Informacje firmy McAfee o ochronie prywatności
 

Data wejścia w życie: 07 sierpnia 2018 r.

 

Firma McAfee, LLC oraz jej podmioty powiązane („McAfee”, „firma”, „my”) bardzo dbają o prywatność, ochronę i bezpieczeństwo Użytkownika online, a wszystkie te elementy stanowią istotną część naszej najważniejszej misji: chronienia użytkowników naszych produktów i usług („Użytkownika”, „Użytkowników”) od zagrożenia kradzieżą, zakłóceniami i nieupoważnionym dostępem do ich informacji i działań w Internecie. Niniejsze Informacje o ochronie prywatności („Informacje”) mają na celu powiadomienie użytkowników o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas danych osobowych użytkowników za pośrednictwem naszej witryny sieci Web („Witryny"), produktów, usług oraz aplikacji internetowych i mobilnych (łącznie zwanych „Usługami") lub podczas kontaktu z nami.

 

McAfee sprzedaje produkty i usługi bezpośrednio konsumentom (więcej o tych produktach można dowiedzieć się tutaj „Produkty konsumenckie”), oraz korporacjom i klientom biznesowym (więcej o tych produktach można dowiedzieć się tutaj „Produkty korporacyjne”). Niniejsze Informacje o ochronie prywatności dotyczą danych, jakie gromadzimy od użytkownika lub z jego urządzenia podczas pobierania którejś z naszych Usług oraz danych, jakie gromadzimy w przypadku instalacji naszych Usług na urządzeniu użytkownika przez któregoś z naszych partnerów dystrybucyjnych lub klientów biznesowych.

 

Uzyskując dostęp lub korzystając z naszych Usług Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszymi Informacjami i zrozumienie ich treści. Korzystanie przez Użytkownika z naszych Usług oraz Witryny oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszym Informacjom, wszelkim obowiązującym Warunkom Usługi (wraz z ewentualnymi ograniczeniami odszkodowań oraz rozstrzyganiem sporów) oraz dowolnej obowiązującej Umowie licencyjnej z użytkownikiem końcowym.

 

W miarę rozwoju firmy McAfee zmienia się nasza działalność, a zatem możemy aktualizować niniejsze Informacje w dowolnej chwili wedle naszego uznania, by uwzględnić takie zmiany. W przypadku dokonania jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszych Informacjach o ochronie prywatności, użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, w informacji dołączonej do produktu lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Ważne jest, by użytkownik sprawdzał i upewniał się, czy zapoznał się z aktualną wersją niniejszych Informacji.

 

Niniejsze Informacje obowiązują wszystkich użytkowników naszych Usług na całym świecie. Użytkownikom mieszkającym w Europejskim Obszarze Gospodarczym przysługują dodatkowe prawa objaśnione w niniejszych Informacjach.

 

Jakiego rodzaju Dane zbieramy?

 

Dane zbieramy w celu świadczenia naszych usług. Niektóre dane podawane są nam bezpośrednio przez użytkowników, inne zbieramy za pośrednictwem naszych Usług, a inne od stron trzecich. W niniejszych Informacjach „Dane osobowe” oznaczają dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika.

 

Nasza firma zbiera dane, które podają nam użytkownicy. Na przykład: zbieramy dane podczas zakupu przez użytkownika produktu lub usługi, tworzenia konta, wypełniania formularza, udziale w konkursie lub promocji, wnioskowaniu o obsługę klienta, czy innego kontaktu użytkownika z naszą firmą.

 

Do Danych osobowych podawanych przez użytkowników można zaliczyć:

 

 • dane kontaktowe (na przykład nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu);
 • dane płatnicze (w tym numery kart płatniczych i powiązane z nimi identyfikatory, adres do rachunku oraz dane rachunku bankowego); oraz
 • dane logowania do konta (do których w przypadku niektórych Usług mogą należeć dane do logowania się w sieciach społecznościowych).

 

Możemy również zbierać inne informacje od użytkownika lub na jego temat, na przykład o zakupionych produktach, zainteresowaniach, dane demograficzne, zdjęcia i filmy, oraz dane biometryczne, takie jak odciski palców czy zapisy głosu. Użytkownik może nam również podać dodatkowe dane.

 

Automatycznie zbieramy informacje o interakcjach użytkownika z Usługami oraz o urządzeniach, na których Usługi zostały zainstalowane. W niektórych przypadkach automatycznie zbieramy informacje o innych urządzeniach podłączonych do tej samej sieci, co urządzenie, na którym zainstalowano Usługi.

