minstens tien jaar ervaring heeft, of zal een gepensioneerde of voormalige rechter zijn die in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association (AAA) is gekozen. De arbiter zal gebonden zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, en de arbitrage zal worden beheerst door de Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Arbitration Rules van de AAA, zoals gewijzigd door deze Overeenkomst (het “Arbitragereglement”). Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.adr.org of kunt u bellen naar 1-800-778-7879. Behalve in het geval van claims of tegenclaims waarbij minder dan USD 25.000 wordt geëist, zal de arbiter zijn of haar vonnis schriftelijk opstellen en voldoende motiveren om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd uit te leggen. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels verlopen en de FAA van de Verenigde Staten zal de interpretatie, de afdwinging en de procedures krachtens de bindende arbitrageclausule van deze Overeenkomst bepalen. Het arbitraal vonnis zal vertrouwelijk zijn en zal alleen openbaar worden gemaakt indien nodig voor het wijzen van het vonnis of indien anderszins wettelijk verplicht. U en wij komen bovendien overeen dat het arbitraal vonnis kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Het arbitraal vonnis zal de rechten en verplichtingen tussen alleen de genoemde partijen bepalen, en alleen met betrekking tot de claims in de arbitrageprocedure, en zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen in een ander geschil.

 

Kosten. De partij die de arbitrage start, zal het griffierecht betalen. Als u een verzoek om arbitrage indient en het arbitraal vonnis in uw voordeel is, zullen wij het door u betaalde griffierecht terugbetalen. Wij zullen de vergoedingen en kosten van de eerste dag van een hoorzitting betalen. Alle andere vergoedingen en kosten zullen worden verdeeld in overeenstemming met het arbitragereglement. Wij zullen echter het griffierecht en andere kosten voorschieten of terugbetalen als de arbiter bepaalt dat u zich niet kunt veroorloven om ze te betalen of als u ons dat vraagt en wij van oordeel zijn dat er een goede reden is om ze voor te schieten of terug te betalen. Elke partij zal de kosten van haar advocaten, deskundigen en getuigen alsmede andere kosten dragen, ongeacht wie de arbitragezaak wint. Een partij kan de kosten echter geheel of gedeeltelijk verhalen op de andere partij indien de arbiter dat op grond van toepasselijk recht bepaalt.

 

Optie rechtbank voor geringe vorderingen.  Als u een individuele consument bent, kunt u ervoor kiezen om ons te dagvaarden in de rechtbank voor geringe vorderingen in uw eigen land of in het district Santa Clara, Californië als u voldoet aan de vereisten van de rechtbank.

 

Behoud van het recht om onze toevlucht te nemen tot voorlopige rechtsmiddelen door McAfee. Niets in dit document zal worden beschouwd als een beperking of inperking van ons recht om onze toevlucht te nemen tot rechtsmiddelen buiten de rechtbank om of om aan wettelijke processen te voldoen, of om voorlopige rechtsmiddelen zoals een dwangmaatregel, inbeslagneming of derdenbeslag door een daartoe bevoegde rechter te verkrijgen, echter met dien verstande dat wij ervoor kunnen kiezen om een eventueel geschil met betrekking tot dergelijke voorlopige rechtsmiddelen aan arbitrage te onderwerpen.

 

Strijdige bepalingen. In geval van strijdigheid tussen het Arbitragereglement en deze arbitrageafspraak, prevaleert deze arbitrageafspraak. Indien een deel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat de overige bepalingen van de arbitrageovereenkomst niet ongeldig maken; echter met dien verstande dat (a) indien het verbod op arbitrage van collectieve claims ongeldig wordt geacht, deze gehele arbitrageovereenkomst nietig is; en (b) indien het verbod op arbitrage van representatieve claims ingediend door een 'private attorney general' ongeldig wordt geacht, de arbitrageovereenkomst alleen met betrekking tot dergelijke claims nietig is. Deze arbitrageafspraak blijft na beëindiging of opzegging van deze Overeenkomst van kracht. In geval van een conflict tussen deze arbitrageovereenkomst en een andere van toepassing zijnde arbitragebepaling, prevaleert deze arbitrageovereenkomst.

