Licenčná zmluva od spoločnosti McAfee
 

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 7. mája 2020

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre McAfee.

 

Táto zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi vami ako samostatným spotrebiteľom alebo malou obchodnou spoločnosťou (ďalej len „vy“) a spoločnosťou McAfee, LLC (ďalej len „McAfee“, „náš“, „my“ alebo „nás“) alebo niektorou z našich dcérskych spoločností alebo pobočiek uvedených nižšie v závislosti od toho, kde bývate alebo ako ste získali produkt či službu. Táto zmluva stanovuje vaše práva a podmienky, na základe ktorých môžete používať náš softvér a služby (ďalej len „softvér“ alebo „služby“). Mali by ste si prečítať celý dokument vrátane všetkých prepojených podmienok, pretože všetky podmienky sú dôležité a spoločne vytvárajú túto zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje. MIMORIADNU POZORNOSŤ VENUJTE USTANOVENIU O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ A ZRIEKNUTÍ SA SKUPINOVEJ ŽALOBY NIŽŠIE, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV.

 

Kliknutím na tlačidlo prijatia, uvedením súhlasu v elektronickej podobe, načítaním softvéru alebo iným použitím softvéru či služieb vyjadrujete súhlas s podmienkami tejto zmluvy. Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, neinštalujte, nepoužívajte ani nepristupujte k softvéru alebo službám. Ak ste prijali viacero verzií zmluvy, zmluvou medzi vami a nami je najnovšia verzia, ktorú ste prijali a ktorá nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Ak je akákoľvek preložená verzia tejto zmluvy v rozpore s anglickou verziou, platí anglická verzia.

 

Táto zmluva obsahuje:

 

  • Licenčné podmienky (vrátane obmedzení, vlastníctva, zmien, ukončenia a ochrany osobných údajov)
  • Platobné podmienky a podmienky podpory (vrátane automatickej obnovy, zrušenia, vrátenia platieb, podpory a aktualizácií)
  • Podmienky špecifické pre určité produkty a služby (vrátane bezplatných produktov)
  • Podmienky špecifické pre služby ochrany identity
  • Záväzná arbitráž a zrieknutie sa skupinovej žaloby
  • Všeobecné právne podmienky (vrátane obmedzených záruk, odmietnutia záruk, obmedzenia zodpovednosti, licenčných subjektov a ustanovení miestneho práva)
  • Kontaktné informácie spoločnosti McAfee

 

LICENČNÉ PODMIENKY

 

 Udelenie licencie na osobné používanie. S radosťou vám ako samostatnému spotrebiteľovi poskytujeme osobnú, neprevoditeľnú, nevýlučnú licenciu s obmedzenou platnosťou na inštaláciu a používanie akéhokoľvek softvéru a služieb, pre ktoré ste zakúpili predplatné na osobné používanie pre počet zariadení a používateľov uvedený vo vašom nároku na licenciu alebo nároku na službu (podľa toho, čo sa na vás vzťahuje) a s ohľadom na systémové požiadavky.

 

„Nárok na licenciu“ je počet a typ zariadení a používateľov, ktorí smú používať softvér, ako je to uvedené v dokumentoch dodaných pri vašom nákupe alebo stiahnutí. V závislosti od kanála, z ktorého ste licenciu kúpili, môžu tieto dokumenty zahŕňať: stránku platby prostredníctvom pokladne, stránku s popisom produktu na našej webovej lokalite, e-mailové potvrdenie odoslané pri kúpe, obal v prípade kúpy v maloobchodnej predajni alebo iný dokument, ktorý vám bol sprístupnený pri kúpe produktu. Ak nebol uvedený počet licencovaných zariadení alebo používateľov, nárok na licenciu má jedno zariadenie a jeden používateľ.

 

„Nárok na službu“ je rozsah a trvanie zakúpených služieb, ako je to uvedené v dokumentoch, ktoré vám boli sprístupnené pri kúpe produktu. Ak v dokumentoch nie je uvedený rozsah ani trvanie, nárok na službu má jedno zariadenie a jeden používateľ na jeden rok.

 

„Systémové požiadavky“ sú podporované zariadenia a operačné systémy, s ktorými bude príslušný produkt spoločnosti McAfee správne fungovať, ako je to uvedené na našej webovej lokalite. Je vašou povinnosťou plniť systémové požiadavky, napríklad získavať aktualizácie alebo inovácie, aby ste mohli pokračovať v používaní softvéru.

 

Udelenie licencie na používanie malými podnikmi.  Táto licencia dovoľuje používať softvér iba zamestnancom licencovanej malej obchodnej spoločnosti. Na základe podmienok tejto zmluvy a na základe registrácie softvéru vám týmto udeľujeme neexkluzívne, neprenosné právo na používanie softvéru v počte zariadení, pre ktoré ste si zakúpili predplatné licencie, ako je to uvedené v dokumentoch sprevádzajúcich váš nákup, pod podmienkou, že takéto používanie sa vymedzuje iba počas trvania vami zakúpenej predplatnej lehoty, a to výhradne vašimi zamestnancami a na účely internej podnikovej prevádzky. (Na účely tejto zmluvy používanie softvéru znamená získavanie prístupu, inštalovanie, sťahovanie, kopírovanie alebo iné uplatňovanie výhod používania softvéru.) Potvrdzujete, že na softvér a všetky súvisiace informácie sa vzťahujú vlastnícke práva našej spoločnosti a našich dodávateľov. Máte právo na aktualizácie, ktoré vo všeobecnosti sprístupňujeme, pokiaľ si udržujete v platnosti svoje predplatné. Túto licenciu môžeme na základe prípadov uvedených v tejto zmluve zrušiť.

 

Vaše používanie softvéru je obmedzené na zariadenia a operačné systémy, ktoré podporujeme, a môže byť ovplyvnené výkonom a kompatibilitou hardvéru, softvéru a prístupu k internetu. Ak chcete pokračovať v používaní softvéru, zodpovedáte za splnenie systémových požiadaviek a za náklady na vaše zariadenia, ktoré môžu zahŕňať občasné získavanie aktualizácií alebo inovácií. Systémové požiadavky sú uvedené na stránke s popisom produktu. (Na účely tejto zmluvy znamená stránka s popisom produktu buď webovú stránku popisujúcu produkt, a/alebo technické údaje o produkte).  

 

Každú licenciu na softvér, ktorú si zakúpite, si musíte zaregistrovať. Registrácia je podmienkou na získanie technickej podpory, akejkoľvek zahrnutej relácie služby na odstraňovanie vírusov za každé obdobie ročného predplatného na jednu zakúpenú licenciu a zabezpečí aj to, že všetky vaše v budúcnosti zakúpené licencie budú mať rovnaký dátum obnovenia ako vaše pôvodne zakúpené licencie. Nevyužité relácie sa neprenášajú do ďalšieho roka predplatného. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby mal niekto v rámci vašej organizácie prístup k vášmu registračnému účtu a e-mailovej adrese uvedenej v profile účtu, aby sme mu mohli poskytovať podporu a posielať pomerné sadzby pri nákupe ďalších licencií opísaných nižšie.

 

Ak si zakúpite ďalšie licencie softvéru, ktorý ste si do budúcnosti zaregistrovali na svoj účet, a používate e-mailovú adresu uvedenú v profile účtu pri nových nákupoch, počiatočná lehota ďalších licencií sa automaticky skráti tak, aby sa dátum obnovenia zhodoval s dátumom obnovenia pôvodne zakúpených licencií softvéru.  V takom prípade vám budeme za skrátenú počiatočnú lehotu účtovať pomernú cenu za predplatné, ktorá je založená na systéme kalendárnych dní. Ak si svoje počiatočné licencie nezaregistrujete na svoj účet alebo ak pri pokladni nepoužijete e-mail spojený s týmto účtom, dostanete pomerné ceny a predplatná lehota pri týchto ďalších licenciách bude vami zakúpená lehota.

 

V prípade, že sa zmluva z akéhokoľvek dôvodu ukončí alebo vyprší, vy ani žiadny váš zamestnanec nebudete oprávnení na používanie alebo prístup k softvéru vrátane všetkých on-line úložísk alebo zálohovacích služieb a podľa nášho vlastného uváženia môžeme zrušiť a/alebo uzavrieť váš účet. Po dátume ukončenia alebo vypršania budeme postupovať podľa našich štandardných zásad na odstraňovanie akýchkoľvek z vašich on-line uložených alebo zálohovaných informácií, textov, súborov, odkazov, obrázkov alebo iných materiálov, ktoré ste nám poskytli (ďalej len „obsah“). Pred vypršaním alebo ukončením tejto zmluvy je vašou povinnosťou uložiť alebo zálohovať obsah na inom umiestnení. Použitie softvéru v akomkoľvek čase sa riadi podmienkami tejto zmluvy.

