Loading...

Ochrana osobných údajov a právne informácie

Vyhlásenie o používaní osobných údajov


Dátum účinnosti: 1. marca 2024

Toto vyhlásenie obsahuje informácie o údajoch, ktoré zhromažďujeme, používame a zdieľame, a o našom záväzku využívať zhromaždené osobné údaje dôveryhodným spôsobom.

Spoločnosti McAfee, LLC, vrátane jej dcérskych spoločností (ďalej len „McAfee“, „my“, „nás“, „náš“) veľmi záleží na ochrane osobných údajov, zabezpečení a bezpečnosti online. Všetky tieto ciele sú významnou súčasťou nášho základného poslania: chrániť používateľov našich produktov a služieb (ďalej len „vy“, „váš“) pred rizikami krádeže, narušenia súkromia a neoprávneného prístupu k ich online informáciám a aktivitám. Zmyslom tohto vyhlásenia o používaní osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie“) je informovať vás o spôsobe, akým zhromažďujeme, používame a poskytujeme vaše osobné údaje prostredníctvom našej webovej lokality (ďalej len „lokalita“), produktov, služieb a webových a mobilných aplikácií (súhrnne „služby“) alebo keď s nami komunikujete.

Spoločnosť McAfee predáva produkty a služby priamo spotrebiteľom (ďalšie informácie o týchto produktoch nájdete na stránke: https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-products.html). Toto vyhlásenie o používaní osobných údajov sa vzťahuje na informácie, ktoré zhromažďujeme od vás alebo z vášho zariadenia, keď si stiahnete niektorú z našich služieb, a na informácie, ktoré zhromažďujeme, keď niektorý z našich distribučných partnerov nainštaluje naše služby do vášho zariadenia.

Prístupom k našim službám alebo ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali toto vyhlásenie a porozumeli jeho obsahu. Vaše používanie našich služieb a lokality a všetky spory o ochrane osobných údajov podliehajú tomuto vyhláseniu, všetkým platným podmienkam poskytovania služby (vrátane všetkých platných obmedzení zodpovednosti za škodu a zásad riešenia sporov) a platnej licenčnej zmluve koncového používateľa.

Ako spoločnosť McAfee rastie, menia sa aj naše obchodné aktivity. Preto môžeme toto vyhlásenie kedykoľvek aktualizovať, ako to považujeme za vhodné, aby odrážalo tieto zmeny. V prípade podstatných zmien tohto Vyhlásenia o používaní osobných údajov vás upozorníme e-mailom, oznámením v produkte alebo inak, ako to požadujú platné zákony. Je dôležité, aby ste sa sem vracali a uistili sa, že ste si prečítali najaktuálnejšiu verziu tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetkých používateľov našich služieb na celom svete. Niektorí používatelia vrátane obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru môžu mať v závislosti od miesta bydliska ďalšie práva, ktoré sú vysvetlené v tomto Vyhlásení.

Aký druh informácií zhromažďujeme?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú poskytovať naše služby. Niektoré informácie nám poskytnete priamo, niektoré zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich služieb a iné zas zhromažďujeme od tretích strán. V tomto vyhlásení sa výrazom „osobné údaje“ označujú údaje, ktoré by sa mohli použiť (samostatne alebo v kombinácii s inými údajmi), aby vás identifikovali ako jednotlivca.

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete. Informácie zhromažďujeme napríklad vtedy, keď si kupujete produkt alebo službu, vytvárate účet, vypĺňate formulár, zúčastňujete sa súťaže alebo propagačnej akcie, žiadate o služby zákazníkom alebo s nami inak komunikujete.

Medzi typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, patria:

 • kontaktné informácie (napríklad meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo);
 • platobné informácie (vrátane čísel platobných kariet a súvisiacich identifikátorov, fakturačnej adresy a informácií o bankovom účte);
 • obrázky, ktoré sa môžete rozhodnúť nahrať do služieb, napríklad profilové obrázky alebo „avatary“; a
 • prihlasovacie poverenia k účtu (ktoré pri niektorých službách môžu zahŕňať aj prihlasovacie poverenia pre sociálne siete).

Môžeme zhromažďovať aj ďalšie informácie od vás alebo o vás, napríklad informácie o tom, aké produkty ste kúpili, vaše záujmy a demografické údaje. Môžete nám poskytnúť aj ďalšie údaje. Ak napríklad použijete naše služby monitorovania identity, budete môcť poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do sociálnych médií, aby sme mohli monitorovať vaše účty v sociálnych médiách, alebo ako je bližšie uvedené v časti o konkrétnych produktoch a funkciách nižšie.

Automaticky zhromažďujeme informácie o vašich interakciách so službami, ako aj so zariadeniami, v ktorých sú služby nainštalované. V niektorých prípadoch automaticky zhromažďujeme informácie o ďalších zariadeniach pripojených k rovnakej sieti ako zariadenie, v ktorom sú služby nainštalované.

Môžeme napríklad zhromažďovať a používať nasledujúce informácie:

 • Informácie o produktoch, ktoré ste si prezerali alebo vyhľadávali, a o službách, ktoré ste používali, vrátane stráveného času a ďalších štatistických informácií.
 • Podrobnosti o počítačoch, zariadeniach, aplikáciách a sieťach vrátane adresy internetového protokolu (IP), identifikátorov súborov cookie, mobilného operátora, identifikátorov zariadení Bluetooth, identifikátora mobilného zariadenia, identifikátorov mobilnej inzercie, adresy MAC, IMEI, identifikátorov inzerentov a ďalších identifikátorov zariadení, ktoré sa automaticky priradia vášmu počítaču alebo zariadeniu pri prístupe na internet, typu a jazyka prehliadača, jazykových predvolieb, úrovne batérie, stavu zapnutia/vypnutia, informácií o geografickej polohe, typu hardvéru, operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, stránok, ktoré navštívite pred a po používaní služieb, dátumu a času vašej návštevy, času stráveného na každej stránke, informácií o prepojeniach, na ktoré kliknete, a stránkach, ktoré zobrazíte v rámci služieb, a ďalších akcií vykonaných prostredníctvom používania služieb, ako sú predvoľby. Tieto informácie môžeme zhromažďovať prostredníctvom našich služieb alebo prostredníctvom iných metód webovej analýzy.
 • Ak naše produkty používate na ochranu svojho mobilného zariadenia, zhromažďujeme geolokačné údaje zariadenia, v ktorom je produkt nainštalovaný.
 • Podrobnosti o používaní internetu, aplikácií alebo sietí (napr. adresy URL alebo názvy domén navštívených webových lokalít, informácie o aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení alebo o prenesených údajoch), informácie o výkone, denníky zlyhaní a ďalšie súhrnné alebo štatistické údaje.
 • Obsah správ SMS s cieľom identifikovať pokusy o neoprávnené získavanie údajov a iné potenciálne hrozby.

Na účely poskytovania našich služieb vrátane detekcie a vyhodnocovania malvéru a nevyžiadanej pošty môžeme kontrolovať, zhromažďovať a ukladať údaje z vašich súborov vrátane e-mailov, príloh, e-mailových adries, metaúdajov, adries URL a údajov o návštevnosti/prenosoch.

Tieto údaje zhromažďujeme prostredníctvom našich služieb a prostredníctvom technológií, ako sú súbory cookie, webové majáky alebo tzv. webové chrobáky a priehľadné súbory GIF. Ďalšie informácie o súboroch cookie a podobných technológiách, ktoré používame, a dostupných možnostiach nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie na lokalite https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal.html#cookie.

Pripomíname, že ak používate naše služby VPN, naše servery VPN nebudú prezerať ani zaznamenávať žiadne údaje, ktoré na internete odosielate alebo prijímate.

Konkrétne produkty a funkcie

Okrem uvedeného takisto zhromažďujeme ďalšie údaje, ak sa rozhodnete používať niektorý z našich nižšie uvedených produktov alebo služieb.

 • Služby monitorovania kreditu. Ak využívate naše služby monitorovania kreditu, môžeme zhromažďovať obmedzené množstvo údajov, ktoré sa týkajú kreditu: váš celkový kredit, kreditné faktory a prijaté upozornenia týkajúce sa kreditu. Tieto informácie týkajúce sa kreditu používame len na účely zlepšovania používateľských skúseností a produktov.
 • Čistenie osobných údajov. Ak sa rozhodnete používať túto funkciu, budeme pravidelne kontrolovať zoznam verejne dostupných lokalít sprostredkovateľov údajov a informovať vás, na ktorých sa nachádzajú vaše údaje, aby ste mohli podniknúť kroky a pokúsiť sa ich odstrániť. V rámci poskytovania tejto služby budeme musieť zhromažďovať adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, mená vašich príbuzných a informácie týkajúce sa vášho vzdelania a zamestnania, ak sú tieto informácie na týchto stránkach dostupné. Tieto údaje zhromažďujeme len na účely zobrazenia a odstránime ich, ak vaše predplatné vyprší a rozhodnete sa ho neobnoviť.
 • Čistenie online účtov. Ak sa rozhodnete použiť túto funkciu, my alebo náš poskytovateľ služieb konajúci v našom mene použije osobné údaje, ktoré od vás získame (vašu e-mailovú adresu a meno spojené s touto e-mailovou adresou), na prístup k údajom z vášho e-mailu s cieľom nájsť online účty spojené s vašou e-mailovou adresou a pomôcť vám ich odstrániť. Medzi údaje, ktoré zhromažďujeme, patria predmety e-mailov, e-mailové adresy odosielateľov, časové pečiatky e-mailových správ prijatých v súvislosti s online účtami, existencia e-mailových príloh a prvý riadok e-mailovej správy, ako sa zobrazuje vo vašej schránke doručenej pošty. Počas tohto procesu inak nespracúvame ani neukladáme obsah žiadnych e-mailových správ z vašej poštovej schránky ani nezhromažďujeme žiadne e-mailové správy. Údaje, ku ktorým máme prístup vo vašej e-mailovej schránke, nezverejňujeme. V niektorých prípadoch môžeme využiť niektoré úryvky z komunikácie medzi vami a rôznymi spoločnosťami, u ktorých máte online účty, v súvislosti s vašimi žiadosťami o vymazanie údajov (v redigovanej podobe a bez akýchkoľvek osobných údajov) na trénovanie nášho asistenta osobných údajov, aby sme vám mohli poskytovať ešte lepšie návrhy odpovedí do žiadostí o vymazanie.
 • Ochrana účtu – bezpečné karty. [Túto službu vám poskytuje náš dôveryhodný poskytovateľ služieb. Na overenie vašej totožnosti používa vaše meno, adresu a dátum narodenia.] Naši spracovatelia platieb zhromažďujú a ukladajú aj informácie o platobných kartách, ktoré ste si vybrali ako zdroj financovania vašich bezpečných kariet, ako aj informácie týkajúce sa bezpečných kariet, ktoré ste si vytvorili. Viac informácií o bezpečných kartách nájdete v našich podmienkach ochrany účtov a platieb, ktoré nájdete na stránke https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal.html a to v časti „Podmienky poskytovania služby“.
 • Rozšírenie McAfee WebAdvisor pre prehliadač Firefox. Ak si stiahnete naše rozšírenie WebAdvisor a nainštalujete ho do svojho prehliadača Firefox, okrem údajov uvedených v iných častiach tohto oznámenia môžeme kontrolovať, zhromažďovať a ukladať údaje o vašej aktivite pri prezeraní webu vrátane adries URL a údajov o prenesených údajoch, ako aj metaúdaje súborov stiahnutých z internetu, napríklad ich názov a veľkosť.

Ochrana zariadenia pre používateľov mobilných zariadení Samsung. Všeobecné vety uvedené v tomto vyhlásení o tom, aké údaje môžeme zhromažďovať, sa nevzťahujú na tento produkt. Ide o produkt spoločnosti Samsung s technológiu McAfee, čo znamená, že spoločnosť McAfee v tejto aplikácii vykonáva iba funkciu kontroly malvéru. Ak používate tento produkt, vygenerujeme pre vaše zariadenie jedinečné náhodné číslo. Tieto čísla identifikátorov používame na zabezpečenie presného počtu používateľov, ale nemožno ich prepojiť s údajmi o jednotlivých koncových používateľoch ani ich použiť na identifikáciu používateľov. Zhromažďujeme obmedzené množstvo údajov o vašom zariadení vrátane názvu modelu, operátora karty SIM, operačného systému a verzie produktu, aby sme mali lepšie informácie o tom, ako sa produkt používa. Zhromažďujeme aj obmedzené množstvo údajov o aplikáciách tretích strán vo vašom zariadení, aby sme mohli vykonávať funkciu kontroly malvéru a v prípade jeho zistenia ho interne nahlasovať a analyzovať.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

Informácie o vás môžeme dostávať z iných zdrojov a spájať ich s informáciami, ktoré zhromažďujeme priamo. Medzi príklady informácií, ktoré môžeme dostávať z iných zdrojov, patria: aktualizované informácie o doručení alebo platbe, ktoré sa používajú na opravu našich záznamov, informácie o kúpe alebo vyplatení, informácie o zákazníckej podpore a registrácii. V prípade našich spotrebiteľských produktov na ochranu identity môžeme zhromažďovať aj informácie o úveroch alebo identite, ktoré používame na prevenciu a odhaľovanie podvodov.

Informácie o polohe

Niektoré služby môžu požiadať o povolenie na prístup k vašej polohe. Keď toto povolenie udelíte, zhromaždíme informácie o vašej polohe pomocou systému GPS, bezdrôtovej technológie alebo technológie Bluetooth. Prístup k presným informáciám o polohe môžete ovládať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia. Tiež môžeme vyhľadať vašu adresu IP, aby sme určili vašu všeobecnú polohu.

Ako používame zhromaždené informácie?

Pre vašu ochranu. Keď nainštalujete alebo použijete niektorú z našich služieb, bude spustená na pozadí vášho zariadenia alebo prostredia, aby pomáhala predpovedať hrozby a lepšie chrániť vás, vaše zariadenia a vaše údaje. Spoločnosť McAfee môže pomocou informácií napríklad:

 • analyzovať údaje odosielané do vašich zariadení a z nich s cieľom izolovať a identifikovať hrozby, zraniteľné miesta, vírusy, pokusy o neoprávnené získavanie údajov, podozrivú činnosť, nevyžiadanú poštu a útoky, ako aj komunikovať s vami o potenciálnych hrozbách;
 • zapájať sa do spravodajských informácií o hrozbách, vykonávať výskum a prispôsobovať produkty a služby tak, aby pomáhali reagovať na nové hrozby;
 • šifrovať vaše údaje, uzamknúť zariadenie alebo zálohovať a obnoviť údaje;
 • vyhľadávať aktualizácie služieb a vytvárať zostavy výkonnosti našich služieb, aby sa zaručilo ich správne fungovanie;
 • vyhľadávať prípady zneužívania vašich údajov, keď používate naše produkty na monitorovanie identity.

