Loading...

Prywatność i warunki prawne

Informacje o ochronie prywatności


Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

Niniejszy dokument zawiera informacje o gromadzonych, wykorzystywanych i udostępnianych przez nas danych osobowych, a także o naszym zobowiązaniu do ich poszanowania.

Firma McAfee, LLC oraz jej podmioty powiązane („McAfee”, „Firma”, „my”) bardzo dbają o prywatność, ochronę i bezpieczeństwo Użytkownika online, a wszystkie te elementy stanowią istotną część najważniejszej misji Firmy: ochrony użytkowników produktów i usług Firmy („Użytkownika”, „Użytkowników”) przed takimi zagrożeniami, jak kradzież, zakłócenia i nieupoważniony dostęp do ich informacji i działań w Internecie. Niniejsze Informacje o ochronie prywatności („Informacje”) mają na celu uświadomienie Użytkownikowi sposobów zbierania, wykorzystywania i udostępniania przez nas jego danych osobowych podczas kontaktów z nami lub za pośrednictwem naszej witryny sieci Web (zwanej dalej „Witryną”), produktów, usług oraz aplikacji internetowych i mobilnych (zwanych łącznie „Usługami”).

Firma McAfee sprzedaje produkty i usługi (opisane na stronie Produkty konsumenckie) bezpośrednio konsumentom oraz przedsiębiorstwom i klientom biznesowym (więcej informacji na stronie Produkty korporacyjne). Niniejsze Informacje o ochronie prywatności dotyczą zarówno informacji zbieranych od Użytkownika bądź z jego urządzenia, gdy pobiera on którąś z naszych Usług, oraz informacji zbieranych przez nas w przypadku zainstalowania na urządzeniu Użytkownika naszych Usług przez któregoś z naszych partnerów dystrybucyjnych bądź klientów biznesowych.

Uzyskując dostęp do Usług Firmy lub z nich korzystając, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszymi Informacjami i zrozumienie ich treści. Korzystanie przez Użytkownika z Usług oraz Witryny Firmy oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszym Informacjom, wszelkim obowiązującym postanowieniom Regulaminu Usługi (wraz z ewentualnymi ograniczeniami odszkodowań oraz rozstrzyganiem sporów) oraz dowolnej obowiązującej Umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

W miarę rozwoju firmy McAfee zmienia się jej działalność, a zatem, aby uwzględnić takie zmiany, Firma może aktualizować niniejsze Informacje w dowolnej chwili wedle swojego uznania. O wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Informacjach o ochronie prywatności Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail, powiadomieniem dołączonym do produktu lub w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo. Ważne jest, by Użytkownik sprawdzał i upewniał się, czy zapoznał się z aktualną wersją niniejszych Informacji.

Niniejsze Informacje obowiązują wszystkich użytkowników Usług Firmy na całym świecie. Niektórym użytkownikom, w tym rezydentom Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą przysługiwać dodatkowe prawa, w zależności od miejsca ich lokalizacji, które są opisane w niniejszych Informacjach.

Jakiego rodzaju informacje gromadzi Firma?

Firma gromadzi dane w celu świadczenia usług. Niektóre dane Firma uzyskuje bezpośrednio od Użytkownika, inne gromadzi za pośrednictwem świadczonych przez siebie Usług, a inne od stron trzecich. W niniejszych Informacjach „Dane osobowe” oznaczają dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Użytkownika jako osoby prywatnej.

Zbieramy dane podawane nam przez Użytkowników. Na przykład: Firma gromadzi dane podczas zakupu przez Użytkownika produktu lub usługi, tworzenia konta, wypełniania formularza, udziale w konkursie lub promocji, wnioskowaniu o obsługę klienta, czy innego kontaktu Użytkownika z Firmą.

Do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika można zaliczyć:

 • dane kontaktowe (na przykład nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu);
 • dane płatnicze (w tym numery kart płatniczych i powiązane z nimi identyfikatory, adres do rachunku oraz dane rachunku bankowego); oraz
 • dane logowania do konta (do których w przypadku niektórych Usług mogą należeć dane do logowania się w sieciach społecznościowych).

Firma może również gromadzić inne informacje od Użytkownika lub na jego temat, na przykład o zakupionych produktach, zainteresowaniach, dane demograficzne, zdjęcia i filmy oraz dane biometryczne, takie jak odciski palców czy zapisy głosu. Użytkownik może również podać Firmie dodatkowe dane. Jeśli na przykład Użytkownik korzysta z naszych usług w zakresie ochrony przed kradzieżą tożsamości, może on podać swoje dane logowania do mediów społecznościowych, abyśmy mogli monitorować jego konta w tych mediach.

Firma automatycznie gromadzi informacje o interakcjach Użytkownika z Usługami oraz o urządzeniach, na których Usługi zostały zainstalowane. W niektórych przypadkach Firma automatycznie gromadzi dane o innych urządzeniach połączonych z tą samą siecią co urządzenie, na którym zainstalowane są Usługi.

Firma może na przykład gromadzić i wykorzystywać:

 • Informacje o produktach oglądanych lub wyszukiwanych przez Użytkownika i używanych Usługach, włącznie z czasem korzystania i innymi danymi statystycznymi.
 • dane komputerów, urządzeń, aplikacji i sieci Użytkownika, włącznie z adresem IP, identyfikatorami plików cookie, operatorami komórkowymi, identyfikatorami urządzeń Bluetooth, identyfikatorem urządzenia mobilnego, identyfikatorami reklam mobilnych, adresem MAC, numerem IMEI i innymi identyfikatorami urządzeń automatycznie przypisanymi do komputera lub urządzenia Użytkownika podczas korzystania z Internetu, dane o typie i języku przeglądarki, preferencjach językowych, poziomie baterii, stanie włączonym/wyłączonym, dane geolokalizacyjne, dane o rodzaju sprzętu, systemie operacyjnym, dostawcy usług internetowych, stronach odwiedzanych przed i po korzystaniu z Usługi, datę i godzinę odwiedzin, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, informacje o klikanych łączach i stronach wyświetlanych w Usługach, a także o innych działaniach podejmowanych za pośrednictwem Usług, takich jak preferencje. Firma może gromadzić takie dane za pośrednictwem swoich Usług bądź za pomocą innych metod analizy sieciowej. 
 • W przypadku korzystania z produktów Firmy w celu ochrony urządzenia mobilnego Użytkownika, Firma gromadzi dane dotyczące lokalizacji urządzenia, na którym zainstalowany jest produkt.
 • dane na temat korzystania przez Użytkownika z internetu, aplikacji czy sieci (włącznie z URL lub nazwami domen odwiedzanych witryn sieci Web, informacjami o aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika czy dane o ruchu); a także informacje o ich działaniu, dzienniki błędów i inne dane zbiorcze lub statystyczne.

Aby świadczyć Użytkownikom Usługi, w tym wykrywać i oceniać złośliwe oprogramowanie i spam, Firma może skanować, gromadzić i przechowywać dane z plików Użytkownika, w tym wiadomości e-mail, załączniki, adresy e-mail, metadane oraz adresy URL i dane na temat ruchu.    

Firma gromadzi te informacje za pośrednictwem swoich Usług oraz technologii takich jak pliki cookie, sygnalizatory nawigacyjne i przezroczyste pliki GIF. Więcej informacji o plikach cookie i podobnych wykorzystywanych przez Firmę technologiach oraz opcjach dostępnych dla Użytkowników można znaleźć w Informacjach o plikach cookie Firmy.

Informacje zbierane od stron trzecich
Firma może otrzymywać informacje o Użytkowniku z innych źródeł i łączyć je z danymi zebranymi bezpośrednio od Użytkownika. Do informacji, jakie Firma może otrzymać z innych źródeł, należą na przykład: zaktualizowane dane dotyczące dostawy lub płatności, służące do skorygowania zapisów Firmy, dane na temat zakupu lub umorzenia oraz informacje o obsłudze klienta i rejestracji.  W przypadku Produktów konsumenckich Firmy do ochrony tożsamości Firma może gromadzić dane kredytowe lub identyfikacyjne, które pomagają zapobiegać oszustwom i je wykrywać.  

Informacje dotyczące lokalizacji
Niektóre Usługi mogą prosić o zezwolenie na dostęp do lokalizacji Użytkownika. Jeśli Użytkownik udzieli takiego zezwolenia, Firma będzie gromadzić informacje o jego lokalizacji za pomocą technologii GPS, bezprzewodowej lub Bluetooth. Użytkownik może kontrolować dostęp do dokładnych danych lokalizacyjnych w ustawieniach urządzenia mobilnego. Firma może również sprawdzać adres IP Użytkownika, by ustalić jego ogólną lokalizację.

W jaki sposób Firma wykorzystuje zgromadzone informacje?

W celu lepszej ochrony Użytkownika
Jeśli Użytkownik zainstaluje dowolną Usługę Firmy lub będzie z niej korzystał, Usługa taka będzie działać w tle urządzenia lub środowiska, pomagając przewidywać zagrożenia i lepiej chronić Użytkownika, jego urządzenia i dane.  Firma McAfee może wykorzystywać informacje na przykład do:

 • analizy danych przesłanych do urządzenia lub urządzeń Użytkownika bądź z tych urządzeń w celu wyodrębnienia i rozpoznania zagrożeń, słabych punktów, wirusów, podejrzanej aktywności, spamu i ataków oraz przekazania Użytkownikowi informacji o potencjalnych zagrożeniach;
 • uczestnictwa w sieciach analizy zagrożeń, prowadzenia badań i dostosowywania produktów i usług, by móc reagować na nowe zagrożenia; 
 • szyfrowania danych Użytkownika, blokady urządzenia bądź tworzenia kopii zapasowych lub odzyskiwania jego danych;
 • sprawdzania, czy pojawiły się aktualizacje Usługi i przygotowywania raportów na temat działania Usług Firmy, aby zapewnić ich właściwe działanie, oraz
 • szukania przypadków niewłaściwego wykorzystywania danych Użytkownika, gdy korzysta on z produktów Firmy do monitorowania tożsamości.

Na potrzeby działań biznesowych
Zgromadzone informacje Firma wykorzystuje również w innych celach biznesowych, w tym do:

 • uwierzytelniania tożsamości Użytkownika i zapobiegania oszustwom w zakresie danych biometrycznych; 
 • analizy zachowań Użytkownika w celu pomiaru, personalizacji i ulepszania Witryny i Usług Firmy, w tym opracowywania nowych produktów i usług;
 • reklamowania produktów i usług McAfee, które zdaniem Firmy mogą zainteresować Użytkownika;
 • zakładania kont i licencji i zarządzania nimi, w tym poprzez zbieranie i przetwarzanie płatności i przetwarzanie transakcji;
 • zapewniania obsługi klienta, rozwiązywania problemów, zarządzania subskrypcjami oraz reagowania na prośby, pytania i uwagi;
 • przekazywania informacji o specjalnych zdarzeniach, programach, ankietach, konkursach, loteriach i innych ofertach oraz promocjach i do zarządzania uczestnictwem w wyżej wymienionych;
 • prowadzenia badań rynku i konsumenckich oraz analizy tendencji;
 • umożliwiania zamieszczania postów na blogach i forach Firmy oraz za pośrednictwem innych kanałów publicznej komunikacji;
 • prowadzenia księgowości, kontroli, wystawiania rachunków, dokonywania rozliczeń i pobierania opłat;
 • zapobiegania, wykrywania, rozpoznawania, wyjaśniania i reagowania w przypadku potencjalnych lub faktycznych roszczeń, zobowiązań, czynów niedozwolonych lub karalnych; oraz
 • nadzorowania zgodności z obowiązującymi wymogami prawa, umowami i zasadami oraz ich egzekwowania.

Reklamy stron trzecich

Firma współpracuje z zewnętrznymi firmami reklamowymi w zakresie wyświetlania bądź dostarczania Użytkownikowi reklam podczas odwiedzin Witryny Firmy czy korzystaniu z niektórych Usług. Zewnętrzni reklamodawcy mogą gromadzić dane o interakcjach Użytkownika z Witryną lub Usługami Firmy bądź witrynami lub usługami innych podmiotów do pomiaru skuteczności odpowiednich reklam i personalizacji ich treści. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania przez firmę McAfee i jej partnerów reklamowych technologii śledzących, takich jak pliki cookie, i o dostępnych dla Użytkownika opcjach można znaleźć w Informacjach o plikach cookie Firmy.

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie Usługom Firmy swojego położenia, partnerzy Firmy z branży reklam mobilnych mogą je wykorzystać, by dostosować reklamy do Użytkownika. Aby wycofać swoją zgodę na udostępnianie informacji o swoim położeniu, Użytkownik może zmienić ustawienia lokalizacji w swoim urządzeniu.

Inne zastosowania
Firma może wykorzystywać Dane osobowe w uzasadnionym celu, takim jak marketing bezpośredni, badania osób fizycznych lub rynku, ochrona przed oszustwami i dowolnym innym celu, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony przy podawaniu swoich Danych osobowych bądź za jego zgodą.

Komu Firma udostępnia dane osobowe?

