McAfees licensavtal
 

SENAST UPPDATERAD: 7 maj 2020

 

Tack för att du valde McAfee.

 

Det här är ett avtal (”Avtal”) mellan dig som individuell kund eller småföretag (”du”) och McAfee, LLC (”McAfee",, ”våra",, ”vi” eller ”oss”) eller, beroende på var du bor eller hur du erhöll produkten eller tjänsten, en samarbetspartner som anges nedan. Avtalet beskriver dina rättigheter och villkoren för hur du får använda vår programvara och våra tjänster (”Programvara” eller ”Tjänster”). Du bör läsa hela dokumentet, inklusive eventuella tillhörande villkor, eftersom alla villkor är viktiga och tillsammans utgör det här Avtalet som gäller dig. VAR SÄRSKILT UPPMÄRKSAM PÅ BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN NEDAN SOM PÅVERKAR HUR TVISTER LÖSES.

 

Genom att klicka på knappen Godkänn, samtycka på elektronisk väg, ladda ned Programvaran eller på annat sätt använda Programvaran eller Tjänsterna godkänner du villkoren i Avtalet. Om du inte godkänner villkoren i Avtalet ska du inte installera, öppna eller använda Programvaran eller Tjänsterna. Om du har godkänt flera versioner av Avtalet gäller den senaste versionen av Avtalet mellan dig och oss som du har godkänt, vilken upphäver och ersätter alla tidigare versioner. Om en översatt version av Avtalet avviker från ordalydelsen i den engelska versionen ska den engelska versionen äga företräde.

 

Avtalet omfattar:

 

  • Licensvillkor (inklusive Begränsningar, Äganderätt, Förändringar, Uppsägning och Sekretess)
  • Betalnings- och Supportvillkor (inklusive Automatisk förnyelse, Avbeställning, Återbetalning, Support och Uppdateringar)
  • Villkor som är specifika för vissa Produkter och Tjänster (inklusive Gratisprodukter)
  • Villkor som är specifika för Identity Protection-tjänster
  • Bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan
  • Allmänna juridiska villkor (inklusive Begränsad garanti, Ansvarsfriskrivning för garantier, Ansvarsbegränsning, Licensieringsenheter och Lokal lagstiftning)
  • Kontaktinformation för McAfee

 

LICENSVILLKOR

 

 Licensbeviljande för privat bruk. Vi är glada att kunna ge dig, som individuell konsument, en personlig, ej överlåtbar, icke-exklusiv, begränsad licens att installera och använda alla Programvaror och Tjänster som du har köpt en prenumeration för personlig användning för, för det antal enheter och användare som anges i ditt Licensberättigande eller Tjänsteberättigande, i tillämpliga fall, i enlighet med Systemkraven.

 

”Licensberättigande” innebär antalet och typen av enheter och användare som har tillstånd att använda Programvaran, i enlighet med vad som anges på transaktionshandlingar kopplade till din köpta prenumeration eller hämtning som (beroende på från vilken kanal du köpte licensen) kan inbegripa: betalningssidan, en produktbeskrivningssida på vår webbplats, e-postmeddelandet med bekräftelse som vi skickar för köpet, paketet om du handlade i butik eller andra transaktionshandlingar du fått vid köpet av produkten. Om inget antal för licensierade enheter eller antal användare anges gäller Licensberättigandet en enhet och en användare.

 

”Tjänsteberättigande” innebär omfattningen och varaktigheten för Tjänsterna som du har köpt, i enlighet med vad som anges på transaktionshandlingarna du fick vid köpet. Om ingen omfattning eller varaktighet anges i dokumenten gäller Tjänsteberättigandet en enhet för en användare under ett år.

 

”Systemkrav” innebär de enheter och operativsystem som krävs för att din McAfee-produkt ska fungera ordentligt enligt vad som anges på vår webbplats. Det är ditt ansvar att uppfylla systemkraven, t.ex. att få uppdateringar eller uppgraderingar för att fortsätta använda programvaran.

 

Beviljande av licens för småföretag.  Den här licensen tillåter endast att Programvaran används av personal anställda av företaget som innehar licensen. Med förbehåll för villkoren i detta avtal och med förbehåll för registrering av Programvaran ger vi härmed dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Programvaran på antalet enheter som du har köpt prenumerationslicenser för i enlighet med de dokument som medföljer ditt köp, under förutsättning att sådan användning endast gäller för den prenumerationsperiod som du har köpt, endast av personal anställd av dig och endast för intern verksamhet. (För detta Avtals syfte avser användning av Programvaran åtkomst, installation, nedladdning, kopiering eller andra förmåner som härrör från användning av Programvaran). Du godkänner att Programvaran och all tillhörande information ägs av McAfee och dess leverantörer. Du är berättigad till Uppdateringar, vilka vi kommer att göra generellt tillgängliga för dig, så långe som du fortsätter din prenumeration. Denna licens kan återkallas av oss, i enlighet med detta Avtal.

 

Användningen av Programvaran är begränsad till de enheter och operativsystem som vi stödjer och kan komma att påverkas av prestanda och kompatibilitetsproblem som har samband med maskinvara, annan programvara och internetuppkoppling. Du bär själv kostnaderna för din utrustning och ansvaret för att säkerställa att utrustningen uppfyller systemkraven, inklusive att med jämna mellanrum införskaffa uppdateringar eller uppgraderingar för att kunna fortsätta använda Programvaran. Systemkrav anges på produktbeskrivningssidan. (För detta Avtals syfte avser produktbeskrivningssidan antingen webbsidan som beskriver produkten och/eller tillämpligt datablad för produkten).  

 

Du måste registrera varje licens för Programvaran som du köper. Registrering är ett krav för att kunna få teknisk support, tillgå inkluderad Virusborttagning per år för årsprenumerationen för var inköpt licens, samt så att alla licenser som du köper i framtiden får samma förnyelsedatum som din först inköpta licens. Outnyttjad virusborttagning kan inte överföras till nästa prenumerationsår. Det är din skyldighet att säkerställa att någon inom din organisation har åtkomst till ditt registreringskonto och e-postadress som identifieras i kontoprofilen för att kunna erhålla support från oss och få det prorata-pris som gäller för extra licensköp, enligt vad som anges nedan.

 

Om du köper extra licenser för Programvaran som du registrerat på ditt konto i framtiden och du använder e-postadressen som anges i din kontoprofil för de nya inköpen kommer den första licensperioden för dessa licenser automatiskt att reduceras så att förnyelsedatumet blir detsamma som för de Programvarulicenser som du först köpte.  I sådant fall betalar du ett prorata-pris för prenumerationen, räknat på kalenderdagar för den reducerade första perioden. Om du inte registrerat dina första licenser till ditt konto eller du inte använder e-postadressen som tillhör det kontot vid inköpet kommer du inte att få prorata-erbjudandet och prenumerationsperioden för sådana extra licenser blir den period som du har köpt.

 

Om Avtalet sägs upp eller löper ut kan varken du eller din personal använda eller få tillgång till Programvaran, inklusive eventuellt lagringsutrymme online och säkerhetskopieringstjänster. Vi kan också komma att säga upp och/eller stänga ditt konto efter eget gottfinnande. Efter uppsägnings- eller löptidens utgångsdatum följer vi vår standardpolicy för radering av information, text, filer, länkar, bilder eller annat material som du försett oss med (”Innehåll”) för lagring online eller säkerhetskopiering. Du ansvarar själv för att lagra eller säkerhetskopiera Innehållet på annan plats innan Avtalet löper ut eller sägs upp. All användning av Programvaran vid alla tidpunkter regleras av villkoren i Avtalet.