Pre naše podnikanie. Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame aj na iné obchodné účely vrátane:

 • overovania vašej totožnosti a predchádzanie podvodom pomocou funkcie externého biometrického overovania, ktorá je súčasťou vášho zariadenia;
 • analýzy vášho správania na meranie, prispôsobovanie a zlepšovanie našej lokality a služieb vrátane vývoja nových produktov a služieb;
 • reklamy produktov a služieb spoločnosti McAfee, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
 • vytvárania a spravovania účtov a licencií vrátane zhromažďovania a spracovávania platieb a dokončovania transakcií;
 • poskytovania zákazníckej podpory, riešenia problémov, spravovania predplatného a reagovania na požiadavky, otázky a pripomienky;
 • komunikovania o špeciálnych udalostiach, programoch, prieskumoch, súťažiach, stávkach a iných ponukách a propagačných akciách a spravovania účasti v nich;
 • vykonávania trhového a spotrebiteľského výskumu a analýz trendov;
 • povolenia prispievať na našich blogoch, fórach a ďalších verejných komunikačných miestach;
 • vykonávania účtovníckych, kontrolných, fakturačných, odsúhlasovacích a inkasných činností;
 • predchádzania, odhaľovania, identifikovania, vyšetrovania a reagovania na potenciálne alebo skutočné nároky, zodpovednosť, zakázané správanie a trestnú činnosť;
 • dodržiavania a vynucovania zákonných práv, požiadaviek, dohôd a zásad.
 • Súbory cookie sa používajú na zaznamenávanie vašich interakcií s našou lokalitou.

Umelá inteligencia

V niektorých prípadoch používame umelú inteligenciu (ďalej len „UI“) na poskytovanie služieb našim zákazníkom, na pomoc našim vývojárom pri vytváraní nových služieb a produktov a na poskytovanie zákazníckej podpory v súvislosti s našimi službami. Funkcie UI používajú nami zhromaždené informácie na zlepšenie služieb, ktoré vám poskytujeme, alebo na zlepšenie podpory, ktorú vám poskytujeme v súvislosti s našimi službami.

Reklamy tretích strán. S reklamnými spoločnosťami tretích strán spolupracujeme na zobrazovaní alebo doručovaní reklám v čase, keď sa nachádzate na našej lokalite alebo používate niektoré služby. Títo inzerenti tretích strán môžu zhromažďovať údaje o vašej interakcii s našou lokalitou alebo službami, prípadne s inými lokalitami alebo službami s cieľom merať efektívnosť svojich reklám a prispôsobovať reklamný obsah. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť McAfee a títo reklamní partneri používajú technológie sledovania, napríklad súbory cookie, a aké máte možnosti, nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie na lokalite https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal.html#cookie. Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť vyplnením nášho formulára na vyžiadanie osobných údajov na adrese https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal/data-request.html a výberom možnosti „Chcem sa odhlásiť z predaja alebo zdieľania mojich osobných údajov spoločnosťou McAfee“.

Pokiaľ ste udelili súhlas s tým, aby mali naše služby prístup k vašej polohe, môžu vám naši partneri z oblasti mobilnej inzercie na základe vašej polohy zasielať cielené reklamy. Prístup k informáciám o vašej polohe môžete odvolať pomocou nastavení polohy vo vašom zariadení.

Iné použitie. Môžeme používať osobné údaje, v prípade ktorých máme oprávnený záujem, ako napríklad priamy marketing, individuálny prieskum alebo prieskum trhu, ochrana proti podvodom alebo akýkoľvek iný účel, ktorý vám oznámime v čase poskytnutia osobných údajov, alebo s vaším súhlasom.

S kým sa delíme o osobné údaje?

Vo všeobecnosti zverejňujeme informácie, ktoré zhromažďujeme, s cieľom poskytovať služby, komunikovať s vami, inzerovať alebo propagovať naše služby, uľahčovať zmeny alebo prevody našej firmy tak, ako to požaduje zákon, alebo s vaším súhlasom. Osobné údaje môžeme zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:

 • súčasným a budúcim spoločnostiam skupiny McAfee na účely opísané v tomto vyhlásení;
 • poskytovateľom služieb, ktorí pre nás vykonávajú služby (zoznam našich subdodávateľov pre spotrebné produkty je k dispozícii na vyžiadanie v súlade s platnými zákonmi);
 • ak budeme ich zverejnenie pokladať za potrebné a vhodné v záujme prevencie fyzickej, finančnej alebo inej ujmy, poškodenia alebo straty vrátane ochrany pred podvodom alebo úverovým rizikom;
 • štátnym, vládnym alebo súdnym orgánom na základe pokynov alebo požiadaviek týchto orgánov alebo platných zákonov, prípadne v súvislosti so zákonnou činnosťou, napríklad v reakcii na predvolanie alebo vyšetrovanie podozrenia z nezákonných činností, alebo pokiaľ sa v dobrej viere domnievame, že používatelia môžu byť zapojení do nezákonných činností, alebo od nás zmluva alebo zákon vyžaduje, aby sme zákazníkovi alebo obchodnému partnerovi umožnili dodržiavanie platných zákonov;
 • v súvislosti s akvizíciou, zlúčením, prevodom aktív alebo iným podobným obchodným prevodom, prípadne počas rokovaní o týchto prevodoch, ktoré zahŕňajú všetky alebo takmer všetky z našich aktív alebo funkcií, pokiaľ sa osobné údaje prevádzajú alebo zdieľajú ako súčasť obchodných aktív (za predpokladu, že takáto strana súhlasí s používaním alebo zverejnením takýchto osobných údajov spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením, alebo získa váš súhlas na iné použitie alebo zverejnenie);
 • s vaším súhlasom alebo na váš príkaz, napríklad keď sa rozhodnete zdieľať informácie alebo verejne publikovať obsah a recenzie (napríklad príspevky na sociálnych médiách);
 • s osobami podľa vášho výberu a uváženia, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu.
 • Takisto môžeme s tretími stranami zdieľať súhrnné údaje, ktoré neumožňujú identifikovať vás ani konkrétne zariadenie.

Ako chránime vaše údaje?

Na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, využívame administratívne, organizačné, technické a fyzické prostriedky zabezpečenia. Naše kontroly zabezpečenia sú navrhnuté tak, aby zachovávali dôvernosť, integritu a náležitú mieru dostupnosti údajov.

Aké máte možnosti týkajúce sa vašich osobných údajov?

Účty McAfee. Ak zaregistrujete spotrebiteľský produkt spoločnosti McAfee, na stránke https://home.mcafee.com/Secure/MyAccount/DashBoard.aspx?culture=sk-sk alebo kontaktovaním spoločnosti podľa pokynov nižšie môžete kedykoľvek získať prístup k osobným údajom vo svojom profile a opraviť ich.

Ak ste produkt spoločnosti McAfee nezaregistrovali, ale vo vašom zariadení je nainštalovaný niektorý z našich produktov, zhromažďovanie osobných údajov spoločnosťou McAfee zo zariadenia môžete zastaviť odinštalovaním tohto produktu.

Ak chcete zrušiť svoj účet alebo máte iné otázky na podporu, navštívte stránku služieb zákazníkom spoločnosti McAfee na lokalite https://www.mcafee.com/support/ a kliknite na kartu „Kontaktovať podporu“. Potom vyberte svoju krajinu a preferovaný jazyk.

Marketingové správy. Ak chcete zastaviť prijímanie marketingových správ, kliknite na prepojenie na odhlásenie odberu v e-maile, ktorý ste dostali od spoločnosti McAfee, alebo navštívte stránku https://home.mcafee.com/supportpages/unsub.aspx na zrušenie odberu marketingových správ.

Ak sa rozhodnete, že nechcete dostávať marketingové informácie, spoločnosť McAfee môže s vami naďalej komunikovať o transakčných, právnych alebo administratívnych témach, ako sú aktualizácie zabezpečenia, funkcie produktu a požiadavky služieb.

Práva jednotlivcov na osobné údaje

V súlade s platným právom môžete mať právo: (i) požiadať o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje; (ii) získať prístup k vašim osobným údajom alebo ich kópiu; (iii) dostať prenosnú kópiu vašich osobných údajov alebo nás požiadať o odoslanie týchto informácií inej organizácii (ďalej len „právo na prenosnosť údajov“); (iv) požiadať o opravu alebo doplnenie nepresných, nepravdivých, neúplných alebo nesprávne spracovaných osobných údajov; (v) obmedziť naše spracovanie vašich osobných údajov; (vi) namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov; (vii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktorými disponujeme, okrem určitých výnimiek stanovených zákonom.

V prípade rezidentov Spojených štátov amerických môžete v závislosti od platných zákonov v štáte vášho bydliska požiadať o: (1) potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje; (2) poskytnutie prístupu k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, o ich opravu alebo odstránenie; (3) získanie prenosnej kópie takýchto osobných údajov, (4) obmedzenie alebo zamedzenie určitých spôsobov spracovania vašich osobných údajov, ako je cielená reklama, predaj osobných údajov alebo ich profilovanie na účely rozhodnutí, ktoré majú právne alebo podobne významné účinky, a/alebo (5) odvolať sa proti nášmu rozhodnutiu v odpovedi na vašu žiadosť. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platným právom. Ak sa chcete odvolať proti našej odpovedi, napíšte e-mail na adresu protectprivacy@mcafee.com a my vám odpovieme v súlade s platným právom. Ak ste rezidentom štátu Kalifornia, pozrite si náš dodatok týkajúci sa zákona o ochrane osobných údajov v Kalifornii (CCPA) na konci tohto vyhlásenia o používaní osobných údajov, v ktorom nájdete ďalšie informácie, ktoré vám poskytujeme v súlade s menovaným zákonom.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, použite náš formulár na vyžiadanie osobných údajov, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal/data-request.html, alebo nám napíšte e-mail na adresu protectprivacy@mcafee.com. Tieto žiadosti spracujeme v súlade s použiteľnými zákonmi. V záujme ochrany vašich osobných údajov môžeme pred splnením vašej žiadosti podniknúť kroky na overenie vašej identity, pričom použijeme informácie, ktoré ste nám poskytli vo formulári na vyžiadanie osobných údajov. Pri niektorých požiadavkách (a pokiaľ to povoľuje zákon) sa môže účtovať administratívny poplatok. Výšku príslušného poplatku vám oznámime pred vykonaním požiadavky.

Ako dlho uchováva spoločnosť McAfee osobné údaje, ktoré zhromažďuje?

Spoločnosť McAfee uchováva vaše osobné údaje len počas doby potrebnej na splnenie účelov stanovených v tomto vyhlásení, konkrétne (i) kým ste registrovaným predplatiteľom alebo používateľom našich produktov, (ii) kým sú vaše osobné údaje potrebné v súvislosti so zákonnými účelmi stanovenými v tomto vyhlásení, na ktoré máme platný právny základ, alebo (iii) kým je to primerané a potrebné na plnenie obchodných účelov súvisiacich s poskytovaním služieb, napríklad na účely interného výkazníctva a urovnania, záruk, alebo na poskytnutie spätnej väzby či informácií, o ktoré ste požiadali.

Okrem toho, ak sa uplatnia akékoľvek relevantné právne nároky, môžeme vaše osobné údaje naďalej spracúvať v ďalších obdobiach, ktoré sú v súvislosti s týmto nárokom potrebné.

Hneď ako vyššie spomínané obdobia v použiteľnom rozsahu skončia, relevantné osobné údaje natrvalo vymažeme, zničíme alebo ich odosobníme tak, aby už naďalej nebolo možné ich stotožniť s vami.

Ochrana osobných údajov detí

Niektoré služby spoločnosti McAfee obsahujú funkcie zabezpečenia, ktoré môžu rodičia používať na monitorovanie aktivít svojich detí online, ich fyzickej polohy alebo používania zaregistrovaného zariadenia. Tieto služby vyžadujú súhlas rodičov a osobné údaje zo zariadení detí vedome nepoužívame na žiadny iný účel okrem poskytovania služieb. Tieto produkty rodičom umožňujú kedykoľvek odstrániť profil svojho dieťaťa. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie od vášho dieťaťa omylom, alebo ak máte otázky alebo pripomienky k našim postupom týkajúcim sa detí, kontaktuje nás podľa postupu nižšie. Ak máte menej ako 18 rokov, na prístup k službám musíte mať povolenie rodiča. Spoločnosť McAfee upozorňuje rodičov, aby svoje deti poučili, že bez povolenia rodičia nikdy nemajú prezrádzať svoje skutočné meno, adresy ani telefónne čísla. Ak sa dozviete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, môžete nás upozorniť kontaktovaním podľa postupu nižšie. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili akékoľvek osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov (a v niektorých jurisdikciách mladších ako 16 rokov), okamžite podnikneme kroky na odstránenie takýchto informácií a zrušenie účtu dieťaťa.

Prenosy údajov

Spoločnosť McAfee sídli v USA (adresy nájdete v časti Kontaktujte nás), pričom jej prevádzky, subjekty a poskytovatelia služieb sa nachádzajú v USA aj po celom svete. Preto my aj naši poskytovatelia služieb môžeme prenášať vaše osobné údaje, ukladať ich alebo k nim pristupovať v jurisdikciách, ktoré nemusia poskytovať rovnaké úrovne ochrany údajov ako vaša domovská jurisdikcia. Podnikneme kroky, aby sme zaručili, že vaše osobné údaje dostanú primeranú úroveň ochrany v jurisdikciách, v ktorých ich spracovávame.

Obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojeného kráľovstva

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Spojenom kráľovstve (UK), platia nasledujúce dodatočné informácie.

Prevádzkovateľ údajov. Ak si kúpite alebo stiahnete niektorý zo spotrebiteľských produktov spoločnosti McAfee, spoločnosť McAfee Ireland Limited pôsobí ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovanie údajov. Vaše osobné údaje spracovávame len v nasledujúcich situáciách:

 • Vaše osobné údaje potrebujeme použiť na plnenie našich povinností v rámci našej zmluvy s vami (napríklad na spracovanie platieb za služby a poskytnutie kúpených alebo požadovaných služieb).
 • Máme oprávnený záujem o spracovanie vašich osobných údajov. Napríklad máme oprávnený záujem spracovávať vaše osobné údaje, aby sme poskytovali, zabezpečovali a zlepšovali naše služby, komunikovali s vami o zmenách našich služieb a informovali vás o nových službách alebo produktoch.
 • Máme na to váš súhlas.
 • Vaše osobné údaje musíme spracovať, aby sme si splnili zákonné povinnosti.