 

Obmedzenia. Softvér a služby sa vám poskytujú na základe licencie a nepredávajú sa. Sú chránené americkými a medzinárodnými zákonmi a zmluvami. Nemáte žiadne oprávnenie reprodukovať ani distribuovať softvér a služby bez nášho povolenia. Ak to urobíte, môže vám byť uložená pokuta alebo akékoľvek iné sankčné prostriedky podľa občianskeho a trestného práva v príslušnej jurisdikcii. Nesmiete: (i) používať reverzné inžinierstvo ani inak sa snažiť odvodiť zdrojový kód softvéru a služieb, ak to nie je povolené zákonom; (ii) prispôsobovať ani upravovať softvér a služby ani vytvárať odvodené diela na základe softvéru a služieb; (iii) publikovať, kopírovať (iné ako záložné kópie, ak to povoľujú vaše dokumenty získané pri kúpe), predávať, požičiavať, prenajímať, udeľovať licenciu, postupovať ani akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať softvér a služby na niekoho iného; (iv) využívať softvér a služby na obchodné účely (pokiaľ nie ste malý podnik; ak ste, uplatní sa článok Udelenie licencie na používanie malými podnikmi vyššie); (v) pokúšať sa obchádzať technické ochranné opatrenia v softvéri a službách; (vi) používať softvér a služby na porušovanie zákona alebo (vii) vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by ovplyvňovala používanie softvéru a služieb niekým iným. Ak ste softvér a služby nainštalovali do zariadenia a toto zariadenie prejde do vlastníctva inej osoby, máte povinnosť zabezpečiť odstránenie softvéru a služieb z tohto zariadenia a odstránenie informácií o tomto zariadení z vášho účtu u nás. Máme právo ukončiť alebo pozastaviť túto zmluvu, váš účet, a/alebo váš prístup k softvéru a službám, ak zistíme, že ste túto zmluvu porušili. Softvér a služby môžu obsahovať vynucovacie technológie slúžiace na obmedzenie veľkosti priestoru na ukladanie obsahu, využitia šírky pásma či počtu zariadení, v ktorých môžu byť softvér a služby nainštalované alebo ktoré umožňujú pozastaviť váš prístup k softvéru a službám, ak ste porušili túto zmluvu, prípadne ak vypršala alebo bola ukončená vaša licencia.

 

Vlastníctvo. Spolu s našimi dodávateľmi a partnermi si ponechávame vo vlastníctve náš príslušný softvér a služby, ako aj všetky práva týkajúce sa softvéru a služieb vrátane všetkých práv duševného vlastníctva. Jediné práva, ktoré vám udeľujeme, sú tie práva, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve. Ak nám tiež poskytnete akékoľvek pripomienky, informácie, názory alebo návrhy týkajúce sa softvéru a služieb, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ich môžeme používať bez obmedzenia, na akýkoľvek účel a bez nároku na kompenzáciu.

 

Bezplatný softvér a zdvorilostné služby. Softvér a služby môžu zahŕňať: (A) bezplatné verzie softvéru vrátane (i) všetkých funkcií zahrnutých v predplatnom, za ktoré už neúčtujeme poplatky alebo ktoré vám ponúkame bezplatne, a (ii) všetkých funkcií, ktoré vám poskytujeme na skúšobnom, zdvorilostnom alebo hodnotiacom základe, alebo u verzií označených ako „predbežné vydanie“, „obmedzené vydanie“, „beta“ alebo inak popísaných ako experimentálne, netestované alebo bez úplnej funkcionality (ďalej len „bezplatný softvér“); a (B) služby, ktoré vám poskytujeme bezplatne na zdvorilostnom základe a ktoré môžu byť označené podobne ako bezplatný softvér a môžu byť experimentálne, netestované alebo bez úplnej funkcionality (ďalej len „zdvorilostné služby“).

 

Predplatné. Vaše právo používať softvér alebo služby je účinné počas predplatnej lehoty stanovenej v dokumentoch, ktoré sprevádzali váš nákup (ďalej len „predplatná lehota“), a ak je to možné, každé nasledujúce obdobie obnovenia, pokiaľ sa neukončí. Ak dokumenty dodané pri vašej kúpe neurčujú obdobie, počas ktorého môžete používať produkty alebo služby, vaša predplatná lehota je jeden rok od dátumu zakúpenia softvéru alebo služieb. Obnovenie predplatnej lehoty predstavuje vaše prijatie a súhlas s aktuálnou verziou licenčnej zmluvy od spoločnosti McAfee.

 

Bezplatný softvér a zdvorilostné služby. Vaše právo používať produkty alebo služby od spoločnosti McAfee je účinné, kým je nainštalovaný bezplatný softvér alebo kým vám iným spôsobom sprístupňujeme bezplatný softvér alebo zdvorilostné služby, a podlieha všetkým obmedzeniam uvedeným v dokumentoch dodaných pri vašom stiahnutí (podľa toho, ktorý sa na vás vzťahuje).

 

Zmeny tejto zmluvy. Spoločnosť McAfee môže časom potrebovať aktualizovať alebo zmeniť ustanovenia a podmienky. Ak máte predplatné, akékoľvek nové ustanovenia a podmienky začnú platiť po obnovení predplatného. Ak s novými ustanoveniami a podmienkami nesúhlasíte, musíte zmeny odmietnuť vypnutím funkcie automatického obnovovania, odinštalovaním softvéru a ukončením používania akéhokoľvek softvéru alebo služieb na konci predplatnej lehoty.

 

Pri bezplatnom softvéri a zdvorilostných službách prijímate zmenu (alebo zmeny) tejto zmluvy ďalším používaním bezplatného softvéru alebo zdvorilostných služieb. Ak aktualizovanú zmluvu odmietnete, vaša licencia na bezplatný softvér alebo zdvorilostné služby zanikne. V takom prípade musíte prestať používať bezplatný softvér alebo zdvorilostné služby a pristupovať k nim a musíte odinštalovať bezplatný softvér.

 

Ukončenie. Ak nedodržíte podmienky tejto zmluvy, môžeme ju ukončiť. Svoje právo na používanie softvéru môžete ukončiť pred uplynutím platnosti tak, že natrvalo vymažete softvér a služby zo svojich zariadení a zrušíte si u nás účet. Ak chcete zistiť, či máte nárok na vrátenie peňazí, pred vymazaním svojho softvéru a služieb si prečítajte naše zásady vracania peňazí. Ak táto zmluva vyprší alebo sa ukončí, (i) už nebudete mať oprávnenie na používanie alebo prístup k softvéru a službám vrátane všetkých on-line úložísk alebo zálohovacích služieb, (ii) musíte natrvalo vymazať softvér a služby zo svojich zariadení a (iii) môžeme zrušiť alebo zavrieť váš účet. Po ukončení alebo vypršaní budeme postupovať podľa našich štandardných zásad na odstraňovanie akýchkoľvek z vašich on-line uložených alebo zálohovaných informácií, textov, súborov, odkazov, obrázkov alebo iných materiálov, ktoré ste nám poskytli (ďalej len „obsah“). Pred vypršaním alebo ukončením tejto zmluvy je vašou povinnosťou uložiť alebo zálohovať obsah na inom umiestnení.

 

Ochrana osobných údajov. Informácie, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje prostredníctvom našej webovej lokality, produktov, služieb a webových mobilných aplikácií, nájdete v našom Vyhlásení o používaní osobných údajov.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A PODMIENKY PODPORY

 

PLATOBNÉ OPRÁVNENIE.

 

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE MY ALEBO NÁŠ AUTORIZOVANÝ PARTNER MÔŽE STIAHNUŤ SUMU Z ÚČTU KREDITNEJ ALEBO DEBETNEJ KARTY, PRÍPADNE INÉHO PLATOBNÉHO ZARIADENIA UVEDENÉHO PRI VŠETKÝCH ČIASTKACH, KTORÉ V SÚVISLOSTI SO SVOJOU KÚPOU DLHUJETE VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK OBNOVENÍ PREDPLATNÉHO. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NÁS BUDETE BEZODKLADNE INFORMOVAŤ O AKEJKOĽVEK ZMENE ČÍSLA ÚČTU VAŠEJ KARTY, DÁTUMU SKONČENIA PLATNOSTI ALEBO INÝCH PLATOBNÝCH ÚDAJOV. PRI KREDITNÝCH A DEBETNÝCH KARTÁCH TIEŽ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE DANÉ ÚDAJE MÔŽEME AKTUALIZOVAŤ POMOCOU AKTUALIZÁCIÍ PRIJATÝCH PRIAMO ALEBO NEPRIAMO OD VYDAVATEĽA VAŠEJ KARTY A PRÍSLUŠNEJ SIETE KARIET A ŽE MÔŽEME AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE O KARTE POUŽIŤ PRI ÚČTOVANÍ POPLATKOV, KTORÉ NÁM DLHUJETE. TAKISTO SI VYHRADZUJEME PRÁVO NA OPÄTOVNÉ VYKONANIE NEZREALIZOVANÝCH PLATIEB S CIEĽOM DOKONČIŤ TRANSAKCIE VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OPÄTOVNÉHO VYKONANIA NEZREALIZOVANÝCH PLATIEB Z KARIET S PREDĹŽENÝMI DÁTUMAMI UPLYNUTIA PLATNOSTI. TOTO SLÚŽI AKO VÁŠ SÚHLAS S TÝM, ŽE VAŠA KARTA ALEBO PLATOBNÉ ZARIADENIE BUDE SLÚŽIŤ NA ÚČTOVANIE POPLATKOV.

 

Automatické obnovenie.

 

Súhlasíte s tým, že vaše predplatné bude automaticky obnovené. Oprávňujete nás alebo nášho autorizovaného partnera, aby do 30 dní od dátumu uplynutia vášho predplatného stiahol poplatok z vašej karty alebo platobného zariadenia, a to vo výške obnovovaného predplatného platnej v čase obnovenia. Cena predplatného za vaše automatické obnovenie podlieha zmenám. Vaše obnovenie predplatného trvá a bude pokračovať až do zrušenia. Ak chcete získať ďalšie informácie, zrušiť predplatné alebo upraviť nastavenia automatického obnovenia, prihláste sa na stránku Môj účet alebo sa obráťte na zákaznícku podporu. Pred vypršaním predplatenej lehoty vám na e-mailovú adresu uvedenú v profile účtu pošleme oznámenie o nadchádzajúcom obnovení. Vaše automatické obnovenie sa nemusí spracovať v prípade, že ste na kúpu predplatného použili iné platobné zariadenie než kreditnú alebo debetnú kartu. Ak v čase obnovenia budú softvér a služby premenované, inovované alebo nahradené novou ponukou s primerane porovnateľnými funkciami, môžeme na základe nášho uváženia vaše predplatné automaticky obnoviť s novou ponukou, a to najviac za nezľavnenú cenu predplatného tejto novej ponuky.