 

Begränsningar. Programvaran och Tjänsterna är licensierade till dig, inte sålda, och de skyddas av USA:s och internationella lagar och avtal. Kopiering och distribution av Programvaran eller Tjänsterna utan tillstånd beivras och kan leda till böter eller fängelse beroende på lagstiftningen i relevant jurisdiktion. Du får inte (i) bakåtkompilera eller på annat sätt försöka återskapa Programvarans och Tjänstens källkod (med undantag för vad som tillåts enligt lag), (ii) anpassa eller skapa produkter baserade på Programvaran och Tjänsterna, (iii) publicera, kopiera (med undantag för de säkerhetskopior som kan medges av dina Transaktionsavtal), sälja, låna ut, hyra ut, underlicensiera, tilldela eller på annat sätt överlåta Programvaran eller Tjänsterna till någon annan part, (iv) utnyttja Programvaran och Tjänsterna i kommersiella syften (förutom om du är ett småföretag, då licensberättigandet för småföretag ovan gäller), (v) försöka kringgå tekniska säkerhetsåtgärder i Programvaran och Tjänsterna, (vi) använda Programvaran och Tjänsterna för kriminella ändamål eller (vii) göra något för att hindra någon annan från att använda Programvaran eller Tjänsterna. Om du har installerat Programvaran och Tjänsterna på en enhet och överför äganderätten till enheten till någon annan måste du säkerställa att all Programvara och alla Tjänster tas bort från den enheten och att enhetsinformationen tas bort från ditt konto hos oss. Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande säga upp eller inaktivera Avtalet, ditt konto och din åtkomst till Programvaran och Tjänsterna om vi anser att du har brutit mot Avtalsvillkoren. Programvaran och Tjänsterna kan innehålla tillämpningsteknik som begränsar storleken på lagrat innehåll, förbrukningen av bandbredd eller antalet enheter på vilka Programvaran och Tjänsterna kan installeras, eller som gör det möjligt för oss att inaktivera din åtkomst till Programvaran och Tjänsterna om du har brutit mot Avtalet eller om Licensen har löpt ut eller sagts upp.

 

Äganderätt. Vi, våra leverantörer och våra partner behåller äganderätten till våra respektive Programvaror och Tjänster och alla andra rättigheter till Programvaran och Tjänsterna, inklusive immateriella rättigheter. De enda rättigheter du åtnjuter beviljas uttryckligen i Avtalet. Om du förser oss med kommentarer, information, åsikter eller förslag till Programvaran eller Tjänsterna samtycker du till att tillåta att vi använder denna feedback utan begränsningar och efter eget gottfinnande, utan att behöva kompensera dig på något sätt.

 

Gratisprogramvara och Gratistjänster.. Programvaran och tjänsterna kan omfatta (A) gratisversioner av Programvaran, inklusive (i) alla funktioner som ingick i en betald prenumeration som vi inte längre debiterar för eller som vi erbjuder dig kostnadsfritt och (ii) eventuella funktioner som vi ger dig som en provversion eller för utvärdering eller som märks som ”Förhandsversion”, ”Begränsad version”, ”Beta” eller något annat som beskrivs som försök, ej testad eller ej helt fungerande (”Gratisprogramvara”) och (B) tjänster som vi tillhandahåller dig utan kostnad och som kan ha en liknande märkning som Gratisprogramvaran samt kan vara ett försök, ej testad eller ej helt fungerande (”Gratistjänster”).

 

Betalda prenumerationer. Din rätt att använda programvaran eller tjänsterna är effektiv för den tid som anges i de dokument som medföljer dina köp ("Prenumerationsperiod") och, om tillämpligt, varje efterföljande förnyelseperiod om den inte avslutas. Om de dokument som medföljer köpet inte anger hur länge du kan använda produkterna eller tjänsterna är din Prenumerationsperiod ett år från det datum då Programvaran eller Tjänsterna köptes. Förnyelse av Prenumerationsperioden innebär att du accepterar och godkänner den aktuella versionen av McAfees Licensavtal.

 

Gratisprogramvara och Gratistjänster.. Rätten att använda McAfees Produkter eller tjänster gäller så länge som Gratisprogramvaran är installerad eller vi på något annat sätt gör Gratisprogramvaran eller Gratistjänsterna tillgängliga för dig och dessa omfattas av eventuella begränsningar i Transaktionshandlingarna, beroende på vad som är tillämpligt.

 

Förändringar i Avtalet. McAfee kan behöva uppdatera eller ändra sina villkor med tiden. Om du har en betald prenumeration kommer alla nya villkor att gälla när prenumerationen förnyas. Om du inte godkänner de nya villkoren måste du avvisa ändringarna genom att stänga av automatisk förnyelse och avinstallera Programvaran samt sluta använda alla Programvaror eller Tjänster vid slutet av Prenumerationsperioden.

 

För Gratisprogramvara och Gratistjänster godkänner du ändring(ar) i detta Avtal genom att fortsätta att använda Gratisprogramvaran eller Gratistjänsten. Om du avvisar det uppdaterade Avtalet, sägs din licens att använda Gratisprogramvaran eller Gratistjänsterna upp och du måste sluta att använda Gratistjänsterna eller Gratisprogramvaran och avinstallera Gratisprogramvaran.

 

Uppsägning. Vi kan säga upp Avtalet om du bryter mot villkoren i Avtalet. Du kan avsluta rätten att använda programvaran innan den löper ut genom att permanent radera Programvaran och Tjänsterna från dina enheter och avbryta ditt konto hos oss. Vår Återbetalningspolicy innehåller information som hjälper dig att avgöra om du kan få återbetalning innan du raderar Programvaran och Tjänsterna. Om avtalet löper ut eller sägs upp (i) mister du nyttjanderätten och åtkomsten till Programvaran och/eller Tjänsterna, inklusive eventuellt lagringsutrymme online och säkerhetskopieringstjänster, (ii) måste du permanent radera Programvaran och Tjänsterna från dina enheter och (iii) vi kan också komma att säga upp eller stänga ditt konto. Vid uppsägningens- eller löptidens utgångsdatum följer vi vår standardpolicy för radering av information, text, filer, länkar, bilder eller annat material som du försett oss med (”Innehåll”) för lagring online eller säkerhetskopiering. Du ansvarar själv för att lagra eller säkerhetskopiera Innehållet på annan plats innan Avtalet löper ut eller sägs upp.

 

Sekretess. Information om hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter via vår webbplats, produkter, tjänster och webbaserade mobilapplikationer finns i vår Sekretesspolicy.

 

BETALNINGS- OCH SUPPORTVILLKOR

 

BETALNINGSGODKÄNNANDE.

 

DU SAMTYCKER TILL ATT VI ELLER VÅR AUKTORISERADE PARTNER DEBITERAR DITT BETALKORT ELLER ANNAN BETALNINGSMETOD SOM DU TILLHANDAHÅLLER FÖR ALLA BELOPP DU ÄR SKYLDIG OSS FÖR DITT KÖP, INKLUSIVE EVENTUELLA PRENUMERATIONSFÖRNYELSER. DU SAMTYCKER TILL ATT OMGÅENDE INFORMERA OSS OM EVENTUELLA ÄNDRINGAR I DITT KORTS KONTONUMMER ELLER UTGÅNGSDATUM ELLER ANDRA BETALNINGSUPPGIFTER. NÄR DET GÄLLER KREDIT- OCH DEBETKORT SAMTYCKER DU TILL ATT VI FÅR UPPDATERA SÅDANA UPPGIFTER MED UPPGIFTER SOM VI FÅR DIREKT ELLER INDIREKT AV DIN KORTUTFÄRDARE OCH DET RELEVANTA KORTNÄTVERKET SAMT ATT VI FÅR ANVÄNDA DE UPPDATERADE BETALNINGSUPPGIFTERNA FÖR ATT DEBITERA BELOPP SOM DU ÄR SKYLDIG OSS. VI FÖRBEHÅLLER OSS OCKSÅ RÄTTEN ATT FÖRSÖKA TA BETALT PÅ NYTT VID MISSLYCKADE BETALNINGAR FÖR ATT SLUTFÖRA TRANSAKTIONER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ATT FÖRSÖKA TA BETALT PÅ NYTT VID MISSLYCKADE KORTBETALNINGAR MED UTÖKADE UTGÅNGSDATUM. HÄRIGENOM UTTRYCKER DU DITT SAMTYCKE TILL ATT VI DEBITERAR DITT KORT ELLER ANNAN BETALNINGSMETOD.

 

Automatisk förnyelse.

 

Du samtycker till att din betalade prenumeration förnyas automatiskt. Du ger oss eller vår auktoriserade partner tillstånd att debitera ditt registrerade kort eller annan registrerad betalningsmetod inom 30 dagar efter att prenumerationen har löpt ut, till det pris som gäller när prenumerationen förnyas. Prenumerationspriset för din automatiska förnyelse kan ändras. Din prenumerationsförnyelse är kontinuerlig och fortsätter tills du säger upp den. Om du vill ha ytterligare information eller säga upp din prenumeration eller ändra dina inställningar för automatisk förnyelse loggar du in på Mitt konto eller kontaktar Kundtjänsten. Innan din prenumerationsperiod löper ut skickar vi dig ett meddelande till e-postadressen i din kontoprofil och underrättar dig om den förestående förnyelsen. Observera att din automatiska förnyelse kan misslyckas om du använde en annan betalningsmetod än ett betalkort för att köpa din prenumeration. Om din Programvara och dina Tjänster har bytt namn, uppgraderats eller ersatts med ett nytt erbjudande med rimligen likvärdiga funktioner vid förnyelsedatumet kan vi efter eget gottfinnande automatiskt förnya prenumerationen med ersättningsprodukten. Du betalar dock aldrig mer än det rabatterade prenumerationspriset för ersättningsprodukten.