Zasadniczo Firma ujawnia gromadzone dane w celu świadczenia Usług, komunikacji z Użytkownikiem, reklamowania lub promowania swoich Usług, wspomagania zmian w swojej działalności lub jej zbycia, zgodnie z wymogami prawa lub za zgodą Użytkownika. Firma może udostępniać Dane osobowe na następujące sposoby:

 • aktualnym i przyszłym członkom rodziny spółek McAfee w celach opisanych w niniejszych Informacjach;
 • dostawcom usług, którzy świadczą usługi Użytkownikowi (lista podwykonawców jest dostępna tutaj dla Produktów konsumenckich, a tutaj dla Produktów biznesowych);
 • jeśli Firma uzna, że ujawnienie jest niezbędne i właściwe w celu zapobieżenia szkodom, obrażeniom czy stratom fizycznym, finansowym lub innego rodzaju, w tym w celu ochrony przed oszustwem lub ryzykiem kredytowym;
 • organom prawnym, rządowym lub sądowniczym, na polecenie lub żądanie tychże organów i obowiązującego prawa bądź w związku z czynnością prawną, taką jak odpowiedź na wezwanie do sądu bądź dochodzenie w sprawie działalności niezgodnej z prawem, bądź jeśli w dobrej wierze Firma uzna, że użytkownicy mogą być zaangażowani w działalność niezgodną z prawem, bądź jeśli na mocy umowy lub prawa Firma jest zobowiązana umożliwić klientowi lub kontrahentowi przestrzeganie obowiązującego prawa;
 • w związku z nabyciem, fuzją, sprzedażą aktywów lub podobną transakcją zbycia całości lub zasadniczo całości aktywów Firmy lub działalności, w której ma miejsce zbycie lub udostępnienie Danych osobowych w ramach aktywów biznesowych bądź negocjowaniem takiej transakcji (o ile dana strona zgodzi się na wykorzystywanie lub ujawnienie takich Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszymi Informacjami bądź uzyska zgodę Użytkownika na inne sposoby wykorzystania lub ujawnienia);
 • za zgodą lub na polecenie Użytkownika, na przykład gdy postanowi on udostępnić dane lub opublikować treści i recenzje (na przykład w postach w mediach społecznościowych); oraz
 • osobom wybranym przez Użytkownika wedle jego uznania, jeśli subskrybowany produkt daje taką możliwość. Firma może również udostępniać stronom trzecim dane zbiorcze, które nie identyfikują Użytkownika ani konkretnego urządzenia.

Jak Firma chroni dane Użytkownika?

W celu ochrony Danych osobowych, które Firma gromadzi i przetwarza, Firma korzysta z zabezpieczeń administracyjnych, organizacyjnych, technicznych i fizycznych. Stosowane przez Firmę środki kontroli bezpieczeństwa mają na celu zachowanie poufności, integralności i odpowiedniej dostępności danych.

Jakie możliwości ma Użytkownik w zakresie swoich Danych osobowych?

Konta McAfee
W przypadku zarejestrowania Produktu konsumenckiego McAfee Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili do wglądu w Dane osobowe i ich korekty na swoim profilu na stronie Moje konto lub kontaktując się z Firmą w sposób opisany poniżej.

Jeśli Użytkownik nie zarejestrował produktu McAfee, ale na swoim urządzeniu zainstalował któryś z produktów Firmy, może zatrzymać zbieranie przez McAfee danych osobowych ze swojego urządzenia poprzez odinstalowanie tego produktu.

Aby zamknąć konto lub uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania, odwiedź stronę McAfee Kontakt oraz kliknij kartę „Pomoc” , a następnie wybierz swój kraj.

Wiadomości marketingowe
Aby nie otrzymywać już więcej wiadomości ani połączeń dotyczących marketingu, kliknij łącze do anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail lub kliknij tutaj w przypadku marketingu firmowego lub tutaj w przypadku marketingu skierowanego do klientów indywidualnych.

W przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych firma McAfee może nadal kontaktować się z Użytkownikiem w sprawach związanych z umową, sprawach prawnych lub administracyjnych, takich jak aktualizacje zabezpieczeń, funkcje produktów i wnioski o usługi.

Indywidualne prawa dotyczące danych osobowych 
Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownik ma prawo do: (i) zażądania potwierdzenia przetwarzania przez Firmę Danych osobowych Użytkownika; (ii) uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych lub ich kopii; (iii) otrzymania przenośnej kopii swoich Danych osobowych, lub żądania wysłania takich informacji do innej organizacji („prawo do przenoszenia danych”); (iv) żądania korekty lub poprawy niedokładnych, niezgodnych z prawdą, niepełnych lub nieprawidłowo przetwarzanych Danych osobowych; (v) ograniczenia przetwarzania przez nas Danych osobowych Użytkownika; (vi) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Danych osobowych; oraz (vii) zażądania usunięcia przechowywanych przez Firmę Danych osobowych Użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych przewidzianych prawem wyjątków.

Aby skorzystać z któregoś z powyższych praw, należy pobrać nasz formularz Wniosku dotyczącego danych osobowych, dostępny na stronie https://www.mcafee.com/enterprise/pl-pl/about/legal/gdpr-data-request.html lub skontaktować się z Firmą zgodnie z poniższymi instrukcjami. Takie wnioski Firma rozpatrzy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby chronić prywatność Użytkownika, Firma może podjąć kroki w celu weryfikacji tożsamości przed rozpatrzeniem jego wniosku. W przypadku niektórych wniosków, o ile pozwala na to prawo, może być pobierana opłata manipulacyjna. Firma powiadomi Użytkownika o ewentualnych obowiązujących opłatach przed realizacją jego wniosku. 

Jak długo Firma McAfee przechowuje zgromadzone dane osobowe?

Firma McAfee przechowuje Dane osobowe Użytkownika przez minimalny okres potrzebny do realizacji niezbędnych celów opisanych w niniejszych Informacjach, tzn. (i) tak długo, jak Użytkownik jest zarejestrowanym subskrybentem lub użytkownikiem produktów Firmy, lub (ii) tak długo, jak Dane osobowe użytkownika będą wymagane do celów zgodnych z prawem, opisanych w niniejszych Informacjach, co do których istnieją ważne podstawy prawne, lub (iii) tak długo, jak będzie to uzasadnione do celów biznesowych związanych z Usługami, takich jak wewnętrzne raporty i uzgadnianie, gwarancje lub zapewnienie użytkownikowi informacji zwrotnych lub informacji, o które Użytkownik może poprosić. Jeśli będzie to wymagane przez prawo, Firma usunie dane biometryczne Użytkownika w ciągu trzech lat od jego ostatniej interakcji z Usługami.

Ponadto w razie wniesienia wszelkich odnośnych roszczeń prawnych Firma może kontynuować przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne w związku z wniesionym roszczeniem. 

Po upływie wyżej wymienionych okresów, każdego w stosownym zakresie, Firma trwale usunie lub zniszczy odpowiednie Dane osobowe lub pozbawi ich elementów umożliwiających identyfikację, tak aby nie mogły być one już w żaden sposób powiązane z użytkownikiem.

Prywatność dzieci

Niektóre z Usług McAfee oferują zabezpieczenia, za pomocą których rodzice mogą monitorować aktywność swoich dzieci w Internecie, ich fizyczne położenie lub korzystanie z zarejestrowanego urządzenia. Usługi te wymagają zgody rodzica, a Firma zobowiązuje się nie wykorzystywać świadomie Danych osobowych gromadzonych z urządzeń dzieci w jakimkolwiek celu innym niż realizacja Usług. Produkty te umożliwiają rodzicom usunięcie profilu dziecka w dowolnej chwili. Jeśli Użytkownik uzna, że Firma omyłkowo zebrała od jego dziecka informacje lub będzie miał wątpliwości co do praktyk Firmy dotyczących dzieci, prosimy o kontakt z nami w sposób podany poniżej. Użytkownicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać zezwolenie rodzica na dostęp do Usług. Firma McAfee apeluje do rodziców, by uczyli dzieci, by nigdy nie podawały prawdziwych imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów bez zezwolenia rodziców. Jeśli Użytkownik dowie się, że jego dziecko podało Firmie Dane osobowe bez zgody rodzica, może powiadomić nas, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Jeśli Firma uzyska informację o uzyskaniu Danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia (a w niektórych obszarach jurysdykcji 16 roku życia), niezwłocznie podejmie kroki celem usunięcia takich danych i likwidacji konta dziecka.

Przekazywanie danych
Siedzibą firmy McAfee są Stany Zjednoczone (adresy znajdują się w sekcji Kontakt), a Firma prowadzi działalność oraz posiada podmioty i dostawców usług w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W związku z tym zarówno Firma, jak i jej dostawcy usług, mogą przekazywać Dane Osobowe użytkowników lub uzyskiwać do nich dostęp w obszarach jurysdykcji, które mogą nie zapewniać identycznego poziomu ochrony danych jak kraj ojczysty użytkownika. Firma podejmie starania celem zapewnienia, by Dane osobowe Użytkownika były chronione na takim samym poziomie w jurysdykcjach, w których są przetwarzane.

Rezydenci Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Użytkowników zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) obowiązują poniższe dodatkowe zasady ujawniania.

Administrator danych
W przypadku zakupu jednego z produktów konsumenckich firmy McAfee, firma McAfee Ireland Limited pełni rolę Administratora danych osobowych Użytkownika. 

Podstawy prawne do przetwarzania danych
Firma przetwarza Dane osobowe Użytkownika wyłącznie w następujących sytuacjach: 

 • gdy Firma musi wykorzystać Dane osobowe Użytkownika do wypełniania swoich obowiązków wynikających z umowy z Użytkownikiem (np. przetwarzanie płatności za zakupione lub wnioskowane Usługi i ich świadczenie);
 • gdy Firma posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych Użytkownika; Na przykład Firma ma uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych Użytkownika, by świadczyć, zabezpieczać i ulepszać swoje Usługi, informować Użytkownika o zmianach w swoich Usługach oraz informować go o nowych usługach lub produktach.
 • gdy Użytkownik wyraża na to zgodę;
 • gdy przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika jest konieczne w celu zachowania zgodności z prawnymi zobowiązaniami Firmy. 

Przekazywanie danych
Firma przekazuje Dane osobowe krajom spoza obszaru EOG lub Szwajcarii na mocy serii umów międzyfirmowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne zgodne z prawem UE i ze stosownymi rozporządzeniami UE. 

Wnioski o prawa indywidualne i zgody na wycofanie

Użytkownik może złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw dotyczących Danych osobowych, korzystając z mechanizmów wyjaśnionych w powyższym punkcie „Jakie możliwości ma Użytkownik w zakresie swoich danych osobowych?”. Jeśli użytkownik początkowo wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich Danych osobowych, może wycofać tę zgodę, korzystając z tych mechanizmów lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych informacji.

Tylko dla firm/klientów biznesowych
Produkty i usługi firmy McAfee są czasami oferowane za pośrednictwem strony trzeciej, np. pracodawcy. W takich przypadkach firma McAfee jest administratorem danych i przetwarza Dane osobowe wyłącznie zgodnie z poleceniami otrzymanymi od klientów.

Wszelkie wnioski związane z korzystaniem z indywidualnych praw dotyczących Danych osobowych, przetwarzanych w ramach usługi oferowanej przez stronę trzecią, powinny być zgłaszane przez osobę upoważnioną do korzystania z formularza wniosku dotyczącego danych osobowych, dostępnego na stronie https://www.mcafee.com/enterprise/pl-pl/about/legal/gdpr-data-request.html. Aby uzyskać więcej informacji na temat Danych osobowych przetwarzanych przez Firmę McAfee za pośrednictwem strony trzeciej, należy skontaktować się ze swoim opiekunem.

Organ nadzorczy i zażalenia

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem kraju Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i ma zastrzeżenia dotyczące praktyk Firmy w zakresie przetwarzania Danych osobowych, których Firma nie zdołała rozwiązać, ma on prawo do złożenia zażalenia w urzędzie ds. ochrony danych, właściwym dla miejsca zamieszkania lub pracy Użytkownika, lub miejsca, w którym nastąpiło domniemane naruszenie praw, stosownie do sytuacji, lub kontaktując się z irlandzkim organem nadzorczym ds. problemów z ochroną danych na stronie https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm lub pod numer +353 57 868 4800.

Rezydenci Japonii, Argentyny i Kanady

Jeśli Użytkownik jest rezydentem Japonii, Argentyny lub Kanady, i ma zapytanie dotyczące swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę McAfee, w tym danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem użytkowania produktów Firmy, może zażądać uzyskania dalszych informacji za pośrednictwem formularza Wniosku dotyczącego danych osobowych, dostępnego na stronie https://www.mcafee.com/enterprise/pl-pl/about/legal/gdpr-data-request.html.

Rezydenci Kalifornii

Kalifornijskie przepisy dotyczące ochrony prywatności — ustawa „Shine the Light"

Bez zgody Użytkownika firma McAfee nie udostępnia Danych osobowych Użytkownika umożliwiających jego bezpośrednią identyfikację stronom trzecim niebędącym podmiotami powiązanymi w celach prowadzenia przez nie działań marketingowych.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów

Użytkownicy będący rezydentami Kalifornii mogą złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw dotyczących danych osobowych za pośrednictwem formularza wniosku dotyczącego danych osobowych, dostępnego na stronie https://www.mcafee.com/enterprise/pl-pl/about/legal/gdpr-data-request.html Ze względu na Kalifornijską ustawę o ochronie prywatności konsumentów, Firma McAfee nie „sprzedaje" Danych osobowych Użytkownika.]