Prenosy údajov. Osobné údaje prenášame do krajín mimo EHP alebo Švajčiarska prostredníctvom viacerých dohôd medzi spoločnosťami. Tieto dohody sú založené na štandardných zmluvných ustanoveniach v súlade s právom EÚ a príslušnými predpismi EÚ.

Žiadosti o uplatnenie práv osôb a odvolanie súhlasu. Žiadosť o uplatnenie svojich práv na osobné údaje môžete podať pomocou mechanizmov vysvetlených vyššie v časti „Aké máte možnosti týkajúce sa vašich osobných údajov?“. Ak ste pôvodne súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov, môžete svoj súhlas odvolať pomocou týchto mechanizmov alebo kontaktovaním našej spoločnosti pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Dozorný orgán a sťažnosti. Ak ste dotknutá osoba v EÚ/EHP a máte obavy z našich postupov týkajúcich sa spracovania osobných údajov, ktoré nie sme schopní vyriešiť, máte právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov v mieste, kde bývate alebo pracujete, alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu práv, prípadne kontaktovaním írskeho orgánu pre dohľad nad ochranou údajov na lokalite https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm alebo telefónnom čísle +353 57 868 4800. Ak ste dotknutá osoba v Spojenom kráľovstve, máte rovnaké práva a môžete ich uplatniť tak, že sa obrátite na britský úrad komisára pre informácie na adrese https://ico.org.uk/ alebo na čísle +44 303 123 1113.

Obyvatelia Japonska, Argentíny a Kanady

Ak ste osoba s trvalým pobytom v Japonsku, Argentíne alebo Kanade a máte otázku týkajúcu sa vašich osobných údajov, ktorými disponuje spoločnosť McAfee, vrátane vašich osobných údajov zhromaždených prostredníctvom používania našich produktov, môžete požiadať o ďalšie informácie vyplnením formulára na vyžiadanie osobných údajov jednotlivca na adrese https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Obyvatelia Kalifornie

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii – zákon „Shine the Light“

Bez vášho povolenia spoločnosť McAfee nezdieľa údaje, ktoré umožňujú identifikáciu vašej osoby, nepridruženým tretím stranám na ich vlastné marketingové účely.

Pozrite si náš dodatok týkajúci sa zákona o ochrane osobných údajov v Kalifornii (CCPA) na konci tohto vyhlásenia o používaní osobných údajov, kde nájdete ďalšie informácie, ktoré vám poskytujeme v súlade s menovaným zákonom.

Obyvatelia Nevady

Spoločnosť McAfee nepredáva údaje, ktoré umožňujú vašu osobnú identifikáciu, nepridruženým tretím stranám v zmysle, v akom je pojem „predaj“ vymedzený v práve štátu Nevada. Ak chcete požiadať, aby sme v budúcnosti nepredávali identifikačné informácie o vás, môžete podať žiadosť pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Verejné vyhlásenie o prenose osobných údajov

Majetok a zamestnanci spoločnosti McAfee Korea Limited budú prevedení pod spoločnosť Musarubra Korea Limited, ktorá nad nimi preberá vedúcu úlohu.

V dôsledku tejto zmeny sa ich osobné údaje prenesú do spoločnosti Musarubra Korea Limited. Podrobnejšie informácie nájdete vo verejnom vyhlásení o prenose osobných údajov na lokalite https://www.mcafee.com/content/dam/consumer/en-us/docs/legal/public-notice-for-personal-information-transfer-korea.pdf.

Naša lokalita a služby môžu obsahovať prepojenia na iné webové lokality, ktoré vám uľahčujú navigáciu alebo obsahujú informácie. Tieto webové lokality môžu byť spravované spoločnosťami, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti McAfee. Prepojené webové lokality môžu mať svoje vlastné zásady alebo vyhlásenia o používaní osobných údajov. Ak navštívite tieto webové lokality, dôrazne vám odporúčame preštudovať si tieto zásady a vyhlásenia. Nezodpovedáme za obsah, postupy pri ochrane osobných údajov ani používanie žiadnych webových lokalít, ktoré nie sú pridružené ku spoločnosti McAfee.

Kontaktujte nás

Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti s týmto Vyhlásením o používaní osobných údajov alebo inými problémami pri ochrane osobných údajov, navštívte lokalitu https://www.mcafee.com/enterprise/sk-sk/about/legal/privacy-contact.html. Môžete nám tiež napísať na tieto adresy:

V USA doporučene na adresu:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002 USA

V Európskom hospodárskom priestore doporučene na adresu:

Attn: McAfee Data Protection Officer
Data Business Services
Nördliche Münchner Straẞe 47
D-82031 Grünwald/München
Nemecko
+49 (0)89 12501375 0

V Spojenom kráľovstve doporučene na adresu:

McAfee
Attn: Data Privacy Officer
Jubilee House
Third Avenue
Globe Park
Marlow, Buckinghamshire
SL7 1EY
Spojené kráľovstvo

V Japonsku doporučene na adresu:

McAfee Co. Ltd.
Attn. Legal Department
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, Japonsko

V Južnej Kórei doporučene na adresu:

Attn: Chief Privacy Officer, copy to the Legal Department – Privacy Office
McAfee Korea Limited
5F. Gangnam Finance Center
152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
Korea 06236

Zákon o ochrane osobných údajov v Kalifornii

Dátum účinnosti: 2024-02-01

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v Kalifornii v znení kalifornského zákona o ochrane súkromia (ďalej len „CCPA“) uvádzame tento dodatok podľa menovaného zákona (ďalej len „dodatok podľa CCPA“) pre obyvateľov štátu Kalifornia (ďalej len „spotrebitelia“ alebo „vy“). Tento dodatok podľa CCPA dopĺňa informácie uvedené v našom vyhlásení o používaní osobných údajov. Každý použitý pojem s veľkým začiatočným písmenom, ktorý nie je vymedzený v tomto vyhlásení, má význam uvedený v našom vyhlásení o používaní osobných údajov.

Tento dodatok podľa CCPA sa nevzťahuje na údaje, ktoré zhromažďujeme o osobách v pozícii súčasných alebo bývalých uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov, dodávateľov, vlastníkov, riaditeľov alebo vedúcich pracovníkov spoločnosti McAfee.

Kategórie osobných údajov

Podľa CCPA sú „osobnými údajmi“ informácie, ktoré umožňujú identifikáciu konkrétneho spotrebiteľa alebo domácnosti, súvisia s nimi alebo ich možno s nimi primerane prepojiť. „Osobné údaje“ nezahŕňajú verejne dostupné údaje, deidentifikované alebo agregované údaje ani údaje, na ktoré sa vzťahujú určité odvetvové právne predpisy o ochrane osobných údajov. „Citlivé osobné údaje“ označujú údaje, ktoré odhaľujú číslo sociálneho poistenia, vodičského preukazu, úradného dokladu totožnosti alebo pasu spotrebiteľa; prihlasovacie údaje k účtom, číslo bankového účtu, debetnej alebo kreditnej karty v kombinácii s akýmkoľvek požadovaným bezpečnostným alebo prístupovým kódom, heslom alebo údajmi, ktoré umožňujú prístup k účtu; presnú geografickú polohu; rasový alebo etnický pôvod, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch; obsah pošty, e-mailov a textových správ, pokiaľ spoločnosť McAfee nie je určeným príjemcom tejto komunikácie; genetické údaje a biometrické údaje.

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame (1) kategórie osobných údajov a citlivých osobných údajov (ako sú uvedené v CCPA), ktoré plánujeme zhromažďovať a používať a ktoré sme zhromažďovali a používali v predchádzajúcich 12 mesiacoch; (2) kategórie tretích strán, ktorým sme za predchádzajúcich 12 mesiacov poskytli jednotlivé kategórie osobných alebo citlivých osobných údajov na naše prevádzkové obchodné účely; (3) kritériá, na základe ktorých určujeme dobu uchovávania jednotlivých kategórií osobných alebo citlivých osobných údajov; a (4) kategórie osobných a citlivých osobných údajov, ktoré sme predali alebo poskytli v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov v zmysle, ako sú „predaj“ a „poskytnutie“ vymedzené v CCPA.

Osobné údaje v tradičnom zmysle slova nepredávame za peňažnú odmenu. Keďže sú však vymedzenia pojmov „predaj“ a „poskytnutie“ podľa CCPA dostatočne široké na to, aby potenciálne zahŕňali zverejnenie vašich informácií určitým typom reklamných a marketingových partnerov, poskytujeme obyvateľom Kalifornie právo odmietnuť akýkoľvek takýto predaj alebo poskytnutie ich osobných údajov. Vedome nikomu nepredávame ani neposkytujeme osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Kategória zhromažďovaných osobných údajov

Poskytované tretím stranám na prevádzkové obchodné účely

Kritériá obdobia uchovávania

Predávajú alebo poskytujú sa? Ak áno, ktorým kategóriám tretích strán

Identifikačné údaje, ako napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa, prihlasovacie údaje k účtom vrátane online identifikátorov, platobné údaje, fakturačná adresa, údaje o bankovom spojení alebo iné podobné identifikačné prvky.

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí nám poskytujú služby, ako je IT podpora, podpora služieb zákazníkom alebo spracovanie platieb
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Obdobie, počas ktorého uchovávame jednotlivé kategórie osobných údajov, určujeme na základe týchto kritérií:

 • doba, počas ktorej s vami udržiavame trvalý vzťah (napríklad kým máte u nás účet alebo kým máte predplatené naše produkty alebo ich používate);
 • pokiaľ je to dôvodne potrebné na obchodné účely súvisiace s poskytovaním služieb (napríklad na účely interného výkazníctva a urovnania, záruk alebo na poskytnutie spätnej väzby či informácií, o ktoré ste požiadali);
 • či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame (napríklad niektoré zákony vyžadujú, aby sme záznamy o vašich transakciách hneď neodstraňovali, ale určitú dobu ich uchovávali);
 • či nie je uchovávanie potrebné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami v zmysle právnych predpisov).

Áno

 • Marketingové a reklamné siete

Charakteristiky chránených klasifikácií podľa kalifornských alebo federálnych zákonov, napríklad vek.

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Obchodné informácie, ako je história zakúpených, získaných alebo zvažovaných produktov alebo služieb či iné nákupné alebo spotrebiteľské prehľady alebo trendy.

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Aktivita na internete alebo v inej podobnej sieti, napríklad história prezerania, história vyhľadávania, informácie o interakcii spotrebiteľa s webovou lokalitou, aplikáciou alebo reklamou.

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Geolokačné údaje, napríklad presná fyzická poloha alebo pohyb.

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Závery vyvodené z iných osobných údajov s cieľom vytvoriť profil spotrebiteľa, ktorý odráža osobné preferencie alebo charakteristiky, psychologické trendy, predispozície, správanie, postoje, inteligenciu, schopnosti a nadanie.

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Obrázky, ktoré sa spotrebiteľ môže rozhodnúť nahrať do služieb, ako napríklad profilové obrázky alebo „avatary“, ktoré sa nepoužívajú na účely jedinečnej identifikácie spotrebiteľa

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Nižšie uvádzame tieto informácie týkajúce sa citlivých osobných údajov:

Kategória zhromažďovaných citlivých osobných údajov

Poskytované tretím stranám na prevádzkové obchodné účely

Kritériá obdobia uchovávania

Predávajú alebo poskytujú sa? Ak áno, ktorým kategóriám tretích strán

Prihlasovacie údaje k účtom, číslo bankového účtu, debetnej alebo kreditnej karty spotrebiteľa v kombinácii s akýmikoľvek požadovanými bezpečnostnými alebo prístupovými kódmi, heslom alebo údajmi, ktoré umožňujú prístup k účtu

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Presná geografická lokalizácia spotrebiteľa

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí nám poskytujú služby
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Rasový alebo etnický pôvod spotrebiteľa, jeho náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona

Pozri vyššie

Nie

Obsah e-mailov spotrebiteľa (okrem obsahu správ zaslaných nám)

 • Naše podnikové pridružené spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb tretích strán
 • Štátne orgány alebo iné strany v zmysle zákona
 • Osoby podľa vášho výberu, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu

Pozri vyššie

Nie

Zdroje osobných údajov

Vyššie uvedené kategórie osobných údajov (vrátane citlivých) získavame priamo od vás alebo zo zariadení, v ktorých sú nainštalované naše služby, ako aj z nasledujúcich kategórií zdrojov: naše firemné pobočky, verejne dostupné databázy, obchodní partneri tretích strán, stránky sociálnych médií a iné zdroje tretích strán.

Používanie osobných údajov

Osobné údaje (vrátane citlivých) používame na rôzne obchodné a komerčné účely, ktoré sú opísané v našom vyhlásení o používaní osobných údajov.

Práva a žiadosti podľa CCPA

Obyvatelia Kalifornie môžu podľa CCPA podávať nasledujúce typy žiadostí:

Žiadosti o informácie, vymazanie alebo opravu

Žiadosti o informácie

Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli nasledujúce informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje (vrátane citlivých) za posledných dvanásť (12) mesiacov alebo iné obdobie stanovené v CCPA: (1) kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili; (2) kategórie zdrojov, z ktorých sme tieto osobné údaje zhromaždili; (3) kategórie osobných údajov, ktoré sme predali, poskytli alebo sprístupnili tretím stranám, (4) kategórie príjemcov, ktorým sme tieto informácie predali, poskytli alebo sprístupnili; (5) obchodný alebo komerčný účel predaja, poskytnutia alebo sprístupnenia osobných údajov a (6) konkrétne údaje, ktoré sme o vás zhromaždili. V súlade s platným právom si môžete informácie o údajoch, ktoré o vás boli zhromaždené po 1. januári 2022, vyžiadať aj po uplynutí tohto obdobia dvanástich (12) mesiacov.

Žiadosti o vymazanie

Môžete nás požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sme od vás získali. V určitých prípadoch môžeme vašu žiadosť o vymazanie obmedziť alebo zamietnuť v súlade s výnimkami uvedenými v CCPA.

Žiadosti o opravu

Môžete nás požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, s prihliadnutím na povahu osobných údajov a účely ich spracovania.

Ako podať žiadosť o informácie, vymazanie alebo opravu

Žiadosť o informácie, žiadosť o vymazanie alebo žiadosť o opravu môžete podať buď e-mailom na adresu protectprivacy@mcafee.com, alebo prostredníctvom formulára na vyžiadanie osobných údajov, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Vašu žiadosť overíme a odpovieme na ňu v súlade s platným právom, pričom zohľadníme typ a citlivosť osobných údajov, ktoré sú predmetom žiadosti. Môžeme si od vás vyžiadať ďalšie osobné údaje, napríklad e-mailovú adresu, štát bydliska alebo poštovú adresu, aby sme overili vašu totožnosť a ochránili vás pred podvodnými žiadosťami. Ak máte u nás účet chránený heslom, môžeme overiť vašu totožnosť prostredníctvom existujúcich postupov overovania vášho účtu a pred poskytnutím alebo vymazaním vašich osobných údajov od vás požadovať opätovné overenie. Ak podáte žiadosť o vymazanie, môžeme vás pred vymazaním vašich osobných údajov požiadať o potvrdenie vašej žiadosti.