 

NÄR DU HAR KÖPT EN PRENUMERATION KAN DU KAN NÄR SOM HELST ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR AUTOMATISK FÖRNYELSE GENOM ATT GÅ TILL DITT ONLINEKONTO ELLER KONTAKTA KUNDTJÄNST. OM DU INTE VILL ATT PRENUMERATIONEN SKA FÖRNYAS AUTOMATISKT MÅSTE DU STÄNGA AV DEN AUTOMATISKA FÖRNYELSEN MER ÄN 30 DAGAR INNAN PRENUMERATIONSPERIODEN GÅR UT. OM DU INTE STÄNGER AV DEN AUTOMATISKA FÖRNYELSEN FORTSÄTTER DIN PRENUMERATION UNDER FÖRNYELSEPERIODEN ENLIGT AVTALET SOM GÄLLER VID TILLFÄLLET FÖR VARJE FÖRNYELSE OM DU INTE SÄGER UPP DEN (ELLER DEN SÄGS UPP AV OSS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL).

 

OM DU STÄNGER AV AUTOMATISK FÖRNYELSE UPPHÖR EVENTUELLA PREMIUMFUNKTIONER OCH/ELLER -TJÄNSTER SOM VI ENDAST ERBJUDER PRENUMERERANDE KUNDER SOM HAR REGISTRERAT SIG FÖR AUTOMATISK FÖRNYELSE OCH HAR BETALAT FÖR SIN PRENUMERATION.

 

Avbeställning. Med undantag för de fall som beskrivs i vår Återbetalningspolicy kommer du inte att få någon retroaktiv återbetalning eller proportionell beräkning av betalade avgifter baserat på avbeställningsdatumet om du avbeställer din prenumeration eller säger upp detta Avtal. Avbeställning av prenumerationen eller uppsägning av Avtalet stoppar framtida återkommande avgifter och du kommer att ha tillgång till den Programvara och de Tjänster du prenumererar på fram till slutet av den aktuella Prenumerationsperioden.

 

Återbetalning. Du hittar mer information om återbetalning för Programvara och Tjänster som du har köpt från McAfee i vår Återbetalningspolicy.

 

Datakostnader. Du ansvarar för alla data- och mobiloperatörskostnader som uppstår som en följd av din användning av Programvaran eller Tjänsterna, inklusive eventuella avgifter och böter för överskridandet av mobilprenumerationens begränsningar för samtalsminuter, datamängder och sms (både internationellt och inrikes).

 

Support och uppdateringar. Om din Programvara och dina Tjänster berättigar till teknisk support och du har en aktuell prenumeration får du teknisk support i enlighet med gällande standarderbjudanden för support. Inte alla Programvaror och Tjänster berättigar till teknisk support. Information om teknisk support och fler alternativ finns i dina transaktionshandlingar eller i tjänstevillkoren. Våra standarderbjudanden för support, policyer och förfaranden kan ändras då och då och kan variera beroende på land. Alla skyldigheter som vi eventuellt har för att stödja den tidigare versionen av Programvaran och Tjänsterna upphör när en uppgradering (modifiering eller ny version) eller annan uppdatering av Programvaran och Tjänsterna (”Uppdatering”) blir tillgänglig. Som ett led i vår strävan efter god kundservice och för att säkerställa att Programvaran använder alla de nya funktionerna ger detta Avtal oss tillåtelse att installera Uppdateringar och,  på din begäran eller med ditt samtycke, ny Programvara automatiskt på dina enheter när den blir tillgänglig, i den mån att det är möjligt för oss att göra sådana installationer i bakgrunden. Vi kan även automatiskt förinstallera Programvaran, men aktiverar inte sådan Programvara utan din tillåtelse. Alla Uppdateringar och all teknisk support för Gratisprogramvara tillhandahålls på frivillig basis och kan när som helst upphöra.

 

Produkt- och Tjänstelivscykel. McAfee kan efter eget gottfinnande avbryta viss Programvara eller Tjänster eller särskilda funktioner i Programvaran eller Tjänsterna. ”Försäljningens slut” avser det datum då vi inte längre gör en viss Programvara eller Tjänst tillgänglig för köp, förnyelse eller hämtning. Om en förlängd prenumerationsperiod upphör efter Försäljningens slut kan du inte förnya prenumerationen. Med ”Sista supportdatum” avses det datum då vi inte längre tillhandahåller automatiska korrigeringar, Uppdateringar eller teknisk support för viss Programvara eller vissa Tjänster.

 

VILLKOR SOM ÄR SPECIFIKA FÖR VISSA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

 

Tjänster. Utöver det här Avtalet och tillämpliga Transaktionshandlingar omfattas och regleras vissa Tjänster som du köper av oss av ytterligare tjänstevillkor, som finns på vår webbplats. Säkerhetstjänster måste uppdateras för att hantera nya hot, förbättra prestandan eller effektiviteten samt för andra affärsbehov. Du är införstådd med och samtycker till att vi kan ändra funktionerna och funktionaliteten hos Tjänsterna under Prenumerationsperioden. Sådana ändringar kommer inte väsentligen att minska Tjänsternas funktionalitet. Vissa enheter kan eventuellt inte ta emot Tjänsterna. För att ta emot Tjänsterna krävs en snabb internetuppkoppling och din enhet måste uppfylla tillämpliga Systemkrav.

 

Safe Family- och fleranvändarprodukter. Om du är vuxen, förälder eller målsman får du endast använda Programvaran eller Tjänsterna för att spåra och övervaka dina egna barn, barn som du är förmyndare för eller andra barn som du har lagenlig tillåtelse att spåra och övervaka. Du ansvarar för att inhämta behörighet från eventuell tredje part till vilken du utökar åtkomst till fleranvändarprogramvara eller -tjänster som spårar och övervakar.

 

Gratisprogramvara. Om Programvaran och Tjänsterna som du hämtat eller på annat sätt tagit emot är Gratisprogramvara ska detta avsnitt i Avtalet även tillämpas på dessa versioner. I den händelse att något villkor i detta avsnitt strider mot andra villkor i detta Avtal äger detta avsnitt företräde över andra villkor med avseende på Gratisprogramvara, men endast i den utsträckning som erfordras för att undanröja motstridigheterna. All Gratisprogramvara tillhandahålls i ”befintligt skick", utan någon som helst (uttrycklig eller underförstådd) garanti, skadeståndsansvar, underhåll eller support, med undantag för de fall där konsumentlagstiftning förbjuder friskrivningar. Du är införstådd med att Gratisprogramvara kan innehålla buggar, fel och andra problem som kan orsaka systemfel, andra fel eller dataförluster. Du bekräftar att vi inte har lovat eller garanterat dig att Gratisprogramvara kommer att utges eller göras tillgänglig till någon i framtiden, att vi inte har någon uttryckt eller underförstådd skyldighet inför dig att utge eller lansera Gratisprogramvara och att vi inte äger någon skyldighet att lansera en produkt som liknar eller är kompatibel med Kostnadsfri programvara eller några som helst uppdateringar till Kostnadsfri programvara. Sammanfattningsvis är du införstådd med att all användning av Gratisprogramvara sker på egen risk.

