Vyhlásenie o používaní osobných údajov spoločnosťou McAfee
 

Dátum účinnosti: 7. augusta 2018

 

Spoločnosti McAfee, LLC, vrátane jej dcérskych spoločností (ďalej len „McAfee“, „my“, „nás“) veľmi záleží na ochrane osobných údajov, zabezpečení a bezpečnosti online. Všetky tieto ciele sú významnou súčasťou nášho základného poslania: chrániť používateľov našich produktov a služieb (ďalej len „vy“, „váš“) pred rizikami krádeže, narušenia súkromia a neoprávneného prístupu k ich online informáciám a aktivitám. Zmyslom tohto Vyhlásenia o používaní osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie“) je informovať vás o spôsobe, akým zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje prostredníctvom našej webovej lokality (ďalej len „lokalita“), produktov, služieb a webových a mobilných aplikácií (súhrnne „služby“), alebo keď s nami komunikujete.

 

Spoločnosť McAfee predáva produkty a služby priamo spotrebiteľom (ďalšie informácie o týchto produktoch nájdete tu; ďalej len „spotrebiteľské produkty“), ako aj firmám a podnikovým zákazníkom (ďalšie informácie o týchto produktoch nájdete tu; ďalej len „podnikové produkty“). Toto Vyhlásenie o používaní osobných údajov sa vzťahuje na informácie, ktoré zhromažďujeme od vás alebo z vášho zariadenia, keď prevezmete niektorú z našich služieb, a na informácie, ktoré zhromažďujeme, keď niektorý z našich distribučných partnerov alebo podnikových zákazníkov nainštaluje naše služby vo vašom zariadení.

 

Prístupom k našim službám alebo ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali toto vyhlásenie a porozumeli jeho obsahu. Vaše používanie našich služieb a lokality a akýkoľvek spor o ochrane osobných údajov podlieha tomuto vyhláseniu, akýmkoľvek platným podmienkam služby (vrátane akýchkoľvek platných obmedzení škôd a riešenia sporov) a akejkoľvek platnej licenčnej zmluve koncového používateľa.

 

Ako spoločnosť McAfee rastie, menia sa aj naše obchodné aktivity. Preto môžeme toto vyhlásenie kedykoľvek aktualizovať, ako to považujeme za vhodné, aby odrážalo tieto zmeny. V prípade podstatných zmien tohto Vyhlásenia o používaní osobných údajov vás upozorníme e-mailom, oznámením v produkte alebo inak, ako to požadujú platné zákony. Je dôležité, aby ste sa sem vracali a uistili sa, že ste si prečítali najaktuálnejšiu verziu tohto vyhlásenia.

 

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetkých používateľov našich služieb na celom svete. Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru, máte ďalšie práva, ktoré sú vysvetlené v tomto vyhlásení.

 

Aký druh informácií zhromažďujeme?

 

Na účely poskytovania našich služieb zhromažďujeme informácie. Niektoré informácie nám poskytnete priamo, niektoré zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich služieb a niektoré sú zhromažďované od tretích strán. V tomto vyhlásení sa výrazom „osobné údaje“ označujú údaje, ktoré by sa mohli použiť (samostatne alebo v kombinácii s inými údajmi), aby vás identifikovali ako jednotlivca.

 

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete. Informácie zhromažďujeme, napríklad keď si kupujete produkt alebo službu, vytvárate účet, vypĺňate formulár, zúčastňujete sa súťaže alebo propagačnej akcie, žiadate o zákaznícku službu alebo s nami inak komunikujete.

 

Medzi typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, patria:

 

 • kontaktné informácie (napríklad meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo);
 • platobné informácie (vrátane čísel platobných kariet a súvisiacich identifikátorov, fakturačnej adresy a informácií o bankovom účte);
 • poverenia na prihlásenie do účtu (ktoré pri niektorých službách môžu zahŕňať poverenia pre sociálne siete).

 

Môžeme zhromažďovať aj ďalšie informácie od vás alebo o vás, napríklad informácie o tom, aké produkty ste kúpili, vaše záujmy, demografické informácie, fotografie a videá a biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov alebo hlasové záznamy. Môžete nám poskytnúť aj ďalšie údaje.

 

Automaticky zhromažďujeme informácie o vašich interakciách so službami, ako aj so zariadeniami, v ktorých sú služby nainštalované. V niektorých prípadoch automaticky zhromažďujeme informácie o ďalších zariadeniach pripojených k rovnakej sieti ako zariadenie, v ktorom sú služby nainštalované.