Rezydenci stanu Nevada

Firma McAfee nie sprzedaje informacji, które umożliwiają osobistą identyfikację Użytkownika przez niepowiązane strony trzecie. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były sprzedawane w przyszłości, może złożyć wniosek, korzystając z poniższych danych kontaktowych. 

Łącza do innych witryn sieci Web

Dla wygody i ułatwienia dostępu do informacji Witryna i Usługi Firmy mogą zawierać łącza do innych witryn sieci Web. Takie witryny sieci Web mogą być obsługiwane przez firmy niepowiązane z firmą McAfee. Witryny sieci Web, do których prowadzą zamieszczone łącza, mogą mieć własne zasady lub informacje o ochronie prywatności, z którymi Firma zdecydowanie zaleca zapoznać się przed odwiedzeniem tych witryn. Firma nie odpowiada za treści, praktyki w zakresie prywatności ani korzystanie z jakichkolwiek witryn sieci Web niepowiązanych z McAfee.

Kontakt

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z Firmą w sprawie niniejszych informacji o ochronie prywatności lub problemów związanych z ochroną prywatności. Można również do nas napisać:

W Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem listu poleconego:
McAfee 
Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive 
Plano TX 75024 USA

lub zadzwonić pod numer +1 (888) 847-8766

W Europejskim Obszarze Ekonomicznym za pośrednictwem listu poleconego:
McAfee
Attn: Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

lub zadzwonić pod numer +353 21 467 2000

W Japonii za pośrednictwem listu poleconego na adres:
McAfee Co. Ltd. 
Attn. Legal Department
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0043 Japonia

Informacje o plikach cookie


Data wejścia w życie: 24 maja 2018 r.

Witryny i aplikacje mobilne Firmy (zwane łącznie „Usługami”) korzystają z plików cookie i podobnych technologii do zapewniania odwiedzającym jak najlepszych doświadczeń, dostarczając im spersonalizowane informacje, zapamiętując ich preferencje marketingowe i produktowe i pomagając im w uzyskiwaniu właściwych informacji. Niniejsze Informacje opisują sposób wykorzystywania przez McAfee, podmioty powiązane i partnerów Firmy plików cookie i podobnych technologii w powyższych celach.

Z jakich technologii korzystają firma McAfee i jej partnerzy?

Podobnie do wielu serwisów, Firma i jej partnerzy korzystają z plików cookie i podobnych technologii do takich czynności jak zapewnianie i ulepszanie doświadczeń Użytkownika i personalizacja reklam. Firma i jej partnerzy korzystają między innymi z następujących plików cookie i podobnych technologii:

 • Pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, zwykle składające się z liter i liczb, umieszczane w przeglądarce lub w urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania witryny sieci Web. Pliki cookie są powszechnie stosowane do wspomagania działania witryn sieci Web, by działały sprawniej i do dostarczania danych do analizy.

 •  Pakiety SDK. SDK to pakiety kodu dostarczone przez naszych partnerów, które mogą być instalowane w naszych aplikacjach mobilnych. Pakiety SDK pomagają Firmie poznać sposób interakcji Użytkownika z aplikacjami mobilnymi Firmy i gromadzić pewne dane o urządzeniu i sieci, za pomocą których Użytkownik wchodzi do aplikacji lub innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika. Pakiety SDK często udostępniają identyfikator reklam mobilnych przypisanych do urządzenia Użytkownika (zwany „IDFA” lub „Identyfikatorem do reklam” na urządzeniach firmy Apple i „identyfikatorem reklamowym” na urządzeniach z systemem Android) przez partnerów Firmy.

 • Pliki cookie typu Flash. Plik cookie typu Flash to mały plik danych umieszczony na komputerze korzystającym z programu Adobe Flash lub podobnej technologii wbudowanej w komputer bądź pobranej lub zainstalowanej na nim przez Użytkownika. Firma stosuje te technologie do personalizacji i ulepszania jakości korzystania z Internetu, ułatwiania procesów oraz personalizacji i przechowywania ustawień Użytkownika. Pliki cookie typu Flash mogą pomóc osobom odwiedzającym witrynę sieci Web Firmy na przykład w ustawieniu preferowanej głośności filmów wideo, w graniu w gry i wypełnianiu ankiet. Pliki te pomagają Firmie ulepszać witryny Firmy dzięki pomiarom, które obszary wzbudzają największe zainteresowanie gości. Więcej informacji o sposobie zarządzania ustawieniami prywatności przechowywania dotyczącymi Plików cookie typu Flash można uzyskać, klikając tutaj .

 • Sygnały nawigacyjne. Sygnał nawigacyjny to bardzo mały przezroczysty plik obrazu służący do śledzenia nawigacji Użytkownika w jednej witrynie sieci Web lub szeregu witryn sieci Web. Sygnały mogą być również zwane „przezroczystymi plikami gif”. Sygnały nawigacyjne wraz z plikami cookie mogą służyć do poznania sposobu nawigowania użytkowników witryny sieci Web.

 • Pamięć lokalna. Pamięć lokalna obejmuje pamięć lokalną HTML5 oraz pamięć podręczną przeglądarki. Technologie te pozwalają Firmie lokalnie przechowywać dane w przeglądarce lub urządzeniu Użytkownika.

Firma McAfee i jej partnerzy i usługodawcy wykorzystują następujące różne typu plików cookie:

Jaki mam wybór w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii?

Użytkownikowi przysługuje szeroki wybór w odniesieniu do wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii:

 • Użytkownik może zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, korzystając z ustawień swojej przeglądarki. Może też usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki. Więcej informacji o sposobie zarządzania plikami cookie w przeglądarce można znaleźć w instrukcjach zapewnianych przez przeglądarkę. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookie może wpłynąć na działanie witryn sieci Web Firmy.

 • Partnerzy Firmy w dziedzinie technologii reklamowych mogą zapewniać Użytkownikowi możliwość rezygnacji z wykorzystywania informacji o odwiedzinach w witrynach sieci Web i o korzystaniu z aplikacji w celu dostarczania reklam dostosowanych do zainteresowań Użytkownika. Więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach i sposobach rezygnacji z wykorzystywania aktywności Użytkownika w zakresie przeglądania sieci do celów reklam opartych na zainteresowaniach można dowiedzieć się, odwiedzając następujące witryny: Digital Advertising AllianceNetwork Advertising Initiative oraz Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.

 • Użytkownik może zrezygnować ze zgody na wykorzystywanie informacji o tym, w jaki sposób korzysta z aplikacji mobilnych, do celów dostarczania mu reklam dostosowanych do jego zainteresowań w ustawieniach urządzenia (zwanych „Ogranicz śledzenie reklam” w urządzeniach z systemem iOS oraz „Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach” lub „Rezygnacja z personalizacji reklam” w urządzeniach z systemem Android).

 • Niektóre produkty McAfee są udostępniane bezpłatnie. Aby produkty te były nadal bezpłatne, Firma może wykorzystywać informacje o odwiedzanych przez Użytkownika witrynach sieci Web czy używanych aplikacjach mobilnych, by pokazywać mu reklamy dostosowane do jego zainteresowań. Robimy to udostępniając informacje o urządzeniu użytkownika, na przykład identyfikatory urządzenia i reklam, wraz z aktywnością w zakresie przeglądania sieci oraz używanymi aplikacjami, wybranym partnerom. Informacje te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, a umowy z partnerami Firmy zabraniają im wykorzystywania udostępnionych przez Firmę informacji do próby identyfikacji użytkowników Firmy. Użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystywanie w tym celu jego danych w ustawieniach produktów, które są objęte takim udostępnianiem danych. Więcej na temat opcji dostępnych dla Użytkowników w ramach poszczególnych produktów i usług można dowiedzieć się, klikając tutaj.

 • Wreszcie Firma uczestniczy w sieci Audience Network portalu Facebook, który daje firmom możliwość wyświetlania ich reklam użytkownikom serwisu Facebook w aplikacjach i witrynach sieci Web również należących do tej sieci. Facebook pomaga tak dostosować reklamy, aby były one istotne i przydatne. Do podglądu i zmiany swoich preferencji, w tym dotyczących otrzymywania spersonalizowanych reklam, w witrynie sieci Web i w aplikacjach Firmy, można użyć narzędzia do preferencji reklamowych serwisu Facebook.
   

Jak firma McAfee reaguje na sygnał Zakazu śledzenia?

Aktualnie nie istnieje uzgodniona przez branżę reakcja na sygnał DNT. Na chwilę obecną Usługi i Witryny McAfee nie reagują na sygnał DNT ze strony Użytkownika.

Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących sposobu wykorzystywania przez Firmę plików cookie i podobnych technologii, można skontaktować się z Firmą, korzystając z podanych niżej danych. Proszę podać swoje dane kontaktowe i szczegółowo opisać problem.

W Stanach Zjednoczonych telefonicznie pod numer +1 866 622 3911 lub listownie na adres:

Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive
Plano, TX 75024

W Europejskim Obszarze Gospodarczym telefonicznie pod numer +353 21 467 2000 lub listownie na adres:

McAfee, Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Irlandia
T12 RRC9

Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia w dowolnej chwili skargi do Komisarza Ochrony Danych, irlandzkiego organu nadzorującego sprawy ochrony danych, na stronie https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm, lub telefonicznie pod numer +353 57 868 4800.

W Japonii telefonicznie pod numer: +81 0570 010 220 lub listownie na adres:

Personal Data Protection Manager
McAfee Co. Ltd. 
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku,  
Tokyo, 150-0043
Tel.: (centrala) 03-5428-1100

Umowa licencyjna McAfee


OSTATNIA AKTUALIZACJA: 13 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Dziękujemy za wybór McAfee.

Niniejsza umowa („Umowa”) zostaje zawarta między Użytkownikiem, będącym klientem indywidualnym lub małym przedsiębiorstwem („Użytkownik”) a spółką McAfee, LLC („McAfee”, „Firmą”), lub w zależności od miejsca zamieszkania Użytkownika — bądź sposobu uzyskania produktu lub usługi — z jednym z podmiotów stowarzyszonych Firmy wymienionych poniżej. Niniejsza Umowa określa prawa Użytkownika i warunki, na jakich może on korzystać z oprogramowania i usług Firmy („Oprogramowanie” lub „Usługi”). Należy się zapoznać z całym dokumentem, włącznie z warunkami, do których podane są łącza, ponieważ wszystkie warunki są istotne i razem tworzą niniejszą Umowę obowiązującą Użytkownika. PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ORAZ PONIŻSZE ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

Klikając przycisk akceptacji, zaznaczając zgodę w formie elektronicznej, ładując Oprogramowanie lub korzystając z Oprogramowania lub Usług w inny sposób, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszej Umowy nie wolno instalować, uzyskiwać dostępu do Oprogramowania lub Usług, ani a nich korzystać. W przypadku akceptacji wielu wersji Umowy między Użytkownikiem a Firmą obowiązuje najbardziej aktualna zaakceptowana przez Użytkownika wersja, która zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. W zakresie, w jakim tłumaczenie niniejszej Umowy nie jest zgodne z wersją angielską, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Niniejsza Umowa obejmuje:

 • Warunki licencji (w tym ograniczenia, własność, zmiany, wypowiedzenie i prywatność);
 • Warunki płatności i pomocy technicznej (w tym automatyczne odnawianie, anulowanie, zwroty pieniędzy, pomoc techniczna i aktualizacje);
 • Warunki dotyczące niektórych produktów i usług (w tym produktów bezpłatnych);
 • Warunki dotyczące usług ochrony tożsamości;
 • Wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego;
 • Ogólne warunki prawne (w tym ograniczone rękojmie, zrzeczenie się rękojmi, ograniczenie odpowiedzialności, podmioty udzielające licencji oraz postanowienia prawa miejscowego);
 • Dane kontaktowe firmy McAfee.

WARUNKI LICENCJI

Udzielenie licencji na użytek osobisty. Firma ma przyjemność udzielić Użytkownikowi, będącemu klientem indywidualnym, osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej licencji o ograniczonym okresie ważności na zainstalowanie dowolnego Oprogramowania i Usług, na które Użytkownik wykupił subskrypcję do użytku osobistego, oraz na korzystanie z nich na tylu urządzeniach i przez tylu użytkowników, ilu wskazano w Uprawnieniu do licencji lub Uprawnieniu do usługi, odpowiednio, z zastrzeżeniem Wymogów systemowych.

„Uprawnienie do licencji” oznacza liczbę użytkowników Oprogramowania oraz liczbę i typ urządzeń, na których można korzystać z Oprogramowania zgodnie z dokumentami towarzyszącymi zakupionemu lub pobranemu produktowi, którymi (w zależności od kanału, za pośrednictwem którego zakupiono licencję) mogą być: strona dokonania płatności, strona z opisem produktu w witrynie sieci Web Firmy, przesłany przez Firmę e-mail z potwierdzeniem zakupu, pakiet w przypadku zakupu w sklepie detalicznym lub inny dokument udostępniony Użytkownikowi w momencie zakupu produktu. Jeśli nie podano liczby urządzeń lub użytkowników, Uprawnienie do licencji dotyczy jednego urządzenia i jednego użytkownika.

„Uprawnienie do usługi” oznacza zakres i okres obowiązywania zakupionych przez Użytkownika Usług, zgodnie z dokumentami udostępnionymi Użytkownikowi przy zakupie produktu. Jeśli w dokumentach nie jest podany zakres lub okres obowiązywania, Uprawnienie do usługi dotyczy jednego urządzenia i jednego użytkownika na okres jednego roku.