 

Na przykład możemy zbierać i wykorzystywać:

 

 • informacje o produktach oglądanych lub wyszukiwanych przez użytkownika i używanych Usługach, włącznie z czasem korzystania i innymi danymi statystycznymi;
 • dane komputerów, urządzeń, aplikacji i sieci użytkownika, włącznie z adresem IP, identyfikatorami plików cookie, operatorami komórkowymi, identyfikatorami urządzeń Bluetooth, identyfikatorem urządzenia mobilnego, identyfikatorami reklam mobilnych, adresem MAC, numerem IMEI i innymi identyfikatorami urządzeń automatycznie przypisanymi do komputera lub urządzenia użytkownika podczas korzystania z Internetu, dane o typie i języku przeglądarki, preferencjach językowych, poziomie baterii, stanie włączonym/wyłączonym, danych geolokalizacyjnych, rodzaju sprzętu, systemie operacyjnym, dostawcy usług internetowych, stronach odwiedzanych przed i po korzystaniu z Usługi, dacie i godzinie odwiedzin, ilości czasu spędzonego na poszczególnych stronach, informacje o klikanych łączach i stronach wyświetlanych w Usługach, a także o innych działaniach podejmowanych za pośrednictwem Usług, takich jak preferencje. Możemy zbierać te dane za pośrednictwem naszych Usług bądź za pomocą innych metod analizy sieciowej; oraz
 • dane na temat korzystania przez użytkownika z internetu, aplikacji czy sieci (włącznie z URL lub nazwami domen odwiedzanych witryn sieci Web, informacjami o aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu użytkownika czy dane o ruchu); a także informacje o ich działaniu, dzienniki błędów i inne dane zbiorcze lub statystyczne.

 

Aby świadczyć użytkownikom nasze Usługi, w tym wykrywać i oceniać złośliwe oprogramowanie i spam, możemy skanować, zbierać i przechowywać dane z plików użytkownika, w tym wiadomości e-mail, załączniki, adresy e-mail, metadane oraz adresy URL i dane na temat ruchu.

 

Zbieramy te informacje za pośrednictwem naszych Usług oraz technologii takich jak pliki cookie, sygnalizatory nawigacyjne, robaki sieci Web i przezroczyste pliki GIF. Więcej informacji o plikach cookie i podobnych wykorzystywanych przez nas technologiach oraz opcjach dostępnych dla użytkowników można znaleźć w naszych Informacjach o plikach cookie.

 

Uwaga na temat Safe Wi-Fi firmy Verizon 

 

Aplikację Safe Wi-Fi dostarczają Państwu firmy Verizon i McAfee.  Jeśli są Państwo klientami Verizon, stosunek prawny z tą firmą podlega warunkom Umowy z klientem, włącznie z postanowieniem o arbitrażu, Zasadami ochrony prywatności Verizon oraz Regulaminem usługi Safe Wi-Fi. Aktualne wersje Umowy z klientem oraz Regulaminu usługi Safe Wi-Fi można znaleźć, odpowiednio, na stronie: www.verizonwireless.com/b2c/support/customer-agreement lub https://www.verizonwireless.com/support/safe-wifi-legal/. Aplikacja Safe Wi-Fi wykorzystuje technologię VPN firmy McAfee do zapewnienia klientom bezpiecznej, zaszyfrowanej komunikacji.  Dane przesyłane za pośrednictwem Safe Wi-Fi nie mogą być i nie są odczytywane, gromadzone ani analizowane przez firmę McAfee. Jeśli są Państwo klientami aplikacji Safe Wi-Fi firmy Verizon, stosunek prawny z McAfee podlega Umowie licencyjnej McAfee, którą można znaleźć w zakładce Umowy licencyjnej na stronie  https://www.mcafee.com/consumer/pl-pl/policy/legal.html?tab=license oraz niniejszych Informacjach o ochronie prywatności

 

Informacje zbierane przez nas od stron trzecich

 

Możemy otrzymać informacje o użytkowniku z innych źródeł i połączyć je z danymi zebranymi bezpośrednio od użytkownika. Do informacji, jakie możemy otrzymać z innych źródeł należą na przykład: zaktualizowane dane dotyczące dostawy lub płatności, służące do skorygowania naszych zapisów, dane na temat zakupu lub umorzenia oraz informacje o obsłudze klienta i rejestracji.  W przypadku naszych Produktów konsumenckich do ochrony tożsamości możemy zbierać dane kredytowe lub identyfikacyjne, które pomagają nam zapobiegać oszustwom i wykrywać je.  