 

Môžeme napríklad zhromažďovať a používať nasledujúce informácie:

 

 • Informácie o produktoch, ktoré ste si prezerali alebo vyhľadávali, a o službách, ktoré ste používali, vrátane stráveného času a ďalších štatistických informácií.
 • Podrobnosti o počítačoch, zariadeniach, aplikáciách a sieťach vrátane adresy internetového protokolu (IP), identifikátorov súborov cookie, mobilného operátora, identifikátorov zariadení Bluetooth, identifikátora mobilného zariadenia, identifikátorov mobilnej inzercie, adresy MAC, IMEI, identifikátorov inzerentov a ďalších identifikátorov zariadení, ktoré sa automaticky priradia vášmu počítaču alebo zariadeniu pri prístupe na Internet, typu a jazyka prehliadača, jazykových predvolieb, úrovne batérie, stavu zapnutia/vypnutia, informácií o geografickej polohe, typu hardvéru, operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, stránok, ktoré navštívite pred a po používaní služieb, dátumu a času vašej návštevy, času stráveného na každej stránke, informácií o prepojeniach, na ktoré kliknete, a stránkach, ktoré zobrazíte v rámci služieb, a ďalších akcií vykonaných prostredníctvom používania služieb, ako sú predvoľby. Tieto informácie môžeme zhromažďovať prostredníctvom našich služieb alebo prostredníctvom iných metód webovej analýzy.
 • Podrobnosti o používaní internetu, aplikácií alebo sietí (vrátane adries URL alebo názvov domén navštívených webových lokalít, informácií o aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení alebo prenesených dát), informácie o výkone, denníky zlyhaní a ďalšie súhrnné alebo štatistické informácie.

 

Môžeme skenovať, zhromažďovať a ukladať údaje z vašich súborov vrátane e-mailov, príloh, e-mailových adries, metadát, adries URL a údajov o návštevnosti, aby sme vám mohli poskytovať naše služby vrátane detekcie a vyhodnocovania malvéru a nevyžiadanej pošty.

 

Tieto informácie zhromažďujeme prostredníctvom našich služieb a prostredníctvom technológií, ako sú súbory cookie, webové majáky alebo webové chrobáky a priehľadné súbory GIF. Ďalšie informácie o súboroch cookie a podobných technológiách, ktoré používame, a dostupných možnostiach nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.

 

Poznámka k aplikácii Safe Wi-Fi od spoločnosti Verizon 

 

Aplikáciu Safe Wi-Fi vám poskytujú spoločnosti Verizon a McAfee.  Ak ste zákazníkom spoločnosti Verizon, váš vzťah so spoločnosťou Verizon sa riadi podmienkami vašej zmluvy so zákazníkom vrátane ustanovenia o rozhodcovskom konaní, zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon a podmienkami používania služby Safe Wi-Fi. Aktuálne verzie zmluvy so zákazníkom a podmienok používania služby Safe Wi-Fi možno nájsť na lokalitách: www.verizonwireless.com/b2c/support/customer-agreement a https://www.verizonwireless.com/support/safe-wifi-legal/. Aplikácia Safe Wi-Fi obsahuje technológiu VPN od spoločnosti McAfee na poskytovanie zabezpečenej, šifrovanej komunikácie.  Údaje prenášané prostredníctvom aplikácie Safe Wi-Fi nemôže spoločnosť McAfee čítať, zhromažďovať ani analyzovať (ani to nerobí). Ak ste zákazník používajúci aplikáciu Safe Wi-Fi od spoločnosti Verizon, váš vzťah so spoločnosťou McAfee sa riadi licenčnou zmluvou so spoločnosťou McAfee, ktorú možno nájsť na karte Licenčná zmluva na lokalite https://www.mcafee.com/consumer/sk-sk/policy/legal.html?tab=license, a týmto Vyhlásením o používaní osobných údajov.

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

 

Informácie o vás môžeme dostávať z iných zdrojov a spájať ich s informáciami, ktoré zhromažďujeme priamo. Medzi príklady informácií, ktoré môžeme dostávať z iných zdrojov, patria: aktualizované informácie o doručení alebo platbe, ktoré sa používajú na opravu našich záznamov; informácie o kúpe alebo vyplatení; informácie o zákazníckej podpore a registrácii.  Pre naše spotrebiteľské produkty na ochranu identity môžeme zhromažďovať aj informácie o úveroch alebo identite, ktoré používame na prevenciu a odhaľovanie podvodov.  