Žiadosti o vyradenie údajov z predaja alebo poskytovania

Predaj alebo poskytovanie svojich osobných údajov môžete odmietnuť.

Ak chcete odmietnuť predaj alebo poskytovanie svojich údajov, navštívte našu stránku „Nepredávajte ani neposkytujte moje osobné údaje“ na adrese https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal/data-request.html. Ak ste obyvateľom Kalifornie (alebo Colorada), môžete tiež zapnúť nastavenie GPC (Global Privacy Control – globálne riadenie ochrany osobných údajov) a vyradiť vaše osobné údaje z predaja alebo poskytovania na účely krížovej kontextovej reklamy. Viac informácií si môžete prečítať na webovej lokalite Global Privacy Control.

Žiadosti o obmedzenie používania citlivých osobných údajov

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili používanie citlivých osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, len na úkony nevyhnutné na vykonávanie služieb, ktoré vám poskytujeme.

Ak chcete požiadať o obmedzenie používania vašich citlivých osobných údajov, navštívte našu stránku „Obmedzte používanie mojich citlivých osobných údajov“ na adrese https://www.mcafee.com/sk-sk/consumer-support/policy/legal/data-request.html.

Splnomocnení zástupcovia

Ak chcete podať žiadosť ako splnomocnený zástupca v mene obyvateľa Kalifornie, môžete použiť vyššie uvedené spôsoby podania. V rámci nášho overovacieho procesu vás môžeme požiadať, aby ste podľa potreby predložili dôkaz o svojom štatúte splnomocneného zástupcu, ktorý môže zahŕňať aj doklad o vašej registrácii u kalifornského štátneho tajomníka na vykonávanie podnikateľskej činnosti v Kalifornii a/alebo splnomocnenie od obyvateľa Kalifornie v súlade s § 4121 – 4130 zákona o dedičstve;

ak podávate žiadosť o informácie či žiadosť o vymazanie údajov alebo uplatňujete právo na opravu v mene obyvateľa Kalifornie a nepredložili ste nám od neho splnomocnenie podľa § 4121 – 4130 zákona o dedičstve, môžeme tiež požiadať, aby nám daný obyvateľ sám potvrdil svoju totožnosť alebo nám priamo potvrdil, že vám udelil povolenie na podanie žiadosti o informácie alebo žiadosti o vymazanie údajov.

Nediskriminácia

Pri uplatňovaní ktoréhokoľvek z vašich práv podľa CCPA máte právo na ochranu pred nezákonnou diskrimináciou.

Oznámenie o finančných stimuloch

Z času na čas môžeme ponúknuť program, výhodu alebo inú ponuku výmenou za zhromažďovanie, uchovávanie, predaj alebo poskytovanie osobných údajov (ďalej len „finančný stimul“), napríklad vašich kontaktných údajov. Akákoľvek zľava, ktorú poskytneme, bude vychádzať z primeranej, ale výlučne nami stanovenej odhadovanej hodnoty vašich osobných údajov, pričom sa okrem iného vezmú do úvahy odhady týkajúce sa predpokladaných príjmov z takýchto údajov, predpokladané výdavky, ktoré by mohli vzniknúť pri zhromažďovaní, uchovávaní a používaní takýchto údajov v rámci nášho bežného podnikania, a ďalšie relevantné faktory súvisiace s odhadovanou hodnotou takýchto údajov pre naše podnikanie, nakoľko to povoľuje platné právo. V prípade potreby môžeme poskytnúť dodatočné oznámenie o podrobnostiach konkrétneho finančného stimulu a účasť na akýchkoľvek programoch finančných stimulov je založená na dobrovoľnom súhlase. Ak sa budete chcieť neskôr z programu finančných stimulov odhlásiť, môžete nám zaslať žiadosť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo žiadosti v súvislosti s týmto dodatkom podľa CCPA alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

Vyhlásenie o súboroch cookie


Dátum účinnosti: 1. marca 2024

Naše webové lokality a mobilné aplikácie (ďalej spoločne len „služby“) využívajú súbory cookie a podobné technológie s cieľom poskytovať našim návštevníkom čo najlepší zážitok – zobrazovať vám personalizované informácie, pamätať si vaše marketingové a produktové preferencie a pomáhať vám pri získavaní správnych informácií. V tomto vyhlásení opisujeme, akým spôsobom spoločnosť McAfee, naše pridružené spoločnosti a naši partneri používajú súbory cookie a podobné technológie na tieto účely.

Aké technológie používa spoločnosť McAfee a jej partneri?

Podobne ako je to v mnohých iných službách, aj my a naši partneri používame súbory cookie a podobné technológie, a to napríklad na poskytovanie a zlepšovanie používateľského zážitku a na prispôsobenie reklamy. Súbory cookie a podobné technológie, ktoré my a naši partneri používame, zahŕňajú:

 • Súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory – zvyčajne pozostávajúce z písmen a čísel – ktoré sa umiestňujú do vášho prehliadača alebo zariadenia pri návšteve webovej lokality. Súbory cookie sa vo veľkej miere používajú na uľahčenie fungovania webových stránok, na zabezpečenie ich efektívnejšieho fungovania a na získavanie analytických informácií.

 •  SDK. SDK sú bloky kódu poskytované našimi partnermi, ktoré sa môžu inštalovať do našich mobilných aplikácií. SDK nám pomáhajú pochopiť, ako komunikujete s našimi mobilnými aplikáciami, a zhromažďujú určité informácie o zariadení a sieti, ktoré používate na prístup k aplikácii alebo iným aplikáciám nainštalovaným vo vašom zariadení. SDK často poskytujú našim partnerom identifikátor mobilnej reklamy priradený vášmu zariadeniu (v zariadeniach Apple sa nazýva „IDFA“ alebo „reklamné ID“ a v zariadeniach Android „reklamné ID“).

 • Súbory cookie Flash. Súbory cookie Flash sú malé dátové súbory umiestňované do počítača pomocou technológie Adobe Flash alebo podobnej technológie, ktorá môže byť integrovaná v počítači alebo sa doňho môže stiahnuť či nainštalovať. Tieto technológie používame na prispôsobenie a zlepšenie vášho online zážitku, uľahčenie procesov a prispôsobenie a uloženie vašich nastavení. Súbory cookie Flash môžu návštevníkom našej webovej lokality pomôcť napríklad nastaviť si preferovanú hlasitosť videa, hrať hry či zúčastniť sa ankety. Pomáhajú nám zlepšovať naše stránky tým, že merajú, ktoré oblasti sú pre hostí najzaujímavejšie. Kliknite sem a dozviete sa, ako si nastaviť ochranu osobných údajov a ukladanie súborov cookie Flash.

 • Webové majáky. Webový maják je veľmi malý neviditeľný obrázkový súbor, ktorý sa používa na sledovanie navigácie návštevníka po jednej webovej lokalite alebo sérii webových lokalít. Môže sa označovať aj ako „webový bug“ alebo „priehľadný GIF“. Webové majáky sa môžu používať spolu so súbormi cookie na získavanie informácií o tom, ako sa používatelia pohybujú po webovej lokalite.

 • Lokálne úložisko. Lokálne úložisko zahŕňa lokálne úložisko HTML5 a vyrovnávaciu pamäť prehliadača. Tieto technológie nám umožňujú ukladať údaje lokálne vo vašom prehliadači alebo zariadení.

Spoločnosť McAfee a jej partneri a poskytovatelia služieb používajú rôzne typy súborov cookie:

Kategória Účel
Základné Tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie našich služieb (napríklad na to, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí našej webovej lokality alebo používať nákupný košík). Tieto súbory cookie vám umožňujú pohybovať sa v službách a využívať ich funkcie.
Na prispôsobenie Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vás, keď sa vrátite do našich služieb. Vďaka nim vám môžeme prispôsobiť obsah, pozdraviť vás podľa mena a pamätať si vaše preferencie (napríklad výber jazyka alebo regiónu).
Analytické a prieskumné Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať aktivity v našich službách s cieľom zlepšiť a optimalizovať fungovanie našich služieb. Prostredníctvom týchto súborov napríklad zabezpečujeme, aby návštevníci mohli ľahko nájsť informácie, ktoré hľadajú.
Reklamné Tieto súbory cookie zaznamenávajú vašu online aktivitu vrátane vašich návštev našich služieb, navštívených stránok a odkazov a takisto reklám, na ktoré ste klikli. Tieto súbory cookie nám umožňujú zobrazovať vám reklamy a oznámenia, ktoré môžu byť pre vás zaujímavejšie.

Aké mám možnosti v súvislosti so súbormi cookie a podobnými technológiami?

V súvislosti s používaním súborov cookie a podobných technológií máte rôzne možnosti:

 • Môžete sa rozhodnúť, či v nastaveniach prehliadača povolíte používanie súborov cookie alebo nie. Súbory cookie môžete zo svojho prehliadača aj odstrániť. Ďalšie informácie o tom, ako spravovať súbory cookie v prehliadači, získate z pokynov v prehliadači. Upozorňujeme, že ak zablokujete všetky súbory cookie, môže to ovplyvniť funkčnosť našej webovej lokality.

 • Partneri v oblasti reklamných technológií, s ktorými spolupracujeme, vám môžu poskytnúť možnosť odmietnuť používanie informácií o vašich návštevách webovej lokality a o vašom používaní aplikácií na účely zobrazovania reklám zameraných na vaše záujmy. Viac informácií o reklame podľa vašich záujmov a o tom, ako môžete zakázať sledovanie vašej aktivity pri prezeraní webu na účely reklamy podľa záujmov, nájdete na týchto stránkach: Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeInteractive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Ak ste obyvateľom Kalifornie alebo Colorada, môžete zapnúť nastavenie GPC (Global Privacy Control – globálne riadenie ochrany osobných údajov) a vyradiť vaše osobné údaje z predaja alebo poskytovania na účely krížovej kontextovej reklamy. Viac informácií si môžete prečítať na webovej lokalite Global Privacy Control.

 • Používanie informácií o vašom používaní mobilnej aplikácie na účely zobrazovania reklám zameraných na vaše záujmy môžete odmietnuť prostredníctvom nastavení zariadenia (v systéme iOS pod položkou „Obmedziť sledovanie reklám“ a v systéme Android pod položkou „Odhlásiť sa z reklamy podľa záujmov“ alebo „Odhlásiť sa z personalizácie reklám“).

 • Niektoré produkty McAfee sú k dispozícii zadarmo. V rámci zabezpečenia bezplatného používania týchto produktov môžeme používať informácie o webových lokalitách, ktoré navštevujete, alebo o mobilných aplikáciách, ktoré používate, na účely zobrazovania reklám, ktoré sú zamerané na vaše záujmy. Realizujeme to tak, že našim partnerom poskytujeme informácie o vašom zariadení – napríklad identifikátory zariadenia a reklamné identifikátory spolu s aktivitami pri prezeraní webu alebo používaní aplikácií. Tieto informácie neumožňujú vašu osobnú identifikáciu a partnerom zmluvne zakazujeme používať poskytnuté informácie na identifikáciu našich používateľov. Používanie vašich informácií na tento účel môžete odmietnuť v nastaveniach produktov, ktorých sa takéto poskytovanie údajov týka. 

 • A napokon sme zapojení do siete Facebook Audience Network, ktorá poskytuje spoločnostiam možnosť zobrazovať svoje reklamy používateľom Facebooku v aplikáciách a na webových lokalitách, ktoré sú tiež súčasťou tejto siete. Facebook pomáha prispôsobovať reklamy tak, aby boli relevantné a užitočné. V nastavení reklám na Facebooku môžete zobraziť a zmeniť svoje preferencie vrátane toho, či sa vám majú na našej webovej lokalite a v našich aplikáciách zobrazovať tieto prispôsobené reklamy.
   

Ako spoločnosť McAfee reaguje na signál DNT („nesledovať“)?

V súčasnosti neexistuje v rámci odvetvia žiadna odsúhlasená reakcia na signál DNT. Služby a lokality spoločnosti McAfee preto v súčasnosti nereagujú na signál DNT od používateľa.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania súborov cookie a podobných technológií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených údajov. Uveďte svoje kontaktné údaje a podrobne opíšte svoj problém.

V Spojených štátoch amerických nám píšte na adresu:

McAfee
Attn: Legal Department – Privacy Office
6220 America Center Drive San Jose, CA 95002 USA

V Európskom hospodárskom priestore nám píšte na adresu:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Írsko
T12 RRC9

Kedykoľvek máte právo podať sťažnosť komisárovi pre ochranu údajov, írskemu dozornému orgánu pre otázky ochrany údajov na adrese https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm.

V Japonsku nám píšte na adresu:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Dai-ichi Life Hibiya First,
1-13-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006 Japonsko

Licenčná zmluva so spoločnosťou McAfee


Víta vás McAfee

Skôr ako začneme, musíme si povedať pár slov o podmienkach. Tieto podmienky vysvetľujú vaše zákonné práva a povinnosti pri používaní nášho softvéru a služieb. Sú veľmi dôležité, je teda potrebné, aby ste si tieto podmienky pozorne prečítali vrátane akýchkoľvek odkazov, pretože budú tvoriť zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou.

Na čo treba dávať pozor pri čítaní týchto informácií . . .

 1. Keď uvidíte slovo napísané tučným písmom, takéto slovo má v tomto dokumente vždy rovnaký význam.
 2. Kliknutím na tlačidlo prijatia, vykonaním inštalácie alebo použitím softvéru a služieb (či už poskytovaných nami alebo niektorým z našich partnerov) vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s pravidlami, ktoré stanovujú, alebo ich nebudete dodržiavať, nemôžete používať softvér a služby.
 3. Keď povieme . . . McAfee, my, nás alebo naša spoločnosť (vo všetkých gramatických formách), máme tým na mysli subjekt spoločnosti McAfee, ktorý poskytuje softvér a služby vo vašom regióne.
 4. Keď povieme . . . vy alebo vaše (vo všetkých gramatických tvaroch), máme tým na mysli vás alebo obchod či spoločnosť, ktorú máte oprávnenie zastupovať.
 5. Ak žijete v Spojených štátoch amerických, určite vás bude zaujímať naša záväzná klauzula o riešení sporov arbitrážou a o vzdaní sa práva na skupinovú žalobu. Uvádzajú sa tu dôležité body týkajúce sa spôsobu riešenia sporov.
 6. Ak žijete v Austrálii, Francúzsku, Nemecku alebo Holandsku, musíte si prečítať podmienky, ktoré sa na vás vzťahujú a ktoré sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Ako je to s ochranou mojich osobných údajov?