 

KEDYKOĽVEK PO ZAKÚPENÍ PREDPLATNÉHO MÔŽETE VYPNÚŤ FUNKCIU AUTOMATICKÉHO OBNOVENIA PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE STRÁNKY VÁŠHO ÚČTU ALEBO KONTAKTOVANÍM SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM. AK SI NEŽELÁTE AUTOMATICKÉ OBNOVENIE, MUSÍTE VYPNÚŤ AUTOMATICKÉ OBNOVENIE NAJMENEJ 30 DNÍ PRED UPLYNUTÍM PREDPLATENEJ LEHOTY. AK NEVYPNETE AUTOMATICKÉ OBNOVENIE, VAŠE PREDPLATNÉ BUDE POKRAČOVAŤ POČAS OBDOBIA OBNOVENIA NA ZÁKLADE ZMLUVY, KTORÁ JE ÚČINNÁ V ČASE PRÍSLUŠNÉHO OBNOVENIA, AŽ KÝM HO SAMI NEZRUŠÍTE (ALEBO DO UKONČENIA NAŠOU SPOLOČNOSŤOU NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY).

 

VYPNUTIE AUTOMATICKÉHO OBNOVENIA UKONČÍ POSKYTOVANIE NADŠTANDARDNÝCH FUNKCIÍ A SLUŽIEB, KTORÉ PONÚKAME VÝHRADNE PREDPLATITEĽOM, KTORÍ SI ZAREGISTROVALI AUTOMATICKÉ OBNOVOVANIE A ZAPLATILI ZA PREDPLATNÉ.

 

Zrušenie. Okrem prípadov uvedených v našich zásadách vracania peňazí nebude výsledkom zrušenia predplatného alebo ukončenia tejto zmluvy retroaktívne vrátenie platieb ani pomerné rozdelenie zaplatených poplatkov k dátumu zrušenia. Zrušením predplatného alebo ukončením tejto zmluvy sa zastaví budúce účtovanie opakujúcich sa poplatkov a k predplatenému softvéru a službám budete mať prístup až do konca aktuálnej predplatenej lehoty.

 

Vrátenie peňazí. Ďalšie informácie o vrátení peňazí za softvér a služby kúpené od spoločnosti McAfee si prečítajte v našich zásadách vracania peňazí.

 

Poplatky za dáta. Zodpovedáte za všetky poplatky účtované poskytovateľom dátových alebo mobilných služieb v súvislosti s vaším používaním softvéru alebo služieb vrátane akýchkoľvek prebytkov a penalizácie za prekročenie dát alebo minút, alebo za použitie vnútroštátnej alebo medzinárodnej služby krátkych textových správ.

 

Podpora a aktualizácie. Ak má váš softvér a služby oprávnenie na technickú podporu a máte aktuálne zaplatené predplatné, dostanete technickú podporu v súlade s našou aktuálnou ponukou štandardnej podpory. Niektoré druhy softvéru a služieb nemajú oprávnenie na technickú podporu. Informácie týkajúce sa technickej podpory a ďalších možností nájdete v dokumentoch dodaných pri kúpe alebo v podmienkach služby (podľa toho, čo sa na vás vzťahuje). Ponuka štandardnej podpory, jej pravidlá a postupy sa môžu občas meniť, pričom sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Akákoľvek povinnosť poskytovať podporu pre predchádzajúce verzie softvéru a služieb pre nás zaniká, keď je k dispozícii inovácia, upravená alebo novšia verzia alebo iná aktualizácia softvéru a služieb (ďalej len „aktualizácia“). Pre vaše pohodlie, a aby softvér vo vašich zariadeniach obsahoval nové funkcie, ktoré vyvíjame, nám súhlasom s touto zmluvou poskytujete povolenie na automatickú inštaláciu dostupných aktualizácií a (na základe vašej požiadavky alebo s vaším súhlasom) nového softvéru do vašich zariadení v rozsahu, v akom ich môžeme spustiť ako inštaláciu na pozadí.  Softvér môžeme aj automaticky predinštalovať, ale bez vášho súhlasu ho nebudeme aktivovať. Akékoľvek aktualizácie alebo technickú podporu poskytovanú pre bezplatný softvér poskytujeme podľa svojho uváženia a môžeme ju kedykoľvek zrušiť.

 

Životný cyklus produktov a služieb. Spoločnosť McAfee môže podľa svojho vlastného uváženia ukončiť pokračovanie určitého softvéru alebo služieb, prípadne konkrétnych funkcií softvéru alebo služieb. „Koniec predaja“ označuje dátum, odkedy nesprístupňujeme konkrétny softvér alebo služby na kúpu, obnovenie alebo stiahnutie. Ak by obdobie obnovenia predplatného uplynulo po konci predaja, nebudete môcť obnoviť svoje predplatné. „Koniec podpory“ označuje dátum, odkedy neposkytujeme automatické opravy, aktualizácie alebo technickú pomoc pre konkrétny softvér alebo služby.

 

PODMIENKY ŠPECIFICKÉ PRE URČITÉ PRODUKTY A SLUŽBY

 

Služby. Okrem tejto zmluvy a príslušných dokumentov získaných pri kúpe sa na niektoré služby, ktoré si od nás zakúpite, vzťahujú a tieto služby sa riadia ďalšími podmienkami služby zverejnenými na našej webovej lokalite. Služby zabezpečenia sa musia aktualizovať, aby si poradili s novými hrozbami, zlepšili výkon alebo účinnosť a pre iné obchodné dôvody. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že počas lehoty predplatného môžeme upraviť funkcie a funkčnosť služieb. Takéto úpravy výrazne neznížia funkčnosť služieb. Niektoré zariadenia nemusia byť schopné prijímať služby. Na príjem služieb sa požaduje vysokorýchlostné pripojenie na internet a vaše zariadenie musí spĺňať príslušné systémové požiadavky.

 

Produkty pre rodinnú bezpečnosť (Safe Family) a viacerých používateľov. Ak ste dospelá osoba, rodič alebo zákonný zástupca, môžete softvér alebo služby používať na sledovanie a monitorovanie iba svojich vlastných detí, detí, pre ktoré ste zákonným zástupcom, alebo iných osôb, na sledovanie a monitorovanie ktorých máte zákonné oprávnenie. Zodpovedáte za získanie oprávnenia od tretích strán, na ktoré rozširujete prístup k softvéru alebo službám umožňujúcim sledovanie a monitorovanie pre viacerých používateľov.

 

Bezplatný softvér. Ak softvér a služby, ktoré si stiahnete alebo inak prijmete, predstavujú bezplatný softvér, uplatní sa aj tento článok zmluvy. V rozsahu, v akom sú niektoré z ustanovení v tomto článku v rozpore s akoukoľvek inou podmienku v tejto zmluve, tento článok nahradí takéto iné podmienky v súvislosti s takýmto bezplatným softvérom, ale iba v rozsahu nevyhnutnom na vyriešeniu konfliktu. Všetok bezplatný softvér je poskytovaný „tak, ako je“ bez akejkoľvek záruky (výslovnej alebo predpokladanej), odškodnenia, údržby alebo povinnosti podpory (výslovnej alebo predpokladanej) a v súlade so zákonnými právami, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť zákonom. Beriete na vedomie, že bezplatný softvér môže obsahovať poruchy, chyby a iné problémy, ktoré môžu spôsobiť systémové alebo iné zlyhania a stratu údajov. Beriete na vedomie, že sme vám nesľúbili ani nezaručili, že bezplatný softvér bude v budúcnosti oznámený alebo k dispozícii každému, že nemáme žiadny výslovný ani implicitný záväzok oznámiť vám alebo zaviesť bezplatný softvér a že nie sme povinní zaviesť produkt podobný alebo kompatibilný s bezplatným softvérom ani akékoľvek aktualizácie pre akýkoľvek bezplatný softvér. V súlade s tým musíte vziať na vedomie, že akékoľvek použitie bezplatného softvéru je úplne na vlastné nebezpečenstvo.

 

Predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“. Predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee je možné využiť v jednom počítači so systémom Windows alebo mobilnom zariadení so systémom Android („vaše zariadenie“), ak je zahrnuté do kúpy vášho zariadenia, alebo v najviac troch vašich zariadeniach, ak ste si predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee zakúpili samostatne. Po nainštalovaní vo vašom zariadení bude predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee aktívne po zvyšný čas funkčnej životnosti vášho zariadenia, pričom máte nárok na telefonickú alebo webovú technickú podporu v anglickom jazyku v čase bežných pracovných hodín počas jedného roka a na webovú technickú podporu v anglickom jazyku, pokiaľ operačný systém aktuálne nainštalovaný vo vašom zariadení nie je starší o viac ako dve verzie od najaktuálnejšej verzie systému (napr. „Windows 10.x“ alebo „Android 4.x“), a to počas štandardnej funkčnej životnosti vášho zariadenia (štandardná funkčná životnosť osobného počítača je 5 až 7 rokov alebo 3 roky pre tablet alebo smartfón). Predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee je neprenosné a v žiadnom prípade ani za žiadnych podmienok ho nie je možné previesť na inú osobu, osobný počítač ani iné zariadenie. Ak svoje zariadenie pred ukončením jeho funkčnej životnosti predáte alebo inak prevediete na inú osobu, predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee stráca platnosť a ukončuje sa, pričom následný vlastník vášho zariadenia nebude mať právo nainštalovať, používať ani vlastniť predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee. Akýmkoľvek pokusom preniesť, presunúť alebo preinštalovať predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee na iný osobný počítač alebo zariadenie, prípadne nainštalovať toto predplatné inam ako na pôvodný osobný počítač či zariadenie alebo pôvodné tri osobné počítače či tri zariadenia (v závislosti od situácie), sa vaše právo na inštaláciu, používanie alebo vlastnenie tohto predplatného na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee ukončuje. V záujme zachovania aktuálnosti a poskytovania podpory musíte softvér s predplatným na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee pravidelne aktualizovať a inovovať na najnovšiu verziu tej istej produktovej úrovne softvéru McAfee. Ak sa kedykoľvek rozhodnete inovovať na iný produkt ako predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee, takáto inovácia produktu: (1) bude podliehať platbe príslušného poplatku za daný produkt; (2) NEBUDE podliehať licencii na predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ a (3) platnosť vášho predplatného a licencie na predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee sa automaticky bez upozornenia alebo vrátenia predtým uhradenej sumy ukončí.