„Wymagania systemowe” oznaczają urządzenia i systemy operacyjne, z którymi określony produkt McAfee będzie prawidłowo działał, wskazane w  witrynie sieci Web Firmy. Obowiązkiem Użytkownika jest spełnienie Wymagań systemowych, takich jak pobranie aktualizacji lub modernizacji w celu dalszego korzystania z Oprogramowania.

Udzielanie licencji dla małych przedsiębiorstw. Licencja zezwala na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie personelowi zatrudnionemu przez małe przedsiębiorstwo objęte licencją. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i z zastrzeżeniem rejestracji Oprogramowania niniejszym Firma udziela Użytkownikowi niewyłącznego i niepodlegającego przeniesieniu prawa do użytkowania Oprogramowania na takiej liczbie urządzeń, dla jakiej dokonano zakupu licencji subskrypcyjnych określonych w dokumentach towarzyszących transakcji zakupu, przy czym użytkowanie odbywa się wyłącznie w okresie obowiązywania zakupionej subskrypcji, wyłącznie przez personel zatrudniony przez Użytkownika i wyłącznie na potrzeby wewnętrznych działań biznesowych. (Na potrzeby niniejszej Umowy użytkowanie Oprogramowania oznacza dostęp do Oprogramowania, instalowanie, pobieranie, kopiowanie lub czerpanie innych korzyści z użytkowania Oprogramowania). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Oprogramowanie i wszelkie powiązane informacje są własnością Firmy i jej dostawców. Użytkownikowi przez cały okres utrzymywania subskrypcji przysługuje prawo do Aktualizacji, które są powszechnie udostępniane przez Firmę. Firma może odwołać niniejszą licencję zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania jest ograniczone do urządzeń i systemów operacyjnych objętych przez Firmę usługą pomocy technicznej i może zależeć od wydajności oraz kompatybilności sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu posiadanych przez Użytkownika. Spełnienie wymogów systemowych stanowi obowiązek Użytkownika i to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za koszt urządzeń Użytkownika, w tym między innymi za każdorazowe uzyskanie aktualizacji i modernizacji, niezbędnych do dalszego korzystania z Oprogramowania. Wymogi systemowe wskazano na stronie z opisem produktu. (Na potrzeby niniejszej Umowy strona z opisem produktu oznacza stronę sieci Web zawierającą opis produktu lub odnośną kartę charakterystyki produktu).  

Użytkownik musi zarejestrować każdą zakupioną przez siebie licencję na Oprogramowanie. Rejestracja jest konieczna, aby możliwe było uzyskanie pomocy technicznej, korzystanie z sesji Usługi usuwania wirusów przysługującej w każdym roku każdej zakupionej rocznej subskrypcji oraz utrzymanie dla nabywanych w przyszłości licencji takiej samej daty odnowienia jak w przypadku początkowo nabytej licencji. Niewykorzystane sesje nie przechodzą na kolejny rok subskrypcji. Obowiązkiem Użytkownika jest dopilnowanie, aby osoba z jego organizacji miała dostęp do konta rejestracyjnego i adresu e-mail podanego w profilu konta, tak aby mogła uzyskać od Firmy pomoc techniczną i proporcjonalną zniżkę na dodatkowe licencje opisane poniżej.

Jeżeli Użytkownik dokona w przyszłości zakupu dodatkowych licencji na Oprogramowanie, które zarejestrował na swoim koncie, i skorzysta przy tym z adresu e-mail podanego w profilu konta dla nowych zakupów, wstępny okres obowiązywania dodatkowych licencji zostanie automatycznie skrócony, tak aby data odnowienia była taka sama jak data odnowienia licencji Oprogramowania, które zakupiono wcześniej.  W takiej sytuacji Użytkownik zostanie za skrócony wstępny okres obowiązywania obciążony ceną subskrypcji proporcjonalną do liczby dni kalendarzowych subskrypcji. Jeżeli Użytkownik nie zarejestruje pierwotnych licencji na swoim koncie lub nie poda adresu e-mail powiązanego z kontem przy dokonywaniu płatności, naliczona cena nie będzie ceną proporcjonalną, a okres subskrypcji dodatkowych licencji będzie równy wybranemu podczas zakupu.

Jeżeli Umowa zostaje z dowolnego powodu wypowiedziana lub jeżeli z dowolnego powodu wygasa, Użytkownik oraz zatrudniony przez niego personel przestają być uprawnieni do korzystania z Oprogramowania lub dostępu do Oprogramowania, w tym do usług w zakresie przechowywania online lub tworzenia kopii zapasowych, a Firma może według własnego uznania skasować lub zamknąć konto Użytkownika. Po dacie wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy Firma postąpi zgodnie ze swoją standardową procedurą mającą na celu usunięcie wszystkich przechowywanych online danych, tekstów, plików, łączy, obrazów lub innych materiałów, które Firmie przekazano, bądź ich kopii zapasowych (zwanych dalej „Treściami”). Za umieszczenie Treści lub wykonanie ich kopii zapasowych w innym miejscu przed wygaśnięciem lub wypowiedzeniem niniejszej Umowy odpowiada Użytkownik. Korzystanie z Oprogramowania każdorazowo odbywa się zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Ograniczenia. Oprogramowanie i Usługi są udostępniane Użytkownikowi na podstawie licencji, a nie sprzedawane, i podlegają ochronie na mocy prawa Stanów Zjednoczonych i międzynarodowych praw i traktatów. Użytkownik nie ma prawa reprodukować lub dystrybuować Oprogramowania lub Usług bez zgody Firmy, a niezastosowanie się do tego zakazu może wiązać się z karą finansową lub innymi rodzajami kar przewidzianymi prawem cywilnym i karnym obowiązującym w danym obszarze jurysdykcji. Użytkownikowi nie wolno: (i) odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób odzyskiwać kodu źródłowego z Oprogramowania lub Usług, chyba że zezwalają na to przepisy; (ii) dostosowywać lub modyfikować Oprogramowania lub Usług bądź tworzyć utworów pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub Usług; (iii) publikować, kopiować (inaczej niż tworząc kopie zapasowe, o ile zezwalają na to dokumenty zakupu), sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić, udzielać sublicencji, cedować ani w inny sposób przenosić Oprogramowania lub Usług na inną osobę; (iv) wykorzystywać Oprogramowania lub Usług w celach komercyjnych (chyba że Użytkownik jest małym przedsiębiorstwem, kiedy to obowiązywać będzie Licencja do użytku małych przedsiębiorstw); (v) dokonywać prób obejścia zabezpieczeń technicznych w Oprogramowaniu i Usługach; (vi) korzystać z Oprogramowania lub Usług w celu łamania prawa; ani (vii) angażować się w żadną działalność, która zakłóca korzystanie z Oprogramowania lub Usług przez inne osoby. Jeśli Użytkownik zainstalował Oprogramowanie i Usługi na urządzeniu i dokona zbycia własności tegoż urządzenia na rzecz innej osoby, musi dopilnować, by Oprogramowanie i Usługi zostały z niego usunięte, a dane urządzenia Użytkownika zostały usunięte z jego konta w Firmie. Firma ma prawo odpowiednio wypowiedzieć lub zawiesić niniejszą Umowę, konto Użytkownika lub dostęp do Oprogramowania i Usług, jeżeli stwierdzi, że Użytkownik naruszył niniejszą Umowę. Oprogramowanie i Usługi mogą zawierać technologię wymuszania ograniczającą rozmiar przechowywanej zawartości, wykorzystanie pasma lub liczbę urządzeń, na których można zainstalować Oprogramowanie i Usługi, bądź umożliwiającą zawieszenie dostępu do Oprogramowania i Usług w sytuacji naruszenia Umowy przez Użytkownika albo wygaśnięcia lub wypowiedzenia Licencji.

Własność. Zarówno Firma, jak i jej dostawcy i partnerzy, zachowują tytuł własności do swojego Oprogramowania i Usług oraz wszystkie prawa związane z Oprogramowaniem i Usługami, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej. Użytkownikowi zostają przyznane wyłącznie te prawa, które zostały wyraźnie wymienione w niniejszej Umowie. Ponadto, jeżeli Użytkownik przekazuje nam swoje uwagi, informacje, opinie lub sugestie dotyczące Oprogramowania i Usług, tym samym Użytkownik zezwala nam na wykorzystanie ich bez ograniczeń, w dowolnym celu i bez wynagrodzenia.

Oprogramowanie bezpłatne i usługi nieodpłatne. Oprogramowanie i Usługi mogą obejmować: (A) wersje bezpłatne Oprogramowania, w tym (i) wszelkie funkcje objęte płatną subskrypcją, za które Firma nie pobiera już opłat bądź oferuje Użytkownikowi nieodpłatnie, oraz (ii) wszelkie funkcje udostępniane Użytkownikowi na próbę, grzecznościowo bądź w celu oceny bądź oznaczone jako „Wersja wstępna”, „Wersja limitowana”, „Wersja beta” lub w inny sposób opisane jako wersje doświadczalne, nieprzetestowane bądź nie w pełni funkcjonalne (wszystkie zwane łącznie „Oprogramowaniem bezpłatnym”) oraz (B) usługi świadczone Użytkownikowi nieodpłatnie grzecznościowo, które mogą być oznaczone podobnie do Oprogramowania bezpłatnego i mogą charakter doświadczalny, być nieprzetestowane bądź nie w pełni funkcjonalne (wszystkie zwane łącznie „Usługami nieodpłatnymi”).

Subskrypcje płatne. Prawo Użytkownika do korzystania z oprogramowania lub usług obowiązuje przez okres subskrypcji wskazany w dokumentach załączonych do zakupu („Okres subskrypcji”) oraz, jeśli nastąpi, przez każdy kolejny przedłużony okres, chyba że zostanie wypowiedziany. Jeśli dokumenty dołączone do zakupu nie określają długości okresu, przez jaki Użytkownik może korzystać z produktów lub usług, Okres subskrypcji wynosi rok od dnia zakupu Oprogramowania lub Usług. Odnowienie Okresu subskrypcji stanowi akceptację i zgodę Użytkownika na obowiązującą w danej chwili wersję Umowy licencyjnej McAfee.

Oprogramowanie bezpłatne i usługi nieodpłatne. Prawo do korzystania z Produktów lub usług McAfee będzie obowiązywać, dopóki będzie zainstalowane Oprogramowanie bezpłatne lub jeśli Firma w inny sposób udostępni Oprogramowanie bezpłatne lub Usługi nieodpłatne Użytkownikowi i będzie cały czas podlegać ewentualnym ograniczeniom określonym w dokumentach dołączonych do pobranego pliku, jeśli dotyczy.

Zmiany w niniejszej Umowie. W przyszłości może być konieczna aktualizacja lub zmiana warunków firmy McAfee. Jeśli Użytkownik wykupił subskrypcję płatną, ewentualne nowe warunki będą obowiązywać od dnia odnowienia subskrypcji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, musi odrzucić zmiany poprzez wyłączenie automatycznego odnawiania oraz odinstalowanie Oprogramowania i zaprzestanie wszelkiego korzystania z jakiegokolwiek Oprogramowania lub Usług wraz z zakończeniem Okresu subskrypcji.

W przypadku Oprogramowania bezpłatnego oraz Usług nieodpłatnych Użytkownik akceptuje zmiany niniejszej Umowy poprzez dalsze korzystanie z Oprogramowania bezpłatnego bądź Usług nieodpłatnych. W przypadku odrzucenia zaktualizowanej Umowy licencja do Oprogramowania bezpłatnego lub Usług nieodpłatnych przestaje obowiązywać, w związku z czym Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Usług Nieodpłatnych lub Oprogramowania bezpłatnego i odinstalować Oprogramowanie bezpłatne.

Rozwiązanie umowy. Firma może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał jej postanowień. Użytkownik może wypowiedzieć prawo użytkowania oprogramowania przed wygaśnięciem okresu obowiązywania, trwale usuwając Oprogramowanie i Usługi ze swoich urządzeń i kasując swoje konto w Firmie. Aby sprawdzić, czy Użytkownikowi przysługuje zwrot pieniędzy przed skasowaniem Oprogramowania i Usług, należy przeczytać Regulamin dotyczący zwrotów pieniędzy Firmy. Jeżeli niniejsza Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana, (i) Użytkownik utraci uprawnienie do korzystania z Oprogramowania i Usług lub do dostępu do nich, w tym do usług w zakresie przechowywania online lub tworzenia kopii zapasowych, (ii) musi trwale skasować Oprogramowanie i Usługi ze swoich urządzeń a (iii) Firma może zlikwidować lub zamknąć konto Użytkownika. Po dacie wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy Firma postąpi zgodnie ze swoją standardową procedurą mającą na celu usunięcie wszystkich przechowywanych online danych, tekstów, plików, łączy, obrazów lub innych materiałów, które Firmie przekazano bądź ich kopii zapasowych (zwanych dalej „Treściami”). Za umieszczenie Treści lub wykonanie ich kopii zapasowych w innym miejscu przed wygaśnięciem lub wypowiedzeniem niniejszej Umowy odpowiada Użytkownik.