Sme veľkými zástancami ochrany osobných údajov, ale predtým, ako budete môcť používať náš softvér a služby, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné údaje. Prečítajte si naše vyhlásenie o používaní osobných údajov, aby ste pochopili, ako a prečo zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje prostredníctvom našich webových lokalít, produktov a služieb a ako môžete uplatniť svoje práva v súvislosti s vašimi údajmi.

Čo môžem robiť so softvérom a službami od spoločnosti McAfee?

Nákupom nášho softvéru a služieb získavate obmedzenú licenciu. To znamená, že my, naši partneri a dodávatelia stále vlastníme všetky práva na softvér a služby. Umožňujeme vám ich používať v súlade s týmito podmienkami.

Ak je vaša licencia určená na osobné použitie:

Získavate licenciu na softvér a služby, ktoré ste si predplatili, pričom táto licencia je určená výlučne pre vás. Túto licenciu nemôžete previesť na nikoho iného.

Umožňujeme vám používať vašu licenciu:

 • Kým budete platiť príslušné poplatky za predplatné alebo kým predplatné neskončí.
 • Počas trvania obdobia, ktoré ste zvolili pri realizácii nákupu, alebo ak ste si nezvolili dĺžku predplatného, jeden rok.
 • Na takom počte zariadení a s takým počtom používateľov, ktoré ste si zvolili pri nákupe. Ak ste si nezvolili inú možnosť, licenciu môže používať iba jeden používateľ v jednom zariadení.
 • Ak vaše zariadenia a operačné systémy vyhovujú našim požiadavkám. Je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby boli vaše zariadenia vždy aktualizované a aby spĺňali tieto požiadavky. (Pravidelné aktualizovanie zariadení je rozumné aj z hľadiska zabezpečenia.)

Ak nastavujete nové zariadenie a máte k svojej e-mailovej adrese priradené existujúce predplatné, na toto zariadenie automaticky použijeme existujúce predplatné namiesto akejkoľvek časovo obmedzenej skúšobnej verzie, ktorá môže byť k dispozícii so zariadením. Ak máte k svojej e-mailovej adrese priradených viacero predplatných, vyberieme najvhodnejšie predplatné pre dané zariadenie.

Ak používate licenciu pre malý podnik:

Získavate licenciu na softvér a služby, ktoré ste si predplatili, presne tak, ako sa to uvádza v podmienkach vyššie. Jediný rozdiel je v tom, že softvér a služby môžu používať iba ľudia zamestnaní v danom malom podniku, a to iba na interné obchodné operácie.

Každú zakúpenú licenciu musíte zaregistrovať pomocou e-mailovej adresy, ktorá je uvedená v profile účtu. Ak nakupujete nové licencie pomocou tejto e-mailovej adresy, zabezpečíme, aby mali rovnaký dátum obnovenia ako licencie, ktoré ste si zakúpili pôvodne. Náklady automaticky prepočítame tak, aby zodpovedali kratšiemu počiatočnému obdobiu platnosti nových licencií. Ďalšie licencie, ktoré si zakúpite pomocou inej e-mailovej adresy, ktorá nie je priradená k vášmu účtu, budú po dobu zakúpenia bez zľavy.

Ako je to s bezplatným softvérom a službami?

Niekedy ponúkame softvér a služby bezplatne, napríklad ďalšiu funkciu v rámci hradeného predplatného, verziu softvéru pred vydaním, beta verziu softvéru alebo službu zadarmo. Podmienky tejto zmluvy sa vzťahujú aj na bezplatný softvér a služby zadarmo, pokiaľ nie je uvedené inak. Môžu platiť určité obmedzenia a my vás s nimi oboznámime, keď vám sprístupníme bezplatný softvér alebo služby zadarmo. Bezplatný softvér a služby zadarmo môžete používať, kým vám ich budeme poskytovať.

A čo maloletí?

Ak máte menej ako 18 rokov alebo ste vo vašej jurisdikcii nedosiahli plnoletosť, nemôžete sami vyjadriť súhlas s týmito podmienkami a nemôžete používať softvér a služby, pokiaľ rodič nevyjadril súhlas s týmito podmienkami vo vašom mene v rámci plánu pre rodinu. Niektoré funkcie nie sú dostupné pre všetky vekové kategórie.

Pri používaní nášho softvéru a služieb musia okrem toho všetci používatelia dodržiavať zákony. Ak zakúpený produkt obsahuje funkcie sledovania, môžete ich použiť na sledovanie a monitorovanie detí, iba ak na to máte zákonné právo a oprávnenie. To znamená, že musíte byť ich rodičom, zákonným zástupcom alebo mať iné zákonné oprávnenie. Spoločnosť McAfee očakáva, že náš softvér a služby budete používať v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Čo nemôžem robiť so softvérom a službami spoločnosti McAfee?

Naše práva ako vlastníkov alebo poskytovateľov licencie na softvér a služby sú chránené zákonom. To znamená, že ak urobíte niečo podobné nasledujúcim príkladom, pravdepodobne dôjde k zrušeniu vášho predplatného a možno budeme musieť podniknúť ďalšie kroky. To by ste určite nechceli. Tu je niekoľko príkladov: Je zakázané??/p>

 • snažiť sa získať zdrojový kód, a to napríklad reverzným inžinierstvom alebo dekompiláciou softvéru alebo služieb;
 • vykonávať akékoľvek úpravy softvéru alebo služieb;
 • speňažovať softvér alebo služby vrátane ich predaja, požičiavania alebo prenájmu;
 • používať pirátsku verziu softvéru alebo služieb;
 • vytvoriť akýkoľvek produkt alebo službu na základe poskytovaného softvéru či služieb;
 • prenášať softvér alebo služby na kohokoľvek iného, a to napríklad prostredníctvom sublicencovania alebo postúpenia;
 • používať softvér alebo služby na čokoľvek nezákonné;
 • publikovať alebo vytvárať kópie softvéru (s výnimkou záloh);
 • zasahovať do používania softvéru alebo služieb inou osobou;
 • snažiť sa obísť akékoľvek technické ochranné opatrenia v softvéri a službách;
 • prekračovať akékoľvek platné obmedzenia úložiska obsahu alebo šírky pásma;
 • používať produkt pre viacerých používateľov na sledovanie a monitorovanie akejkoľvek inej osoby bez jej súhlasu;
 • inštalovať softvér alebo služby na viac zariadení, ako je povolené (vrátane neodstránenia softvéru alebo služieb zo zariadenia pred jeho predajom alebo prevodom vlastníctva);
 • pokračovať v používaní softvéru alebo služieb aj po ukončení či zániku vašich práv na používanie softvéru alebo služieb.

Technická podpora

V prípade softvéru a služieb, ktoré majú nárok na technickú podporu, získate ponuku štandardnej podpory na celú dobu hradeného predplatného. Pri zakúpení softvéru alebo služieb si kontrolou dokladu o kúpe overte, či sa to týka aj vášho nákupu. Ponuka štandardnej podpory, jej pravidlá a postupy sa môžu občas meniť, pričom sa v jednotlivých krajinách líšia.

Ako fungujú aktualizácie softvéru a služieb McAfee?

Pravidelne vydávame inovácie, vylepšenia a úpravy nášho softvéru a služieb (aktualizácie). Keď je k dispozícii aktualizácia, môžeme prestať podporovať predchádzajúcu verziu softvéru alebo služieb. Aby ste vždy mohli používať nové funkcie, ktoré vyvíjame, súhlasíte s tým, že nám umožníte inštalovať aktualizácie na pozadí, zatiaľ čo budete robiť iné veci. Môžeme tiež poskytnúť aktualizácie bezplatného softvéru a služieb zadarmo, ale nie sme povinní to robiť.

Čo sa stane, keď spoločnosť McAfee ukončí podporu softvéru, služieb alebo funkcií?

Z času na čas môžeme ukončiť podporu alebo odstrániť určitý softvér, služby či konkrétne funkcie softvéru alebo služieb. Keď ich prestaneme ponúkať na predaj, sťahovanie alebo obnovenie, dôjde k ukončeniu predaja a po dátume ukončenia predaja už nebudete môcť svoje predplatné obnoviť. Je nám to ľúto, ale aby sme mohli vytvárať nové a lepšie produkty, niekedy musíme prestať podporovať tie staršie. Musíme tiež vykonávať zmeny vo funkciách softvéru a služieb, ak to vyžadujú platformy tretích strán a softvér, ktoré sú mimo našej kontroly.

Platba a automatické obnovenie

Ak ste si zakúpili softvér od spoločnosti McAfee a nie od tretej strany, platí, že keď nám poskytnete svoje platobné údaje (kreditná alebo debetná karta alebo iný typ platby), oprávňujete nás (alebo nášho autorizovaného partnera), aby sme prostredníctvom vášho typu platby účtovali sumu počiatočného nákupu, ako aj prípadné obnovenia predplatného. V prípade, že poskytnete viac ako jeden typ platby, oprávňujete nás (alebo nášho autorizovaného partnera), aby sme v prípade problémov s vaším primárnym typom platby automaticky použili tieto alternatívne typy platieb. Ak nechcete, aby spoločnosť McAfee používala vaše alternatívne typy platieb, môžete ich odstrániť na svojej stránke Môj účet. Spoločnosť McAfee si však uchová posledný použitý spôsob platby až 12 mesiacov, aby bolo možné vyrovnať všetky neuhradené platby.

Aktualizácia platobných údajov

Ak sa zmenia ktorékoľvek z vašich platobných údajov (napríklad číslo karty alebo dátum jej platnosti), oznámte nám to čo najskôr aktualizovaním vašich platobných údajov v časti Môj účet (alebo v rámci Konzoly zabezpečenia v prípade produktov pre malé podniky), aby sme mohli pokračovať v poskytovaní softvéru a služieb, keď nastane čas na ich obnovenie.

Niekedy môžeme od vydavateľa vašej kreditnej alebo debetnej karty alebo od príslušnej siete kariet dostať aktualizované informácie o vašej karte, ktoré použijeme na automatickú aktualizáciu vašich platobných údajov. Zároveň sa môžeme pokúsiť zopakovať neúspešné platby s cieľom dokončiť transakcie, napríklad aj pokusom o predĺženie dátumu platnosti neúspešne použitých kariet. Súhlasíte s tým, že použijeme aktualizované údaje, aby sme prostredníctvom vášho typu platby účtovali príslušnú sumu.

Ako funguje automatické obnovenie?

Ak ste si softvér zakúpili od spoločnosti McAfee a nie od tretej strany, vaše hradené predplatné sa automaticky obnoví na konci jeho platnosti, pokiaľ ste sa nerozhodli odmietnuť registráciu alebo odhlásiť automatické obnovenie. Vopred vám pošleme e-mail s oznámením, že predplatné sa obnoví a že vám zaúčtujeme poplatok prostredníctvom vášho typu platby, do 30 dní pred ukončením predplatného. Účtovaná suma bude zodpovedať cene softvéru alebo služieb v čase obnovenia a môže sa líšiť od sumy, ktorú ste pôvodne zaplatili. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby bola e-mailová adresa vo vašom účte aktuálna. Ak došlo k premenovaniu, inovovaniu alebo nahradeniu vášho softvéru alebo služieb novou ponukou, novú ponuku vám poskytneme za cenu, ktorá nepresahuje cenu obnovenia predplatného v čase jeho obnovenia, ak má primerane porovnateľné parametre. Ak sa vo vašej lokalite nepoužíva automatické obnovenie, upozorníme na to pri zakúpení.

Zmeny cien.

Spoločnosť McAfee môže zmeniť cenu, ktorú platíte za softvér alebo služby, kedykoľvek po úvodnom období (ak existuje) a z ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov: zákonné alebo regulačné dôvody; zlepšenia nami ponúkaných služieb alebo nové funkcie; v reakcii na trhové faktory, akými sú zmeny daní, inflácia, menové fluktuácie alebo zmeny infraštruktúry či administratívnych nákladov.

Ako vypnem automatické obnovenie?

Ak v predplatnom nechcete pokračovať, automatické obnovenie môžete kedykoľvek vypnúť prihlásením sa do časti Môj účet, prípadne sa môžete obrátiť na oddelenie služieb zákazníkom. Nezabudnite to urobiť najneskôr 30 dní pred skončením obdobia predplatného, aby sa neúčtovala úhrada za ďalšie obnovenie prostredníctvom vášho typu platby. Pamätajte, že ak automatické obnovenie vypnete alebo sa naň nezaregistrujete, nebudete mať prístup k nadštandardným funkciám, ktoré ponúkame predplatiteľom v rámci našej služby automatického obnovenia. Ak zabudnete vypnúť automatické obnovenie, do 60 dní po zaúčtovaní poplatku môžete požiadať o vrátenie platby a zrušenie predplatného. Naše zásady vrátenia peňazí sú súčasťou týchto podmienok a obsahujú podrobnosti o tom, čo možno vrátiť a ako odoslať žiadosť, takže si ich pozorne prečítajte.

Kedy sa táto zmluva oficiálne skončí?

Táto zmluva sa skončí, keď skončí vaše právo na prístup k softvéru a službám, prípadne dôjde k jeho ukončeniu zo strany našej spoločnosti alebo z vašej strany. Po skončení už nebudete môcť používať softvér a služby, pričom musíte softvér a služby natrvalo odstrániť zo svojich zariadení.

Môžem zrušiť svoje predplatné?

Samozrejme, môžete, ale vzdáte sa všetkej ochrany online, ktorú poskytujeme. Ak ste pevne rozhodnutí, môžete svoje predplatné zrušiť kedykoľvek pred dátumom skončenia platnosti. Pred zrušením si však prečítajte naše zásady vrátenia platby, pretože nemusíte mať nárok na vrátenie celej sumy. Ak takýto nárok nemáte, dobrou správou je, že budete môcť naďalej používať softvér a služby až do konca obdobia zrušeného uhradeného predplatného.

Dôjde k pozastaveniu alebo zrušeniu môjho predplatného, ak poruším podmienky tejto zmluvy?

Áno. Ak porušíte túto zmluvu alebo ktorúkoľvek z ďalších platných zmluvných podmienok, budeme musieť pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie softvéru alebo služby. Keď ho ukončíme, môžeme tiež zrušiť váš účet.

Čo sa stane s mojimi údajmi po skončení tejto zmluvy?

