McAFEE RABAT VED KØB ONLINE

Danmark oktober 2018

Vilkår og betingelser

1. Promotoren er McAfee Ireland Limited, 25/28 North Wall Quay, Dublin 2, Irland.

2. Vilkår og betingelser indeholder oplysninger om, hvordan du deltager i og rejser krav i forbindelse med denne kampagne. Deltagelse i denne kampagne betragtes som godkendelse af disse vilkår og betingelser.

3. Tilbuddet er kun tilgængeligt for borgere på mindst 18 år i Danmark

4. Borgere i Danmark, som deltager i kampagnen, skal have en bankkonto i Danmark til krav, som rejses i Danmark.

5. Personer under 18 år skal have en forælders eller værges samtykke for at deltage i denne kampagne. Promotoren kan (efter eget skøn) afvise at yde rabatten til en mindreårig deltager, indtil en forælder eller værge har accepteret (i et for promoteren acceptabelt format) at sørge for, at deltageren overholder disse vilkår og betingelser.

6. Ledelsen, medarbejderne og kontraktansatte hos enten promotoren eller dennes autoriserede forhandlere er ikke berettigede til at deltage i kampagnen.

7. Produkter, der er omfattet:

McAfee LiveSafe – 2 års abonnement

Det gældende rabatbeløb er angivet i mailen med rabattilbuddet.

8. Sådan gør du krav på rabatten (krav):

a. Køb produkter, som er omfattet af kampagnen, fra den officielle McAfee-butik på www.mcafee.com i kampagneperioden;

b. Installer, registrer og aktiver dit McAfee-produkt, som er omfattet af kampagnen; og

c. Gør krav på rabatten via webstedet inden for 14 dage fra købet af det produkt, der er omfattet af kampagnen, ved at følge det link, du har modtaget i en mail, og indtaste dine købsoplysninger og gavekortskoden, som du også har modtaget i en mail.

9. Kampagnen løber fra 11-17 oktober 2018.

10. Der kan maksimalt modtages tre (3) rabatter under et enkelt konto-id.

11. Brugere er underlagt de vilkår og betingelser for udbetaling, der er angivet på indløsningswebstedet.

12. Ufuldstændige, ukorrekte eller uforståelige krav anses for ugyldige

13. Promotoren kan afvise alle ugyldige ansøgninger men forbeholder sig ret til (efter eget skøn) at kontakte (eller forsøge at kontakte) den pågældende deltager i den hensigt at løse eventuelle problemer med en ugyldig ansøgning, såfremt det er muligt at løse problemet. Hvis problemet bliver løst af den pågældende deltager til promotorens tilfredshed, efter at deltageren er blevet kontaktet, kan promotoren godkende den opdaterede ansøgning som et gyldigt krav.

14. Promotoren kan ikke holdes ansvarlig for problemer eller tekniske fejl i telefonnetværk eller -linjer, servere, udbydere, computerudstyr, software, tekniske problemer eller overbelastede faste eller mobile netværk eller kombinationer heraf eller andre tekniske fejl, der forhindrer en person i at indsende et krav online inden for den gældende periode for indsendelse af krav.

15. Rabatbeløbet betales altid via en bankoverførsel. Det er deltagerens ansvar at angive nøjagtige bankoplysninger. Alle gebyrer, som pålægges af promotoren som følge af, at der er angivet forkerte bankoplysninger, skal betales af deltageren og fratrækkes rabatten som beskrevet under punkt 14. Deltagere, der indsender et gyldigt krav, bliver via mail bedt om at levere korrekte bankoplysninger.

16. Udbetalinger af rabat via bankoverførsel sker inden for 30 hverdage, efter at kravet er modtaget og godkendt. Betalinger overføres kun til den angivne bankkonto. Der findes INGEN andre betalingsmetoder, hverken check eller kreditkort.

17. Rabatbeløbet udstedes i Dansk Krone (DKK). Rabat kan ikke overføres, tildeles eller ombyttes for andre varer eller tjenester.

18. PROMOTOREN TAGER SVINDEL MEGET ALVORLIGT OG FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ANSE ENHVER INDSENDT ANMODNING OM RABAT, SOM MISTÆNKES FOR AT VÆRE SVIGAGTIG ELLER PÅ ANDEN MÅDE ULOVLIG, SOM UGYLDIG OG INDBERETTE EN SÅDAN ANMODNING TIL POLITIET OG/ELLER ANDRE RELEVANTE MYNDIGHEDER.