 

Dane lokalizacyjne

 

Niektóre Usługi mogą prosić o pozwolenie na dostęp do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik udzieli takiego pozwolenia, będziemy zbierać informacje o jego lokalizacji za pomocą technologii GPS, bezprzewodowej lub Bluetooth. Użytkownik może kontrolować dostęp do dokładnych danych lokalizacyjnych w ustawieniach urządzenia mobilnego. Możemy również sprawdzać adres IP użytkownika, by ustalić jego ogólną lokalizację.

 

W jaki sposób wykorzystujemy zebrane przez nas informacje?

 

Do lepszej ochrony użytkowników

 

W przypadku zainstalowania lub korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z naszych Usług, będzie ona działać w tle urządzenia lub środowiska, by pomóc w przewidywaniu zagrożeń i lepiej chronić użytkownika, jego urządzenia i dane.  McAfee może wykorzystywać informacje użytkownika na przykład do:

 

 • analizy danych przesłanych do urządzenia lub urządzeń użytkownika bądź z tych urządzeń w celu wyodrębnienia i rozpoznania zagrożeń, słabych punktów, wirusów, podejrzanej aktywności, spamu i ataków oraz przekazania użytkownikowi informacji o potencjalnych zagrożeniach;
 • uczestnictwa w sieciach analizy zagrożeń, prowadzenia badań i dostosowywania produktów i usług, by móc reagować na nowe zagrożenia; 
 • szyfrowania danych użytkownika, blokady urządzenia bądź tworzenia kopii zapasowych lub odzyskiwania jego danych;
 • sprawdzania, czy pojawiły się aktualizacje Usługi i przygotowywania raportów na temat działania naszych Usług, by zapewnić ich właściwe działanie, oraz
 • szukania niewłaściwego wykorzystywania danych użytkownika, gdy korzysta on z naszych produktów do monitorowania tożsamości.

 

Do prowadzenia naszej działalności

 

Zbierane informacje wykorzystujemy również w innych celach biznesowych, w tym do:

 

 • analizy zachowań użytkownika w celu pomiaru, personalizacji i ulepszania naszej Witryny i Usług, w tym opracowywania nowych produktów i usług;
 • reklamowania produktów i usług McAfee, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika;
 • zakładania kont i licencji i zarządzania nimi, w tym poprzez zbieranie i przetwarzanie płatności i zawieranie transakcji;
 • zapewniania obsługi klienta, rozwiązywania problemów, zarządzania subskrypcjami oraz reagowania na prośby, pytania i uwagi;
 • przekazywania informacji o specjalnych zdarzeniach, programach, ankietach, konkursach, loteriach i innych ofertach oraz promocjach oraz do zarządzania uczestnictwem w wymienionych;
 • prowadzenia badań rynku i konsumenckich oraz analiz tendencji;
 • umożliwiania umieszczania na naszych blogach, forach postów oraz innych komunikatów;
 • prowadzenia księgowości, kontroli, wystawiania rachunków, dokonywania rozliczeń i pobierania opłat;
 • zapobiegania, wykrywania, rozpoznawania, wyjaśniania i reagowania w przypadku potencjalnych lub faktycznych roszczeń, zobowiązań, czynów niedozwolonych lub karalnych; oraz
 • utrzymywania zgodności z obowiązującymi wymogami prawa, umowami i zasadami oraz egzekwowania ich.

 

Do celów reklamowych

 

Szereg produktów udostępniamy naszym klientom nieodpłatnie. Aby produkty te były nadal bezpłatne, możemy wykorzystywać informacje zbierane za ich pomocą, na przykład o odwiedzanych przez użytkownika witryn sieci Web czy używanych aplikacjach, by McAfee i inne podmioty mogli pokazywać mu reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Robimy to udostępniając wybranym partnerom identyfikator przypisany do urządzenia użytkownika wraz z informacjami o aktywności wyszukiwania w sieci lub korzystaniu z aplikacji. Informacje te nie pozwalają na identyfikację użytkownika, a umowy z naszymi partnerami zabraniają im wykorzystywania udostępnionych przez nas informacji do identyfikacji użytkownika. Użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystywanie jego danych w tym celu w ustawieniach produktów, które są objęte takim udostępnianiem danych. Więcej informacji na temat Usług, które mogą posiadać tę funkcję i na temat sposobu rezygnacji można znaleźć klikając tutaj.