 

Informácie o polohe

 

Niektoré služby môžu požiadať o povolenie na prístup k vašej polohe. Keď toto povolenie udelíte, zhromaždíme informácie o vašej polohe pomocou systému GPS, bezdrôtovej technológie alebo technológie Bluetooth. Prístup k presným informáciám o polohe môžete ovládať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia. Tiež môžeme vyhľadať vašu adresu IP, aby sme určili vašu všeobecnú polohu.

 

Ako používame zhromaždené informácie?

 

Pre vašu ochranu

 

Keď nainštalujete alebo použijete niektorú z našich služieb, bude spustená na pozadí vášho zariadenia alebo prostredia, aby pomáhala predpovedať hrozby a lepšie chrániť vás, vaše zariadenia a vaše informácie.  Spoločnosť McAfee môže pomocou informácií napríklad:

 

 • analyzovať údaje odosielané do vašich zariadení a z nich s cieľom izolovať a identifikovať hrozby, zraniteľné miesta, vírusy, podozrivú činnosť, nevyžiadanú poštu a útoky, ako aj komunikovať s vami o potenciálnych hrozbách;
 • zapájať sa do spravodajských sietí zameraných na hrozby, vykonávať výskum a prispôsobovať produkty a služby tak, aby pomáhali reagovať na nové hrozby;  
 • šifrovať vaše údaje, uzamknúť zariadenie alebo zálohovať a obnoviť údaje;
 • vyhľadávať aktualizácie služieb a vytvárať zostavy výkonnosti našich služieb, aby sa zaručilo ich správne fungovanie;
 • vyhľadávať prípady zneužívania vašich údajov, keď používate naše produkty na sledovanie identity.

 

Pre naše podnikanie

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame aj na iné obchodné účely vrátane:

 

 • analýzy vášho správania na meranie, prispôsobovanie a zlepšovanie našej lokality a služieb vrátane vývoja nových produktov a služieb;
 • reklamy produktov a služieb spoločnosti McAfee, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
 • vytvárania a spravovania účtov a licencií vrátane zhromažďovania a spracovávania platieb a dokončovania transakcií;
 • poskytovania zákazníckej podpory, riešenia problémov, spravovania predplatného a reagovania na požiadavky, otázky a pripomienky;
 • komunikovania o špeciálnych udalostiach, programoch, prieskumoch, súťažiach, stávkach a iných ponukách a propagačných akciách a spravovania účasti v nich;
 • vykonávania trhového a spotrebiteľského výskumu a analýz trendov;
 • povolenia prispievať na našich blogoch, fórach a ďalších verejných komunikačných miestach;
 • vykonávania účtovníckych, kontrolných, fakturačných, odsúhlasovacích a inkasných činností;
 • predchádzania, odhaľovania, identifikovania, vyšetrovania a reagovania na potenciálne alebo skutočné nároky, zodpovednosť, zakázané správanie a trestnú činnosť;
 • dodržiavania a vynucovania právnych postupov, dohôd a zásad.

 

Na reklamné účely

 

Našim zákazníkom sprístupňujeme rôzne bezplatné produkty. S cieľom ponechať tieto produkty bezplatné môžeme pomocou informácií zhromaždených prostredníctvom nich, napríklad informácií o webových lokalitách, ktoré navštevujete, alebo mobilných aplikáciách, ktoré používate, umožniť spoločnosti McAfee a ďalším zobrazovať vám reklamy zacielené na vaše záujmy. Robíme to tak, že s vybranými partnermi zdieľame identifikátor priradený vášmu zariadeniu spoločne s aktivitou prehliadania webu alebo informáciami o používaní aplikácií. Tieto informácie vás osobne neidentifikujú a zmluvne zakazujeme partnerom používať informácie, ktoré im poskytneme, na vašu identifikáciu. Z používania vašich informácií na tento účel sa môžete odhlásiť v nastaveniach produktov, ktoré zahŕňajú toto zdieľanie údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ktoré služby obsahujú túto funkciu a ako sa odhlásiť, kliknite sem.