 

Odstraňovanie vírusov, služby TechMaster alebo záväzok ochrany pred vírusmi. Ak je do vášho predplatného zahrnutá služba odstraňovania vírusov, služba TechMaster, prípadne má oprávnenie na záväzok ochrany pred vírusmi alebo podobné služby, pri ktorej získavame my alebo naši partneri prístup k vášmu zariadeniu s cieľom pokúsiť sa o odstránenie malvéru alebo vykonanie iných špecifikovaných služieb, budú platiť dodatočné podmienky, ktoré môžu byť uvedené v dokumentoch dodaných pri kúpe a v podmienkach služby dostupných na našej webovej lokalite. Vynaložíme obchodnej praxi primerané úsilie na prevádzkovanie služieb odstraňovania malvéru. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prostredníctvom služieb odstraňovania malvéru nemožno odstrániť všetok malvér a že nezaručujeme odstránenie všetkého malvéru z vašich zariadení. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebudeme zodpovedať za stratu ani obnovenie údajov, softvéru ani za nemožnosť používania systémov alebo sietí vyplývajúcu z týchto služieb, ani za akýkoľvek čin alebo opomenutie vrátane nedbanlivosti zo strany nás a/alebo našich zástupcov. Ak s vami pracujeme na problémoch s heslami alebo iným riadením prístupu, dôrazne odporúčame nastaviť nové heslá ihneď po dokončení služieb. Súhlasíte s tým, že ste držiteľ zákonnej licencie na softvér vo svojom zariadení a internet používate výlučne na vlastné riziko. Rozhodnutím prijímať služby potvrdzujete, že (i) máte úplný prístup k svojmu hardvéru a softvéru, pre ktoré kupujete službu, a (ii) softvér alebo údaje v hardvéri, ktorý môže byť zasiahnutý službami, ste zálohovali na samostatné médium. Záväzok ochrany pred vírusmi vyžaduje aktívnu registráciu v našej službe automatického obnovenia a podlieha ďalším podmienkam a obmedzeniam zverejneným na našej webovej lokalite.

 

Správa hesiel. Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie svojho hesla a všetky aspekty zabezpečenia svojho účtu. Vaše hlavné heslo a šifrovací kľúč pre váš účet musíte uchovávať v bezpečí, pretože bez nich môžete prísť o prístup k svojim údajom. Výhradne zodpovedáte za všetky činnosti, ku ktorým dochádza v rámci vášho účtu, vrátane všetkých osôb, ktoré používajú váš účet. V prípade akéhokoľvek neoprávneného použitia alebo prístupu k vášmu účtu nám to musíte oznámiť. Nie sme zodpovední za žiadne škody spôsobené neoprávneným použitím alebo prístupom k vášmu účtu. Je však možné, že budete niesť zodpovednosť za prípadné straty, ktoré nám alebo tretím stranám vznikli pre neoprávnené použitie. NEMÁME PRÍSTUP K HLAVNÉMU HESLU A NEMÔŽEME OBNOVIŤ VAŠE ZAŠIFROVANÉ ÚDAJE, AK ZABUDNETE HLAVNÉ HESLO PRE AKÚKOĽVEK FUNKCIU NA SPRÁVU HESIEL ALEBO SOFTVÉR. Ponúkame bezplatné aj nadštandardné verzie nášho softvéru na správu hesiel. Bezplatná verzia obmedzuje maximálny počet jedinečných účtov (napríklad prihlásenia na webové lokality alebo do aplikácií), ktoré možno uložiť. Nadštandardnú verziu softvéru si možno počas propagácie stiahnuť zadarmo. Po skončení propagačného obdobia však nebudete môcť pridávať žiadne nové jedinečné účty, ak ste prekročili maximálny povolený počet pre bezplatnú verziu. Ak si stiahnete akýkoľvek softvér na správu hesiel McAfee, takéto stiahnutie bude podliehať všetkým poplatkom za predplatné, ktoré je publikované v súvislosti s týmto stiahnutím, ako aj podmienkami tejto zmluvy.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor je softvér (s príslušnou webovou lokalitou), ktorý poskytuje používateľom informácie o určitých rizikách, ktoré môžu byť spojené s webovými lokalitami. Softvér WebAdvisor zobrazuje farebne kódované symboly vedľa odkazov poskytovaných veľkými vyhľadávacími nástrojmi a príslušné webové lokality majú stránky s dokumentáciou poskytujúce informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú hodnotenia lokalít. Hodnotenia sú prvotne odvodené pomocou automatizovaných metód. Softvér WebAdvisor nedokáže rozpoznať ani preskúmať všetky možné aspekty návrhu webových lokalít ani nemôže určiť zámer vlastníka lokality. Nekontrolujeme ani nepreberáme zodpovednosť za obsah lokalít tretích strán a niektoré lokality tretích strán môžu mať obsah, ktorý považujete za nevyhovujúci, nevhodný alebo urážlivý. HODNOTENIA LOKALÍT NIE SÚ ZÁRUKOU KONKRÉTNYCH POSTUPOV ALEBO DÔVERYHODNOSTI AKÝCHKOĽVEK PRÍSLUŠNÝCH LOKALÍT A HODNOTENIA LOKALÍT V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREDSTAVUJÚ NÁŠ SÚHLAS S OBSAHOM, HLAVNÝM PREDMETOM, CELKOVOU KVALITOU ALEBO UŽITOČNOSŤOU LOKALITY.

 

Monitorovanie relácií služieb. Spoločne s našimi partnermi môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať a zaznamenávať relácie služieb vrátane telefonických hovorov a on-line relácií na účely zlepšenia služieb zákazníkom, interného školenia a interného prieskumu trhu. Týmto nám udeľujete povolenie na monitorovanie a zaznamenávanie služieb a na používanie alebo poskytovanie akýchkoľvek informácií, ktoré sú potrebné alebo vhodné na vyhovenie akejkoľvek zákonnej, regulačnej alebo inej vládnej požiadavke; na poskytovanie služieb vám alebo iným používateľom a na zlepšenie typov služieb, ktoré vám môžeme poskytovať v budúcnosti.

 

Kontrola domácej siete McAfee. Niektoré z našich produktov môžu obsahovať funkciu s názvom Kontrola domácej siete McAfee, ktorá kontroluje všetky zariadenia pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi s cieľom identifikovať a upozorniť na zariadenia so slabým zabezpečením. Tieto kontroly sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, aby sa identifikovali nové zariadenia, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Ak chcete, aby táto funkcia fungovala, musíte s ňou explicitne súhlasiť. Ak sa tak rozhodnete, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať podľa pokynov v produkte, ktoré vám boli poskytnuté v čase vyjadrenia súhlasu. Explicitným súhlasom s používaním tejto funkcie vyhlasujete, že: ste pripojení k svojej domácej sieti Wi-Fi; máte povolenie oprávniť spoločnosť McAfee na kontrolu všetkých zariadení pripojených k vašej domácej sieti Wi-Fi na účely identifikácie zariadení so slabým zabezpečením; vlastníci všetkých zariadení pripojených k vašej domácej sieti Wi-Fi berú na vedomie, že funkcia Kontrola domácej siete McAfee bude hľadať a zhromažďovať údaje z každého zariadenia pripojeného k vašej sieti s cieľom identifikovať pripojené zariadenia so slabým zabezpečením; neposkytnete heslo k svojej domácej sieti Wi-Fi osobám, ktoré nechcú, aby funkcia Kontrola domácej siete McAfee kontrolovala ich zariadenia.

 

PODMIENKY ŠPECIFICKÉ PRE SLUŽBY OCHRANY IDENTITY.

 

Tieto podmienky sa uplatňujú iba v prípade, že ste sa zaregistrovali pre, máte oprávnenie na alebo používate služby ochrany identity od nás alebo niektorého z našich dôveryhodných partnerov (tieto služby sa niekedy označujú ako „služby ochrany identity“).  Vaše oprávnenie na základe týchto služieb môže byť uvedené v dokumentoch dodaných pri kúpe alebo registrácii a v dodatočných podmienkach služby týkajúcich sa produktu, ktoré platia a sú dostupné na našej webovej lokalite.

 

Niektoré funkcie služieb ochrany identity sú k dispozícii iba obyvateľom Spojených štátov, ktorí majú platné číslo sociálneho poistenia. Úplný zoznam požiadaviek na oprávnenosť nájdete tu. Pri registrácii v službách vás budeme žiadať o nasledujúce typy informácií: (i) kontaktné informácie (napríklad meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa); (ii) informácie týkajúce sa identity (napríklad dátum narodenia, číslo vodičského preukazu alebo číslo sociálneho poistenia) a (iii) informácie na overenie vašej identity a finančné informácie (napríklad číslo kreditnej karty). Tieto informácie sú potrebné na overenie vašej identity, zaplatenie dohodnutých poplatkov za naše služby a splnenie našej povinnosti poskytovať vám naše služby vrátane monitorovania vašej identity a komunikácie s tretími stranami, ako je to potrebné na poskytovanie takýchto služieb, ako sú napríklad spoločnosti na overovanie totožnosti, poskytovatelia služieb tretích strán, dodávatelia údajov tretích strán, spotrebiteľské spravodajské agentúry, úverové úrady, spoločnosti na overovanie platieb, orgány činné v trestnom konaní alebo iné. Vyhlásenie o používaní osobných údajov spoločnosti McAfee opisuje spôsob, akým my (alebo iné osoby konajúce v našom mene) zhromažďujeme, používame a zdieľame informácie o vás v súvislosti s vaším používaním služieb ochrany identity. Je vašou zodpovednosťou prečítať si naše Vyhlásenie o používaní osobných údajov skôr, ako vyjadríte súhlas s touto licenčnou zmluvou alebo ako začnete používať naše služby.