 

Reklama zewnętrznych reklamodawców

 

Współpracujemy z zewnętrznymi firmami reklamowymi w zakresie wyświetlania bądź dostarczania użytkownikom reklam podczas odwiedzin w naszej Witrynie czy korzystaniu z niektórych Usług. Zewnętrzni reklamodawcy mogą zbierać dane o interakcjach użytkownika z naszą Witryną lub Usługami bądź witrynami lub usługami innych podmiotów do pomiaru skuteczności swoich reklam i personalizacji ich treści. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania przez McAfee i jej partnerów reklamowych technologii śledzących, takich jak pliki cookie i o dostępnych dla użytkownika opcjach można znaleźć w Informacjach o plikach cookie.

 

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie naszym Usługom swojego położenia, nasi partnerzy z branży reklam mobilnych mogą wykorzystać to położenie, by dopasować reklamy do użytkownika. Aby cofnąć dostęp do swojego położenia, użytkownik może zmienić ustawienia lokalizacji w swoim urządzeniu.

 

Inne zastosowania

 

Możemy wykorzystywać Dane osobowe w uzasadnionym celu, takim jak marketing bezpośredni, badania osób fizycznych lub rynku, ochrona przed oszustwami i dowolnym innym celu, o którym użytkownik zostanie powiadomiony przy podawaniu swoich Danych osobowych bądź za jego zgodą.

 

Komu udostępniamy Dane osobowe?

 

Zasadniczo ujawniamy zbierane dane w celu świadczenia Usług, komunikacji z użytkownikami, reklamowania lub promowania naszych Usług, wspomagania zmian w naszej działalności lub jej zbycia, zgodnie z wymogami prawa lub za zgodą użytkownika. Zbierane informacje możemy na przykład udostępniać:

 

 • aktualnym i przyszłym członkom rodziny spółek McAfee w celach opisanych w niniejszych Informacjach;
 • naszym usługodawcom;
 • jeśli uważamy, że ujawnienie jest niezbędne i właściwe w celu zapobieżenia szkodom, obrażeniom czy stratom fizycznym, finansowym lub innego rodzaju, w tym w celu ochrony przed oszustwem lub ryzykiem kredytowym;
 • organom prawnym, rządowym lub sądowniczym, na polecenie lub żądanie tychże organów i obowiązującego prawa bądź w związku z czynnością prawną, taką jak odpowiedź na wezwanie do sądu bądź dochodzenie w sprawie działalności niezgodnej z prawem, bądź jeśli w dobrej wierze uważamy, że użytkownicy mogą być zaangażowani w działalność niezgodną z prawem, bądź jeśli na mocy umowy lub prawa jesteśmy zobowiązani umożliwić klientowi lub kontrahentowi przestrzeganie obowiązującego prawa;
 • w związku z nabyciem, fuzją, sprzedażą aktywów lub podobną transakcją zbycia całości lub zasadniczo całości naszych aktywów lub działalności, w której ma miejsce zbycie lub udostępnienie Danych osobowych w ramach aktywów biznesowych bądź negocjowaniem takiej transakcji (o ile dana strona zgodzi się na wykorzystywanie lub ujawnienie takich Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszymi Informacjami bądź uzyska zgodę użytkownika na inne sposoby wykorzystania lub ujawnienia);
 • za zgodą lub na polecenie użytkownika, na przykład gdy postanowi on udostępnić dane lub opublikować treści i recenzje (na przykład w postach w mediach społecznościowych); oraz
 • osobom wybranym przez użytkownika wedle jego uznania, jeśli subskrybowany produkt daje taką możliwość.

 

Możemy również udostępniać stronom trzecim dane zbiorcze, które nie identyfikują użytkownika ani konkretnego urządzenia.

 

Kalifornijskie przepisy dotyczące ochrony prywatności (ustawa „Shine the Light”)

 

Bez zgody użytkownika McAfee nie udostępnia Danych osobowych użytkownika umożliwiających jego bezpośrednią identyfikację osobom trzecim niebędącym podmiotami powiązanymi w celach prowadzenia przez nie działań marketingowych.

 

Jak chronimy dane użytkowników?

 

W celu ochrony Danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, wykorzystujemy zabezpieczenia administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne. Nasze środki kontroli bezpieczeństwa mają na celu zachowanie poufności, nienaruszalności i odpowiedniej dostępności danych.

 

Jakie możliwości ma użytkownik w zakresie swoich Danych osobowych?