Po vymazaní alebo odinštalovaní softvéru odstránime všetok váš uložený alebo zálohovaný obsah (informácie, text, súbory, odkazy, obrázky a všetky ďalšie materiály, ktoré nám poskytnete) v súlade s našimi internými zásadami. Za uloženie a zálohovanie vášho obsahu pred skončením využívania produktu zodpovedáte vy. Pevný disk a úložný priestor v cloude sú lacné, takže na to nezabudnite!

Podmienky špecifické pre určité produkty, plány a služby

Ďalšie podmienky
Na niektoré z našich softvérových programov a služieb sa vzťahuje niekoľko ďalších podmienok poskytovania služby, ktoré tu nie sú uvedené. Viac informácií nájdete na našej webovej lokalite.

Odstraňovanie vírusov, služby TechMaster alebo záväzok ochrany pred vírusmi
Vyvinieme maximálne úsilie na odstránenie vírusov a malvéru z vášho zariadenia. Nemôžeme však zaručiť, že bude možné odstrániť všetok malvér a vírusy, pretože niektoré útoky sú oveľa dômyselnejšie, takže dokážu uniknúť pred jednoduchou kontrolou. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach služby TechMaster a podmienkach služby VPP.

Produkty a funkcie na správu hesiel
Nikdy nemáme kópiu vášho hlavného hesla alebo šifrovacích kľúčov, takže za ich bezpečnosť zodpovedáte vy. Používajte silné a ťažko uhádnuteľné hlavné heslo a svoje kľúče uschovajte na bezpečnom mieste, pretože ak ich stratíte, nedokážeme vám pomôcť dostať sa späť do vášho účtu. Nie je k dispozícii žiadna možnosť resetovať heslo.

WebAdvisor
Služba WebAdvisor využíva veľa zložitých matematických výpočtov s cieľom zistiť, či je prehliadanie určitej webovej lokality bezpečné. Aj keď je táto funkcia veľmi dobrá, nedokáže rozpoznať každú hrozbu ani rozoznať povahu každej webovej lokality. Hodnotenia nezaručujú absolútnu bezrizikovosť určitej webovej lokality a dobré hodnotenie neznamená, že odporúčame danú webovú lokalitu alebo jej služby. „Zabezpečené vyhľadávanie“ služby WebAdvisor predvolene využíva rozhranie služby Yahoo!. Ak zapnete zabezpečené vyhľadávanie, vaše vyhľadávania budú prebiehať cez sieť služby Yahoo!. Predvolené možnosti vyhľadávacieho nástroja prehliadača môžete zmeniť v nastaveniach prehliadača.

Funkcia Kontrola domácej siete
Ak ste si túto funkciu zakúpili, bude ju potrebné aktivovať. Zapnutím funkcie Kontrola domácej siete nám dávate povolenie na identifikáciu zariadení, ktoré sa pripájajú k vašej domácej sieti Wi-Fi. To nám pomáha odhaliť zariadenia, ktoré majú slabé zabezpečenie a mohli by ohroziť vašu bezpečnosť. Z funkcie Kontrola domácej siete sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Funkcia Kontrola domácej siete je určená len pre vašu domácu sieť Wi-Fi. Funkcia Kontrola domácej siete zhromažďuje údaje zo všetkých zariadení v sieti, nezabudnite preto svojim priateľom a príbuzným oznámiť, že ich zariadenia sa skontrolujú pred tým, než im poskytnete heslo k sieti Wi-Fi.

Antivírusová ochrana
Vaša antivírusová ochrana môže obsahovať funkcie, ktoré monitorujú stav zabezpečenia vášho zariadenia a automaticky nám odosielajú hlásenia o podozrivom malvéri a inom nežiaducom softvéri. Toto automatické odosielanie hlásení nám pomáha rýchlo rozpoznať nové hrozby a reagovať na ne, čím poskytuje lepšiu ochranu vášho zariadenia. Hlásenia môžu zahŕňať súbory, ktoré obsahujú podozrivý malvér. Tieto typy súborov pravdepodobne nebudú obsahovať žiadne vaše osobné údaje. Ak sa však domnievame, že podozrivý súbor pravdepodobne obsahuje vaše osobné údaje, požiadame vás o povolenie na jeho odoslanie. Toto automatické odosielanie hlásení z antivírusovej ochrany môžete v produkte vypnúť.

VPN (virtuálna súkromná sieť)
Ak je táto funkcia vo vašom regióne dostupná a zakúpili ste si ju, ste povinní dodržiavať naše zásady spravodlivého používania. To znamená, že pri používaní siete McAfee VPN nesmiete robiť nič, čo spôsobí alebo môže spôsobiť neprimerané alebo neúmerne veľké zaťaženie našej infraštruktúry. Ak tieto zásady spravodlivého používania porušíte, môžeme vám bez akýchkoľvek záväzkov voči vám pozastaviť používanie funkcie VPN.

Ochrana identity

Ak máte nárok na naše funkcie ochrany identity, prečítajte si naše podmienky poskytovania služby ochrany identity, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

Monitorovanie identity (monitorovanie temného webu)
Temný web môže byť strašidelné miesto! Je to v podstate internet, ale v šifrovanej verzii, takže je ťažšie zistiť, kto vlastní webové lokality. Z tohto dôvodu tu ľudia kupujú a predávajú rôzne druhy informácií, ako sú napríklad čísla platobných kariet a preukazy totožnosti.

Naša služba monitorovania identity prehľadáva údaje temného webu, ktoré máme k dispozícii, a upozorní vás v prípade, že sa na ňom nájdu osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli monitorovať. Používaním služby beriete na vedomie nasledujúce dodatočné podmienky a súhlasíte s nimi:

Vaše uniknuté informácie nemôžeme z temného webu odstrániť.

Je vašou zodpovednosťou udržiavať si svoje kontaktné informácie aktuálne, kontrolovať výstrahy a prijímať akékoľvek odporúčané opatrenia s cieľom znížiť riziko ďalšieho zneužitia vašich údajov. Nezaručujeme, že naše odporúčania zabránia takémuto zneužitiu.

Nezaručujeme, že naše zdroje údajov obsahujú všetky prípady, v ktorých došlo k zneužitiu vašich osobných údajov, ani netvrdíme, že naša služba vôbec dokáže zabrániť napadnutiu vašich údajov.

 • Upozornenia vám poskytujeme na základe údajov z temného webu, ktoré máme k dispozícii. Nezaručujeme presnosť informácií, ktoré vám poskytujeme.
 • Monitorovať môžeme len informácie, ktoré ste sa nám rozhodli na tento účel poskytnúť. Ich presnosť musíte zabezpečiť vy.
 • Ak sa rozhodnete prijímať upozornenia prostredníctvom správ SMS, budete znášať všetky poplatky spojené s odosielaním správ SMS a dátovým plánom, ktoré vám vyúčtuje poskytovateľ mobilných služieb.
 • Ak chcete používať našu službu monitorovania temného webu, musíte mať viac ako 16 rokov.
 • Na monitorovanie môžete poskytnúť len vlastné osobné údaje. Nesmiete poskytnúť osobné údaje žiadnej inej osoby. Ak poskytnete údaje tretej osoby v rozpore s týmto obmedzením, naša spoločnosť za to nenesie zodpovednosť.
 • Ak to vaše predplatné umožňuje, môžete poskytnúť údaje o neplnoletých osobách (ktorých ste zákonným zástupcom alebo rodičom) alebo iných osobách, na monitorovanie ktorých ste získali oprávnenie, a to výlučne na účely zistenia, či sa tieto údaje nenašli na temnom webe. Poskytnutím týchto údajov potvrdzujete, že ste od danej osoby získali povolenie alebo máte iné oprávnenie na poskytnutie a monitorovanie jej údajov, a takisto potvrdzujete, že tieto údaje sa ako celok ani čiastkovo nepoužijú ako faktor pri určovaní oprávnenosti osoby na získanie úveru, poistenia alebo zamestnania, ani na žiadny iný účel doloženia oprávnenosti, ktorý by bolo možné označiť ako správu o spotrebiteľovi podľa amerického zákona o spravodlivom úverovom spravodajstve. Za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov zodpovedáte vy. Súhlasíte s tým, že konáte v mene osôb, ktoré registrujete na monitorovanie, a v ich mene prijímate tieto podmienky.
 • Službu monitorovania temného webu nesmiete používať na získavanie informácií o inej osobe bez jej súhlasu.

Čistenie osobných údajov

Ak máte nárok na funkciu Čistenie osobných údajov, skontrolujeme zoznam lokalít sprostredkovateľov údajov, či sa na nich nenachádzajú vaše osobné údaje, a pomôžeme vám podniknúť kroky na podanie žiadosti o ich odstránenie.

Je však dôležité poznamenať, že nie všetci sprostredkovatelia údajov sídlia v jurisdikciách, v ktorých boli prijaté predpisy o ochrane osobných údajov. Zatiaľ čo niektorí sprostredkovatelia údajov môžu vyhovieť vašim žiadostiam o vymazanie, iní vám môžu oznámiť, že to zákon od nich nevyžaduje.

V závislosti od vášho predplatného môžete mať nárok požiadať nás o pomoc pri podávaní žiadostí o vymazanie. Keď vám budeme pomáhať s odosielaním týchto žiadostí, nebudeme vystupovať ako agent vo vašom mene.

SMS a textové správy
Ak sa rozhodnete poskytnúť nám svoje telefónne číslo, môžeme ho použiť na registráciu vášho predplatného McAfee a/alebo na zasielanie oznámení o službách a pripomienok. Môžu sa uplatňovať sadzby za správy a dáta. Z prijímania našich SMS a textových správ sa môžete odhlásiť podľa pokynov, ktoré ste dostali v správe alebo v čase, keď ste poskytli svoje telefónne číslo (zvyčajne odoslaním správy „STOP“). Ak potrebujete pomoc, navštívte stránku service.mcafee.com.

Monitorovanie finančných transakcií

Prihlasovacie údaje do svojich účtov poskytujete na vlastné riziko. Používaním našej služby vyjadrujete súhlas s tým, že naša spoločnosť, dátové zdroje, ktoré spravujú vaše účty, ani žiadne tretie strany, ktoré v súvislosti s našou službou prichádzajú do styku s vašimi prihlasovacími údajmi alebo údajmi o účte, nenesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu, krádež, narušenie alebo zneužitie údajov v súvislosti s našimi službami (vrátane nedbanlivosti), s výnimkou prípadov, keď takúto zodpovednosť nemožno obmedziť podľa platných právnych predpisov. Naša spoločnosť ani dátové zdroje neposkytujú žiadne záruky akéhokoľvek druhu – či už výslovné, implicitné, zákonné alebo iné – vo vzťahu k údajom poskytovaným našimi službami. S výnimkou oficiálnych dokumentov z vášho účtu vo formáte PDF, ktoré vytvárame vo vašom mene a poskytujeme vám ich bez úprav, nie sú žiadne údaje poskytnuté našimi službami oficiálnym záznamom žiadneho z vašich účtov.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť registráciu na základe nášho odôvodneného rozhodnutia, že: (i) prijatie registrácie môže viesť k porušeniu zákona, ustanovenia alebo predpisu, (ii) registrácia pochádza od používateľa, z IP adresy alebo zo zariadenia, o ktorom je známe alebo existuje dôvodné podozrenie, že sa zúčastňuje na hackerských útokoch alebo zneužíva iné služby, alebo (iii) registrácia predstavuje iné potenciálne bezpečnostné riziko.

Nie všetky dátové zdroje sú podporované a my neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa dostupnosti, prístupnosti alebo kvality akéhokoľvek dátového zdroja.

Užívatelia predplatného McAfee

Ak vás nejaký držiteľ predplatného McAfee prizval, aby ste si vytvorili účet u spoločnosti McAfee a podieľali sa na tomto predplatnom bez ďalších nákladov, potom beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s tým, že daný držiteľ predplatného McAfee môže vidieť niektoré informácie o vás, vašom zariadení a vašom účte vrátane vášho mena, typu chráneného zariadenia a vášho skóre ochrany.

Plány s neobmedzenou ochranou zariadenia

Neobmedzené plány sa vzťahujú len na zariadenia v domácnosti, ktoré vlastníte na osobné, nekomerčné použitie, a podliehajú našim zásadám spravodlivého používania. Ak sa vyskytne problém s pridaním zariadenia, obráťte sa na zákaznícku podporu.

Záruky a výluky zo zodpovednosti

30-dňová záruka vrátenia peňazí
Počas prvých 30 dní od nákupu sa môžete rozhodnúť z akýchkoľvek dôvodov zrušiť predplatné a požiadať nás o vrátenie sumy, ktorú ste zaplatili. V krajine, v ktorej ste softvér McAfee zakúpili, môžu byť k dispozícii ďalšie nápravné opatrenia. Niektoré sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Útoky na údaje
Narušenia bezpečnosti môžu zahŕňať útoky na vaše údaje. Napríklad vírusy a iný malvér môžu vymazať, zničiť, pozmeniť alebo zašifrovať údaje a súbory vo vašom zariadení. Ak k tomu dôjde, môžete stratiť prístup k vašim údajom a súborom. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou zálohovať a ukladať si všetky údaje a súbory do svojich zariadení, aby ste ich v prípade potreby mohli bezpečne obnoviť. Ako sme už v týchto podmienkach spomenuli, pevný disk a cloudový úložný priestor nie sú drahé. Dôležité súbory by ste si mali zálohovať v renomovanej online službe na ukladanie údajov a robiť to často. Nezodpovedáme za žiadne stratené alebo poškodené súbory ani prerušenia služieb v dôsledku útokov na vaše údaje.

Vysokorizikové činnosti
Softvér a služby nie sú bezporuchové a nie sú navrhnuté ani určené na použitie v rámci vysokorizikových činností, napríklad v rizikových prostrediach vyžadujúcich zabezpečenie funkčnosti voči poruchám, akými sú napríklad prevádzky jadrových zariadení, použitie v komunikačných systémoch letovej prevádzky, systémoch zbraní, zariadeniach na priamu podporu životných funkcií či iných aplikáciách, v rámci ktorých môže zlyhanie softvéru alebo služieb viesť priamo k usmrteniu, zraneniu alebo vážnemu fyzickému poškodeniu osôb či majetku. Neposkytujeme žiadne výslovné ani predpokladané záruky na vhodnosť pre vysokorizikové činnosti.

Obmedzenie zodpovednosti

Naša zodpovednosť a zodpovednosť našich pridružených spoločností, dodávateľov, poskytovateľov licencií alebo iných poskytovateľov služieb tretích strán voči vám na základe týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi (a) je obmedzená na cenu, ktorú ste zaplatili za príslušný softvér alebo služby počas doby predplatného, počas ktorej došlo k udalosti alebo okolnosti, ktorá viedla k vzniku zodpovednosti, alebo na sumu 100 USD v prípade bezplatného softvéru a (b) vylučuje akúkoľvek zodpovednosť voči vám za: (i) nepriame, mimoriadne, náhodné alebo následné straty alebo škody vrátane straty ziskov, straty dobrého mena, straty osobnej mzdy, prerušenia práce, zlyhania alebo nefunkčnosti počítača alebo straty údajov; alebo (ii) krádež osobných údajov.