 

Reklamy tretích strán

 

S reklamnými spoločnosťami tretích strán spolupracujeme na zobrazovaní alebo doručovaní reklám, kým ste na našej lokalite alebo používate niektoré služby. Títo inzerenti tretích strán môžu zhromažďovať údaje o vašej interakcii s našou lokalitou alebo službami, prípadne s inými lokalitami alebo službami, aby merali efektívnosť svojich reklám a prispôsobovali reklamný obsah. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť McAfee a títo reklamní partneri používajú technológie sledovania, napríklad súbory cookie, a aké máte možnosti, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.

 

Ak ste našim službám povolili prístup k vašej polohe, naši mobilní reklamní partneri môžu pomocou vašej polohy zacieliť na vás reklamy. Prístup k informáciám o vašej polohe môžete odvolať pomocou nastavení polohy vo vašom zariadení.

 

Iné použitie

 

Môžeme používať osobné údaje, o ktoré máme oprávnený záujem, ako je priamy marketing, individuálny prieskum alebo prieskum trhu, ochrana proti podvodom alebo akýkoľvek iný účel, ktorý vám bude zverejnený v čase poskytnutia osobných údajov alebo s vaším súhlasom.

 

S kým zdieľame osobné údaje?

 

Vo všeobecnosti zverejňujeme informácie, ktoré zhromažďujeme, s cieľom poskytovať služby, komunikovať s vami, inzerovať alebo propagovať naše služby, uľahčovať zmeny alebo prevody našej firmy tak, ako to požaduje zákon, alebo s vaším súhlasom. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme zdieľať napríklad takto:

 

 • so súčasnými a budúcimi členmi rodiny spoločností McAfee na účely opísané v tomto vyhlásení;
 • s poskytovateľmi služieb, ktorí pre nás vykonávajú služby;
 • Ak budeme zverejnenie pokladať za potrebné a vhodné v záujme prevencie telesnej, finančnej alebo inej ujmy, poškodenia alebo straty vrátane ochrany pred podvodom alebo úverovým rizikom.
 • štátnym, vládnym alebo súdnym orgánom na základe pokynov alebo požiadaviek týchto orgánov alebo platných zákonov, prípadne v súvislosti so zákonnou činnosťou, napríklad v reakcii na predvolanie alebo vyšetrovanie podozrenia z nezákonných činností, alebo pokiaľ sa v dobrej viere domnievame, že používatelia môžu byť zapojení do nezákonných činností, alebo od nás zmluva alebo zákon vyžaduje, aby sme zákazníkovi alebo obchodnému partnerovi umožnili dodržiavanie platných zákonov;
 • v súvislosti s akvizíciou, zlúčením, prevodom aktív alebo iným podobným obchodným prevodom, prípadne počas rokovaní o týchto prevodoch, ktoré zahŕňajú všetky alebo takmer všetky z našich aktív alebo funkcií, pokiaľ sa osobné údaje prevádzajú alebo zdieľajú ako súčasť obchodných aktív (za predpokladu, že takáto strana súhlasí s používaním alebo zverejnením takýchto osobných údajov spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením, alebo získa váš súhlas na iné použitie alebo zverejnenie);
 • s vaším súhlasom alebo na váš príkaz, napríklad keď sa rozhodnete zdieľať informácie alebo verejne publikovať obsah a recenzie (napríklad príspevky v sociálnych médiách);
 • s osobami podľa vášho výberu a uváženia, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu.

 

S tretími stranami môžeme zdieľať aj súhrnné údaje, ktoré vás alebo konkrétne zariadenie neidentifikujú.

 

Kalifornský zákon na ochranu vašich osobných údajov – zákon „Shine the Light“

 

Bez vášho povolenia nezdieľa spoločnosť McAfee informácie, ktoré vás osobne identifikujú, s nepridruženými tretími stranami na ich vlastné marketingové použitie.

 

Ako chránime vaše údaje?

 

Na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, využívame administratívne, organizačné, technické a fyzické prostriedky zabezpečenia. Naše kontroly zabezpečenia sú navrhnuté tak, aby zachovávali dôvernosť, integritu a náležitú mieru dostupnosti údajov.

 

Aké máte možnosti týkajúce sa vašich osobných údajov?

 

Účty McAfee

 

Ak zaregistrujete spotrebiteľský produkt spoločnosti McAfee, na stránke Môj účet alebo kontaktovaním spoločnosti podľa pokynov nižšie môžete kedykoľvek získať prístup k osobným údajom vo svojom profile a opraviť ich. Ak ste produkt spoločnosti McAfee nezaregistrovali, ale vo vašom zariadení je nainštalovaný jeden z našich produktov, zhromažďovanie údajov spoločnosťou McAfee zo zariadenia môžete zastaviť odinštalovaním tohto produktu. Ak chcete zrušiť svoj účet alebo máte iné otázky na podporu, navštívte stránku Contact Us na lokalite spoločnosti McAfee a kliknite na položku Support.