 

Prenumeration ”För din (Enhets) livslängd”. McAfees prenumeration för hela livslängden för din enhet kan användas på en Windows-dator eller mobil Android-enhet (”Din Enhet”) om den ingick när du köpte Din Enhet, eller på högst tre enheter om du har köpt McAfees prenumeration för hela livslängden för din enhet separat. När den väl har installerats på Din Enhet kommer McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” att förbli aktiv under återstoden av Din Enhets användbara livslängd enligt branschstandard, och du har rätt till telefon- och webbaserad teknisk support på engelska under normala arbetstider under ett år samt webbaserad teknisk support på engelska för Din Enhets användbara livslängd enligt branschstandard (den användbara livslängden för en PC är som branschstandard 5–7 år, och 3 år för en surfplatta eller smartphone), förutsatt att det operativsystem som för tillfället är installerat på Din Enhet inte är mer än två versioner äldre än den senaste versionen (t.ex. ”Windows 10.x” eller ”Android 4.x”). McAfee-prenumerationen ”För din (Enhets) livslängd” kan inte överlåtas eller överföras till en annan person, PC eller enhet under några som helst omständigheter. Om du säljer eller på annat sätt överlåter Din Enhet till en annan person innan Din Enhets användbara livslängd har löpt ut blir din McAfee-prenumeration ”För din (Enhets) livslängd” ogiltig och sägs upp, och den efterföljande ägaren till Din Enhet har inte rätt att installera, använda eller inneha McAfee-prenumerationen ”För din (Enhets) livslängd”. Alla försök att överlåta, flytta eller ominstallera McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” på en annan PC eller enhet, eller att installera prenumerationen på fler än den ursprungliga PC:n eller enheten, eller de ursprungliga tre PC:arna eller enheterna, leder till att din rätt att installera, använda eller inneha McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” sägs upp. För att förbli uppdaterad och få support måste du periodvis uppdatera din McAfee-programvara ”För Din (Enhets) livslängd” och uppgradera till den senaste versionen på samma McAfee-produktnivå. Om du vid något tillfälle beslutar dig för att uppgradera till en annan produkt än McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” kommer den produktuppgraderingen att (1) kräva betalning av den tillämpliga avgiften för produkten, (2) INTE vara en licens ”för Din (Enhets) livslängd” och (3) din prenumeration på och licens för McAfee-prenumerationen ”För Din (Enhets) livslängd” kommer automatiskt att sägas upp utan meddelande eller återbetalning av pengar som redan har betalats.

 

Tjänster för undanröjande av virus, TechMaster-tjänster eller Virus Protection Pledge. Om din prenumeration omfattar en tjänst för undanröjande av virus, en TechMaster-tjänst eller är berättigad till vår Virus Protection Pledge eller en liknande tjänst där vi eller någon av våra partner får tillgång till din enhet för att försöka undanröja skadlig programvara eller utföra andra angivna tjänster kan ytterligare villkor gälla i enlighet med vad som kan stå i dina Transaktionshandlingar  och i tjänstevillkoren som finns på vår webbplats. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att utföra Tjänsterna för undanröjande av skadlig programvara. Du förstår och samtycker till att inte all skadlig programvara kan undanröjas med hjälp av Tjänsterna och vi garanterar inte att vi kan undanröja all skadlig programvara från din(a) enhet(er). I den utsträckning som detta är tillåtet enligt lagstiftning ansvarar vi inte för förlust eller återställande av data, programvara eller förlust av användning av system eller nätverk som uppstår på grund av Tjänsterna eller någon handling eller försummelse, inklusive försumlighet, av oss eller våra representanter. Om vi arbetar tillsammans med dig gällande lösenord eller andra åtkomstkontrollproblem rekommenderar vi starkt att du återställer sådana lösenord direkt efter att Tjänsterna har slutförts. Du samtycker till att du är en lagenlig licensinnehavare av Programvaran på din enhet och att din internetanvändning sker helt på din egen risk. Genom att välja att ta emot Tjänsterna bekräftar du att du (i) har fullständig åtkomst till din maskinvara och programvara som du köper Tjänsten för och (ii) har säkerhetskopierat eventuell programvara eller alla data på maskinvaran som kan påverkas av Tjänsterna på separata media. Virus Protection Pledge kräver aktiv registrering för vår tjänst för automatisk förnyelse och omfattas av ytterligare villkor och begränsningar som finns på vår webbplats.

 

Lösenordshantering. Du ansvarar för att ditt lösenord förvaras på ett säkert sätt och alla aspekter kring att hålla ditt konto säkert. Utan ditt lösenord och din krypteringsnyckel till kontot går det inte att komma åt dina data, så förvara dem på ett säkert ställe. Du är ensam ansvarig för all aktivitet som äger rum under ditt användarnamn, även om någon annan skulle använda ditt konto. Om någon obehörig använder eller går in på ditt konto måste du underrätta oss omedelbart. Vi ansvarar inte för eventuella förluster till följd av obehörigas användning eller intrång på ditt konto, däremot kan du komma att hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer hos oss eller andra på grund av denna användning. VI HAR INTE TILLGÅNG TILL NÅGRA HUVUDLÖSENORD OCH KAN INTE ÅTERSTÄLLA DINA KRYPTERADE DATA OM DU GLÖMMER BORT HUVUDLÖSENORDET TILL NÅGON LÖSENORDSHANTERINGSFUNKTION ELLER PROGRAMVARA. Vi erbjuder både gratisversioner och premiumversioner av vår Programvara för lösenordshantering. Gratisversionerna har en begränsning för hur många unika konton (t.ex. inloggning på webbplats eller i program) som får lagras. Premiumversionen av Programvaran kan hämtas utan kostnad i samband med ett kampanjerbjudande, men du kommer inte längre att kunna lägga till fler unika konton (utöver högsta tillåtna antalet konton i gratisversionen) när kampanjperioden är slut. Om du hämtar valfri Programvara för lösenordshantering från McAfee är hämtningen föremål för en prenumerationsavgift som publiceras i samband med hämtningen och omfattas även av övriga villkor i Avtalet.

 

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor är en Programvara (med motsvarande webbplats) som ger användarna information som vägleder dem i fråga om vissa risker som kan uppstå i samband med en webbplats. Programvaran WebAdvisor visar färgkodade symboler bredvid länkarna i de populäraste sökmotorerna, och de tillhörande webbplatserna ger mer information om de olika faktorer som kan påverka webbplatsklassificeringen. Klassificeringarna görs huvudsakligen med hjälp av automatiserade metoder. Det är omöjligt för WebAdvisor-programmet att identifiera och undersöka varje liten del av webbplatsens utformning eller att gissa sig till webbplatsägarens avsikter. En del webbplatser från tredje part kan innehålla material som du finner olämpligt eller anstötligt, men vi styr inte över innehållet på tredje parts webbplatser och kan heller inte ta något ansvar för dem. WEBBPLATSKLASSIFICERINGARNA ÄR INTE AVSEDDA SOM NÅGON GARANTI FÖR EN WEBBPLATS SPECIELLA TILLÄMPNINGAR ELLER TILLFÖRLITLIGHET, OCH UTGÖR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ETT GODKÄNNANDE FRÅN OSS AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL, ÄMNE, KVALITET ELLER ANVÄNDBARHET.

 

Övervakning av Tjänstesessioner. Vi och våra partner kan, men har ingen skyldighet att, övervaka och spela in Tjänstesessioner, inklusive telefonsamtal och onlinesessioner, i syfte att förbättra vår kundservice, för internutbildning och för intern marknadsundersökning. Du ger oss härmed tillåtelse att övervaka och spela in Tjänsterna samt att använda eller avslöja information som krävs eller är lämplig för att uppfylla lagar, bestämmelser eller andra begäranden från myndigheter, för att tillhandahålla Tjänsterna till dig eller andra användare samt för att utöka de typer av Tjänster vi kan komma att tillhandahålla i framtiden.

 

McAfees hemgenomsökning. I vissa av våra produkter finns funktionen McAfees hemgenomsökning. Den läser av alla enheter som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk för att hitta enheter som kan ha bristfällig säkerhet, och varna dig. Avläsningarna sker med jämna mellanrum för att kunna upptäcka nya enheter som kan utgöra en säkerhetsrisk. Du måste bekräfta att du vill använda funktionen för att den ska aktiveras. Om du väljer att aktivera funktionen kan du när som helst avaktivera den genom att följa de anvisningar du fick via produkten när du aktiverade funktionen. Genom att välja att använda funktionen bekräftar du för oss att du är ansluten till ditt trådlösa hemnätverk och att du har tillsånd att godkänna att McAfee läser av alla enheter som ansluter till ditt trådlösa hemnätverk i syfte att hitta enheter med dålig säkerhet och att ägare till alla enheter som ansluts till nätverket är införstådda med att McAfees hemgenomsökning samlar in data från alla anslutna enheter för att identifiera enheter med dålig säkerhet och att du inte kommer att ge ut lösenordet till ditt trådlösa hemnätverk till personer som inte vill att McAfees hemgenomsökning ska läsa av deras enheter.

 

VILLKOR SOM ÄR SPECIFIKA FÖR IDENTITY PROTECTION-TJÄNSTER.

 

Dessa villkor gäller endast om du har registrerat dig för, har rätt till eller använder identitetsskyddstjänster från oss eller en av våra betrodda samarbetspartner (dessa Tjänster kallas ibland för ”Identity Protection-tjänster”).  Din rätt enligt dessa Tjänster kan specificeras i de dokument som medföljer köpet eller registreringen och de ytterligare produktvillkor som gäller och är tillgängliga på vår webbplats.