 

 Beriete na vedomie, že prijatím tejto zmluvy a používaním našich služieb ochrany identity poskytujete nám a našim zamestnancom, zástupcom, dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam, dodávateľom, poskytovateľom služieb a údajov tretích strán a všetkým ostatným agentúram poskytujúcim informácie o úveroch na základe zákona Fair Credit Reporting Act (ďalej len „FCRA“) v znení neskorších predpisov vrátane spoločností Experian, TransUnion, Equifax a pridružených subjektov písomné pokyny (ako sú opísané v týchto podmienkach), súhlas a oprávnenie na prístup a používanie spotrebiteľských správ vrátane úverových správ o vás (alebo akýchkoľvek deťoch, ktoré ste prípadne zaregistrovali) od každej národnej úverovej alebo spotrebiteľskej spravodajskej agentúry a vymieňanie informácií o vás s poskytovateľmi údajov tretích strán a každou takouto národnou úverovou spravodajskou agentúrou s cieľom overiť a monitorovať vašu identitu a poskytovať vám služby ochrany identity.

 

Zákon Fair Credit Reporting Act v USA. Zákon Fair Credit Reporting Act vám umožňuje získať od každej spotrebiteľskej spravodajskej agentúry zverejnenie všetkých informácií vo vašom spotrebiteľskom spise v čase podania žiadosti. Úplné zverejnenie informácií vo vašom spise v spotrebiteľskej spravodajskej agentúre sa musí získať priamo od takejto spotrebiteľskej spravodajskej agentúry. Správy o spotrebiteľovi, ktoré poskytla služba McAfee Identity Protection alebo ktoré od nej boli vyžiadané, nie sú určené na to, aby predstavovali zverejnenie informácií spotrebiteľskou spravodajskou agentúrou podľa požiadaviek zákona FCRA alebo podobných zákonov.

 

Podľa zákona FCRA máte nárok na každoročné bezplatné zverejnenie svojej úverovej správy od každej národnej úverovej spravodajskej agentúry. O bezplatnú výročnú správu podľa zákona FCRA môžete požiadať na lokalite www.annualcreditreport.com.

 

Nárok na bezplatnú kópiu svojej úverovej správy od spotrebiteľskej spravodajskej agentúry máte aj v prípade, že:

 

Na základe informácií v spotrebiteľskej správe poskytnutej takouto agentúrou vám bola v priebehu posledných 60 dní zamietnutá (alebo ste boli inak informovaní o súvisiacom nepriaznivom opatrení) spotrebiteľská, poistná, zamestnanecká alebo vládna licencia alebo iná výhoda poskytovaná vládou.

 

Na základe informácií v spotrebiteľskej správe poskytnutej takouto agentúrou vám bol v priebehu posledných 60 dní zamietnutý prenájom domu alebo bytu, prípadne ste museli zaplatiť vyšší vklad, než sa obvykle požaduje.

 

Písomne potvrdíte, že ste nezamestnaní a chcete sa uchádzať o zamestnanie počas 60-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa napísania takého potvrdenia.

 

Písomne potvrdíte, že ste príjemcom verejnej sociálnej pomoci.

 

Písomne potvrdíte, že máte dôvod sa domnievať, že váš spis v takejto spotrebiteľskej spravodajskej agentúre obsahuje nepresné informácie v dôsledku podvodu.

 

Okrem toho, ak bývate v štáte Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey alebo Vermont, máte nárok na bezplatnú kópiu svojej spotrebiteľskej správy raz ročne. Ak bývate v štáte Georgia, máte nárok na bezplatnú kópiu svojej spotrebiteľskej správy dvakrát ročne. Obyvateľom štátu Illinois musia spotrebiteľské spravodajské agentúry podľa zákona poskytnúť kópiu ich spotrebiteľského záznamu na požiadanie, a to bezplatne alebo za nominálny poplatok. V opačnom prípade si za poskytnutie kópie vašej spotrebiteľskej správy môže spotrebiteľská spravodajská agentúra účtovať primeraný poplatok.

 

Zákon Fair Consumer Reporting Act stanovuje, že v spotrebiteľskej správe môžete spochybniť nepresné alebo neúplné informácie. SVOJU SPOTREBITEĽSKÚ SPRÁVU NEMUSÍTE KUPOVAŤ OD ŽIADNEJ ZO SPOTREBITEĽSKÝCH SPRAVODAJSKÝCH AGENTÚR, ABY STE SPOCHYBNILI NEPRESNÉ ALEBO NEÚPLNÉ INFORMÁCIE V SPRÁVE ALEBO ABY STE ZÍSKALI KÓPIU SVOJEJ SPRÁVY OD SPOLOČNOSTÍ EQUIFAX, EXPERIAN A TRANSUNION, KTORÉ SÚ TROMI NÁRODNÝMI SPOTREBITEĽSKÝMI SPRAVODAJSKÝMI AGENTÚRAMI, ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ SPOTREBITEĽSKEJ SPRAVODAJSKEJ AGENTÚRY.

 

Pravidlá spoločnosti Equifax, Experian a/alebo TransUnion môžu umožňovať poskytnutie bezplatnej kópie spotrebiteľskej správy za iných okolností, ako sú uvedené vyššie. Ak sa chcete obrátiť na agentúru Equifax, Experian alebo TransUnion, aby ste priamo od nej získali kópiu svojej spotrebiteľskej správy, alebo ak chcete spochybniť informácie obsiahnuté v spise o úverovej správe agentúry Equifax, Experian alebo TransUnion, obráťte sa na tieto subjekty nasledujúcim spôsobom:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

 

Equifax: 1-800-685-1111

 

Transunion: 1-800-916-8800

 

Úplné zhrnutie vašich práv podľa zákona FCRA nájdete tu.

 

Ďalšie odmietnutia záruk a obmedzenie zodpovednosti. Nižšie sú uvedené ďalšie záruky a obmedzenia zodpovednosti vzťahujúce sa na naše služby ochrany identity:

 

ŽIADNA RADA ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE, ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ OD NÁS ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, NEVYTVORIA ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V TEJTO ZMLUVE. SLUŽBY OCHRANY IDENTITY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „PODĽA DOSTUPNOSTI“. SPOLOČNOSŤ MCAFEE, LLC A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN A ICH POSKYTOVATELIA ÚDAJOV NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, S OHĽADOM NA SLUŽBY A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NA SLUŽBY. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCEHO USTANOVENIA SPOLOČNOSŤ MCAFEE, LLC A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN A ICH POSKYTOVATELIA ÚDAJOV NEGARANTUJÚ ANI NEZARUČUJÚ PRESNOSŤ, VČASNOSŤ, ÚPLNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ, NEPORUŠENIE CUDZÍCH PRÁV ANI VHODNOSŤ SLUŽIEB OCHRANY IDENTITY NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEBUDÚ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNU STRATU ANI PORANENIE VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB OCHRANY IDENTITY (PRÍPADNE ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM) ALEBO ICH ÚDAJOV.

 

Nie sme organizáciou poskytujúcou úverové služby ani podobne regulovanou organizáciou podľa iných platných zákonov a neposkytujeme poradenstvo v oblasti úpravy úverových správ.

 

Naše ponuky na monitorovanie úverov sledujú iba úverový spis spojený s kupujúcim spotrebiteľom a nesledujú, neporovnávajú ani neprepájajú úverový spis spojený s kupujúcim spotrebiteľom so žiadnymi inými úverovými spismi vedenými príslušnými úverovými úradmi.

 

Nemonitorujeme všetky transakcie vo všetkých podnikoch.

 

Úverové skóre, správy a sledovanie úverov môžu vyžadovať dodatočný overovací proces a úverové služby sa zadržia, až kým sa takýto proces nedokončí. Až do overenia vašej totožnosti vám bude účtovaný znížený servisný poplatok.

 

Úverové skóre Vantage Score je úverové skóre Vantage Score 3.0 založené na údajoch od spoločností Equifax, Experian a TransUnion. Tretie strany môžu na posúdenie úverovej bonity použiť iné skóre Vantage Score alebo iný typ úverového skóre.

 

V prípade služieb McAfee® Identity Theft ProtectionPlus a Premium môže trvať niekoľko dní, kým sa monitorovanie úverov spoločnosťami Experian a TransUnion začne.

 

Vyhlasujete a zaručujete sa nám, že budete služby ochrany identity (a akékoľvek informácie v nich uvedené) používať na ochranu alebo predchádzanie skutočným podvodom, neoprávneným transakciám, pohľadávkam alebo iným záväzkom a nie na iné účely.

 

Nezodpovedáme za oneskorenie alebo neúspech v dôsledku príčin mimo našej primeranej kontroly.

 

Bezplatné prihlásenie na odber služieb ochrany identity je platné jeden rok od dátumu registrácie.

 

ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY

 

Pre všetkých zákazníkov mimo Európskej únie.