 

Marketingové správy

 

Ak chcete zastaviť prijímanie marketingových správ, kliknite na prepojenie na odhlásenie odberu v e-maile, prípadne kliknite sem pre podnikový marketing alebo sem pre spotrebiteľský marketing.

 

Ak sa rozhodnete, že nechcete dostávať marketingové informácie, spoločnosť McAfee môže s vami naďalej komunikovať o transakčných alebo administratívnych témach, ako sú aktualizácie zabezpečenia, funkcie produktu a požiadavky služieb.

 

Uchovanie údajov

 

Spoločnosť McAfee bude uchovávať vaše osobné údaje, kým budete registrovaným odberateľom alebo používateľom jej produktov alebo pokým to bude adekvátne potrebné na obchodné účely súvisiace s poskytovaním služieb, napríklad na účely interného výkazníctva a vyúčtovania, prípadne na to, aby sme vám mohli poskytnúť odpoveď či informácie, ktoré by ste mohli požadovať.

 

Ochrana osobných údajov detí

 

Niektoré služby spoločnosti McAfee obsahujú funkcie zabezpečenia, ktoré môžu rodičia používať na monitorovanie aktivít svojich detí online, ich fyzickej polohy alebo používania zaregistrovaného zariadenia. Tieto služby vyžadujú súhlas rodičov a osobné údaje zo zariadení detí vedome nepoužívame na žiadny iný účel okrem poskytovania služieb. Tieto produkty rodičom umožňujú kedykoľvek odstrániť profil svojho dieťaťa. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie od vášho dieťaťa omylom, alebo ak máte otázky alebo pripomienky k našim postupom týkajúcim sa detí, kontaktuje nás podľa postupu nižšie. Ak máte menej ako 18 rokov, na prístup k službám musíte mať povolenie rodiča. Spoločnosť McAfee upozorňuje rodičov, aby svoje deti poučili, že bez povolenia rodičia nikdy nemajú prezrádzať svoje skutočné mená, adresy ani telefónne čísla. Ak sa dozviete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, môžete nás upozorniť kontaktovaním podľa postupu nižšie. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili akékoľvek osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov (a v niektorých jurisdikciách mladších ako 16 rokov), okamžite podnikneme kroky na odstránenie takýchto informácií a ukončenie účtu dieťaťa.

 

Obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru

 

Prenosy údajov

 

Spoločnosť McAfee sídli v USA, pričom jej prevádzky, subjekty a poskytovatelia služieb sa nachádzajú v USA aj po celom svete. Preto my aj naši poskytovatelia služieb môžu prenášať vaše osobné údaje, ukladať ich alebo k nim pristupovať v jurisdikciách, ktoré nemusia poskytovať rovnaké úrovne ochrany údajov ako vaša domovská jurisdikcia. Podnikneme kroky, aby sme zaručili, že vaše osobné údaje dostanú primeranú úroveň ochrany v jurisdikciách, v ktorých ich spracovávame. Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, poskytujeme primeranú ochranu prenosu osobných údajov do krajín mimo EHP alebo Švajčiarska, a to prostredníctvom série zmlúv medzi spoločnosťami na základe štandardných zmluvných doložiek oprávnených podľa zákonov EÚ. Máte nárok na získanie kópie týchto zmlúv tak, že sa na nás obrátite podľa pokynov uvedených nižšie.

 

Prístup, oprava, vymazanie a obmedzenie

 

Ak zaregistrujete spotrebiteľský produkt spoločnosti McAfee, na stránke Môj účet môžete kedykoľvek získať prístup k osobným údajom vo svojom profile a opraviť ich. Ak ste produkt spoločnosti McAfee nezaregistrovali, ale vo vašom zariadení je nainštalovaný jeden z našich produktov, zhromažďovanie údajov spoločnosťou McAfee zo zariadenia môžete zastaviť odinštalovaním tohto produktu.

 

Môžete požiadať o prístup, zmeny alebo odstránenie svojich osobných údajov v súlade s platnými zákonmi tak, že sa na nás obrátite podľa pokynov uvedených nižšie. Pri niektorých požiadavkách (a pokiaľ to povoľuje zákon) sa môže účtovať administratívny poplatok. Výšku príslušného poplatku vám oznámime pred vykonaním požiadavky.