 

AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. ALS EEN VORDERING OM EEN OF ANDERE REDEN BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG WORDT GEMAAKT IN PLAATS VAN DOOR ARBITRAGE TE WORDEN OPGELOST, KOMEN U EN WIJ OVEREEN DAT ER GEEN JURYRECHTSPRAAK ZAL ZIJN. U EN WIJ DOEN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND VAN HET RECHT VAN EEN RECHTSGANG DOOR EEN JURY IN IEDER GESCHIL DAT OP ENIGERLEI WIJZE BETREKKING HEEFT OP OF VOORTVLOEIT UIT DE OVEREENKOMST OF UIT ENIGE SOFTWARE OF DIENSTEN.   MOCHT HET TOT EEN RECHTSZAAK KOMEN, DAN MAG DIT LID WORDEN GEBRUIKT ALS BEWIJS VAN EEN SCHRIFTELIJKE INSTEMMING MET RECHTSPRAAK DOOR EEN RECHTER. Dit artikel doet geen afbreuk aan de afspraak om geschillen aan arbitrage te onderwerpen.

 

Voor klanten in de Europese Unie – Online geschillenbeslechting en alternatieve geschillenbeslechting. We zijn wettelijk verplicht om een link van onze website naar het ODR-platform van de EU te verstrekken: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Wij zijn niet verplicht om alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken als u een klacht jegens ons hebt. Als u een klacht jegens ons hebt die wij niet via onze interne procedure voor klachtenbehandeling kunnen oplossen, zullen wij u per brief of e-mail laten weten of wij bereid zijn ons aan alternatieve geschillenbeslechting te onderwerpen. U kunt via onze website contact met ons opnemen.

 

ALGEMENE WETTELIJKE BEPALINGEN

 

Het toepasselijk recht op deze Overeenkomst. Behoudens het bepaalde in onderstaand artikel betreffende het lokaal recht, zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de deelstaat New York, met uitzondering van de beginselen van tegenstrijdige wetgeving, met dien verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Indien om welke reden dan ook geoordeeld wordt dat het recht van de deelstaat New York niet van toepassing is, dan zullen, behoudens het bepaalde in onderstaand artikel betreffende het lokaal recht, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat Delaware, met uitzondering van de beginselen van tegenstrijdige wetgeving, met dien verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet van toepassing op de Software of Diensten.

 

Aanvallen op gegevens. U erkent dat sommige inbreuken op de beveiliging aanvallen op gegevens inhouden. Er bestaan bijvoorbeeld virussen en andere malware die: (i) uw gegevens verwijderen of vernietigen (soms individuele gegevens maar soms zelfs een volledige schijf, door een masteropstartrecord of een ander cruciaal element te beschadigen); (ii) uw bestanden wijzigen (parasitaire malware kan zich aan een bestand vasthechten en het wijzigen om zichzelf uit te voeren en/of voort te planten); en (iii) bestanden op uw schijf versleutelen (zoals ransomware met asymmetrische versleuteling). De beste manier om u tegen dit soort aanvallen te beschermen, is door regelmatig een back-up van uw gegevens op een ander apparaat of een andere locatie te maken. Op die manier beschikt u over een kopie van de gegevens die de aanvallende software heeft verwijderd, gewijzigd of vernietigd. Hoewel wij commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om de malware of het virus van de aanval te verwijderen, bent u als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van alle gegevens en bestanden op uw apparaat, zodat ze na een aanval op uw gegevens kunnen worden hersteld. Zonder een dergelijke back-up zal het misschien niet mogelijk zijn de verwijderde, vernietigde of gewijzigde gegevens te herstellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies of het herstel van gegevens of bestanden of voor het verlies van het gebruik van systemen of netwerken als gevolg van aanvallen op gegevens.