 

Vissa av funktionerna för Identity Protection-tjänsterna är endast tillgängliga för boende i USA som innehar ett giltigt socialförsäkringsnummer (social security number). En fullständig lista över kvalificeringskrav finns här. När du registrerar dig för Tjänsterna ber vi dig om följande typer av uppgifter: (i) kontaktuppgifter (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress), (ii) identitetsrelaterade uppgifter (såsom födelsedatum, körkortsnummer och socialförsäkringsnummer) och (iii) uppgifter som behövs för att bekräfta din identitet och ekonomisk information (såsom kreditkortsnummer). De här uppgifterna krävs för att bekräfta din identitet, debitera överenskomna avgifter för våra Tjänster och fullfölja vår skyldighet att tillhandahålla dig våra Tjänster, inklusive övervakning av din identitet och kommunikation med tredje parter i den mån som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna, såsom till exempel företag som arbetar med identitetskontroller, externa tjänsteleverantörer, externa dataleverantörer, kreditupplysningsföretag, betalningsverifieringsföretag, brottsbekämpande organ eller andra enheter. McAfees Sekretesspolicy redogör för hur vi (eller andra som agerar för vår räkning) samlar in, använder och delar uppgifter om dig i samband med din användning av Identity Protection-tjänsterna och du ansvarar för att granska vår Sekretesspolicy innan du samtycker till detta Licensavtal eller använder våra Tjänster.

 

 Du förstår att du genom att godkänna Avtalet och använda våra Identity Protection-tjänster ger oss och våra medarbetare, agenter, dotterbolag, samarbetspartner, underleverantörer, externa tjänsteleverantörer och dataleverantörer och alla andra kreditupplysningsföretag enligt amerikanska Fair Credit Reporting Act (FCRA), med ändringar, inklusive Experian, TransUnion, Equifax och samarbetspartner, skriftliga instruktioner (enligt beskrivningen i dessa villkor), samtycke och behörighet att få tillgång till och använda kreditupplysningar, inklusive kreditrapporter, om dig (eller om eventuella barn som du har registrerat, om tillämpligt) från alla nationella kreditupplysningsföretag och att utbyta information om dig med externa dataleverantörer och alla sådana kreditupplysningsföretag för att kontrollera och övervaka din identitet och tillhandahålla dig Identity Protection-tjänster.

 

Fair Credit Reporting Act i USA. Fair Credit Reporting Act (”FCRA”) gör det möjligt för dig att erhålla alla uppgifter ett kreditupplysningsföretag har samlat in om dig vid tidpunkten för förfrågan. Fullständigt utlämnande av alla uppgifter i din akt hos ett kreditupplysningsföretag måste erhållas direkt från detta kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningarna som tillhandahålls av eller begärs från McAfee Identity Protection är inte avsedda att likställas med utlämnande av uppgifter av ett kreditupplysningsföretag enligt FCRA eller liknande lagar.

 

Under FCRA har du rätt att erhålla ett kostnadsfritt årligt utdrag av din kreditrapport från varje nationellt kreditupplysningsföretag. Du kan begära din kostnadsfria årliga rapport under FCRA påwww.annualcreditreport.com.

 

Du har även rätt att erhålla en kostnadsfri kopia av din kreditrapport från ett kreditupplysningsföretag om:

 

Du har nekats eller på annat sätt fått kännedom om en negativ åtgärd med avseende på konsument-, försäkrings- eller anställningsrelaterad eller myndighetsreglerad licens eller annan myndighetsreglerad förmån under de senaste 60 dagarna utifrån uppgifter i en kreditupplysning från ett sådant företag.

 

Du har nekats att hyra ett hus eller en lägenhet eller har ombetts betala en högre deposition än vanligt under de senaste 60 dagarna utifrån uppgifter i en kreditupplysning från ett sådant företag.

 

Du skriftligen intygar att du är arbetslös och avser att söka arbete under 60-dagarsperioden som börjar det datum då du intygade detta.

 

Du intygar skriftligen att du tar emot socialbidrag.

 

Du intygar skriftligen att du har anledning att tro att dina uppgifter hos ett sådant kreditupplysningsföretag innehåller felaktigheter på grund av bedrägeri.

 

Om du är bosatt i Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey eller Vermont har du dessutom rätt att erhålla en kostnadsfri kopia av din kreditupplysning en gång om året och om du är bosatt i Georgia har du rätt att erhålla en kostnadsfri kopia av din kreditupplysning två gånger om året. Kreditupplysningsföretag måste enligt lag ge dig som är bosatt i Illinois en kopia av din kreditupplysning på begäran. Detta ska ske kostnadsfritt eller till en låg avgift. I övriga fall får kreditupplysningsföretag ta ut en rimlig avgift för att tillhandahålla dig en kopia av din kreditupplysning.

 

Fair Consumer Reporting Act fastslår att du kan bestrida felaktiga eller ofullständiga uppgifter i din kreditupplysning. DU BEHÖVER INTE KÖPA DIN KREDITUPPLYSNING FRÅN NÅGOT AV KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAGEN FÖR ATT KUNNA BESTRIDA FELAKTIGA ELLER OFULLSTÄNDIGA UPPGIFTER I DIN KREDITUPPLYSNING ELLER FÅ EN KOPIA AV DIN KREDITUPPLYSNING FRÅN EQUIFAX, EXPERIAN ELLER TRANSUNION, DE TRE NATIONELLA KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAGEN I USA ELLER FRÅN ANDRA KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAG.

 

Det kan hända att Equifax, Experian och/eller TransUnion har policyer för att tillhandahålla en kostnadsfri kopia av kreditupplysningen under andra förhållanden än de som beskrivs ovan. Om du vill kontakta Equifax, Experian eller TransUnion för att erhålla en kopia av din kreditupplysning direkt från företaget eller om du vill bestrida uppgifter i en kreditupplysning från Equifax, Experian eller TransUnion, kontaktar du företagen enligt följande:

 

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

 

Equifax: 1-800-685-1111

 

Transunion: 1-800-916-8800

 

Klicka här för en fullständig sammanfattning av dina rättigheter under FCRA.

 

Ytterligare ansvarsfriskrivningar för garantier och ansvarsbegränsningar. Nedan finns ytterligare garantier och ansvarsbegränsningar gällande våra Identity Protection-tjänster:

 

INGA RÅD ELLER UPPGIFTER, VARE SIG DE ÄR MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM DU HAR FÅTT FRÅN OSS ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER SKA UTGÖRA EN GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN HAR ANGETTS I AVTALET. IDENTITY PROTECTION-TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DE ÄR TILLGÄNGLIGA. MCAFEE, LLC OCH DESS EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VAD GÄLLER TJÄNSTERNA OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DETTA. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE GER MCAFEE, LLC OCH DESS EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH EXTERNA DATALEVERANTÖRER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM IDENTITY PROTECTION-TJÄNSTERNAS RIKTIGHET, LÄGLIGHET, KOMPLETTHET, AKTUALITET, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM HELT ELLER DELVIS UPPKOMMER AV ATT IDENTITY PROTECTION-TJÄNSTERNA ELLER UPPGIFTER I DESSA ANVÄNDS.

 

Vi är inte en organisation med syfte att förbättra kreditvärdigheten eller en liknande reglerad organisation under andra tillämpliga lagar och tillhandahåller inte rådgivning för förbättring av kreditvärdigheten.

 

Våra tjänster för kreditövervakning övervakar endast kreditupplysningar för den betalande kunden och övervakar, jämför eller korsrefererar inte kreditupplysningar för den betalande kundens mot andra kreditupplysningar från tillämpliga kreditupplysningsföretag.

 

Vi övervakar inte alla transaktioner hos alla företag.

 

Kreditpoäng, kreditupplysningar och kreditövervakning kan kräva en ytterligare kontrollprocess och kredittjänsterna utförs inte innan denna process är klar. En reducerad avgift debiteras för tjänsterna tills du har bekräftat din identitet.

 

Kreditpoängen enligt VantageScore är VantageScore 3.0-poäng baserade på data från Equifax, Experian respektive TransUnion. Tredje parter kan använda en annan VantageScore eller en annan typ av kreditbetyg för att bedöma din kreditvärdighet.

 

Det kan ta flera dagar innan Experians och TransUnions kreditövervakning börjar för tjänsterna McAfee® Identity Theft ProtectionPlus och Premium.