Prywatność. Informacje o sposobie zbierania, wykorzystywania i udostępniania przez Firmę danych osobowych Użytkownika za pośrednictwem witryny sieci Web, produktów, usługi i internetowych aplikacji mobilnych Firmy można znaleźć w Informacjach o ochronie prywatności.Firmy

WARUNKI PŁATNOŚCI I POMOCY TECHNICZNEJ

AUTORYZACJA PŁATNOŚCI.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA OBCIĄŻENIE PRZEZ FIRMĘ BĄDŹ JEJ AUTORYZOWANEGO PARTNERA RACHUNKU PRZYPISANEGO DO KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ LUB INNEGO WSKAZANEGO PRZEZ SIEBIE URZĄDZENIA PŁATNICZEGO NA POCZET WSZYSTKICH KWOT NALEŻNYCH OD UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z DOKONANYM ZAKUPEM, W TYM NA PODSTAWIE ODNOWIENIA SUBSKRYPCJI. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA FIRMY O WSZELKICH ZMIANACH NUMERU RACHUNKU PRZYPISANEGO DO KARTY LUB DATY WYGAŚNIĘCIA LUB INNYCH DANYCH PŁATNICZYCH. W PRZYPADKU KART KREDYTOWYCH I DEBETOWYCH UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE FIRMA MOŻE AKTUALIZOWAĆ DANE ZA POŚREDNICTWEM INFORMACJI OTRZYMANYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO OD WYSTAWCY KARTY I ODNOŚNEJ SIECI KART ORAZ KORZYSTAĆ ZE ZAKTUALIZOWANYCH INFORMACJI O KARCIE W CELU POBRANIA PŁATNOŚCI NALEŻNYCH OD UŻYTKOWNIKA. FIRMA TAKŻE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PONAWIANIA PRÓB POBRANIA PŁATNOŚCI W PRZYPADKU NIEUDANYCH PŁATNOŚCI W CELU ZREALIZOWANIA TRANSAKCJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRÓB POBRANIA PŁATNOŚCI Z KART O WYDŁUŻONYCH TERMINACH WYGAŚNIĘCIA, Z KTÓRYCH NIE UDAŁO SIĘ POBRAĆ PŁATNOŚCI. BĘDZIE TO TOŻSAME ZE ZGODĄ NA OBCIĄŻENIE KARTY LUB URZĄDZENIA PŁATNICZEGO.

Automatyczne odnowienie.

Użytkownik wyraża zgodę na automatycznie odnawianie płatnej subskrypcji. Użytkownik upoważnia Firmę lub jej autoryzowanego partnera do obciążania jego zarejestrowanej karty lub urządzenia płatniczego w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia subskrypcji ceną odnowienia subskrypcji obowiązującą w chwili jej odnowienia. Cena subskrypcji przy automatycznym odnowieniu podlega zmianie. Subskrypcja będzie odnawiana w sposób ciągły do chwili rezygnacji z niej przez Użytkownika. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje lub zrezygnować z subskrypcji lub zmienić ustawienia automatycznego odnawiania, logując się na stronę „Moje konto” lub kontaktując się z obsługą klienta. Przed wygaśnięciem Okresu subskrypcji Firma prześle powiadomienie na adres e-mail podany w profilu konta, w którym Firma poinformuje o zbliżającym się terminie odnowieniu subskrypcji. Należy pamiętać, że automatyczne odnowienie może się nie powieść w przypadku użycia urządzenia płatniczego innego niż karta kredytowa lub debetowa użyta przy zakupie subskrypcji. Jeżeli w chwili odnowienia Oprogramowanie i Usługi będą miały zmienioną nazwę, będą uaktualnione lub zastąpione nową ofertą o zasadniczo podobnych funkcjonalnościach, Firma może — postępując według własnego uznania — automatycznie odnowić subskrypcję z nową ofertą za cenę nie wyższą niż regularna cena subskrypcji nowej oferty.

KAŻDORAZOWO PO NABYCIU SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIK MOŻE WYŁĄCZYĆ AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE, WCHODZĄC NA STRONĘ SWOJEGO KONTA PRZEZ INTERNET LUB KONTAKTUJĄC SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA, MUSI WYŁĄCZYĆ AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE PRZYNAJMNIEJ NA 30 DNI PRZED DNIEM WYGAŚNIĘCIA OKRESU SUBSKRYPCJI. W PRZYPADKU NIEWYŁĄCZENIA OPCJI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA SUBSKRYPCJA UŻYTKOWNIKA BĘDZIE KONTYNUOWANA PRZEZ OKRES ODNOWIENIA ZGODNIE Z UMOWĄ OBOWIĄZUJĄCĄ W CHWILI ODNOWIENIA, CHYBA ŻE ZOSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ANULOWANA (LUB WYPOWIEDZIANA PRZEZ FIRMĘ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ).

WYŁĄCZENIE OPCJI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE EWENTUALNYCH FUNKCJI I USŁUG PREMIUM OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ WYŁĄCZNIE SUBSKRYBENTOM, KTÓRZY ZAPISALI SIĘ NA AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE I OPŁACILI SUBSKRYPCJĘ.

Rezygnacja. O ile Regulamin zwrotów pieniędzy Firmy nie stanowi inaczej, rezygnacja z subskrypcji lub rozwiązanie niniejszej Umowy nie spowoduje wstecznego zwrotu ani proporcjonalnego podziału opłat wniesionych na podstawie daty rezygnacji. Rezygnacja z subskrypcji lub rozwiązanie niniejszej Umowy powoduje brak pobierania regularnych opłat w przyszłości, a Użytkownik będzie miał dostęp do subskrybowanego Oprogramowania i Usług do końca aktualnego Okresu subskrypcji.

Zwrot pieniędzy. Więcej informacji o uzyskaniu zwrotu pieniędzy za Oprogramowanie i Usługi zakupione od firmy McAfee można znaleźć w Regulaminie zwrotów pieniędzy. Firmy

Opłaty za transmisję danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczone przez dostawcę usług danych lub sieci komórkowej w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub Usług, w tym wszelkie opłaty dodatkowe i karne za przekroczenie limitu danych lub minut, jak również za opłaty z tytułu krajowych i międzynarodowych wiadomości tekstowych.

Pomoc techniczna i aktualizacje. Jeśli Oprogramowanie i Usługi kwalifikują do pomocy technicznej, a Użytkownik posiada aktualną opłaconą subskrypcję, otrzyma pomoc techniczną, zgodnie z aktualną ofertą standardowego wsparcia. Nie każde Oprogramowanie i nie wszystkie Usługi kwalifikują do pomocy technicznej. Informacje dotyczące pomocy technicznej i opcji dodatkowych można znaleźć w dokumentach dołączonych odpowiednio do zakupu lub warunków świadczenia usług. Oferty standardowego wsparcia, regulaminy i procedury Firmy mogą ulegać zmianom i różnić się w zależności od kraju. Wszelkie zobowiązania Firmy związane z udzieleniem pomocy technicznej w związku z poprzednią wersją Oprogramowania i Usług wygasają z chwilą udostępnienia uaktualnienia, modyfikacji lub nowszej wersji bądź innej aktualizacji Oprogramowania i Usług („Aktualizacja”). Dla wygody Użytkownika oraz w celu zapewnienia, że Oprogramowanie na urządzeniach Użytkownika zawiera opracowane przez nas nowe funkcjonalności, Użytkownik akceptując niniejszą Umowę zezwala nam na automatyczne instalowanie Aktualizacji oraz, na wniosek bądź za zgodą Użytkownika, nowego Oprogramowania na urządzeniach Użytkownika z chwilą, gdy staną się one dostępne, o ile tylko możliwe jest przeprowadzenie przez nas instalacji w tle. Firma może również automatycznie dokonać wstępnej instalacji Oprogramowania, ale nie dokona jego aktywacji bez zgody Użytkownika. Wszelkie Aktualizacje lub pomoc techniczna dotycząca Oprogramowania bezpłatnego są dostarczane według wyłącznego uznania Firmy i w dowolnej chwili mogą zostać przerwane.

Cykl życiowy produktów i usług. Firma McAfee może według własnego uznania podejmować decyzje o wycofaniu określonego Oprogramowania lub Usług lub poszczególnych funkcjonalności Oprogramowania lub Usług. „Koniec sprzedaży” oznacza dzień, w którym Firma przestanie udostępniać dane Oprogramowanie lub Usługę do zakupu, odnowienia lub pobrania. Jeżeli okres odnowionej subskrypcji wygasłby po dacie Końca sprzedaży, odnowienie subskrypcji może nie być możliwe. „Koniec pomocy technicznej” odnosi się do daty, od której Firma nie będzie już zapewniać automatycznych napraw, aktualizacji ani pomocy technicznej w odniesieniu do danego Oprogramowania lub Usług.

WARUNKI DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW I USŁUG

Usługi. Oprócz niniejszej Umowy i obowiązujących dokumentów zakupu, niektóre Usługi zakupione od Firmy podlegają dodatkowym warunkom świadczenia usług, zamieszczonym w witrynie sieci Web Firmy. Usługi bezpieczeństwa wymagają aktualizacji, by uwzględnić nowe zagrożenia, poprawić ich wyniki lub wydajność oraz w innych celach biznesowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Firma może dokonywać modyfikacji elementów i funkcjonalności Usług w ciągu Okresu subskrypcji. Modyfikacje takie nie będą istotnie zmniejszać funkcjonalności Usług. Niektóre urządzenia mogą nie być w stanie odbierać Usług. Do odbioru Usług wymagane jest szybkie łącze internetowe oraz urządzenie spełniające Wymagania systemowe.

Safe Family i produkty przeznaczone dla wielu użytkowników. Jeżeli Użytkownik jest osobą dorosłą, rodzicem lub opiekunem prawnym, może korzystać z Oprogramowania lub Usług do śledzenia i monitorowania wyłącznie własnych dzieci, dzieci, których jest opiekunem prawnym oraz innych, które ma prawo śledzić i monitorować. Użytkownik odpowiada za uzyskanie upoważnienia od ewentualnych stron trzecich, którym udostępnia wielodostępne Oprogramowanie lub Usługi pozwalające na śledzenie i monitorowanie.

Oprogramowanie bezpłatne. Jeżeli Oprogramowanie i Usługi, które Użytkownik pobrał lub otrzymał w inny sposób jest Oprogramowaniem bezpłatnym, zastosowanie ma również niniejszy punkt Umowy. W zakresie, w jakim postanowienia zawarte w niniejszym punkcie są sprzeczne z innymi warunkami niniejszej Umowy, niniejszy punkt ma w odniesieniu do Oprogramowania bezpłatnego pierwszeństwo nad innymi postanowieniami, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia niezgodności. Całość Oprogramowania bezpłatnego jest dostarczana w stanie „w jakim jest”, bez gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej), zwolnienia z odpowiedzialności, zobowiązań do obsługi lub pomocy technicznej, wyraźnej lub dorozumianej, z zastrzeżeniem praw ustawowych, które zgodnie z prawem nie mogą zostać wykluczone lub ograniczone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie bezpłatne może zawierać usterki, błędy lub powodować inne problemy skutkujące awarią systemu lub innych elementów oraz utratą danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma nie obiecuje ani nie gwarantuje, iż Oprogramowanie bezpłatne będzie oferowane lub udostępniane innym osobom w przyszłości, że nie ma wobec Użytkownika wyraźnego ani dorozumianego obowiązku oferowania lub wprowadzenia Oprogramowania bezpłatnego i że nie jest zobowiązana do wprowadzania produktów podobnych do Oprogramowania bezpłatnego lub kompatybilnych z Oprogramowaniem bezpłatnym ani aktualizacji dowolnego Oprogramowania bezpłatnego. Z tego względu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie korzystanie z Oprogramowania bezpłatnego odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

Subskrypcja „Okres użyteczności (Urządzenia)”. Subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” może być zastosowana na jednym komputerze lub na urządzeniu przenośnym z systemem Android (zwanym dalej „Urządzeniem Użytkownika”), jeżeli subskrypcja została uwzględniona w cenie zakupu Urządzenia Użytkownika, lub na nie więcej niż trzech Urządzeniach Użytkownika, jeżeli zakupu subskrypcji McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” dokonano oddzielnie. Od momentu prawidłowego zainstalowania na Urządzeniu Użytkownika subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” będzie aktywna przez pozostałą część okresu eksploatacji Urządzenia Użytkownika. Użytkownik będzie przez rok uprawniony do korzystania z pomocy technicznej w języku angielskim przez telefon i Internet, w standardowych godzinach pracy, a także do korzystania z pomocy technicznej przez Internet w języku angielskim przez standardowy okres eksploatacji Urządzenia Użytkownika (standardowy okres eksploatacji to 5 do 7 lat dla komputera osobistego oraz 3 lata dla tabletu lub smartfona) do momentu, w którym system operacyjny zainstalowany na Urządzeniu Użytkownika będzie starszy od najnowszej wersji systemu operacyjnego o nie więcej niż dwie wersje (na przykład „Windows 10.x” lub „Android 4.x”). W żadnym wypadku subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” nie może zostać przeniesiona na inną osobę, komputer osobisty ani urządzenie. W przypadku sprzedaży lub innego przekazania Urządzenia Użytkownika innej osobie przed końcem okresu eksploatacji Urządzenia Użytkownika, subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” zostanie unieważniona, a kolejny właściciel Urządzenia Użytkownika nie będzie uprawniony do instalowania, użytkowania ani posiadania tej subskrypcji. Każda próba przekazania, przeniesienia lub ponownego instalowania subskrypcji McAfee na „Okres użyteczności (Urządzenia)” na innym komputerze osobistym albo urządzeniu, lub próba instalowania subskrypcji na większej liczbie urządzeń niż tylko na oryginalnym komputerze osobistym albo urządzeniu lub też na więcej niż na trzech oryginalnych komputerach osobistych lub urządzeniach, w zależności od sytuacji, odbiera prawo Użytkownika do instalowania, użytkowania lub posiadania tej subskrypcji. Aby produkt pozostał aktualny oraz aby móc korzystać z pomocy technicznej, Użytkownik musi regularnie aktualizować oprogramowanie McAfee objęte Subskrypcją „Okres użyteczności (Urządzenia)” i uaktualniać produkt McAfee do najnowszej wersji oprogramowania. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik zdecyduje się zamienić produkt na inny niż subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)”, będzie to możliwe, pod warunkiem że: (1) Użytkownik uiści stosowną opłatę za taki produkt; (2) uaktualnienie NIE będzie obejmowało licencji „Okres użyteczności (Urządzenia)” oraz (3) subskrypcja i licencja na produkt McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” zostanie automatycznie unieważniona, bez konieczności zawiadomienia Użytkownika oraz bez prawa Użytkownika do zwrotu wcześniej zapłaconej kwoty.