 

Beperkte garantie. Gedurende 30 dagen na de datum van aankoop (“Garantietermijn”) garanderen wij, alleen voor betaalde versies van de Software, dat de Software waarvoor deze Overeenkomst een licentie verleent (inclusief tijdens de garantieperiode verstrekte updates, maar slechts tot de garantie vervalt) in hoofdzaak zal werken in overeenstemming met de documentatie die wij in verband met die Software op het moment van aankoop hebben verstrekt, en dat elke materiële drager (zoals een cd-rom, maar met uitzondering van apparaten die door andere bedrijven zijn gemaakt) waarop de Software is opgeslagen en aan u wordt geleverd vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. We garanderen niet dat elk type mobiel apparaat of computer compatibel zal zijn met de Software of Dienst, en wij garanderen niet en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van uw persoonlijke apparatuur die wordt gebruikt voor toegang tot de Software of Dienst. Uw enige verhaalsmogelijkheid, en de volledige aansprakelijkheid van ons en onze leveranciers, in geval van een schending van deze beperkte garantie, is dat wij, naar onze keuze, de prijs die u voor de licentie hebt betaald zullen restitueren; het defecte medium dat de Software bevat zullen vervangen, de Dienst opnieuw zullen uitvoeren of zullen zorgen voor een alternatieve vorm van genoegdoening zoals vereist door de lokale consumentenwetgeving in uw rechtsgebied. Mogelijk zijn deze verhaalsmogelijkheden in sommige landen niet beschikbaar voor zover wij op grond van toepasselijke exportwetten en -regels onderworpen zijn aan beperkingen. Als de materiële drager defect is, moet u deze op eigen kosten retourneren naar het verkooppunt waar u de drager hebt gekocht en een kopie van uw aankoopbewijs laten zien. Voor elk vervangend medium geldt deze garantie voor het restant van de oorspronkelijke Garantietermijn.

 

DISCLAIMER. DE BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN UW EXCLUSIEVE GARANTIES. DEZE VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, PRESTATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT OF NIET-INBREUK. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE PARAGRAAF WORDEN DE SOFTWARE EN DIENSTEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET SELECTEREN VAN SOFTWARE EN DIENSTEN OM DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN TE VERKRIJGEN, VOOR HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF DE DIENST EN VOOR DE VERKREGEN RESULTATEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE VOOR HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE OF DE DIENST. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE OF DE DIENST PROBLEEMLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN OF DEFECTEN, OF DAT DE SOFTWARE OF DIENSTEN BESCHERMING ZULLEN BIEDEN TEGEN ALLE MOGELIJKE BEVEILIGINGSRISICO'S (INCLUSIEF OPZETTELIJK WANGEDRAG DOOR DERDEN), OF DAT ER GEEN STORINGEN OF ANDERE FOUTEN IN DE SOFTWARE OF DIENST ZULLEN ONTSTAAN DOOR VIRUSSEN, INFECTIES, WORMEN OF SOORTGELIJKE KWAADAARDIGE CODE DIE NIET DOOR ONS IS GEÏNTRODUCEERD OF ONTWIKKELD, OF DAT DE SOFTWARE OF DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE UITVAL OF ONDERBREKING VAN DE DIENST, VOOR VERLOREN OF GESTOLEN GEGEVENS OF SYSTEMEN, OF VOOR ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET EEN ACTIE OF INBRAAK.

 

Risicovolle activiteiten. De Software en de Diensten zijn niet fouttolerant en zijn niet ontworpen of bedoeld voor zeer risicovolle activiteiten zoals gebruik in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, waaronder nucleaire installaties, systemen voor luchtverkeerscommunicatie, wapensystemen, levensinstandhoudingsmachines of een andere toepassing waarbij de storing of uitval van de Software of de Diensten direct zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade. Wij wijzen uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor zeer risicovolle activiteiten af.