 

Du försäkrar och garanterar att du kommer att använda Identity Protection-tjänsterna (och alla upplysningar däri) för att skydda dig mot eller förhindra faktiska bedrägerier, obehöriga transaktioner, yrkanden eller annat ansvar, och inte i andra syften.

 

Vi ansvarar inte för förseningar eller uteblivna funktioner som orsakas av orsaker som vi inte skäligen kan råda över.

 

En gratisprenumeration på Identity Protection-tjänster är giltig i ett år från och med teckningsdatumet.

 

BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN

 

För alla kunder utanför Europeiska unionen.

 

Avtal om tvistlösning genom skiljeförfarande. Alla anspråk, tvister eller kontroverser av något slag, oberoende av typ av yrkande eller juridisk teori eller gottgörelse (”Yrkanden”) som riktas från dig eller oss till den andra parten gällande Avtalet, Programvaran eller Tjänster som vi tillhandahåller (eller reklammaterial för dessa) ska på endera partens initiativ lösas genom konfidentiellt, bindande skiljeförfarande. Detta avtal om skiljeförfarande inbegriper även: (i) Yrkanden gällande tillämpandet eller tolkningen av något av dessa villkor för skiljeförfarande, (ii) Yrkanden från dig samt Yrkanden som görs å dina vägnar eller har samband med dig, till exempel från en anställd, representant, agent, föregångare, efterträdare, arvtagare, förvärvare eller konkursförvaltare, (iii) Yrkanden som gäller oss direkt och/eller vårt moderbolag, filialer, efterträdare, förvärvare, anställda och agenter och (iv) Yrkanden som kunde ha anförts som en del av en grupptalan, med privat ombud eller annan representanttalan där det uttryckligen överenskoms och samtycks till att förhandlingen av sådana yrkanden måste ske individuellt (ej i grupp och ej med representant) och att skiljedomaren endast kan ge ersättning individuellt (ej i grupp och ej med representant). DU OCH VI KOMMER GEMENSAMT ÖVERENS OM ATT AVSTÅ FRÅN GRUPPTALAN, ALLMÄN TALAN MED PRIVAT OMBUD ELLER ANNAN REPRESENTANTTALAN I FORM AV ETT SKILJEFÖRFARANDE. SÅDANA YRKANDEN FÅR HELLER INTE FRAMSTÄLLAS I DOMSTOL. GENOM ATT GODKÄNNA DETTA AVTAL OM TVISTLÖSNING GENOM SKILJEFÖRFARANDE AVSTÅR DU OCH VI FRÅN RÄTTEN ATT INLEDA ELLER DELTA I GRUPPTALAN, REPRESENTANTTALAN, ALLMÄN TALAN MED PRIVAT OMBUD ELLER GRUPPSKILJEFÖRFARANDE AVSEENDE NÅGOT OMRÅDE SOM OMFATTAS AV DENNA SKILJEKLAUSUL.

 

Meddelande om tvist. Den part som söker skiljedom måste först underrätta den andra parten skriftligen minst 60 dagar innan skiljeförfarandet inleds. Meddelande ska skickas till McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, USA, Attention: Legal Department. Meddelandet måste innehålla ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter samt bakgrund till tvisten och yrkande. Under en period av 60 dagar från poststämplat datum på Meddelande om tvist görs rimliga försök att lösa tvisten genom informella förhandlingar mellan dig och oss. Efter 60 dagar är du eller vi fria att inleda ett skiljeförfarande. Utan hinder av dessa skyldigheter måste alla krav på skiljedomsförfarande göras av dig eller oss inom de begränsningar som gäller för de krav som skiljedomsförfarandet avser.  Dessa aviseringsförpliktelser ändrar inte de begränsningar som gäller för eventuella krav på anspråk.

 

Administration av skiljeförfarandet. Om en tvist inte kan lösas genom informella förhandlingar kommer alla yrkanden, tvister eller kontroverser uteslutande, på begäran av endera part, att lösas genom bindande skiljeförfarande i enlighet med Federal Arbitration Act (”FAA”). Delstatlig lag kan ej tillämpas på detta förfarande. Med avseende på domstolsalternativet nedan AVSÄGER DU OCH VI OSS RÄTTEN ATT DRIVA MÅL I DOMSTOL (ELLER DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER LIKNANDE) INFÖR EN DOMARE ELLER JURY. Alla tvister kommer istället lösas konfidentiellt på individuell basis inför en neutral skiljedomare. Skiljedomaren ska antingen vara en jurist med minst tio års erfarenhet eller en före detta domare som väljs ut i enlighet med riktlinjerna i AAA. Skiljedomaren är bunden av villkoren i Avtalet och skiljeförfarandet kommer dessutom att drivas i enlighet med Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules som fastställts av AAA och modifierats genom det här Avtalet (”Skiljedomsregler”). Om du vill veta mer kan du besöka adr.org eller ringa 1-800-778-7879. För alla yrkanden och motyrkanden som överstiger 25 000 USD kommer skiljedomaren att utfärda ett skriftligt beslut med ett resonemang som förklarar de viktigaste rön och slutsatser som en eventuell skiljedom är baserad på. Alla förhandlingar gällande skiljeförfarandet kommer att hållas på engelska och det amerikanska regelverket FAA ska styra tolkningen, tillämpningen och förhandlingarna i enlighet med klausulen om bindande skiljeförfarande i det här Avtalet. Skiljedomen kommer att vara konfidentiell och får endast röjas i de fall det erfordras för att fastslå domen eller om lagen kräver så. Du och vi samtycker vidare till att en dom kan meddelas gällande skiljedomen av alla behöriga domstolar. Skiljedomen fastställer endast parternas rättigheter och skyldigheter i det specifika fall skiljeförfarandet behandlar och kommer att inte ha någon betydelse för eventuella andra tvister.

 

Kostnader. Parten som tar initiativet till skiljeförfarandet betalar registreringsavgiften. Om du tagit initiativet till skiljeförfarandet och om skiljedomare dömer till din fördel, kommer vi att ersätta dig med ett belopp som motsvarar registreringsavgiften. Om det blir en förhandling betalar vi avgifterna och kostnaderna för den första dagen. Alla övriga avgifter och kostnader fördelas i enlighet med gällande skiljedomsregler. Vi kan dock godta att betala ut ett förskott eller betala registreringsavgiften eller andra avgifter åt dig om skiljedomaren gör bedömningen att du inte kan betala, eller om du ber oss om detta och vi anser att det finns goda skäl för att tillmötesgå din begäran. Parterna bär själva sina kostnader för advokater, sakkunnigvittnen och andra vittnen samt andra utgifter, oavsett vilken part som vinner. Dock kan den ena parten begära att den andra parten kompenserar dem för någon del eller samtliga kostnader om skiljedomaren med stöd av tillämplig lag finner detta lämpligt.

 

Domstolsalternativ.  Om du är en enskild konsument kan du välja att stämma oss i din lokala domstol eller i Santa Clara County, Kalifornien, om du uppfyller domstolarnas krav.

 

Rätten att vidta bevarande provisoriska åtgärder för McAfee: Inget häri anses begränsa vår rätt att vidta egna korrigerande åtgärder, uppfylla krav under pågående rättsprocess eller vidta interimistiska åtgärder, såsom att i behörig domstol ansöka om förbudsföreläggande, beslag eller utmätning. Vi kan dock välja att söka skiljeförfarande för en tvist relaterad till sådana intermistiska åtgärder.

 

Konflikt mellan villkor. Om konflikt skulle uppstå mellan detta avtal om skiljeförfarande och någon annan skiljedomsregel ska detta avtal äga företräde. Om någon del av detta avtal om skiljeförfarande bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa äger resten av skiljedomsreglerna fortsatt giltighet. Särskilda omständigheter kan dock gälla: (a) om förbudet mot gruppskiljeförfarande bedöms vara ogiltigt blir hela avtalet om skiljeförfarande ogiltigt, men (b) om förbudet mot representanttalan i form av allmän talan med privat ombud bedöms vara ogiltigt blir endast delarna i avtalet om just sådana yrkanden ogiltiga medan resten av avtalet äger fortsatt giltighet. Avtalet om skiljeförfarande fortsätter att gälla också efter att det här Avtalet har upphört att gälla. Om konflikt skulle uppstå mellan detta avtal om skiljeförfarande och någon annan skiljedomsregel äger detta avtal företräde.