 

Konta w McAfee

 

W przypadku zarejestrowania Produktu konsumenckiego McAfee użytkownik ma prawo wglądu w Dane osobowe na swoim profilu w dowolnej chwili na stronie Moje konto lub kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Jeśli użytkownik nie zarejestrował produktu McAfee, ale na swoim urządzeniu zainstalował któryś z naszych produktów, może zatrzymać zbieranie przez McAfee danych z urządzenia poprzez odinstalowanie tego produktu. W celu zamknięcia konta i w sprawie innych pytań związanych z pomocą techniczną proszę odwiedzić stronę „Kontakt z nami” i kliknąć „Pomoc techniczna”.

 

Wiadomości marketingowe

 

Aby nie otrzymywać więcej wiadomości marketingowych, należy kliknąć na łącze rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail lub kliknąćtutaj w przypadku Marketingu korporacyjnego lub tutaj w przypadku Marketingu konsumenckiego.

 

W przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych McAfee może nadal kontaktować się z użytkownikiem w sprawach transakcyjnych lub administracyjnych, takich jak aktualizacje zabezpieczeń, funkcje produktów i wnioski o usługi.

 

Zasady przechowywania danych

 

McAfee będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika przez cały okres, gdy jest on zarejestrowanym subskrybentem lub użytkownikiem naszych produktów bądź gdy jest to zasadnie konieczne dla celów biznesowych związanych ze świadczeniem Usług, na przykład sprawozdawczości wewnętrznej i do celów rozliczeniowych, bądź w celu udzielenia użytkownikowi informacji zwrotnej lub informacji, o którą może zwrócić się użytkownik.

 

Prywatność dzieci

 

Niektóre z Usług McAfee oferują zabezpieczenia, za pomocą których rodzice mogą monitorować aktywność swoich dzieci w Internecie, ich fizyczne położenie lub korzystanie z zarejestrowanego urządzenia. Usługi te wymagają zgody rodzica, a nasza firma nie wykorzystuje świadomie Danych osobowych zbieranych z urządzeń dzieci w jakimkolwiek celu innym niż realizacja Usług. Produkty te umożliwiają rodzicom usunięcie profilu dziecka w dowolnej chwili. Jeśli użytkownik uzna, że omyłkowo zebraliśmy od jego dziecka informacje lub będzie miał wątpliwości co do naszych praktyk dotyczących dzieci, prosimy o kontakt z nami w sposób podany poniżej. Użytkownicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodzica na dostęp do Usług. McAfee apeluje do rodziców, by uczyli dzieci, by nigdy nie podawały prawdziwych imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów bez zgody rodziców. Jeśli użytkownik dowie się, że jego dziecko podało nam Dane osobowe bez zgody rodzica, może powiadomić nas kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Jeśli poweźmiemy informację, że uzyskaliśmy Dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia (a w niektórych obszarach jurysdykcji 16 roku życia), niezwłocznie podejmiemy kroki celem usunięcia takich danych i likwidacji konta takiego dziecka.

 

Rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Przekazywanie danych

 

Siedzibą firmy McAfee są Stany Zjednoczone, działalność prowadzimy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i również w USA i na całym świecie mamy swoje podmioty i dostawców usług. W związku z tym, zarówno nasza firma jak i nasi dostawcy usług możemy przekazywać Dane Osobowe użytkowników lub uzyskiwać do nich dostęp w obszarach jurysdykcji, które mogą nie zapewniać identycznego poziomu ochrony danych jak kraj ojczysty użytkownika. Nasza firma podejmie starania celem zapewnienia, by Dane Osobowe użytkowników były chronione na takim samym poziomie w miejscach, w których je przetwarzamy. Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, zapewniamy odpowiednią ochronę przy przekazywaniu Danych osobowych do krajów spoza EEA lub Szwajcarii dzięki szeregowi umów między spółkami opartych na Standardowych Klauzulach Umownych dopuszczonych na podstawie unijnego prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania kopii takich umów, i może je uzyskać kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

 

Dostęp, korekta, usuwanie i ograniczenia

 

W przypadku zarejestrowania Produktu konsumenckiego McAfee użytkownik ma prawo wglądu w Dane osobowe na swoim profilu w dowolnej chwili na stronie Moje konto. Jeśli użytkownik nie zarejestrował produktu McAfee, ale na swoim urządzeniu zainstalował któryś z naszych produktów, może zatrzymać zbieranie przez McAfee danych z urządzenia poprzez odinstalowanie tego produktu.