 

Beperking van de aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE DIENSTENLEVERANCIERS JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR: (I) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE; (II) DIEFSTAL VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE OF KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE SOFTWARE OF DIENSTEN, EN (III) SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, LOONVERLIES, WERKONDERBREKINGEN, COMPUTERFOUTEN OF -STORINGEN, GEGEVENSVERLIES OF ENIGERLEI NALATIGHEID OF VOOR ENIG(E) ANDER(E) INDIRECT(E) SCHADE OF VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE SERVICEPROVIDERS JEGENS U VOOR DIRECTE SCHADE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U VOOR DE DESBETREFFENDE SOFTWARE HEBT BETAALD, OF USD 100 (OF DE TEGENWAARDE IN NATIONALE VALUTA) ALS U GRATIS SOFTWARE HEBT GEBRUIKT. U gaat akkoord met de beperkingen van de aansprakelijkheid in deze paragraaf en erkent dat als u niet met deze voorwaarde zou instemmen, de prijs voor de Software hoger zou zijn. Niets in deze Overeenkomst beperkt enig recht dat u mogelijk hebt op grond van bestaande wetgeving inzake consumentenbescherming of andere toepasselijke wetten waarvan in uw rechtsgebied niet contractueel afstand mag worden gedaan.

 

Exportbeperking. De software is onderworpen aan exportbeperkingen in de Verenigde Staten. Export Administration Regulations ("EAR") en uitvoeringsbepalingen. U stemt ermee in dat u de Software of Diensten en de bijbehorende documentatie, inclusief technische gegevens, niet direct of indirect zult exporteren, verzenden, toestaan ​​of gebruiken in enig land waarnaar export, verzending of toegang wordt beperkt door regelgeving, statuten of andere wetgeving, zonder enige vereiste toestemming van het Bureau of Industry and Security van de VS. Department of Commerce of andere toepasselijke overheidsinstellingen die bevoegdheid hebben ten aanzien van dergelijke uitvoer of overdracht, naar een land waarnaar deze uitvoer of verzending wordt beperkt door de toepasselijke wetgeving. De uitvoer naar een bepaald(e) persoon, entiteit of land kan wettelijk verboden zijn. Indien McAfee bericht ontvangt dat een gebruiker onder de van toepassing zijnde wetgeving een partij is of wordt waar sancties of beperkingen op van toepassing zijn, is McAfee niet verplicht om zich aan zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te houden als deze nakoming zou leiden tot een schending van de sancties of beperkingen. Aanvullende informatie over partijen waarvoor beperkingen gelden is te vinden op de volgende websites: Consolidated Screening List en OFAC Sanctions Programs. Aanvullende informatie over het in- en uitvoeren van Producten van McAfee is te vinden op de “Exportcompliance”-webpagina van McAfee, https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

 

Programma’s van derden. Op sommige materialen van derden die deel uitmaken van de Software of Diensten kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn, die meestal te vinden zijn in een “Read Me”-bestand (Leesmij-bestand) of een “About”-bestand (Info-bestand) dat bij de Software of Diensten wordt geleverd. Deze materialen van derden kunnen softwarebroncode omvatten die in licentie is gegeven door derden krachtens een of meer opensource- of gratis softwarelicenties, waaronder de GNU General Public License, die als “opensourcesoftware”worden beschouwd. De voorwaarden waaronder de opensourcesoftware in licentie wordt gegeven, wijken af van die van deze Overeenkomst en kunnen in sommige gevallen in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst en zullen van toepassing zijn in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als een licentie voor opensourcesoftware vereist dat we broncode met betrekking tot de Software of Diensten of wijzigingen van de Software of Diensten distribueren, zullen we de broncode op verzoek beschikbaar maken.

 

Geen verklaring van afstand. Wij doen geen afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst tenzij wij schriftelijk afstand doen van de betreffende bepaling.

 

Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel als geschrapt beschouwd en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig afdwingbaar; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT DE ARBITRAGEAFSPRAAK NIET VAN TOEPASSING ZAL ZIJN OP CLAIMS WAARVOOR DE BEPERKINGEN INZAKE GROEPSGEDINGEN OF GECONSOLIDEERDE ARBITRAGE NIET TOEGESTAAN ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

 

Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en ons en bepaalt uw gebruik van de als onderdeel hiervan aangeschafte Software en Diensten. Deze Overeenkomst vervangt volledig alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de Software en Diensten, evenals alle andere communicatie, verklaringen of reclame met betrekking tot de Software of Diensten.