 

AVSÄGELSE AV JURYRÄTTEGÅNG. OM ETT YRKANDE AV NÅGOT SKÄL AVGÖRS I DOMSTOL ISTÄLLET FÖR GENOM SKILJEFÖRFARANDE SAMTYCKER DU OCH VI TILL ATT INGEN JURYRÄTTEGÅNG KOMMER ATT GENOMFÖRAS. DU OCH VI FRÅNSÄGER OSS OVILLKORLIGEN ALL RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG I NÅGON SOM HELST TVIST SOM PÅ NÅGOT VIS HAR SAMBAND MED ELLER UPPSTÅR TILL FÖLJD AV AVTALET, PRODUKTER OCH TJÄNSTER.   VID EN EVENTUELL RÄTTSTVIST KAN DENNA PARAGRAF KOMMA ATT INGES FÖR ATT VISA PÅ SKRIFTLIGT SAMTYCKE TILL RÄTTEGÅNG AV DOMSTOLEN. Denna paragraf innebär inte att Avtal om tvistlösning genom skiljeförfarande är ogiltigt.

 

För kunder i Europeiska unionen – Tvistlösning på nätet och alternativ tvistlösning. Vi måste enligt lag tillhandahålla en länk från vår webbplats till EU:s plattform för tvistlösning på nätet https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Vi måste inte använda alternativ tvistlösning om du har ett klagomål på oss. Om du har ett klagomål som vi inte kan lösa med hjälp av våra interna procedurer för klagomålshantering kommer vi att kontakta dig via post eller e-post om huruvida vi är beredda att använda alternativ tvistlösning. Du kan kontakta oss via vår webbplats.

 

ALLMÄNNA JURIDISKA VILLKOR

 

Tillämplig lagstiftning. Med undantag för vad som anges i avsnittet om Lokal lagstiftning nedan är Avtalet, all användning av Programvaran och Tjänsterna, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade lagstiftningen i delstaten New York utan hänsyn till bestämmelser om lagval. Alla villkor för skiljeförfarande är undantagna och styrs istället av FAA:s principer. Om lagarna i delstaten New York av någon anledning inte kan tillämpas omfattas – med undantag för vad som anges i avsnittet Lokal lagstiftning nedan – Avtalet, all användning av Programvaran och Tjänsterna, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) av lagstiftningen i delstaten Delaware utan hänsyn till bestämmelser om lagval. Alla villkor för skiljeförfarande är undantagna och styrs istället av FAA:s principer. Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor och den amerikanska lagen Uniform Computer Information Transactions Act gäller inte för Programvaran eller Tjänsterna.

 

Dataattacker. Du är införstådd med att vissa säkerhetsöverträdelser involverar dataattacker. Det finns till exempel virus och annan skadlig programvara som (i) raderar eller förstör dina data (ibland enskilda filer men ibland till och med en hel disk genom att skada en masterstartpost eller ett annat viktigt element), (ii) ändrar dina filer (till exempel parasitprogramvara som fästs vid en fil och ändrar filen och aktiverar sin egen körning och/eller spridning) och (iii) krypteringsfiler på din enhet (t.ex. ransomware som använder asymmetrisk kryptering). Det bästa sättet att skydda dig mot den här typen av attacker är att ofta säkerhetskopiera dina data till en annan enhet eller plats. På så sätt har du en kopia på data som den attackerande programvaran har raderat, ändrat eller förstört. Även om vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att undanröja den attackerande skadliga programvaran eller viruset är det ditt eget ansvar att säkerhetskopiera alla data och alla filer på din enhet så att de kan återställas vid attack på dina data. Utan sådan säkerhetskopiering kanske det inte är möjligt att återställa raderade, förstörda eller ändrade data. Vi ansvarar inte för förlust av eller återställande av data eller filer eller förlust av system eller nätverk som uppstår på grund av dataattacker.

 

Begränsad garanti. I 30 dagar efter inköpsdatumet (”Garantiperiod”) garanterar vi att betalversioner av Programvaran som licensieras under det här Avtalet (inklusive uppdateringar som tillhandahålls under Garantiperioden, dock inte för uppdateringar efter att Garantiperioden har löpt ut) huvudsakligen kommer att fungera i enlighet med dokumentationen som tillhandahölls med Programvaran vid inköpstillfället och att alla fysiska medier (t.ex. CD-ROM-skivor, dock ej enheter som tillverkas av andra företag) som innehåller Programvaran och som levereras till dig kommer att vara fria från brister i material och utförande. Vi garanterar inte att en viss mobil enhet eller dator kommer att vara kompatibel med eller fungera tillsammans med Programvaran eller Tjänsten, och vi garanterar eller godtar heller ingen ansvarsskyldighet för funktionaliteten hos din personliga utrustning som används för att komma åt Programvaran eller Tjänsten. Din enda gottgörelse, och vår och våra leverantörers enda ansvarsskyldighet, i händelse av brott mot den begränsade garantin är att vi, efter eget gottfinnande, återbetalar dig beloppet som du betalat för licensen, ersätter det felaktiga mediet som innehåller Programvaran, utför Tjänsten på nytt eller tillhandahåller en alternativ ersättning i enlighet med lokal konsumentlagstiftning i din jurisdiktion. Dessa ersättningar är eventuellt inte tillgängliga i vissa länder i den utsträckning att vi omfattas av begränsningar enligt tillämpliga lagar och bestämmelser för exportkontroll. Om det fysiska mediet är felaktigt ska du på egen bekostnad returnera det till inköpsstället och tillhandahålla en kopia av ditt kvitto. Eventuella utbytesmedier omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga Garantiperioden.

 

ANSVARSFRISKRIVNING. GARANTIERNA OVAN ÄR DINA ENDA GARANTIER. DE ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, PRESTANDA, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. MED UNDANTAG AV DEN BEGRÄNSADE GARANTIN I DETTA AVSNITT TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK. DU ANSVARAR FÖR ATT VÄLJA PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER SOM MOTSVARAR DINA TILLTÄNKTA MÅLSÄTTNINGAR, FÖR ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTEN OCH FÖR RESULTATEN DU FÅR. VI GARANTERAR INTE PROGRAMVARANS ELLER TJÄNSTENS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA. VI GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARANS ELLER TJÄNSTERNAS DRIFT KOMMER ATT VARA FELSÄKER, AVBROTTSFRI ELLER FELFRI, ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTEN KOMMER ATT SKYDDA MOT ALLA MÖJLIGA SÄKERHETSHOT (INKLUSIVE AVSIKTLIGT MISSBRUK AV TREDJE PART) ELLER ATT INGA BRISTER ELLER FEL I PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPSTÅ PÅ GRUND AV VIRUS, INFEKTIONER, MASKAR ELLER LIKNANDE SKADLIG KOD SOM INTE HÄRSTAMMAR FRÅN OSS ELLER HAR UTVECKLATS AV OSS, ELLER ATT PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT MOTSVARA DINA BEHOV. VI ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA DRIFTSTOPP ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN, FÖR EVENTUELLA FÖRSVUNNA ELLER STULNA DATA ELLER SYSTEM ELLER FÖR NÅGON ANNAN TYP AV SKADA SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER HÖR SAMMAN MED NÅGRA HANDLINGAR ELLER INTRÅNG.

 

Högriskaktiviteter. Programvaran och Tjänsterna är inte feltoleranta och inte utformade eller avsedda för högriskaktiviteter såsom användning i farliga miljöer som kräver felsäker prestanda, däribland användning i kraftverk, för kommunikationssystem för flygtrafik, vapensystem, livsuppehållande maskiner eller någon annan användning där ett fel i Programvaran eller Tjänsterna direkt kan leda till död, personskador eller allvarliga fysiska skador eller egendomsskador. Vi frånsäger oss uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för högriskaktiviteter.

 

Ansvarsbegränsning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR VI ELLER VÅRA LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER ANDRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV TJÄNSTER SKADESTÅNDSSKYLDIGA INFÖR DIG FÖR (I) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, (II) STÖLD AV PERSONIDENTIFIERANDE UPPGIFTER ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE PROGRAMVAROR ELLER TJÄNSTER OCH (III) SKADOR FRÅN FÖRLORADE INKOMSTER, FÖRLORAD GOODWILL, FÖRLORADE PERSONALLÖNER, DRIFTSTOPP, DATORFEL ELLER DATORKRÅNGEL, FÖRLORADE DATA ELLER FÖRSUMMELSE I NÅGON FORM ELLER FÖR NÅGON ANNAN INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅR, VÅRA SAMARBETSPARTNERS, LEVERANTÖRERS, LICENSGIVARES ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRERS TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET INFÖR DIG FÖR DIREKTA SKADOR ENLIGT AVTALET ÖVERSKRIDA PRISET SOM DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN I FRÅGA, ELLER 100 USD (ELLER MOTSVARANDE BELOPP I NATIONELL VALUTA) OM DU ANVÄNDE GRATISPROGRAMVARA. Du samtycker till den begränsade skadeståndsskyldigheten i detta avsnitt och godkänner att den avgift som tas ut för Programvaran skulle vara högre utan ditt samtycke till denna bestämmelse. Inget i det här Avtalet begränsar eventuella rättigheter som du har enligt gällande konsumentskyddslagar eller andra tillämpliga lagar som eventuellt inte kan åsidosättas genom avtal i din jurisdiktion.