Usuwanie wirusów, usługi TechMaster lub zobowiązanie do ochrony antywirusowej. Jeśli subskrypcja obejmuje Usługę usuwania wirusów, Usługę TechMaster lub uprawnia do Zobowiązania Firmy do ochrony antywirusowej bądź podobnych usług, w których Firma bądź któryś z jej partnerów mają dostęp do urządzenia Użytkownika w celu podjęcia próby usunięcia złośliwego oprogramowania lub świadczenia innych określonych usług, obowiązywać mogą dodatkowe warunki określone w dokumentach dołączonych do zakupu  oraz warunkach świadczenia usług, dostępnych w witrynie sieci Web Firmy. Firma podejmie uzasadnione ekonomicznie działania celem realizacji Usług usuwania złośliwego oprogramowania. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że nie każde złośliwe oprogramowanie można usunąć w ramach Usług i że Firma nie gwarantuje możliwości usunięcia całego złośliwego oprogramowania z urządzeń Użytkownika. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy odzyskiwanie danych, oprogramowania, bądź utratę możliwości korzystania z systemów lub sieci w wyniku realizacji Usług bądź jakiejkolwiek czynności lub zaniechania, w tym zaniedbania, ze strony Firmy i jej przedstawicieli. W przypadku współpracy z Użytkownikiem w zakresie problemów z hasłem lub innymi problemami z dostępem, Firma wyraźnie zaleca resetowanie takich haseł bezpośrednio po zakończeniu realizacji Usług. Użytkownik akceptuje fakt, iż jest prawnym posiadaczem licencji do Oprogramowania na swoim urządzeniu oraz że korzysta z Internetu na swoje ryzyko. Decydując się na odbiór Usług Użytkownik potwierdza, że (i) posiada pełny dostęp do swojego sprzętu i oprogramowania, dla którego zakupił Usługę, oraz (ii) wykonał na odrębnym nośniku kopię zapasową oprogramowania lub danych na sprzęcie, na które Usługi mogą oddziaływać. Zobowiązanie do ochrony antywirusowej wymaga aktywnego zapisania się na usługę Firmy w zakresie automatycznego odnawiania i podlega dodatkowym warunkom i ograniczeniom zamieszczonym w witrynie sieci Web. Firmy.

Zarządzanie hasłami. Za bezpieczeństwo hasła i za wszystkie aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa konta odpowiada Użytkownik. Użytkownik powinien chronić hasło główne lub klucz szyfrowania do konta, ponieważ ich utrata może spowodować utratę dostępu do danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na koncie Użytkownika, również działania każdej osoby korzystającej z konta. Jeżeli z konta korzystały lub miały do niego dostęp osoby do tego nieuprawnione, Użytkownik musi natychmiast poinformować o tym Firmę. Firma nie odpowiada za straty spowodowane nieuprawnionym korzystaniem z konta lub nieuprawnionym dostępem do konta; przy czym Użytkownik może być pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez Firmę lub inne osoby z powodu korzystania z konta przez osoby nieuprawnione. FIRMA NIE MA DOSTĘPU DO HASEŁ GŁÓWNYCH I NIE MOŻE ODZYSKAĆ ZASZYFROWANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKA, JEŻELI UŻYTKOWNIK ZAPOMNI HASŁA GŁÓWNEGO DLA DOWOLNEJ FUNKCJONALNOŚCI LUB PROGRAMU DO ZARZĄDZANIA HASŁAMI. Oprogramowanie Firmy do zarządzania hasłami jest dostępne zarówno w wersji bezpłatnej jak i premium. Wersja bezpłatna ogranicza maksymalną liczbę unikalnych kont (na przykład danych logowania do witryny sieci Web lub aplikacji), które można zapisać. Wersję premium Oprogramowania można pobrać bezpłatnie w okresie promocji, jednakże po jej zakończeniu Użytkownik nie będzie mógł dodawać nowych unikalnych kont, jeżeli przekroczył maksymalną liczbę kont dozwoloną w wersji bezpłatnej. Jeżeli Użytkownik pobrał Oprogramowanie McAfee do zarządzania hasłami, będzie ono podlegać wszystkim opłatom subskrypcyjnym opublikowanym w związku z takim pobraniem oraz warunkom niniejszej Umowy.

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor to oprogramowanie (z odnośną witryną sieci Web) zawierające opinie umożliwiające użytkownikom zapoznanie się z zagrożeniami powiązanymi z wybraną witryną sieci Web. Oprogramowanie WebAdvisor wyświetla obok łączy wyświetlanych w głównych wyszukiwarkach internetowych symbole z kolorami, natomiast odnośne strony witryny sieci Web zawierają katalog stron zawierający informacje o czynnikach, które wpływają na ocenę strony. Oceny stron są na ogół oparte na metodach zautomatyzowanych; WebAdvisor nie może wykryć ani przeanalizować wszystkich możliwych aspektów tworzenia witryny sieci Web, ani określić intencji właściciela witryny. Firma nie kontroluje ani nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach stron trzecich, a niektóre strony stron trzecich mogą zawierać treści, które mogą być uznane przez Użytkownika za kontrowersyjne, niewłaściwe lub obraźliwe. OCENY STRON NIE SĄ GWARANCJĄ SZCZEGÓLNYCH PRAKTYK ANI WIARYGODNOŚCI STRONY I W ŻADNYM WYPADKU OCENA NIE STANOWI WYRAZU POPARCIA PRZEZ FIRMĘ TREŚCI STRONY, JEJ TEMATYKI, OGÓLNEJ JAKOŚCI LUB UŻYTECZNOŚCI.

Monitorowanie sesji usług. Zarówno Firma jak i jej partnerzy mogą, aczkolwiek nie mają obowiązku, monitorować i rejestrować sesje Usług, w tym rozmowy telefoniczne i sesje online w celu doskonalenia obsługi klienta, na potrzeby szkoleń wewnętrznych oraz wewnętrznych badań rynku. Użytkownik niniejszym udziela Firmie zezwolenia na monitorowanie i rejestrowanie Usług oraz wykorzystywania i ujawniania wszelkich informacji, które są niezbędne lub właściwe dla spełnienia wymogów prawa, przepisów bądź innego wniosku instytucji rządowych, w celu świadczenia Usług Użytkownikowi lub innym użytkownikom oraz poprawy rodzajów Usług, jakie Firma może świadczyć w przyszłości.

Skaner domowy McAfee. Niektóre z produktów Firmy mogą zawierać funkcję o nazwie Skaner domowy McAfee, służącą do skanowania wszystkich urządzeń podłączonych do domowej sieci Wi-Fi w celu wykrycia urządzeń, które mogą mieć słabe zabezpieczenia, i ostrzegania przed nimi. Skanowanie przeprowadzane jest w regularnych odstępach czasu w celu wykrywania nowych urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Aby funkcja działała, Użytkownik musi potwierdzić chęć korzystania z niej. W przypadku wyrażenia potwierdzenia Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z funkcji, postępując zgodnie z instrukcjami w produkcie przedstawionymi w momencie wyrażenia chęci na korzystanie z tej funkcji. Akceptując korzystanie z tej funkcji, Użytkownik potwierdza, że jest podłączony do swojej domowej sieci Wi-Fi, że ma uprawnienia do autoryzacji firmy McAfee do skanowania wszystkich urządzeń połączonych z jego domową siecią Wi-Fi w celu wykrywania urządzeń, które mogą być słabo zabezpieczone; że właściciele wszystkich urządzeń połączonych z jego domową siecią Wi-Fi wiedzą, że Skaner domowy McAfee będzie dążył do zgromadzenia danych z każdego urządzenia połączonego z domową siecią Wi-Fi Użytkownika w celu wykrycia podłączonych urządzeń o słabych zabezpieczeniach; i że Użytkownik nie poda hasła do swojej domowej sieci Wi-Fi osobom, które nie życzą sobie, aby ich urządzenia były skanowane przez Skaner domowy McAfee.

WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG MONITOROWANIA TOŻSAMOŚCI.

McAfee® Identity Theft Protection

Warunki te obowiązują jedynie wtedy, gdy Użytkownik jest zapisany na usługi Firmy w zakresie ochrony tożsamości, jest do nich uprawniony lub korzysta z nich w Firmie lub u jednego z jej zaufanych partnerów (usługi te są czasem zwane „Usługami ochrony tożsamości”).  Uprawnienie Użytkownika wynikające z tych Usług może być wskazane w dokumentach dołączonych do zakupu lub zapisu oraz dodatkowych, obowiązujących warunkach świadczenia usług, dostępnych w witrynie sieci Web Firmy.

Niektóre Usługi ochrony tożsamości dostępne są jedynie dla rezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy posiadają ważny numer ubezpieczenia społecznego. Pełną listę wymogów dotyczących uprawnienia można znaleźć tutaj. W momencie zapisania się na Usługi, Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji: (i) danych kontaktowych (np. nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail); (ii) informacji dotyczących tożsamości (np. daty urodzenia, numeru prawa jazdy i numeru ubezpieczenia społecznego) oraz (iii) informacji pozwalających na weryfikację tożsamości Użytkownika i informacji finansowych (np. numeru karty kredytowej). Informacje te są niezbędne do weryfikacji tożsamości Użytkownika, pobierania uzgodnionych opłat za Usługi Firmy oraz wypełnienia zobowiązania Firmy do świadczenia Użytkownikowi Usług, w tym monitorowania jego tożsamości i komunikacji ze stronami trzecimi, na ile wymaga tego świadczenie Usług, na przykład firmami zajmującymi się weryfikacją tożsamości, zewnętrznymi usługodawcami, zewnętrznymi dostawcami danych, agencjami sprawozdawczości konsumenckiej, biurami informacji kredytowej, firmami zajmującymi się zatwierdzaniem płatności, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi.  Informacje o ochronie prywatności firmy McAfee opisują sposób, w jaki Firma (bądź inne, działające w jej imieniu) zbiera, wykorzystuje i udostępnia informacje na temat Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Usług ochrony tożsamości, a obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z „Informacjami o ochronie prywatności” przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy licencyjnej bądź skorzystaniem z Usług Firmy.

Użytkownik rozumie, że akceptując niniejszą Umowę i korzystając z Usług Firmy w zakresie ochrony tożsamości udziela Firmie i jej pracownikom, agentom, podmiotom zależnym i stowarzyszonym, wykonawcom, zewnętrznym usługodawcom i dostawcom danych oraz wszelkim innym agencjom kredytowym działającym na podstawie Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA) z późniejszymi zmianami, w tym firmom Experian, TransUnion, Equifax i ich podmiotom stowarzyszonym pisemnych poleceń (opisanych w niniejszych warunkach), zgody i upoważnienia do dostępu i korzystania ze sprawozdań dotyczących konsumentów, w tym raportów nt. zdolności kredytowej, dotyczących Użytkownika (lub zapisanych przez niego dzieci, jeśli dotyczy) od każdej krajowej agencji sporządzającej sprawozdania kredytowe lub dotyczące konsumentów oraz do wymiany informacji na temat Użytkownika z zewnętrznymi dostawcami danych i każdą z tych krajowych agencji sporządzających sprawozdania kredytowe w celu zweryfikowania i monitorowania jego tożsamości i świadczenia na jego rzecz Usług ochrony tożsamości.

Amerykańska Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA). Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej pozwala uzyskać od każdej z agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów ujawnienie wszystkich informacji znajdujących się w chwili złożenia wniosku w aktach konsumenta. Pełne ujawnienie informacji w aktach Użytkownika w danej agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów należy uzyskać bezpośrednio od takiej agencji. Sprawozdania dotyczące konsumenta, dostarczone przez ochronę tożsamości McAfee bądź wnioskowane przez tę usługę nie mają stanowić ujawnienia informacji przez agencję sporządzającą sprawozdania dotyczące konsumentów zgodnie z wymogami FCRA bądź podobnych ustaw.