 

Może też poprosić o dostęp, dokonanie zmiany czy usunięcie swoich Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem kontaktując się z nami przy użyciu podanych niżej danych. W przypadku niektórych wniosków, o ile pozwala na to prawo, może być pobierana opłata manipulacyjna. O ewentualnie obowiązującej opłacie powiadamiamy użytkownika przed zrealizowaniem jego wniosku.

 

Chociaż firma McAfee w dobrej wierze podejmuje działania mające zapewnić klientom dostęp do ich Danych osobowych, mogą wystąpić sytuacje, gdy nie będziemy w stanie go zapewnić, między innymi: jeśli dane są objęte tajemnicą adwokacką, jeśli dane naruszyłyby prywatność bądź inne uzasadnione prawa innych osób, jeśli ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalnie duży względem zagrożeń prywatności danej osoby, lub jeśli są to tajemnice handlowe. Jeśli firma McAfee uzna, że dostęp powinien zostać ograniczony w danym przypadku, użytkownik otrzyma wyjaśnienie, dlaczego podjęliśmy taką decyzję oraz dane osoby kontaktowej w razie dalszych pytań. Aby chronić prywatność użytkowników, podejmiemy uzasadnione ekonomicznie kroki, by zweryfikować tożsamość użytkownika zanim przyznamy my dostęp do Danych osobowych lub prawo do dokonania w nich zmian.

 

Dotyczy wyłącznie klientów korporacyjnych/biznesowych

 

McAfee jest administratorem danych i przetwarza Dane osobowe wyłącznie zgodnie z poleceniami otrzymanymi od klientów.

 

McAfee będzie działać na podstawie pisemnych poleceń otrzymanych od Klientów korporacyjnych, by uzyskać wgląd, usunąć, zwolnić, skorygować lub zablokować dostęp do Danych osobowych przechowywanych w produktach i systemach McAfee. Wszelkie wnioski dotyczące dostępu, usunięcia bądź poprawienia danych muszą być składane przez osobę upoważnioną za pomocą Indywidualnego formularza wniosku dotyczącego danych, dostępnego na stronie https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-requehtml. Pomagamy naszym Klientom w zakresie wniosków składanych przez ich pracowników zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

 

Gdyby potrzebowali Państwo więcej informacji o Danych osobowych przetwarzanych przez zakupiony produkt McAfee, prosimy o kontakt ze swoim opiekunem.

 

Podstawa przetwarzania

 

Jeśli przetwarzamy Dane osobowe użytkownika, robimy to wyłącznie w następujących sytuacjach:

 

 • gdy musimy wykorzystać Dane osobowe użytkownika do wypełniania naszych obowiązków wynikających z umowy z użytkownikiem (np. przetwarzanie płatności za zakupione lub wnioskowane Usługi i świadczenie ich);
 • gdy posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych użytkownika. Na przykład mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych użytkownika, by świadczyć, zabezpieczać i ulepszać nasze Usługi, komunikować użytkowników o zmianach w naszych Usługach oraz informować ich o nowych usługach lub produktach.

 

Pytania lub skargi

 

Użytkownikom zamieszkującym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mającym zastrzeżenia co do naszych praktyk w zakresie przetwarzania Danych osobowych, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać przysługuje prawo złożenia skargi do organu ochrony danych w miejscu zamieszkania.

 

Łącza do innych witryn sieci Web

 

Dla wygody i ułatwienia dostępu do informacji nasza Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn sieci Web. Takie witryny sieci Web mogą być obsługiwane przez firmy, które nie są powiązane z firmą McAfee. Witryny sieci Web, do których prowadzą zamieszczone łącza, mogą mieć własne zasady lub informacje o ochronie prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać przed odwiedzeniem tych witryn. Nie odpowiadamy za treści, praktyki w zakresie prywatności ani korzystanie z jakichkolwiek witryn sieci Web nie powiązanych z McAfee.

 

Kontakt

 

W sprawie niniejszych Informacji o ochronie prywatności można się z nami skontaktować:

 

W Stanach Zjednoczonych telefonicznie pod numerem +1 (888) 847-8766 lub listownie na adres:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

 

W Europejskim Obszarze Gospodarczym telefonicznie pod numerem +353 21 467 2000 lub listownie na adres:

 

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Irlandia
T12 RRC9

 

Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia w dowolnej chwili skargi do Komisarza Ochrony Danych, irlandzkiego organu nadzorującego sprawy ochrony danych, pod adresem https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm, lub telefonicznie na numer +353 57 868 4800.

 

W Japonii pocztą elektroniczną lub listownie na adres:

 

Privacy
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
Email: MBJP_McAfeePrivacy@McAfee.com