 

Exportkontroller. Programvaran omfattas av exportkontroller under amerikansk Exportadministrationreglering (”EAR”) och genomförandebestämmelser. Du samtycker till att du inte direkt eller indirekt kan exportera, överföra, tillåta åtkomst eller användning av Programvaran eller Tjänsterna och dess tillhörande dokumentation, inklusive tekniska data, i något land där exporten, överföringen eller tillgången begränsas av reglering eller annan lag, utan att det krävs ett godkännande från Bureau of Industry and Security i USA. Handelsdepartementet eller liknande myndigheter som kan ha jurisdiktion över sådan export eller översändelse. Export till en viss individ, enhet eller ett visst land kan vara förbjuden enligt lag. Om det kommer till McAfees kännedom att det finns restriktioner för eller sanktioner mot användaren enligt tillämplig lag är McAfee inte skyldigt att uppfylla några av de skyldigheter som ingår i detta Avtal om sådant uppfyllande skulle innebära brott mot restriktionerna eller sanktionerna. Ytterligare information om inskränkta parter finns på följande webbplatser: Consolidated Screening List och OFAC Sanctions Programs. Ytterligare information om export och import av McAfee-produkter finns på McAfees webbplats ”Export Compliance” https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html som uppdateras då och då.

 

Program från tredje part. Visst material från tredje part som medföljer Programvaran eller Tjänsterna kan omfattas av andra villkor, vilka normalt återfinns i en ”Viktigt-fil” (ReadMe) eller ”Om-fil” (About) som medföljer Programvaran eller Tjänsterna. Sådant material från tredje part kan omfatta källkod som licensierats av tredje part under en eller fler öppna käll- eller fria programvarulicenser, inklusive GNU General Public License, vilka räknas som “Öppen programvara”. Öppen programvara licensieras enligt villkor om skiljer sig från detta Avtal, och kan i vissa fall vara i strid med villkoren i detta Avtal, och i sådana fall gälla istället för villkoren i detta Avtal. Om en licens för Programvara med öppen källkod kräver att vi distribuerar källkod som har samband med Programvaran eller Tjänsterna alternativt Programvaran eller Tjänsterna i modifierad version, kommer vi att göra källkoden tillgänglig först på begäran.

 

Ingen avsägelse. Vi avsäger oss inte några bestämmelser i detta Avtal såvida vi inte avsäger oss dem i ett undertecknat skriftligt meddelande.

 

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av Avtalet bedöms vara omöjlig att genomdriva ska denna del uteslutas medan resten av Avtalet fortsätter att äga sin fulla giltighet. SKILJEFÖRFARANDE TILLÄMPAS INTE PÅ NÅGRA YRKANDEN DÄR BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIVT SKILJEFÖRFARANDE FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

 

Fullständigt avtal. Det här Avtalet är det fullständiga avtalet mellan dig och oss och styr din användning av Programvaran och Tjänsterna som ingår. Det här Avtalet upphäver alla tidigare avtal mellan dig och oss gällande Programvaran och Tjänsterna samt alla meddelanden, utfästelser eller reklammaterial som har med Programvaran eller Tjänsterna att göra.

 

Licensenheter. Programvaran och Tjänsterna är licensierade till dig av något av dessa rättssubjekt:

 

McAfee, LLC, ett företag med begränsat ansvar registrerat i den amerikanska delstaten Delaware med kontor på adressen 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornien 95054, USA, om Programvaran hämtats i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika, eller Karibien:

 

McAfee Consumer Affairs North, LLC, ett företag med begränsat ansvar registrerat i den amerikanska delstaten Delaware med kontor på adressen 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Kalifornien 95054, USA, om Programvaran hämtats i Kanada:

 

Om Programvaran hämtats i Europa, Mellanöstern, Afrika, Stillahavsområdet eller Australien: McAfee Ireland Limited, med kontor på adressen Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Irland.

 

Programvaran är licensierad av McAfee, LLC. om programvaran hämtas i Japan. Alla tjänster erbjuds av McAfee Co., Ltd. med kontor i Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, om programvaran hämtas i Japan.

 

Lokal lagstiftning. Underavsnitten nedan innehåller information om vilken lokal lagstiftning som tillämpas för Avtalet och som kan komma att äga företräde över standardvillkoren.

 

Australien. För konsumenter i Australien:

 

Dina rättigheter enligt den begränsade garantin tillkommer utöver andra rättigheter och ersättningar som du eventuellt har rätt till enligt lagstiftningen för de varor eller tjänster som garantin gäller. Våra produkter levereras med garantier som inte kan åsidosättas på grund av avsnitt 2 i 2010 års Competition and Consumer Act (Cth) (“Australian Consumer Law”). Du har rätt till ersättning eller återbetalning för ett betydande fel och kompensation för alla andra typer av rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har även rätt att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte håller acceptabel kvalitet och felet inte kan anses som ett betydande fel. Denna garanti utfärdas av McAfee Ireland Limited med kontor på adressen Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, men du kan ringa 1800 998 887 om du har frågor om vår garanti för kunder i Australien. Alla anspråk du gör enligt denna garanti ska skickas till följande adress på din bekostnad:

 

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia

 

Om du är en kund bosatt i Australien ska du returnera det felaktiga mediet (om ett sådant medföljde) till oss på egen bekostnad tillsammans med en kopia av ditt kvitto inom 14 dagar efter att du upptäckt felet. Vi kommer att meddela dig att vi har tagit emot mediet inom 14 dagar efter mottagandet.

 

FRISKRIVNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER INTE I AUSTRALIEN EFTERSOM AUSTRALISK LAG INTE TILLÅTER ATT EVENTUELLA TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS. I SÅDANA FALL BEGRÄNSAS DE UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIERNA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA SOM BESKRIVS I DETTA AVSNITT GÄLLER INTE KONSUMENTER I AUSTRALIEN.

 

INGET I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR EVENTUELLA RÄTTIGHETER SOM DU HAR ENLIGT AKTUELLA KONSUMENTSKYDDSLAGAR ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA LAGAR, INKLUSIVE AUSTRALIENS KONSUMENTLAGSTIFTNING, SOM EVENTUELLT INTE KAN ÅSIDOSÄTTAS GENOM AVTAL I DIN JURISDIKTION.

 

Kanada. Om du införskaffade Programvaran eller Tjänsterna i Kanada är Avtalet, all användning av Programvaran och Tjänsterna, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade lagstiftningen i Ontario, Kanada, om inget annat föreskrivs av lokal lagstiftning.

 

Frankrike.  Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

 

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

 

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

 

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

 

Europeiska Unionen, Island, Norge eller Schweiz. Om du förvärvade Programvaran eller Tjänsterna i Europeiska Unionen, Island, Norge eller Schweiz gäller den nationella lagstiftningen i det land du befann dig i när du hämtade Programvaran.

 

Japan. Om du införskaffade Programvaran eller Tjänsterna i Japan är Avtalet, all användning av Programvaran och Tjänsterna, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade japansk lag, utan hänsyn till bestämmelser om lagval.

 

Nederländerna. För kunder i Nederländerna gäller automatisk förnyelse av en prenumeration tills vidare utan slutdatum och debiteras i enlighet med villkoren i prenumerationen. Du kan när som helst säga upp din förnyade prenumeration genom att kontakta kundtjänst minst 30 dagar före önskat slutdatum. Om dessa villkor uppfylls kommer vi att erbjuda en återbetalning i proportion till uppsägningsdatum i enlighet med lokal lagstiftning. Om du inte vill att prenumerationen ska förnyas automatiskt måste du stänga av automatisk förnyelse i dina kontoinställningar minst 30 dagar före den ursprungliga prenumerationens slutdatum.

 

 

KONTAKTINFORMATION FÖR MCAFEE

 

Kundtjänst och teknisk support: http://service.mcafee.com

 

Tvister:

 

Attn: McAfee Legal Department

 

5000 Headquarters Drive

 

Plano, Texas 75024

 

MFECONSUMER.EULA.2020.05.07.GENERAL