Na mocy FCRA Użytkownikowi przysługuje raz do roku bezpłatne ujawnienie sprawozdania kredytowego od każdej z krajowych agencji sporządzającej sprawozdania kredytowe. Użytkownik może poprosić o bezpłatne sprawozdanie roczne na podstawie FCRA pod adresem www.annualcreditreport.com.

Przysługuje mu również prawo do otrzymania bezpłatnej kopii swojego sprawozdania kredytowego od danej agencji sporządzającej sprawozdania kredytowe, jeśli:

Użytkownikowi odmówiono świadczenia konsumenckiego, ubezpieczenia, zatrudnienia lub licencji przyznawanej przez państwo bądź innego państwowego świadczenia w ciągu ostatnich 60 dni na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu dotyczącym konsumenta wystawionym przez taką agencję lub powiadomiono w inny sposób o niepomyślnym działaniu dotyczącym powyższych.

Użytkownikowi odmówiono wynajęcia domu/mieszkania lub kazano mu zapłacić wyższą niż zwykle wymagana kaucję w ciągu ostatnich 60 dni na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu dotyczącym konsumenta wystawionym przez taką agencję.

Użytkownik zaświadczy na piśmie, że jest bezrobotny i zamierza ubiegać się o pracę w ciągu 60 dni od dnia przedstawienia takiego zaświadczenia.

Użytkownik zaświadczy na piśmie, iż jest beneficjentem pomocy społecznej.

Użytkownik zaświadczy na piśmie, iż ma powody uważać, że jego akta w danej agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów zawiera niezgodne z prawdą dane w wyniku oszustwa.

Ponadto, jeśli Użytkownik mieszka w stanie Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey lub Vermont, przysługuje mu prawo do bezpłatnej kopii sprawozdania dotyczącego konsumenta na swój temat raz do roku, a jeśli mieszka w stanie Georgia — dwa razy w roku. W przypadku mieszkańców stanu Illinois agencje sporządzające sprawozdania dotyczące konsumentów zgodnie z prawem muszą wydawać konsumentowi kopię jego akt na żądanie bez opłat bądź za opłatą nominalną. W pozostałych przypadkach agencja sporządzająca sprawozdania dotyczące konsumentów może naliczyć uzasadnioną opłatę za wydanie konsumentowi kopii sprawozdania na jego temat.

Zgodnie z Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości konsumenckiej Użytkownik może zakwestionować niezgodne z prawdą lub niekompletne informacje w swoim sprawozdaniu dotyczącym konsumenta. UŻYTKOWNIK NIE MA OBOWIĄZKU ZAKUPU SWOJEGO SPRAWOZDANIA NA TEMAT KONSUMENTA OD JAKIEJKOLWIEK AGENCJI SPORZĄDZAJĄCEJ SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW, BY ZAKWESTIONOWAĆ NIEZGODNOŚĆ Z PRAWDĄ LUB NIEKOMPLETNOŚĆ INFORMACJI W SWOIM SPRAWOZDANIU BĄDŹ BY OTRZYMAĆ KOPIĘ SWOJEGO SPRAWOZDANIA OD FIRM EQUIFAX, EXPERIAN LUB TRANSUNION, TRZECH KRAJOWYCH AGENCJI SPORZĄDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW BĄDŹ OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ AGENCJI TEGO RODZAJU.

Zgodnie ze swoimi regulaminami Equifax, Experian i/albo TransUnion mogą wydawać dodatkową kopię sprawozdania o konsumencie w okolicznościach innych niż opisane powyżej. Z firmami Equifax, Experian lub TransUnion można skontaktować się w celu uzyskania kopii swojego sprawozdania o konsumencie od takiej agencji lub zakwestionowania informacji zawartych w aktach sprawozdania kredytowego Equifax, Experian lub TransUnion, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

Equifax: 1-800-685-1111

Transunion: 1-800-916-8800

Pełne podsumowanie praw Użytkownika wynikających z ustawy FCRA można znaleźć, klikając tutaj.

Dodatkowe zrzeczenia się rękojmi i ograniczenie odpowiedzialności. Poniżej przedstawione są dalsze rękojmie i ograniczenia odpowiedzialności dotyczące Usług Firmy w zakresie ochrony tożsamości:

ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA USTNA CZY PISEMNA UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB Z USŁUG NIE TWORZY JAKIEJKOLWIEK RĘKOJMI INNEJ NIŻ WYRAŹNIE WSKAZANA W NINIEJSZEJ UMOWIE. USŁUGI OCHRONY TOŻSAMOŚCI ŚWIADCZONE SĄ W STANIE, W JAKIM SĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. SPÓŁKA MCAFEE, LLC I JEJ ZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY ORAZ ICH DOSTAWCY DANYCH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO USŁUG I ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NICH. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, FIRMA MCAFEE, LLC I JEJ ZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY ORAZ ICH DOSTAWCY DANYCH NIE GWARANTUJĄ ANI NIE DAJĄ RĘKOJMI ZGODNOŚCI Z PRAWDĄ, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, POKUPNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ CZY ZDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU USŁUG OCHRONY TOŻSAMOŚCI, I NIE ODPOWIADAJĄ ZA EWENTUALNE STRATY CZY OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG OCHRONY TOŻSAMOŚCI LUB DANYCH W NICH ZAWARTYCH LUB SPOWODOWANE PRZEZ NIE W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI.

Firma nie jest organizacją naprawy historii kredytowej ani podobną organizacją regulowaną przez inne obowiązujące prawo i nie udziela porad dotyczących napraw historii kredytowej.

Oferta Firmy w zakresie monitorowania historii kredytowej monitoruje jedynie akta kredytowe związane z konsumentem dokonującym kupna, a nie monitoruje, nie porównuje ani nie zawiera odsyłaczy do akt kredytowych związanych z konsumentem dokonującym kupna z innymi aktami kredytowymi prowadzonymi przez poszczególne biura informacji kredytowej.

Firma nie monitoruje wszystkich transakcji we wszystkich firmach.

Monitorowanie punktacji kredytowych, sprawozdań i historii kredytowej może wymagać dodatkowego procesu weryfikacji i usługi kredytów będą wstrzymane do chwili zakończenia takiej procedury. Do chwili weryfikacji tożsamości Użytkownika naliczana będzie obniżona opłata serwisowa.

Wyniki punktacji kredytowej Vantage to wyniki Vantage Score 3.0 oparte na danych z agencji Equifax, Experian i TransUnion. Strony trzecie mogą korzystać z innej punktacji Vantage lub innego rodzaju punktacji kredytowej w celu oceny zdolności kredytowej.

W przypadku usług McAfee® Identity Theft w wersji ProtectionPlus i Premium badanie kredytowe przez agencje Experian i TransUnion może rozpocząć się po kilku dniach.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje Firmie, że będzie korzystał z Usług ochrony tożsamości (i wszelkich informacji w nich zawartych) do ochrony przed faktycznym oszustwem, nieupoważnionymi transakcjami, roszczeniami lub innymi zobowiązaniami bądź w celu zapobiegania im i w żadnym innym celu.

Firma nie odpowiada za zwłokę w wykonaniu lub niewykonanie wynikające z przyczyn niezależnych od Firmy.

Bezpłatna subskrypcja na Usługi ochrony tożsamości obowiązuje przez okres roku od daty rejestracji.

Usługi monitorowania Dark Web

Obok przedstawionego powyżej rozwiązania McAfee® Identity Theft Protection Firma oferuje również usługi monitorowania Dark Web, czyli tzw. ciemnej sieci. Usługi monitorowania Dark Web przeszukują dane w ciemnej sieci, do których Firma ma dostęp, i alarmują Użytkownika, jeśli dane osobowe wybrane przez niego do monitorowania zostaną w niej znalezione. Ciemna sieć jest częścią Internetu ukrytą przed standardowymi wyszukiwarkami i wykorzystywaną przez cyberprzestępców do kradzieży tożsamości. Firma monitoruje dane osobowe przekazane Firmie przez Użytkownika, wykorzystując określone zastrzeżone źródła informacji, które są własnością Firmy lub na które Firma posiada licencję. Jeśli Firma wykryje, że dane osobowe wybrane przez Użytkownika do monitorowania zostały naruszone, Użytkownik otrzyma alert. Alerty mogą być przesyłane na różne sposoby, np. za pomocą powiadomień w ramach produktu, pocztą e-mail na adres podany przez Użytkownika lub, jeśli ta opcja jest dostępna i Użytkownik ją wybierze, w wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Użytkownika. Korzystając z usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące dodatkowe warunki:

 • Firma nie jest w stanie usunąć z ciemnej sieci naruszonych danych Użytkownika.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzanie alertów i podejmowanie zalecanych działań w celu ochrony swoich danych przed ich dalszym niewłaściwym wykorzystaniem.
 • Choć źródła danych Firmy są na bieżąco aktualizowane, Firma nie gwarantuje, że zawierają one wszystkie przypadki naruszenia danych osobowych Użytkownika ani nie zapewnia, że usługa Firmy jest w stanie zapobiec kradzieży danych Użytkownika znajdujących się w posiadaniu innej firmy.
 • Firma przekazuje Użytkownikowi alerty w oparciu o dane Dark Web, do których Firma ma dostęp. Firma przekazuje te informacje Użytkownikowi w stanie, w jakim takie informacje się znajdują i nie gwarantuje ich poprawności.
 • Firma jest w stanie monitorować tylko te dane, które Użytkownik przekaże jej do celów monitorowania.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazanie prawidłowych danych osobowych do celów monitorowania.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualizowanie swoich danych kontaktowych na potrzeby otrzymywania alertów.
 • Jeśli Użytkownik wybierze opcję alertów w formie wiadomości SMS, mogą obowiązywać standardowe opłaty za przesyłanie wiadomości, w tym opłaty za roaming. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie opłaty za wiadomości SMS i plan taryfowy, naliczone przez operatora komórkowego Użytkownika.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO

W przypadku wszystkich klientów spoza Unii Europejskiej.

Zgoda na rozwiązywanie sporów w drodze arbitrażu. Z zastrzeżeniem jedynie Opcji sądu ds. drobnych roszczeń, opisanej poniżej w niniejszym punkcie, wszelkie roszczenia, spory lub nieporozumienia jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od typu roszczenia czy podstawy prawnej czy środka prawnego („Roszczenie”) zgłaszane przez Użytkownika lub Firmę przeciw drugiej stronie, a wynikające z Umowy, Oprogramowania lub Usług bądź z nimi związane lub dotyczące ich w jakikolwiek sposób będą rozstrzygane w drodze poufnego i wiążącego arbitrażu. Niniejsza zgoda na arbitraż obejmuje między innymi: (i) Roszczenia dotyczące możliwości egzekwowania lub interpretacji niniejszej Umowy, w tym dowolnego z niniejszych postanowień dotyczących arbitrażu; (ii) Roszczenia zgłaszane przez Użytkownika a także Roszczenia zgłaszane w imieniu Użytkownika bądź w związku z nim, przez osoby takie jak pracownik, przedstawiciel, agent, poprzednik, następca, spadkobierca, cesjonariusz bądź syndyk masy upadłościowej; (iii) Roszczenia dotyczące bezpośrednio Firmy i/albo jej spółki macierzystej, spółek stowarzyszonych, spółek zależnych, następców prawnych, cesjonariuszy, pracowników i agentów, oraz (iv) Roszczenia, które mogłyby być zgłoszone w ramach pozwu zbiorowego, sprawy w obronie interesu publicznego, pozwu grupowego, połączonego czy innego zbiorowego, przy czym wyraźnie przyjmuje i postanawia się, że arbitraż w sprawie takich roszczeń musi być prowadzony indywidualnie (nie zbiorowo, nie grupowo) a arbiter może uznać roszczenie wyłącznie indywidualnie (nie zbiorowo, nie grupowo). STRONY POSTANAWIAJĄ, ŻE W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM ANI PRZED SĄDEM NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANY ŻADEN POZEW ZBIOROWY, POZEW GRUPOWY, POZEW POŁĄCZONY, SPRAWA W OBRONIE INTERESU PUBLICZNEGO ANI ROSZCZENIA ZBIOROWE. AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ ZGODĘ NA ARBITRAŻ, STRONY POSTANAWIAJĄ ZRZEC SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO LUB POZWU GRUPOWEGO LUB POZWU W OBRONIE INTERESU PUBLICZNEGO, DOŁĄCZENIA DO NICH LUB PRZYSTĄPIENIA DO ARBITRAŻU W SPRAWACH POŁĄCZONYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DOWOLNEJ SPRAWY.

Zawiadomienie o sporze. Strona występująca o arbitraż musi w pierwszej kolejności zawiadomić drugą stronę o sporze w formie pisemnej przynajmniej 60 dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Powiadomienie Firmy o sporze powinno zostać przesłane na adres: McAfee, Inc. 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Zawiadomienie musi zawierać imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe, informację o przedmiocie sporu oraz oczekiwane zaspokojenie roszczeń. Użytkownik i Firma podejmą zasadne starania celem rozwiązania ewentualnego sporu poprzez nieformalne negocjacje w terminie 60 dni od daty wysłania powiadomienia o sporze. Po upływie 60 dni Użytkownik albo Firma mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe. Niezależnie od tych zobowiązań do powiadamiania, ewentualne żądanie arbitrażu może zostać zgłoszone przez Użytkownika lub przez Firmę przed upływem okresu przedawnienia dotyczącego Roszczenia (lub Roszczeń), dla którego wnioskowany lub żądany jest arbitraż.  Zobowiązania dotyczące powiadamiania nie zmieniają okresu przedawnienia obowiązującego dla dowolnego Roszczenia (lub Roszczeń).