19. Promotoren forbeholder sig ret til når som helst at kontrollere gyldigheden af krav (herunder at kontakte den butik, hvor produktet er købt) og deltagere, som fremsætter et krav (herunder deltagerens identitet, alder og bopæl) og at diskvalificere enhver deltager, der indsender et krav, der ikke er i overensstemmelse med nærværende vilkår og betingelser, eller som har fusket med proceduren for fremsættelse af krav. Promotoren forbeholder sig også ret til at anmode om, at deltageren returnerer rabatbeløbet, hvis det produkt, som er omfattet af kampagnen, returneres. Manglende håndhævelse af rettigheder fra promotorens side udgør ikke en frasigelse af de pågældende rettigheder. Hvis deltageren efterfølgende returnerer produktet, som er omfattet af kampagnen, til det sted, hvor det er købt, og anmoder om at få købsprisen refunderet i henhold til en politik for returnering, som onlinebutikken har præsenteret for deltageren i forbindelse med det produkt, der er omfattet af kampagnen, og deltageren har anmodet om og fået udbetalt rabatten for det returnerede produkt, som er omfattet af kampagnen, accepterer deltageren at betale den fulde rabat tilbage til promotoren uden nogen former for fradrag.

20. Hvis denne kampagne på nogen måde forstyrres eller ikke kan gennemføres som rimeligt forventet på grund af årsager, som med rimelighed er uden for promotorens kontrol, forbeholder promotoren sig ret til, efter eget skøn, i det omfang det er tilladt i henhold til loven (a) at diskvalificere en deltager; eller (b) at ændre, indstille, afslutte eller annullere kampagnen efter behov i henhold til skriftlige anvisninger fra en lovgivende myndighed.

21. Promotorens beslutning er endelig og kan ikke forhandles.

22. Promotoren er ikke ansvarlig for fejl i reklame- og/eller marketingmateriale eller mundtlig eller skriftlig kommunikation fra detailhandlere, forhandlere og distributører, som indeholder oplysninger om kampagnen, som ikke er en del af nærværende vilkår og betingelser.

23. Promotoren indsamler personlige oplysninger med henblik på at gennemføre kampagnen. Hvis deltageren undlader at markere det relevante afkrydsningsfelt på onlineformularen for krav, må promotoren i en ubegrænset periode, medmindre andet er angivet, bruge oplysningerne til salgsfremmende formål og marketing- og reklameformål, herunder sende SMS'er eller ringe til deltageren. Deltagerne skal rette alle anmodninger om at få adgang til, opdatere eller korrigere oplysninger til promotoren. Alle krav er promotorens ejendom. Deltagere kan se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://www.mcafee.com/common/privacy/english/index.htm#ht=tab2

24. Promotoren påtager sig intet ansvar for skattemæssige konsekvenser som følge af denne kampagne. Deltageren skal selv søge uafhængig økonomisk rådgivning.

25. Med undtagelse af ansvar, som i henhold til loven ikke kan frasiges, frasiger promotoren (og dennes ledere, medarbejdere og agenter) sig ethvert erstatningsansvar for tab eller skader, som deltageren eller en person, der handler på vegne af deltageren, måtte have pådraget sig i forbindelse med kampagnen, direkte eller indirekte skader, særlige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

a. tekniske problemer eller fejl i udstyr (uanset om det er under promotorens kontrol);

b. tyveri, uautoriseret adgang eller tredjeparts indgriben;

c. krav eller tilbud, der er forsinket, mistet, ændret, ødelagt eller sendt til den forkerte person (uanset om det sker, efter at de er modtaget af promotoren) af årsager, som er uden for promotorens rimelige kontrol.

d. variationer i rabatværdien i forhold til den værdi, der er angivet i nærværende vilkår og betingelser; eller

e. deltagelse i kampagnen.

26. Uden begrænsning af punkt 25 er promotorens maksimale erstatningsansvar i forbindelse med krav, fremsat af deltageren eller på vegne af deltageren, begrænset til det rabatbeløb, der er angivet i punkt 7 for hvert produkt, som er omfattet af kampagnen, og som deltageren har købt og betalt.

27. Alle omkostninger, der er forbundet med at få adgang til kampagnewebstedet, er deltagerens ansvar og afhænger af den anvendte internettjenesteudbyder.

28. Der kan ikke fremsættes krav i forbindelse med restordrer.

29. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre kampagnetilbud.

30. I tilfælde af at en bestemmelse i nærværende vilkår og betingelser vurderes at være ugyldig eller på anden måde umulig at håndhæve eller ulovlig, gælder de resterende vilkår og betingelser stadig og skal tolkes i henhold til vilkårene, som om den (de) ugyldige bestemmelse(r) var udeladt eller, om nødvendigt, ikke indeholdt heri.

31. Nærværende vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med emnet og må kun ændres i et skriftligt dokument, der er underskrevet af både deltageren og promotoren.

32. Denne aftale og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af den eller i forbindelse med den, skal afgøres i henhold til loven i England og Wales. Parterne erklærer sig indforstået med, at domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiktion vedrørende enhver tvist eller ethvert krav i forbindelse med denne aftale.