 

Dohoda o riešení sporov v rozhodcovskom konaní. Akýkoľvek nárok, spor alebo sporná otázka akéhokoľvek druhu bez ohľadu na typ nároku, právnu teóriu alebo odškodnenie („nárok“), buď z vašej, alebo z našej strany, proti niekomu inému vyplývajúci z, týkajúci sa alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiaci so zmluvou, softvérom alebo službami sa bude riešiť dôverným záväzným rozhodcovským konaním len na základe odseku Možnosť súdu drobných sporov uvedeného nižšie v tomto článku. Táto dohoda o rozhodovaní okrem iného zahŕňa: (i) nároky týkajúce sa vymáhateľnosti alebo výkladu tejto zmluvy vrátane ktoréhokoľvek z týchto rozhodcovských ustanovení; (ii) vaše nároky a tiež nároky vykonané vo vašom záujme alebo spojené s vami ako zamestnancom, zástupcom, sprostredkovateľom, predchodcom, nástupcom, dedičom, nadobúdateľom alebo správcom konkurznej podstaty; (iii) nároky, ktoré sa vzťahujú priamo na nás, a/alebo naše materské spoločnosti, pobočky, dcérske spoločnosti, právnych nástupcov, nadobúdateľov, zamestnancov a sprostredkovateľov; a (iv) nároky, ktoré mohli byť uplatnené v rámci skupinovej žaloby, žaloby zo strany občianskeho splnomocnenca alebo inej kolektívnej, zlúčenej alebo zástupnej žaloby, pričom sa výslovne predpokladá a strany sa výslovne dohodli, že rozhodcovské konanie o takýchto nárokoch musí prebiehať výlučne individuálne (nie ako skupinové alebo zástupné konanie) a rozhodca bude mať právomoc nariadiť opravný prostriedok len vo vzťahu k jednotlivcovi (nie na skupinovom alebo zástupnom základe). VAŠA AJ NAŠA STRANA SÚHLASÍ S TÝM, ŽE V ROZHODCOVSKOM KONANÍ SI NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ SKUPINOVÝ, KOLEKTÍVNY ANI ZLÚČENÝ NÁROK, NÁROK ZO STRANY OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO INÝ ZÁSTUPNÝ NÁROK A TAKÝTO NÁROK SI NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ ANI NA SÚDE. UZATVORENÍM TEJTO DOHODY O ROZHODCOVSKOM KONANÍ VY AJ MY SÚHLASÍME SO ZRIEKNUTÍM SA PRÁVA NA PODANIE ALEBO ÚČASŤ NA SKUPINOVEJ ŽALOBE, ZÁSTUPNEJ ŽALOBE, ŽALOBE ZO STRANY OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO KOLEKTÍVNEJ ČI ZLÚČENEJ ŽALOBE AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

 

Oznámenie o spore. Strana požadujúca rozhodcovské konanie musí najskôr písomne informovať druhú stranu o spore, a to najmenej 60 dní pred začatím rozhodcovského konania. Oznámenie, ktoré nám zasielate, musí byť zaslané na adresu: McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Oznámenie musí obsahovať vaše meno, adresu a kontaktné údaje, skutkové okolnosti sporu a požiadavky. Vaša aj naša strana vynaloží primerané úsilie na vyriešenie akéhokoľvek sporu prostredníctvom neformálneho vyjednávania do 60 dní odo dňa odoslania oznámenia sporu. Po 60 dňoch môže vaša alebo naša strana začať rozhodcovské konanie. Bez ohľadu na tieto povinnosti týkajúce sa oznámení musí byť každá požiadavka na rozhodcovské konanie predložená vami alebo nami v rámci obmedzení, ktoré sa vzťahujú na nárok (alebo nároky), na základe ktorého sa požaduje arbitráž.  Tieto povinnosti týkajúce sa oznámení nemenia stav obmedzení, ktoré sa vzťahujú na nárok (alebo nároky).

 

Správa rozhodcovského konania. Ak sa spor nevyrieši neformálnym vyjednávaním, akýkoľvek nárok, spor alebo sporná otázka bude na žiadosť ktorejkoľvek strany prebiehať výhradne prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania riadeného zákonom o Federálnej arbitráži („FAA“), nie zákonmi štátu. Len na základe odseku Možnosť súdu drobných sporov pre samostatných spotrebiteľov uvedeného nižšie SA VY AJ MY VZDÁVAME PRÁVA NA SÚDENIE (ALEBO ZÚČASTNENIE SA AKO ÚČASTNÍK ALEBO ČLEN SKUPINY) AKÝCHKOĽVEK SPOROV NA SÚDE PRED SUDCOM ALEBO POROTOU. Namiesto toho budú všetky spory riešené individuálne pred jediným, neutrálnym rozhodcom a proces bude dôverný. Rozhodcom bude buď právnik pripustený na vykonávanie advokácie v jeho právomoci a s najmenej desaťročnou praxou, alebo právnik na dôchodku alebo bývalý sudca vybratý v súlade s pravidlami AAA. Rozhodca je viazaný podmienkami tejto zmluvy a rozhodcovské konanie sa riadi obchodnými rozhodcovskými pravidlami alebo spotrebiteľskými rozhodcovskými pravidlami v rámci AAA v znení tejto zmluvy („rozhodcovské pravidlá“). Viac informácií nájdete na adrese adr.org alebo volajte na tel. číslo 1-800-778-7879. S výnimkou prípadných akýchkoľvek nárokov alebo protižalôb, v ktorých je požadovaných menej ako 25 000 $, rozhodca vydá odôvodnené písomné rozhodnutie s dostatočným vysvetlením základných zistení a záverov, na ktorých je rozhodnutie založené. Všetky rozhodcovské konania budú vedené v anglickom jazyku a výklad, vynútenie a konania podľa ustanovenia o záväznom rozhodcovskom konaní v tejto zmluve sa budú riadiť zákonom FAA Spojených štátov amerických. Rozhodnutie bude dôverné a odhalené, iba ak je to nevyhnutné na získanie rozsudku alebo v iných prípadoch ustanovených zákonom. Vaša aj naša strana ďalej súhlasí s tým, že rozsudok môže byť vynesený na základe rozhodnutia ktoréhokoľvek súdu s jurisdikciou. Rozhodcovské rozhodnutie stanovuje práva a povinnosti medzi menovanými stranami a iba s ohľadom na nároky v rozhodcovskom konaní a nebude mať žiadny vplyv na práva a povinnosti akéhokoľvek iného sporu.

 

Náklady. Strana, ktorá iniciovala rozhodcovské konanie, musí zaplatiť vstupný poplatok za podanie. Ak podáte návrh na rozhodcovské konanie a rozhodnutie je vynesené vo váš prospech, uhradíme váš poplatok za podanie. Uhradíme poplatky a náklady za prvý deň konania. Všetky ostatné poplatky a náklady sa budú prideľovať v súlade s rozhodcovskými pravidlami. Podania a iné poplatky budeme postupovať alebo uhrádzať v prípade, že rozhodca rozhodne, že ich nemôžete zaplatiť, alebo ak nás o to požiadate a určíme, že je na to vhodný dôvod. Každá strana znáša výdavky na svojich právnikov, odborníkov a svedkov a ďalšie výdavky bez ohľadu na to, kto zvíťazí, ale strana môže získať od inej strany niektoré alebo všetky výdavky, ak tak určí rozhodca pri aplikovaní rozhodného práva.

 

Možnosť súdu drobných sporov.  Ak ste samostatný spotrebiteľ, môžete sa rozhodnúť žalovať nás na súde drobných sporov v krajine svojho bydliska alebo v Santa Clara County v Kalifornii, ak spĺňate požiadavky súdu.

 

Zachovanie práva na využitie dočasných nápravných opatrení spoločnosťou McAfee. Nič v tomto dokumente sa nepovažuje za obmedzenie nášho práva uchýliť sa k svojpomocným opravným prostriedkom, dodržať zákonný postup alebo získať predbežné opravné prostriedky, ako sú prikázané úľavy, zabavenie alebo zablokovanie súdom s príslušnou právomocou. Platí to však za predpokladu, že si môžeme zvoliť, či sa spor týkajúci sa takýchto predbežných opravných prostriedkov predloží na rozhodcovské konanie.

 

Konfliktné podmienky. V prípade rozporu medzi rozhodcovskými pravidlami a touto dohodou o rozhodcovskom konaní, platí táto dohoda o rozhodcovskom konaní. Ak sa niektorá časť tejto dohody o rozhodcovskom konaní považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, nerušia sa tým ostatné ustanovenia dohody o rozhodcovskom konaní. Ak sa však za neplatný považuje (a) zákaz v skupinovom rozhodcovskom konaní, potom je celá táto dohoda o rozhodcovskom konaní neplatná; a (b) zákaz rozhodcovského konania o zástupných nárokoch zo strany občianskeho splnomocnenca, potom bude dohoda o rozhodcovskom konaní neplatná a obmedzená len na takéto nároky. Táto dohoda o rozhodcovskom konaní platí aj po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy. V prípade rozporu medzi touto dohodou o rozhodcovskom konaní a ďalším príslušným rozhodcovským ustanovením platí táto dohoda o rozhodcovskom konaní.

 

VZDANIE SA SÚDNEHO KONANIA S POROTOU. AK SA Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU VEDIE O NÁROKU SÚDNE KONANIE NAMIESTO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA, VAŠA AJ NAŠA STRANA SÚHLASÍ S TÝM, ŽE TO NEBUDE SÚDNE KONANIE S POROTOU. VY AJ MY SA BEZPODMIENEČNE VZDÁVAME AKÉHOKOĽVEK PRÁVA NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU A V AKOMKOĽVEK SPORE, KTORÝ SA AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM TÝKA ALEBO VYPLÝVA Z TEJTO ZMLUVY, AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB.   V PRÍPADE SÚDNEHO SPORU SA MÔŽE PREDLOŽIŤ TENTO ODSEK S CIEĽOM PREUKÁZAŤ PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SÚDNYM KONANÍM. Tento odsek žiadnym spôsobom neruší dohodu o riešení sporov v rozhodcovskom konaní.