Neposkytujeme žiadne záruky, vyhlásenia, výslovné ani implicitné, v súvislosti so softvérom alebo službami vrátane záruk alebo podmienok predajnosti, výkonu, uspokojivej kvality, vhodnosti na určitý účel, vlastníctva a neporušenia práv iných strán. Softvér a služby sa poskytujú „také, aké sú“. Za výber softvéru a služieb umožňujúcich dosiahnuť požadované výsledky a za inštaláciu a používanie daného softvéru alebo služby zodpovedáte vy. Negarantujeme ani nedávame záruku na používanie ani výkonnosť softvéru alebo služby. Negarantujeme ani nedávame záruku, že prevádzka softvéru alebo služby bude prebiehať bez zlyhaní, bude neprerušovaná ani sa v nej nevyskytnú chyby či poruchy, že softvér alebo služby zaručia ochranu proti všetkým možným bezpečnostným hrozbám, že nedôjde k žiadnym zlyhaniam či iným chybám softvéru alebo služieb spôsobeným vírusom, infekciou, červom či podobným škodlivým kódom, ktorý sme nezaviedli ani nevyvinuli my. Nenesieme zodpovednosť za žiadne odstávky ani prerušenie služby, za žiadne stratené alebo odcudzené údaje alebo systémy ani za žiadne iné škody vyplývajúce z akéhokoľvek konania alebo preniknutia alebo s nimi súvisiace.

Súhlasíte s tým, že obmedzenia zodpovednosti a zrieknutia sa zodpovednosti v tejto časti zodpovedajú poplatku účtovanému za softvér a služby, ktorý by bol bez týchto obmedzení vyšší. Nič v tejto zmluve neobmedzuje žiadne práva, ktoré vám môžu prináležať na základe existujúcich zákonov na ochranu spotrebiteľov alebo iných platných zákonov, ktorých sa vo vašej jurisdikcii nie je možné zriecť, vrátane tých, ktoré sú osobitne uvedené v časti o miestnych zákonoch.

Pár všeobecných pravidiel

Čo sa stane, keď spoločnosť McAfee zmení tieto podmienky?

V týchto podmienkach niekedy vykonávame zmeny a zverejňujeme ich na našej webovej lokalite. Ak s niektorou zo zmien nesúhlasíte, môžete svoje predplatné ukončiť tak, že ho neobnovíte, ako je uvedené vyššie, a softvér odinštalujete. Ak svoje predplatné obnovíte, vyjadrujete tým súhlas s najnovšou verziou týchto podmienok. Ak ste odsúhlasili viac ako jednu verziu, najnovšia verzia nahrádza všetky staršie verzie.

V prípade bezplatného softvéru a služieb prijímate zmeny týchto podmienok ďalším používaním bezplatného softvéru a služieb. Ak s niektorou zo zmien nesúhlasíte, musíte prestať používať službu a odinštalovať bezplatný softvér.

Môžem spoločnosti McAfee poskytnúť spätnú väzbu?

Za vašu spätnú väzbu v súvislosti so softvérom a službami vám budeme veľmi vďační. Pamätajte, že ju môžeme použiť bez obmedzenia.

A čo poplatky za prenos údajov?

Za úhradu všetkých poplatkov za prenos údajov a mobilnú komunikáciu v súvislosti s používaním softvéru a služieb zodpovedáte vy.

Zákonmi ktorej krajiny sa riadia tieto podmienky?

Nie je žiadnym tajomstvom, že rôzne krajiny majú odlišné spotrebiteľské zákony. Používanie softvéru a služieb a akékoľvek nároky sa riadia nasledujúcimi zákonmi:

 • zákony štátu New York alebo ak sa zistí, že sa zákony štátu New York nevzťahujú na konkrétny prípad, potom zákony štátu Delaware,
 • zákony provincie Ontario v Kanade, ak ste softvér a služby nadobudli v Kanade;
 • zákony Nového Južného Walesu v Austrálii, ak ste softvér a služby nadobudli v Austrálii;
 • zákony štátu Singapur, ak ste softvér a služby nadobudli v Ázii, na Novom Zélande alebo v Oceánii okrem Austrálie a Japonska;
 • zákony Japonska, ak ste softvér a služby nadobudli v Japonsku (s výnimkou jeho pravidiel výberu práva);
 • národné zákony krajiny, v ktorej ste nadobudli softvér a služby, ak ste ich nadobudli v Európskej únii, v Spojenom kráľovstve, na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku;

Bez ohľadu na to, ktoré miestne zákony platia, budú vždy vylúčené nasledujúce zákony:

 • kolízne normy;
 • Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru;
 • zákon o jednotných počítačových informačných transakciách.

Čo ak dôjde k sporu?
Väčšinu sporov je možné vyriešiť neformálne obrátením sa na služby zákazníkom. Ak nie sme schopní dosiahnuť dohodu na vyriešenie sporu, uprednostňujeme riešenie sporov arbitrážou. Ak žijete v Spojených štátoch amerických, súhlasíte s tým, že budete riešiť všetky spory týkajúce sa tejto zmluvy arbitrážou alebo pred súdom pre malé spory, ako to podrobnejšie vysvetľujeme ďalej v časti Záväzná arbitráž a zrieknutie sa skupinovej žaloby.

Kontrola exportu
Softvér a služby podliehajú exportným kontrolám podľa zákonov USA a miestnych zákonov príslušnej krajiny. Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo vyvážať, prenášať, povoľovať prístup či umožňovať používanie softvéru alebo služieb a súvisiacej dokumentácie a technických údajov jednotlivcovi, subjektu alebo krajine, pre ktoré sú vývoz, prenos alebo prístup obmedzené zákonmi na kontrolu vývozu, bez požadovaného oprávnenia Úradu pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu USA alebo akéhokoľvek iného vládneho subjektu s právomocou nad exportom alebo prenosom. Nebudete používať, prenášať ani využívať produkty McAfee na konečné použitie týkajúce sa akýchkoľvek jadrových, chemických alebo biologických zbraní, technológie rakiet, konečného vojenského použitia alebo konečného vojenského používateľa podľa kódexu 15 CFR, časť 744.21, pokiaľ to nepovolí vláda USA alebo príslušná miestna vláda nariadením alebo osobitnou licenciou. Ak naša spoločnosť dostane upozornenie, že používateľ je alebo bude označený za sankcionovanú alebo obmedzenú stranu na základe platného práva, naša spoločnosť nebude povinná vykonať žiadnu zo svojich povinností na základe týchto podmienok, ak by takéto vykonanie viedlo k narušeniu sankcií alebo obmedzení. Ďalšie informácie týkajúce sa exportu a importu produktov McAfee nájdete v tomto, ktorý priebežne aktualizujeme.

Celá zmluva
Tieto podmienky tvoria úplnú zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou, ktorá sa týka vášho používania softvéru a služieb. Tieto podmienky nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce zmluvy alebo podmienky medzi vami a našou spoločnosťou vo vzťahu k softvéru a službám, ako aj akúkoľvek inú komunikáciu, vyhlásenia alebo reklamy týkajúce sa softvéru alebo služieb.

Preložené verzie
Verzie týchto podmienok preložené z angličtiny poskytujeme len na účely jednoduchšieho prístupu k informáciám. Ak existujú akékoľvek rozdiely vo význame alebo výklade medzi preloženou verziou a anglickou verziou, platí anglická verzia.

Vylúčenie
vzdania sa právaUstanovení uvedených v týchto podmienkach sa môžeme vzdať len formou podpísaného dokumentu.

Subjekty s oprávnením na udeľovanie licencií
Licenciu na tento softvér a služby vám poskytuje niektorý z týchto právnych subjektov:

 • McAfee, LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným založená v štáte Delaware, so sídlom na adrese 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, ak ste si softvér stiahli v USA, Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike alebo karibskej oblasti;
 • McAfee Consumer Affairs North, LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným založená v štáte Delaware, so sídlom na adrese 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, ak ste si softvér stiahli v Kanade;
 • McAfee Ireland Limited so sídlom na adrese 1 Horgan’s Quay, Waterfront Square, Cork, Írsko, T23 PPT8, ak ste si softvér stiahli v Európe, na Blízkom východe, v Afrike alebo na tichomorskom pobreží; alebo
 • ak ste si softvér stiahli v Japonsku, licenciu na softvér poskytuje spoločnosť McAfee, LLC. Akékoľvek služby poskytuje spoločnosť McAfee Co., Ltd. so sídlom na adrese Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japonsko, ak ste si softvér stiahli v Japonsku.
 • McAfee Security Australia Pty Ltd so sídlom na adrese 45 Evans Street, Balmain, New South Wales 2041, Austrália, ak ste si softvér stiahli v Austrálii.
 • McAfee (Singapore) Pte Ltd so sídlom na adrese Level 9 Tampinese Junction, 300 Tampines Avenue 5, Singapore, 529653, Singapur, ak ste si softvér stiahli v Ázii a Tichomorí (okrem Japonska a Austrálie).

Kontaktné údaje spoločnosti McAfee

Služby zákazníkom a technická podpora: http://service.mcafee.com
Spory:
Attn: McAfee Legal Department

6220 America Center Dr

San Jose, CA 95002

Webová lokalita spoločnosti McAfee
Súhlasíte s dodržiavaním podmienok poskytovania služby webovej lokality spoločnosti McAfee , ktoré sú súčasťou týchto podmienok.

Miestne zákonné ustanovenia

Pre spotrebiteľov v Austrálii
Ak sa na softvér alebo služby vzťahuje niektorá zo spotrebiteľských záruk podľa zákona o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľa (Competition and Consumer Act) z roku 2010 (Cth) (ďalej len CCA) a zákon CCA zneplatňuje alebo zakazuje ustanovenie uvedené v týchto podmienkach, čím sa vylučujú, obmedzujú alebo upravujú spotrebiteľské záruky, potom sa zodpovednosť našej spoločnosti za porušenie týchto spotrebiteľských záruk, ktorá vyplýva z poskytovania softvéru a služieb, obmedzuje na poskytnutie nasledujúcich nápravných opatrení: 

Na naše služby sa viažu záruky, ktoré nie je na základe austrálskeho zákona o spotrebiteľoch možné vylúčiť. V prípade závažných zlyhaní služby máte nárok na nasledujúce opatrenia:

 • zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb s našou spoločnosťou a
 • vrátenie sumy za nevyužitú časť alebo náhradu jej zníženej hodnoty.

Máte tiež nárok na náhradu všetkých ďalších primerane predvídateľných strát alebo škôd. Ak dané zlyhanie nebude znamenať závažné zlyhanie, máte nárok na odstránenie problémov so službou v primeranom čase a ak sa tak nestane, na zrušenie vašej zmluvy a získanie náhrady za nevyužitú časť zmluvy.

Na naše produkty sa viažu záruky, ktoré nie je na základe austrálskeho zákona o spotrebiteľoch možné vylúčiť. V prípade významného zlyhania máte právo na náhradu produktu alebo vrátenie peňazí a v prípade akejkoľvek predvídateľnej straty alebo poškodenia nárok na kompenzáciu. V prípade, že produkty nedosiahnu prijateľnú úroveň kvality, pričom toto zlyhanie nie je možné označiť za významné, máte právo na opravu alebo nahradenie produktu.

Túto záruku poskytuje spoločnosť McAfee Ireland Limited. Prípadné reklamácie na základe tejto záruky pošlite na nasledujúcu adresu:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
45 Evans Street,
Balmain, NSW, 2041
Austrália

Pre spotrebiteľov vo Francúzsku
Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:   

Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, ? tout moment ? compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats ? durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial ? durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours ? compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'? celle-ci, ? l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats ? des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues ? l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Le médiateur suivant est ? votre disposition: Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, CMAP (dont les coordonnées sont les suivantes:

39 avenue Franklin D. Roosevelt -75008 Paris- https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/

Pre spotrebiteľov v Nemecku

Táto časť vysvetľuje, ako sa na vaše predplatné vzťahuje nemecký zákon o spravodlivých spotrebiteľských zmluvách.

Tento oddiel sa týka len zmlúv medzi spoločnosťou McAfee a spotrebiteľmi, ktorí mali k 1. marcu 2022 svoje obvyklé sídlo v Spolkovej republike Nemecko (Nemecko). Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkové (§ 13 nemeckého občianskeho zákonníka).

Vaše počiatočné predplatné sa bude automaticky obnovovať po neurčitú dobu, pokiaľ nevypnete automatické obnovovanie v nastaveniach v časti Môj účet alebo neukončíte predplatné iným spôsobom (napr. výberom možnosti „zrušiť predplatné tu“ na domovskej stránke spoločnosti McAfee). Po uplynutí počiatočného obdobia predplatného máte možnosť ho kedykoľvek ukončiť s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Ako je v licenčnej zmluve so spoločnosťou McAfee opísané v časti „Ako funguje automatické obnovenie“, 30 dní pred koncom obdobia predplatného vás spoločnosť McAfee vopred upozorní na automatické obnovenie vášho predplatného a vopred vám naúčtuje príslušné poplatky za používanie produktu McAfee na obdobie jedného roka. Na konci ďalšieho ročného obdobia po obnovení predplatného vás spoločnosť McAfee bude opäť informovať a vopred vám naúčtuje poplatok.

Ak sa rozhodnete predplatné zrušiť, môžete tak urobiť prostredníctvom odkazu Ukončiť zmluvu na domovskej stránke spoločnosti McAfee. Spoločnosť McAfee vám vráti alikvotnú časť všetkých vopred uhradených poplatkov za obnovenie (výška vrátenej sumy závisí od doby používania produktu McAfee). Podrobnosti nájdete v zásadách vrátenia peňazí za produkty McAfee pre spotrebiteľov (týka sa nemeckých zákazníkov).

Spotrebitelia v Holandsku
Akékoľvek automatické obnovenie pôvodného predplatného bude na dobu neurčitú. Svoje obnovené predplatné môžete ukončiť kedykoľvek po obnovení spojením sa s oddelením služieb zákazníkom a poskytnutím oznámenia najmenej 30 dní pred zamýšľaným ukončením predplatného. Poskytneme vám pomernú náhradu v súlade s miestnymi zákonmi.

Spory

Záväzná arbitráž a vzdanie sa práva na skupinovú žalobu

Toto ustanovenie sa vzťahuje na zákazníkov v USA.