 

Licentieverlenende entiteiten. De Software en Diensten worden aan u in licentie gegeven door één van de volgende rechtspersonen:

 

McAfee, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het recht van Delaware (VS), kantoorhoudende te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software is gedownload in de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied;

 

McAfee, Consumer Affairs North, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het recht van Delaware (VS), kantoorhoudende te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software is gedownload in Canada;

 

McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland, als de Software is gedownload in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, het Grote-Oceaangebied of Australië; of

 

Als de Software is gedownload in Japan, dan is de Software gelicentieerd door McAfee, LLC. Alle Diensten worden geleverd door McAfee Co., Ltd. met kantoren in Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, als de Software is gedownload in Japan.

 

Lokaal recht. De paragrafen hieronder bevatten informatie over de lokale wetten van bepaalde rechtsgebieden die van toepassing zullen zijn op deze Overeenkomst en die sommige bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen kunnen vervangen.

 

Australië. Voor consumenten in Australië:

 

De voordelen voor u onder de beperkte garanties zijn in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt op grond van een wet ten aanzien van de producten of diensten waarop de garantie betrekking heeft. Onze producten komen met garanties die op grond van Schedule 2 van de Australische Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ('Australische Consumentenwetgeving') niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op vervanging of restitutie wegens een ernstig gebrek en op vergoeding van eventueel ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U hebt bovendien recht op reparatie of vervanging van de producten als de kwaliteit van de producten niet aanvaardbaar is en het gebrek geen ernstig gebrek is. Deze garantie wordt gegeven door McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland, maar u kunt het nummer 1800 998 887 bellen als u vragen hebt over onze garantie voor Australische klanten. Alle claims die op grond van deze garantie worden gedaan, dienen op eigen kosten te worden gestuurd naar onderstaand adres:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australië

 

Klanten in Australië moeten, als een materiële drager waarop de Software werd geleverd defect is, de defecte drager binnen 14 dagen na ontdekking van het defect op eigen kosten aan ons retourneren en een kopie van het aankoopbewijs bijvoegen. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen.

 

DE DISCLAIMERS IN DEZE PARAGRAAF GELDEN NIET VOOR U VOOR ZOVER HET AUSTRALISCHE RECHT NIET TOESTAAT DAT TOEPASSELIJKE WETTELIJKE GARANTIES, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN THAT GEVAL ZIJN DE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING MAXIMAAL TOEGESTANE MATE.

DE IN DEZE PARAGRAAF BESCHREVEN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN AUSTRALIË.

 

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ENIG RECHT DAT U MOGELIJK HEBT OP GROND VAN BESTAANDE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN, INCLUSIEF DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWETGEVING, WAARVAN IN UW RECHTSGEBIED NIET CONTRACTUEEL AFSTAND MAG WORDEN GEDAAN.

 

Canada. Als u de Software of Diensten in Canada hebt afgenomen, dan zullen, tenzij uitdrukkelijk verboden door de plaatselijke wet, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetgeving in de provincie Ontario, Canada.

 

France.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. Als u de Software of Diensten in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland hebt gekocht, is het nationale recht van het land waar u de Software hebt gedownload van toepassing.

 

Japan. Als u de Software of Diensten in Japan hebt afgenomen, dan zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Japans recht, zonder rekening te houden met zijn rechtskeuzeregels.

 

Nederland. Wanneer het originele abonnement van een klant in Nederland automatisch wordt verlengd, gebeurt dat voor onbepaalde tijd en verloopt de facturering volgens de voorwaarden van zijn/haar abonnement. U kunt uw verlengde abonnement op elk gewenst moment na de verlenging beëindigen door onze klantenservice ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen van uw voornemen om uw abonnement te beëindigen; u ontvangt dan van ons een pro rata terugbetaling in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, moet u 30 dagen vóór de vervaldag van uw initiële abonnement de optie 'Automatische verlenging' in uw accountinstellingen uitschakelen.

 

 

CONTACTGEGEVENS VAN MCAFEE

 

Klantenservice en technische ondersteuning: http://service.mcafee.com

 

Geschillen:

 

T.a.v.: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2020.05.07.GENERAL