 

Hoci sa spoločnosť McAfee v dobrej viere usiluje poskytnúť zákazníkom prístup k ich osobným údajom, za niektorých okolností nemôže prístup poskytnúť, a to okrem iného v prípade, že: informácie obsahujú právne privilégiá, informácie by ohrozili súkromie iných osôb alebo iné legitímne práva, zaťaženie alebo náklady na poskytnutie prístupu by boli neprimerané rizikám ohrozujúcim súkromie jednotlivca v danom prípade, alebo kde je to komerčne chránené. Ak spoločnosť McAfee určí, že v konkrétnom prípade by mal byť prístup obmedzený, poskytneme vám vysvetlenie takéhoto postupu a informácie o kontaktnom mieste pre akékoľvek ďalšie otázky. Pred povolením prístupu alebo vykonaním zmien vo vašich osobných údajoch podnikneme obchodnej praxi primerané kroky na overenie vašej identity, aby sme ochránili vaše súkromie.

 

Len pre firemných/podnikových zákazníkov

 

Spoločnosť McAfee je spracovateľ údajov a osobné údaje spracováva len v súlade s pokynmi prijatými od svojich zákazníkov.

 

Spoločnosť McAfee bude konať v súlade s písomnými pokynmi prijatými od podnikových zákazníkov na prístup, odstránenie, uvoľnenie, opravu alebo zablokovanie prístupu k osobným údajom uchovávaným v produktoch a systémoch spoločnosti McAfee. Akékoľvek požiadavky týkajúce sa prístupu, vymazania alebo opravy by mala oprávnená osoba predkladať pomocou formulára žiadosti o údaje jednotlivcov dostupného na lokalite https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/gdpr-data-request.html. Našim zákazníkom pomôžeme so žiadosťami od ich zamestnancov v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie o osobných údajoch spracovávaných produktom spoločnosti McAfee, ktorý ste si kúpili, obráťte sa na svojho správcu účtu.

 

Základ pre spracovanie

 

Vaše osobné údaje spracovávame len v nasledujúcich situáciách:

 

 • Vaše osobné údaje potrebujeme použiť na plnenie našich povinností v rámci našej zmluvy s vami (napríklad na spracovanie platieb za služby a poskytnutie kúpených alebo požadovaných služieb).
 • Máme oprávnený záujem o spracovanie vašich osobných údajov. Napríklad máme oprávnený záujem spracovávať vaše osobné údaje, aby sme poskytovali, zabezpečovali a zlepšovali naše služby, komunikovať s vami o zmenách našich služieb a informovať vás o nových službách alebo produktoch.

 

Otázky alebo sťažnosti

 

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru a máte obavy z našich postupov týkajúcich sa spracovania osobných údajov, ktoré nie sme schopní vyriešiť, máte právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov v mieste podľa vášho bydliska.

 

Prepojenia na ďalšie webové lokality

 

Naša lokalita a služby môžu obsahovať prepojenia na iné webové lokality, ktoré vám uľahčujú navigáciu alebo obsahujú informácie. Tieto webové lokality môžu byť spravované spoločnosťami, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti McAfee. Prepojené webové lokality môžu mať svoje vlastné zásady alebo vyhlásenia o používaní osobných údajov. Ak navštívite tieto webové lokality, dôrazne vám odporúčame preštudovať si tieto zásady a vyhlásenia. Nezodpovedáme za obsah, postupy pri ochrane osobných údajov ani používanie žiadnych webových lokalít, ktoré nie sú pridružené ku spoločnosti McAfee.

 

Kontaktuje nás

 

V súvislosti s týmto Vyhlásením o používaní osobných údajov sa s nami môžete skontaktovať:

 

V USA nám zavolajte na číslo +1 (888) 847-8766 alebo napíšte na adresu:

 

Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

 

V Európskom hospodárskom priestore nám zavolajte na číslo +353 21 467 2000 alebo napíšte na adresu:

 

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

 

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť komisárovi pre ochranu údajov, írskemu orgánu pre dohľad nad ochranou údajov, a to na stránke https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm alebo zavolaním na číslo +353 57 868 4800.

 

V Japonsku nám napíšte na e-mailovú alebo poštovú adresu:

 

Privacy
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
E-mail: MBJP_McAfeePrivacy@McAfee.com