 

Pre zákazníkov z Európskej únie – služba riešenia sporov online („ODR“) a alternatívne riešenie sporov („ADR“). Zákon od nás vyžaduje poskytnutie odkazu z našej webovej lokality na platformu ODR Európskej únie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. V prípade sťažnosti na nás nie sme povinní využiť alternatívne riešenie sporov. Ak máte sťažnosť, ktorú nemôžeme vyriešiť pomocou našich interných postupov na zaobchádzanie so sťažnosťami, obrátime sa na vás listom alebo e-mailom a budeme vás informovať, či sme pripravení využiť alternatívne riešenie sporov. Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom našej webovej lokality.

 

VŠEOBECNÉ PRÁVNE PODMIENKY

 

Zákon vzťahujúci sa na túto zmluvu. S výnimkou prípadov uvedených v článku Miestne zákony nižšie táto zmluva, používanie softvéru a služieb, vzťah zmluvných strán a prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo týkajúce sa zmluvy vrátane sporov medzi vami a nami, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu New York s výnimkou konfliktných právnych princípov a s výnimkou toho, že všetky ustanovenia týkajúce sa rozhodcovského konania sa riadia zákonom FAA. Ak sa zistí, že z nejakého dôvodu nemožno uplatniť zákony štátu New York, potom s výnimkou prípadov uvedených v článku Miestne zákony nižšie táto zmluva, používanie softvéru a služieb, vzťah zmluvných strán a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo týkajúce sa zmluvy vrátane sporov medzi vami a nami, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Delaware s výnimkou konfliktných právnych princípov a s výnimkou toho, že všetky ustanovenia týkajúce sa rozhodcovského konania sa riadia zákonom FAA. Na tento softvér alebo služby sa nevzťahuje dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ani zákon o jednotných počítačových informačných transakciách.

 

Útoky na údaje. Beriete na vedomie, že niektoré narušenia zabezpečenia zahŕňajú útoky na údaje. Existujú napríklad vírusy a iný malvér, ktoré: (i) odstraňujú alebo ničia vaše údaje (niekedy samostatné súbory, ale niekedy aj celý disk poškodením hlavného zavádzacieho záznamu alebo iného kľúčového prvku); (ii) upravujú vaše súbory (napríklad parazitický malvér, ktorý sa pripojí k súboru a upraví ho tak, aby sa umožnilo jeho spúšťanie a/alebo šírenie); a (iii) šifrujú súbory na vašom disku (napríklad ransomvér, ktorý používa asymetrické šifrovanie). Najlepší spôsob ochrany pred týmito typmi útokov je časté zálohovanie údajov na iné zariadenie alebo umiestnenie. Tým získate ďalšiu kópiu údajov, ktoré útočiaci softvér odstránil, upravil alebo zničil. Hoci vynaložíme obchodnej praxi primerané úsilie na odstránenie malvéru alebo vírusu, nesiete výlučnú zodpovednosť za zálohovanie všetkých údajov a súborov vo svojom zariadení, aby v prípade útoku na ne mohli byť obnovené. Bez takejto zálohy nemusí byť obnovenie odstránených, zničených alebo upravených údajov možné. Nebudeme zodpovedať za stratu ani obnovenie údajov, súborov ani za nemožnosť používania systémov alebo sietí vyplývajúcu z útokov na údaje.

 

Obmedzená záruka. Počas 30 dní od dátumu zakúpenia (ďalej len „záručná lehota“) sa len pre platené verzie softvéru zaručujeme, že softvér, na ktorý sa udeľuje licencia na základe tejto zmluvy (vrátane aktualizácií poskytnutých počas záručnej lehoty, ale nie aktualizácií mimo záručnej lehoty), bude náležite fungovať v súlade s príslušnou dokumentáciou dodanou z našej strany v súvislosti so softvérom v čase nákupu a že akékoľvek hmotné médium (napr. disk CD-ROM, ale okrem zariadení vyrobených inými spoločnosťami), na ktorom sa tento softvér nachádza a na ktorom vám bol poskytnutý, nebude vykazovať žiadne nedostatky materiálu či spracovania. Negarantujeme ani nedávame záruku, že niektoré konkrétne mobilné zariadenia alebo počítače budú kompatibilné alebo že budú fungovať so softvérom alebo službou, pričom zároveň nedávame záruku ani neprijímame zodpovednosť za prevádzku vášho osobného vybavenia, ktoré využívate na prístup k softvéru alebo službe. Vaším výlučným nápravným prostriedkom, ako aj úplnou zodpovednosťou nás a našich dodávateľov v prípade porušenia ustanovení tejto obmedzenej záruky je (na základe nášho uváženia) vrátenie ceny, ktorú ste za licenciu zaplatili, nahradenie poškodeného média obsahujúceho softvér, opätovné vykonanie služby alebo poskytnutie obdobného nápravného prostriedku v súlade s požiadavkami miestnych zákonov o ochrane spotrebiteľov v rámci vašej jurisdikcie. Tieto nápravné prostriedky nemusia byť v niektorých krajinách k dispozícii v rozsahu, v akom podliehame obmedzeniam na základe platných zákonov a nariadení o regulácii vývozu. V prípade, že je hmotné médium poškodené, musíte ho na vlastné náklady vrátiť na miesto, kde ste ho zakúpili, a spolu s ním predložiť kópiu dokladu o kúpe. Záruka na vymenené médium bude platiť na zvyšný čas pôvodnej záručnej lehoty.

 

VYHLÁSENIE. VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ VAŠIMI VÝLUČNÝMI ZÁRUKAMI. NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, NÁVRHY, USTANOVENIA A PODMIENKY, VÝSLOVNÉ AJ PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE ZÁRUK A PODMIENOK PREDAJNOSTI, VÝKONNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNEHO TITULU A NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV. S VÝNIMKOU OBMEDZENEJ ZÁRUKY UVEDENEJ V TOMTO ČLÁNKU SA SOFTVÉR A SLUŽBY POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“. SAMI NESIETE ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝBER SOFTVÉRU A SLUŽIEB UMOŽŇUJÚCICH DOSIAHNUŤ POŽADOVANÉ VÝSLEDKY, INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE SOFTVÉRU ALEBO SLUŽBY, AKO AJ ZA DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY. NEGARANTUJEME ANI NEDÁVAME ZÁRUKU NA POUŽÍVANIE ANI ČINNOSŤ SOFTVÉRU ALEBO SLUŽBY. NEGARANTUJEME ANI NEDÁVAME ZÁRUKU, ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU ALEBO SLUŽBY BUDE PREBIEHAŤ BEZ ZLYHANÍ, BUDE NEPRERUŠOVANÁ ANI SA V NEJ NEVYSKYTNÚ CHYBY ČI PORUCHY, ŽE SOFTVÉR ALEBO SLUŽBY ZARUČIA OCHRANU PROTI VŠETKÝM MOŽNÝM BEZPEČNOSTNÝM HROZBÁM (VRÁTANE ÚMYSELNÉHO ZNEUŽITIA TRETÍMI STRANAMI), ŽE NEDÔJDE K ŽIADNYM ZLYHANIAM ČI INÝM CHYBÁM SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB SPÔSOBENÝM VÍRUSOM, INFEKCIOU, ČERVOM ČI PODOBNÝM ŠKODLIVÝM KÓDOM, KTORÝ SME NEZAVIEDLI ANI NEVYVINULI MY, ANI ŽE SOFTVÉR ALEBO SLUŽBY BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ODSTÁVKY ANI PRERUŠENIE SLUŽBY, ZA ŽIADNE STRATENÉ ALEBO ODCUDZENÉ ÚDAJE ALEBO SYSTÉMY ANI ZA ŽIADNE INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK KONANIA ALEBO PRENIKNUTIA.

 

Vysokorizikové činnosti. Tento softvér a služby nie sú bezporuchové a nie sú určené ani prispôsobené na použitie v rámci vysokorizikových činností, ako je použitie v rizikových prostrediach vyžadujúcich zabezpečenie funkčnosti voči poruchám, akými sú napríklad prevádzky jadrových zariadení, použitie v komunikačných systémoch letovej prevádzky, systémoch zbraní, zariadeniach na priamu podporu životných funkcií ani iných uplatneniach, v rámci ktorých môže zlyhanie softvéru alebo služieb viesť priamo k usmrteniu, zraneniu alebo vážnemu fyzickému poškodeniu osôb či majetku. Výslovne odmietame akékoľvek výslovné alebo predpokladané záruky na vhodnosť pre vysokorizikové činnosti.

 

Obmedzenie zodpovednosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ MY ANI NAŠI DODÁVATELIA, POSKYTOVATELIA LICENCIE ALEBO INÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK: (I) NEPRIAME, OSOBITNÉ, SPRIEVODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY; (II) ODCUDZENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO NÁKLADY NA ZABEZPEČENIE NÁHRADNÉHO SOFTVÉRU ČI SLUŽIEB ANI (III) ŠKODY SPÔSOBENÉ UŠLÝM ZISKOM, STRATOU DOBRÉHO MENA, STRATOU MZDY ZAMESTNANCOV, PRERUŠENÍM PRÁC, ZLYHANÍM ČI NEFUNKČNOSŤOU POČÍTAČA, STRATOU ÚDAJOV ALEBO NEDBALOSŤOU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ANI ZA AKÚKOĽVEK INÚ NEPRIAMU ŠKODU ČI STRATU. CELKOVÁ VÝŠKA ZODPOVEDNOSTI NÁS, NAŠICH POBOČIEK, NAŠICH DODÁVATEĽOV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIE ALEBO POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN VOČI VÁM ZA PRIAME ŠKODY NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY NEMÔŽE V ŽIADNOM PRÍPADE PREKROČIŤ SUMU, KTORÚ STE ZA PRÍSLUŠNÝ SOFTVÉR ZAPLATILI, ALEBO 100 USD (ALEBO EKVIVALENTNÚ SUMU V NÁRODNEJ MENE), AK STE POUŽÍVALI BEZPLATNÝ SOFTVÉR. Súhlasíte s obmedzeniami zodpovednosti v tomto článku a beriete na vedomie, že v prípade absencie súhlasu s touto podmienkou by bol za softvér účtovaný vyšší poplatok. Nič v tejto zmluve neobmedzuje žiadne práva, ktoré vám prináležia na základe existujúcich zákonov o ochrane spotrebiteľov alebo iných platných zákonov a ktorých sa vo vašej jurisdikcii nie je možné zriecť uzavretím zmluvy.