Dohoda o arbitráži
Vy a spoločnosť McAfee súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo spor vyplývajúci z tejto zmluvy alebo súvisiaci s ňou (ďalej len nárok) sa bude riešiť dôvernou záväznou arbitrážou podľa federálneho zákona o arbitráži. Zahŕňa to nároky z našej strany, z vašej strany, vo vašom mene alebo zo strany osôb prepojených s vami alebo s našou spoločnosťou, ako sú zamestnanci, dcérske spoločnosti a nástupnícke subjekty.

Naša aj vaša strana súhlasia s tým, že arbitrážnym, súdnym ani iným spôsobom nie je možné uplatniť hromadnú žalobu ani inú kolektívnu, konsolidovanú alebo reprezentatívnu žalobu. Všetky nároky, či už v arbitráži alebo inak, musia byť vznesené výhradne v rámci vašej osobnej spôsobilosti alebo právomocí spoločnosti McAfee, a nie z pozície žalobcu alebo člena hromadnej žaloby v akomkoľvek údajnom súdnom konaní alebo kolektívnom konaní. Naša aj vaša strana sa vzdávajú práva iniciovať alebo sa zúčastniť hromadnej žaloby alebo súdneho sporu na súde pred sudcom alebo porotou.

Oznámenie o spore
Pred začatím arbitráže to musí jedna strana písomne oznámiť tej druhej 60 dní vopred. Oznámenia je potrebné zasielať na nasledujúcu adresu: McAfee, LLC, 6220 America Center Dr, San Jose, CA 95002, Attention: Legal Department. Oznámenie musí obsahovať vaše meno, adresu a kontaktné údaje, skutkové okolnosti sporu a požiadavky. Vaša aj naša strana musí vynaložiť primerané úsilie na vyriešenie akéhokoľvek sporu prostredníctvom neformálneho vyjednávania do 60 dní odo dňa odoslania oznámenia sporu. Po 60 dňoch môže ktorákoľvek zo strán začať s arbitrážou, ak sa spor nevyrieši. Tieto povinnosti týkajúce sa oznámení nemenia stav obmedzení, ktoré sa vzťahujú na akýkoľvek nárok.

Spravovanie arbitráže

 • Rozhodovať bude jeden nestranný rozhodca, ktorým bude buď právnik prijatý na výkon praxe v príslušnej jurisdikcii s najmenej 10-ročnou praxou, alebo sudca vo výslužbe vybraný v súlade s pravidlami Americkej arbitrážnej asociácie (AAA), ktorí budú viazaní podmienkami tejto zmluvy.
 • Uplatnia sa arbitrážne pravidlá (pravidlá obchodnej arbitráže alebo pravidlá spotrebiteľskej arbitráže asociácie AAA) upravené touto zmluvou.
 • Všetky arbitrážne konania budú prebiehať v angličtine.
 • S výnimkou nárokov alebo protinárokov na sumu nižšiu ako 25 000 USD rozhodca vydá odôvodnené písomné rozhodnutie postačujúce na vysvetlenie základných zistení a záverov, na ktorých je rozhodnutie založené, a rozhodnutie bude dôverné a zverejní sa iba v takej miere, ako je to potrebné na získanie rozsudku alebo ako to inak vyžaduje zákon.

Náklady
Poplatok za podanie je povinný zaplatiť ten, kto je iniciátorom arbitráže. Ak bude vydané rozhodnutie vo váš prospech, poplatok za podanie vám vrátime, pokiaľ ste ho platili vy. Poplatok za podanie alebo iné výdavky vám môžeme vrátiť alebo uhradiť aj vtedy, ak to považujeme za odôvodnené (napr. si tieto poplatky nemôžete dovoliť). Na všetky ostatné poplatky a výdavky sa budú vzťahovať pravidlá arbitráže a každá strana bude znášať svoje vlastné náklady a výdavky na právne zastúpenie, pokiaľ rozhodca neurčí inak.

Možnosť súdu drobných sporov
Ak ste samostatný spotrebiteľ, môžete sa rozhodnúť vyriešiť svoj nárok na súde drobných sporov v krajine svojho bydliska alebo v okrese Santa Clara v Kalifornii, pokiaľ spĺňate požiadavky súdu.

Zachovanie dočasných opravných prostriedkov
Aj napriek tejto klauzule o arbitráži môžeme kedykoľvek použiť svojpomocné opravné prostriedky alebo kedykoľvek požiadať o príkaz na zdržanie sa konania, zaistenie alebo exekúciu.

Konfliktné podmienky
Táto dohoda o arbitráži má prednosť pred akýmikoľvek konfliktnými podmienkami v pravidlách arbitráže alebo pred inými platnými podmienkami arbitráže. Ak sa niektorá časť tejto dohody o arbitráži považuje za neplatnú alebo nevymožiteľnú, nerušia sa tým ostatné ustanovenia dohody o arbitráži. Ak sa však za neplatný považuje (a) zákaz skupinovej arbitráže, potom je celá táto dohoda o arbitráži neplatná; a (b) zákaz arbitráže o zástupných nárokoch zo strany občianskeho splnomocnenca, potom bude dohoda o arbitráži neplatná s obmedzením len na takéto nároky.

Vzdanie sa procesu pred porotou
Ak sa z akéhokoľvek dôvodu vedie v súvislosti s nárokom súdne konanie namiesto arbitráže, vaša aj naša strana súhlasia s tým, že to nebude súdne konanie s porotou. Vy aj my sa bezpodmienečne vzdávame akéhokoľvek práva na súdne konanie pred porotou, a to v akomkoľvek spore, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom týka tejto zmluvy či akéhokoľvek softvéru alebo služieb alebo z nich vyplýva. V prípade súdneho sporu sa môže predložiť tento odsek s cieľom preukázať písomný súhlas so súdnym konaním. Tento odsek žiadnym spôsobom neruší dohodu o riešení sporov v rozhodcovskom konaní.

Zákazníci z Európskej únie
Služba riešenia sporov online (ODR) a alternatívne riešenie sporov (ADR). Zákon od nás vyžaduje poskytnutie odkazu z našej webovej lokality na platformu ODR Európskej únie (EU ODR Platform): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. V prípade sťažnosti/reklamácie, ktorá sa na náš vzťahuje, nie sme povinní využiť alternatívne riešenie sporov (ADR). Ak máte sťažnosť, ktorú nemôžeme vyriešiť pomocou našich interných postupov na zaobchádzanie so sťažnosťami, obrátime sa na vás listom alebo e-mailom a budeme vás informovať, či sme pripravení využiť alternatívne riešenie sporov. Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom našej webovej lokality.

Dátum poslednej aktualizácie:1 februari 2024

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

SLUŽBY OPIS SLUŽBY
Služba odstraňovania vírusov Náš agent podpory posúdi váš počítač so systémom Windows a určí, či bol napadnutý malvérom, pričom vynaloží obchodnej praxi primerané úsilie na diagnostikovanie a odstránenie nájdeného malvéru.
Služba na vyladenie počítača Náš agent podpory posúdi prevádzkový stav vášho počítača a podnikne kroky na jeho zefektívnenie. To môže viesť k úpravám nastavení systému a vypnutiu alebo odstráneniu nepotrebných aplikácií a systémových súborov.
Inštalácia a optimalizácia Naše služby v rámci inštalácie a optimalizácie ponúkajú telefonickú podporu pri nastavovaní počítača, smartfónu alebo tabletu. Získajte profesionálnu pomoc pri nastavovaní vašej domácej siete, pripájaní správnych periférnych zariadení, zlepšovaní výkonu počítačov alebo inštalácii bežného softvéru.
Pokročilé riešenie problémov Naše služby pokročilého riešenia problémov ponúkajú telefonickú podporu pri odstraňovaní a riešení problémov s počítačom alebo optimalizácii výkonu počítača.
Concierge Gold Predplatné, ktoré obsahuje všetky vyššie uvedené služby.
Concierge Platinum Predplatné, ktoré obsahuje všetky vyššie uvedené služby, ako aj jednoročnú licenciu na McAfee Total Protection a McAfee TechMate.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Produkt 0 prípadov
0 až 3 mesiace
0 prípadov
4 až 6 mesiacov
0 prípadov
6 až 9 mesiacov
0 prípadov
>9 mesiacov
1 použitý prípad
 
2 použité prípady
 
viac ako 2
 
Concierge Gold 100 % 80 % 70 % 30 % 65 % 35 % 0 %
Concierge Platinum 100 % 75 % 65 % 25 % 60 % 20 % 0 %

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

Ochranné známky a logá spoločnosti McAfee


Ochranné známky spoločnosti McAfee, LLC (ďalej len „McAfee“), vrátane jej obchodných značiek, servisných značiek, log a značiek sú dôležitými právami duševného vlastníctva a cennými aktívami. Sú prostriedkom, vďaka ktorému naši zákazníci vedia, že kupujú alebo používajú originálny produkt alebo službu spoločnosti McAfee. Spoločnosť McAfee kladie veľký dôraz na ochranu svojich práv duševného vlastníctva. Na používanie ochrannej známky alebo loga spoločnosti McAfee musíte mať povolenie od spoločnosti McAfee. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti McAfee alebo ich zašlite právnemu oddeleniu spoločnosti McAfee na adresu:

McAfee Trademarks and Brands
McAfee Legal Department
6220 America Center Drive
San Jose, CA 95002
USA
E-mail: MBGeneralLegal@McAfee.com

Zásady a pravidlá používania ochranných známok

Na produkty a služby spoločnosti McAfee môžete odkazovať prostredníctvom príslušných ochranných známok a servisných značiek spoločnosti McAfee, ale nie prostredníctvom loga spoločnosti McAfee, pokiaľ (a) sú takéto odkazy pravdivé, férové a nie zavádzajúce a (b) použijete ochrannú známku iba v minimálne potrebnom rozsahu na to, aby bolo možné rozpoznať spoločnosť McAfee ako výrobcu daného produktu či poskytovateľa danej služby. Pri takomto použití ochranných známok spoločnosti McAfee musíte použiť príslušný symbol ochrannej známky a informovať o vlastníctve príslušnej ochrannej známky spoločnosťou McAfee. Okrem toho máte výslovne zakázané a NESMIETE:

 • začleniť ochranné známky spoločnosti McAfee do svojich vlastných názvov produktov, servisných názvov, ochranných známok, log alebo názvov spoločností,
 • použiť značky alebo logá, ktoré sú zameniteľne podobné značkám a logám spoločnosti McAfee,
 • používať akýkoľvek názov, značku alebo logo spoločnosti McAfee v súvislosti s vašimi tovarmi alebo službami spôsobom, ktorý naznačuje, že spoločnosť McAfee je zdrojom vašich tovarov alebo služieb alebo ich inak schvaľuje alebo je s nimi spojená, ak takýto zdroj, schválenie alebo spojenie výslovne neexistuje, alebo
 • používať logá spoločnosti McAfee bez licencie alebo písomného súhlasu spoločnosti McAfee.

Ak ste výslovným MAJITEĽOM LICENCIE ochranných známok alebo log spoločnosti McAfee, máte uzatvorenú zmluvu o marketingovom programe, zmluvu o obchodnej spolupráci alebo osobitné povolenie na používanie ochrannej známky alebo loga spoločnosti McAfee. V zmluve, ktorú ste podpísali so spoločnosťou McAfee, sú uvedené licenčné podmienky vrátane ochranných známok, ktoré je možné používať, a pokyny na takéto používanie. Ak ste takýmto MAJITEĽOM LICENCIE ochrannej známky alebo loga spoločnosti McAfee, licenčná zmluva, ktorú ste podpísali so spoločnosťou McAfee, môže podliehať špeciálnym povoleniam pre ochranné známky a logá či pokynom na používanie, ktoré sa odlišujú od tých uvedených v tomto dokumente. Ak je to tak, postupujte podľa osobitných povolení alebo zásad a pravidiel používania, ktoré vám boli poskytnuté v súlade s vašou písomnou licenčnou zmluvou.

Ak ste DODÁVATEĽOM produktov alebo služieb spoločnosti McAfee a dostali ste povolenie používať ochrannú známku alebo logo spoločnosti McAfee, môžete ochrannú známku alebo logo spoločnosti McAfee zobrazovať alebo používať len v súlade s zásadami a pravidlami používania uvedenými v tomto dokumente, ktoré sú doplnené alebo upravené písomnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou McAfee. Bez osobitného písomného súhlasu spoločnosti McAfee nesmiete používať ochrannú známku spoločnosti McAfee spôsobom, ktorý by naznačoval schválenie alebo podporu vašich produktov alebo služieb spoločnosťou McAfee. Dobrá povesť prameniaca z používania akejkoľvek časti ochrannej známky spoločnosti McAfee a s tým spojený prospech patrí výlučne spoločnosti McAfee.

Nahlásenie zneužitia ochranných známok spoločnosti McAfee

Ak sa dozviete o akomkoľvek zneužití ochrannej známky spoločnosti McAfee, radi sa o tom dozvieme. Akékoľvek nevhodné používanie ochrannej známky nahláste svojmu zástupcovi spoločnosti McAfee alebo e-mailom na adresu MBGeneralLegal@McAfee.com.

Informácie o ochrannej známke spoločnosti McAfee

Nasledujúce ochranné známky sú majetkom spoločnosti McAfee. Tento zoznam nie je úplný a ak máte otázky týkajúce sa ochrannej známky spoločnosti McAfee, obráťte sa na právne oddelenie spoločnosti McAfee. Vlastníctvo ostatných názvov a značiek si môžu nárokovať iné subjekty. Symbol ® v nasledujúcom zozname znamená, že ochranná známka je registrovaná minimálne v Spojených štátoch amerických, ale nie nevyhnutne v každej krajine, kde sú dostupné produkty alebo služby spoločnosti McAfee.

 • MCAFEE®
 • Active Protection
 • GTI™
 • LiveSafe
 • QuickClean
 • Real Protect™
 • Shredder
 • SiteAdvisor®
 • Stinger®
 • Techmaster®
 • True Key®
 • VirusScan®

Tieto zásady a pravidlá používania sa môžu bez upozornenia meniť.
Posledná aktualizácia: 1. septembra 2022

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult McAfee’s website for more information regarding our Privacy Notice, DMCA Copyright Policy, Refund Policy, Terms of Sale, Anti-Piracy Policy, Trademark Guidelines, Virus Protection Pledge and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with McAfee Trademark Policy and Guidelines available on McAfee's website.

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms.

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 23, 2021

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
Ak sa zobrazuje nasledovné: Znamená to, že:
Záväzok ochrany pred vírusmi: k dispozícii Máte nárok na náš Záväzok ochrany pred vírusmi.
Záväzok ochrany pred vírusmi: nie je k dispozícii Na Záväzok ochrany pred vírusmi zatiaľ nemáte nárok. Zaregistrujte sa v službe automatického obnovenia a budete si ho môcť bezstarostne užívať.

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.