 

Regulácia exportu. Softvér podlieha regulácii exportu na základe nariadení Export Administration Regulations („EAR“) a vykonávacích nariadení platných v USA. Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo exportovať, prenášať, povoľovať prístup ani používať softvér alebo služby alebo a súvisiacu dokumentáciu vrátane technických údajov v žiadnej krajine, do ktorej je export, prenos alebo prístup obmedzený nariadením, predpisom alebo iným zákonom, bez požadovaného oprávnenia Úradu pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu USA alebo akéhokoľvek iného vládneho subjektu, ktorý môže mať právomoc nad exportom alebo prenosom. Export pre konkrétnu osobu, subjekt alebo krajinu môže zakazovať zákon. Ak spoločnosť McAfee dostane upozornenie, že používateľ je alebo bude označený za sankcionovanú alebo obmedzenú stranu na základe platného zákona, spoločnosť McAfee nebude povinná vykonať žiadnu zo svojich povinností na základe tejto zmluvy, ak by takéto vykonanie viedlo k porušeniu sankcií alebo obmedzení. Ďalšie informácie o obmedzených stranách možno nájsť na týchto webových lokalitách: Zlúčený kontrolný zoznam a Programy sankcií OFAC. Ďalšie informácie týkajúce sa exportu a importu produktov McAfee možno nájsť na priebežne aktualizovanej webovej stránke „Export Compliance“ spoločnosti McAfee https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html.

 

Programy tretích strán. Na niektoré materiály iných subjektov, ktoré sú zahrnuté do softvéru alebo služieb, sa môžu vzťahovať iné ustanovenia a podmienky, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v súbore „Read Me“ alebo „About“ priloženom k softvéru alebo službám. Materiály tretích strán môžu zahŕňať softvérové zdrojové kódy licencované tretími stranami v rámci jednej alebo viacerých licencií typu Open Source alebo bezplatných licencií, vrátane licencie GNU General Public License (GPL), ktoré sa považujú za „softvér Open Source“. Softvér Open Source je licencovaný v rámci podmienok odlišných od tejto zmluvy a môže byť v niektorých prípadoch v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. v takom prípade budú platiť namiesto podmienok tejto zmluvy. Ak licencia na softvér Open Source vyžaduje, aby sme distribuovali zdrojový kód týkajúci sa softvéru alebo služieb alebo akékoľvek úpravy softvéru alebo služieb, sprístupníme zdrojový kód na požiadanie.

 

Vylúčenie vzdania sa práva. Žiadneho z ustanovení tejto zmluvy sa nevzdávame, pokiaľ tak neurobíme formou podpísaného vzdania sa v písomnej forme.

 

Oddeliteľnosť. Ak je ktorákoľvek časť tejto zmluvy z určitého dôvodu považovaná za nevymáhateľnú, potom sa časť v tomto rozsahu považuje za vynechanú a zvyšná časť zostáva plne vymáhateľná, ALE ZA PREDPOKLADU, ŽE DOHODA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ SA NEBUDE VZŤAHOVAŤ NA NÁROKY, PRI KTORÝCH OBMEDZENIA SKUPINOVEJ ŽALOBY ALEBO ZLÚČENÉHO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA NIE SÚ POVOLENÉ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

 

Celá zmluva. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi nami a vami a riadi vaše používanie softvéru a služieb získaných na základe tejto zmluvy. Táto zmluva nahrádza akékoľvek predchádzajúce zmluvy medzi vami a nami vo vzťahu k softvéru a akýmkoľvek službám a akúkoľvek inú komunikáciu, vyhlásenia alebo reklamy týkajúce sa softvéru alebo služieb.

 

Licenčné subjekty. Licenciu na tento softvér a služby vám poskytuje jeden z týchto právnych subjektov:

 

McAfee, LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v štáte Delaware na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, ak je softvér stiahnutý v USA, Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike alebo Karibiku;

 

McAfee Consumer Affairs North, LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v štáte Delaware na adrese 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, ak je softvér stiahnutý v Kanade;

 

McAfee Ireland Limited so sídlom na adrese Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írsko, ak je softvér stiahnutý v Európe, na Strednom východe, v Afrike, na tichomorskom pobreží alebo v Austrálii; alebo

 

Ak bol softvér prevzatý v Japonsku, licenciu na softvér poskytuje spoločnosť McAfee, LLC. Ak bol softvér prevzatý v Japonsku, akékoľvek služby poskytuje spoločnosť McAfee Co., Ltd. so sídlom na adrese Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japonsko.

 

Miestne zákony. Nasledujúce podkapitoly obsahujú informácie týkajúce sa miestnych zákonov v niektorých krajinách, ktoré sa vzťahujú na túto zmluvu, a môžu nahrádzať niektoré ustanovenia, ako je uvedené v tomto dokumente.

 

Austrália. Pre spotrebiteľov v Austrálii:

 

Výhody, ktoré pre vás vyplývajú z obmedzenej záruky, sa uplatňujú súčasne s akýmikoľvek inými právami a nápravnými prostriedkami, na ktoré máte právo na základe zákona o tovare alebo službách, ku ktorému sa táto záruka viaže. Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť v prílohe 2 zákona o konkurencii a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth) („Austrálsky zákon o spotrebiteľoch“). V prípade významného zlyhania máte právo na náhradu produktu alebo vrátenie peňazí a v prípade akejkoľvek predvídateľnej straty alebo poškodenia nárok na kompenzáciu. V prípade, že produkty nedosiahnu prijateľnú úroveň kvality, pričom toto zlyhanie nie je možné označiť za významné, máte právo na opravu alebo nahradenie produktu. Túto záruku poskytuje spoločnosť McAfee Ireland Limited so sídlom na adrese Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, no v prípade otázok týkajúcich sa záruky pre austrálskych zákazníkov môžete zatelefonovať na číslo 1800 998 887. Akékoľvek reklamácie podľa tejto záruky je potrebné poslať na vaše náklady na nasledujúcu adresu:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia

 

Zákazníci v Austrálii – Ak je hmotné médium, na ktorom bol dodaný softvér, poškodené, musíte nám médium spolu s kópiou dokladu o kúpe na vlastné náklady vrátiť v priebehu 14 dní od zistenia poškodenia. Do 14 dní vás budeme informovať o jeho prijatí.

 

VYHLÁSENIA V TOMTO ČLÁNKU SA NA VÁS NEVZŤAHUJÚ, PRETOŽE AUSTRÁLSKE ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ANI OBMEDZENIE AKÝCHKOĽVEK PLATNÝCH ZÁKONNÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, PODMIENOK, VYHLÁSENÍ ČI USTANOVENÍ. V TAKOMTO PRÍPADE SÚ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBMEDZENÉ DO MAXIMÁLNEJ MIERY POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI STANOVENÉ V TOMTO ČLÁNKU SA NEVZŤAHUJÚ NA SPOTREBITEĽOV V AUSTRÁLII.

 

NIČ V TEJTO ZMLUVE NEOBMEDZUJE ŽIADNE PRÁVA, KTORÉ VÁM PRINÁLEŽIA NA ZÁKLADE EXISTUJÚCICH ZÁKONOV O OCHRANE SPOTREBITEĽOV ALEBO INÝCH PLATNÝCH ZÁKONOV VRÁTANE AUSTRÁLSKEHO ZÁKONA O SPOTREBITEĽOCH A KTORÝCH SA VO VAŠEJ JURISDIKCII NIE JE MOŽNÉ ZRIECŤ UZAVRETÍM ZMLUVY.

 

Kanada. Ak ste softvér alebo služby získali v Kanade a ak to nie je výslovne zakázané miestnymi zákonmi, potom táto zmluva, používanie softvéru a služieb, vzťah zmluvných strán a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo týkajúce sa zmluvy vrátane sporov medzi vami a nami sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi platnými v provincii Ontario, Kanada.

 

Francúzsko.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Európska únia, Island, Nórsko alebo Švajčiarsko. Ak ste softvér alebo služby získali v Európskej únii, na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku, uplatňujú sa príslušné národné zákony krajiny, v ktorej ste stiahli softvér.

 

Japonsko. Ak ste softvér alebo služby získali v Japonsku, táto zmluva, používanie softvéru a služieb, vzťah zmluvných strán a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo týkajúce sa zmluvy vrátane sporov medzi vami a nami sa budú riadiť a vykladať v súlade s japonským právom bez ohľadu na pravidlá voľby práva.

 

Holandsko. Pre zákazníkov v Holandsku bude akékoľvek automatické obnovenie pôvodného predplatného na neurčitý čas vyúčtované v súlade s podmienkami predplatného. Vaše obnovené predplatné môžete ukončiť kedykoľvek po obnovení kontaktovaním služieb zákazníkom a poskytnutím oznámenia najmenej 30 dní od svojho zámeru ukončiť predplatné. My vám poskytneme pomernú náhradu v súlade s miestnymi zákonmi. Ak nechcete, aby sa vaše predplatné automaticky obnovovalo, musíte vypnúť automatické obnovenie v nastavení účtu 30 dní pred vypršaním pôvodného predplatného.

 

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI MCAFEE

 

Služby zákazníkom a technická podpora: http://service.mcafee.com

 

Spory:

 

Attn: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2020.05.07.GENERAL