Organizacja arbitrażu. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w drodze negocjacji nieformalnych, wszelkie roszczenia, spory i nieporozumienia będą rozstrzygane na żądanie dowolnej ze stron wyłącznie przez wiążący arbitraż prowadzony zgodnie z Federalną ustawą o arbitrażu (dalej „FAA”), a nie zgodnie z prawem stanowym. Z zastrzeżeniem jedynie Opcji sądu ds. drobnych roszczeń dla klientów indywidualnych, opisanej poniżej, STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA POZWÓW (BĄDŹ UCZESTNICZENIA W NICH JAKO STRONA BĄDŹ CZŁONEK GRUPY W POZWIE ZBIOROWYM) W SPRAWIE WSZELKICH SPORÓW DO SĄDU, DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH. Wszystkie spory będą zamiast tego rozstrzygane indywidualnie przed jednym, neutralnym arbitrem, a postępowanie będzie poufne. Rolę arbitra będzie pełnił prawnik posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu w swojej jurysdykcji oraz co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie bądź emerytowany lub były sędzia wybrany zgodnie z zasadami AAA. Arbitra obowiązują warunki niniejszej Umowy, a arbitraż będzie prowadzony zgodnie z Zasadami arbitrażu w sprawach handlowych oraz Zasadami rozstrzygania sporów konsumenckich AAA, odpowiednio, z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej Umowie (zwanymi dalej „Zasadami arbitrażu”). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej adr.org lub uzyskać pod numerem 1-800-778-7879. Z wyjątkiem sytuacji dotyczących roszczeń i roszczeń wzajemnych na kwotę mniejszą niż 25.000 USD arbiter wydaje pisemne uzasadnienie, w którym wyjaśnia główne ustalenia i wnioski, na podstawie których wydano wyrok. Wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim, a w odniesieniu do interpretacji, wykonania i postępowania zgodnie z wiążącą klauzulą o arbitrażu zawartą w niniejszej Umowie zastosowanie ma amerykańska ustawa FAA. Wyrok arbitrażowy będzie poufny i zostanie ujawniony wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania orzeczenia sądowego lub w innym celu wymaganym prawem. Ponadto Użytkownik i Firma wyrażają zgodę na wykonanie orzeczenia po jego wydaniu przez właściwy sąd. Wyrok arbitrażowy określi prawa i obowiązki istniejące wyłącznie między wymienionymi osobami oraz wyłącznie w odniesieniu do roszczeń będących przedmiotem arbitrażu i nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji dla praw i obowiązków odnośnie do innych sporów.

Koszty. Koszt arbitrażowej opłaty rejestracyjnej ponosi osoba wnioskująca o arbitraż. Jeżeli zapisu na arbitraż dokonał Użytkownik, a wyrok wydany został na korzyść Użytkownika, Firma dokona zwrotu arbitrażowej opłaty rejestracyjnej. Firma pokryje opłaty i koszty za pierwszy dzień rozprawy. Wszystkie pozostałe opłaty i koszty będą pokrywane zgodnie z zasadami arbitrażu. Niemniej Firma opłaci z góry lub zwróci koszty arbitrażowej opłaty rejestracyjnej oraz inne opłaty, jeżeli arbiter uzna, że Użytkownik nie jest w stanie ich wpłacić, lub Firma zrobi to na wniosek Użytkownika, o ile uzna to za zasadne. Każda ze stron ponosi koszty własnych prawników, biegłych i świadków oraz inne wydatki, niezależnie od tego, komu arbiter przyzna rację, przy czym strona może dochodzić od drugiej strony zwrotu wszystkich wydatków, jeżeli arbiter tak ustali, stosując obowiązujące prawo.

Opcja sądu ds. drobnych roszczeń.  Jeśli Użytkownik jest klientem indywidualnym, może pozwać Firmę w sądzie ds. drobnych roszczeń w swoim okręgu lub kraju zamieszkania bądź w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia pod warunkiem spełnienia wymogów sądu.

Zachowane prawo McAfee do tymczasowych środków ochrony prawnej. Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie będzie ograniczał prawa Firmy do korzystania ze zorganizowanych we własnym zakresie środków naprawczych lub postępowania zgodnie z procedurą lub do uzyskania tymczasowych środków naprawczych, takich jak zabezpieczenie roszczenia, nakazanie zajęcia przez sąd o właściwej jurysdykcji; przy czym Firma może zdecydować o poddaniu arbitrażowi wszelkich sporów związanych z takimi tymczasowymi środkami ochrony prawnej.

Sprzeczne warunki. W razie konfliktu między Zasadami arbitrażu a niniejszą zgodą na arbitraż, pierwszeństwo ma niniejsza zgoda na arbitraż. Stwierdzenie nieważności lub niewykonalności dowolnego fragmentu niniejszej zgody na arbitraż nie powoduje unieważnienia innych postanowień zgody na arbitraż; przy czym (a) jeżeli stwierdzono nieważność zakazu arbitrażu w odniesieniu do pozwu zbiorowego, wówczas całość zgody na arbitraż traci ważności oraz (b) jeżeli stwierdzono nieważność zakazu arbitrażu w postępowaniach grupowych w sprawach w obronie interesu publicznego, wówczas zgoda na arbitraż jest nieważna wyłącznie w zakresie tych postanowień. Niniejsza zgoda na arbitraż pozostaje w mocy również po wypowiedzeniu lub unieważnieniu niniejszej Umowy. W razie zaistnienia konfliktu między zgodą na arbitraż a dowolnymi innymi postanowieniami w sprawie arbitrażu, pierwszeństwo ma niniejsza zgoda na arbitraż.

ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. JEŻELI Z DOWOLNYCH WZGLĘDÓW ROSZCZENIE BĘDZIE ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD, A NIE W DRODZE ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK I FIRMA ZGADZAJĄ SIĘ NA ROZPRAWĘ BEZ UDZIAŁU PRZYSIĘGŁYCH. STRONY BEZWARUNKOWO ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEGO PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH W SPRAWIE JAKIEGOKOLWIEK SPORU, KTÓRY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOTYCZY UMOWY LUB DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG BĄDŹ Z NICH WYNIKA.   W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO NINIEJSZY AKAPIT MOŻE ZOSTAĆ UZUPEŁNIONY CELEM WYKAZANIA PISEMNEJ ZGODY NA PROCES SĄDOWY. Niniejszy akapit w żaden sposób nie unieważnia Zgody na rozwiązanie sporów w drodze arbitrażu.

W przypadku konsumentów z Unii Europejskiej — Usługa rozstrzygania sporów online (ODR) oraz alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR). Zgodnie z prawem Firma musi udostępniać w swojej witrynie sieci Web łącze do unijnej platformy ODR: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Firma nie ma obowiązku korzystania z ADR, jeśli Użytkownik zgłosi reklamację. Jeśli Użytkownik zgłosi reklamację, której Firma nie będzie w stanie rozstrzygnąć w ramach wewnętrznych procedur rozpatrywania reklamacji, Firma skontaktuje się z Użytkownikiem listownie bądź pocztą e-mail w sprawie swojej gotowości na zastosowanie procedury ADR. Z Firmą można skontaktować się za pośrednictwem jej witryny sieci Web.

OGÓLNE WARUNKI PRAWNE

Prawo właściwe na potrzeby niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem poniższego punktu „Prawo miejscowe”, niniejsza Umowa, korzystanie z Oprogramowania i Usług, stosunek między stronami oraz wszelkie spory z tego wynikające, które dotyczą Umowy lub mają z nią związek, w tym spory pomiędzy Użytkownikiem a Firmą, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji prawa, przy czym wszystkie postanowienia dotyczące arbitrażu są regulowane przez ustawę FAA. Jeżeli z dowolnej przyczyny prawo stanu Nowy Jork nie obowiązuje, wówczas z zastrzeżeniem poniższego punktu „Prawo miejscowe”, niniejsza Umowa, korzystanie z Oprogramowania, Usług, stosunek między stronami oraz wszelkie spory z tego wynikające, które dotyczą Umowy lub mają z nią związek, w tym spory pomiędzy Użytkownikiem a Firmą, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Delaware, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji prawa i z zastrzeżeniem, że wszystkie postanowienia dotyczące arbitrażu są regulowane przez ustawę FAA. Do Oprogramowania lub Usług nie mają zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani amerykańska ustawa Uniform Computer Information Transactions Act.

Ataki na dane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre naruszenia bezpieczeństwa związane są z atakami na dane. Na przykład, istnieją wirusy i inne rodzaje złośliwego oprogramowania, które: (i) usuwają lub niszczą dane Użytkownika (czasem pojedyncze pliki, ale czasem nawet cały dysk poprzez uszkodzenie głównego rekordu rozruchowego bądź innego kluczowego elementu); (ii) modyfikują pliki Użytkownika (na przykład programy pasożytnicze, przyczepiające się do pliku i modyfikujące go w celu umożliwienia wykonania i rozpowszechniania się programu złośliwego); oraz (iii) szyfrują pliki na dysku Użytkownika (na przykład programy typu ransomware, korzystające z asymetrycznego szyfrowania). Najlepszym sposobem ochrony przed tego rodzaju atakami jest częste wykonywanie kopii zapasowych danych na innym urządzeniu lub innym miejscu. W ten sposób Użytkownik posiada dodatkową kopię danych, które atakujące oprogramowanie usuwa, zmienia lub niszczy. Choć Firma podejmie wszelkie ekonomicznie uzasadnione działania celem usunięcia atakującego złośliwego oprogramowania lub wirusa, sporządzanie kopii zapasowych wszystkich danych i plików na urządzeniu, by można je było odzyskać w razie ataku na te dane, jest wyłącznym obowiązkiem Użytkownika. Bez takich kopii zapasowych przywrócenie usuniętych, zniszczonych lub zmodyfikowanych danych może być niemożliwe. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź odzyskiwanie danych lub plików czy utratę możliwości korzystania z systemów lub sieci w wyniku ataków na dane.

Ograniczona gwarancja. Firma gwarantuje, że przez 30 dni od daty zakupu („Okres gwarancyjny”) wyłącznie w przypadku Oprogramowania w wersji płatnej Oprogramowanie objęte licencją udzieloną w niniejszej Umowie (w tym Aktualizacje dostarczane w Okresie gwarancyjnym, ale wyłącznie do czasu wygaśnięcia gwarancji) będzie działać zasadniczo zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Firmę w związku z takim Oprogramowaniem w chwili zakupu i że ewentualne nośniki fizyczne (np. płyta CD-ROM, przy czym z wyłączeniem urządzeń produkowanych przez inne firmy), na których znajduje się dostarczone Oprogramowanie, będą wolne od wad materiałowych i błędów wykonania. Firma nie gwarantuje, że dane urządzenie mobilne lub komputer będą kompatybilne lub będą działać z Oprogramowaniem lub Usługą; nie udziela także gwarancji ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie osobistych urządzeń Użytkownika wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania lub Usługi. Wyłącznym środkiem naprawczym przysługującym Użytkownikowi i jednocześnie jedyną odpowiedzialnością Firmy i jej dostawców w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ograniczonej gwarancji będzie, według wyboru Firmy, zwrot ceny licencji zapłaconej przez Użytkownika, zastąpienie wadliwego nośnika zawierającego Oprogramowanie, ponowną realizację Usługi lub zapewnienie alternatywnego środka naprawczego zgodnie z przepisami lokalnego prawa ochrony konsumentów w jurysdykcji Użytkownika. Powyższe środki naprawcze mogą nie być dostępne w niektórych krajach w zakresie, w jakim Firma podlega przepisom prawa i regulacjom w zakresie kontroli eksportu. Uszkodzony nośnik fizyczny należy zwrócić na własny koszt w miejscu zakupu wraz z kopią potwierdzenia zakupu. Nośnik zamienny objęty będzie gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu gwarancyjnego.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. POWYŻSZE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI UŻYTKOWNIKOWI. ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA, WARUNKI, W TYM GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE POKUPNOŚCI, WYDAJNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM PUNKCIE OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DOSTARCZANE SĄ „W STANIE, W JAKIM SĄ”. ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW, ZA INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI ORAZ OSIĄGNIĘTE REZULTATY ODPOWIADA UŻYTKOWNIK. FIRMA NIE UDZIELA GWARANCJI ODNOŚNIE DO UŻYTKOWANIA LUB WYDAJNOŚCI OPROGRAMOWANIA BĄDŹ USŁUGI. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE W RAZIE AWARII OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGA BĘDĄ ODPORNE NA AWARIE, BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB USTEREK, CZY ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGA ZAPEWNIAJĄ OCHRONĘ PRZED WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI ZAGROŻENIAMI BEZPIECZEŃSTWA (W TYM PRZED UMYŚLNYM DZIAŁANIEM STRON TRZECICH), ŻE W OPROGRAMOWANIU LUB USŁUDZE NIE BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB INNE BŁĘDY SPOWODOWANE WIRUSEM, INFEKCJĄ, ROBAKIEM LUB PODOBNYM ZŁOŚLIWYM KODEM NIEPOCHODZĄCYM OD NAS, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGA BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OKRESÓW PRZESTOJU LUB ZAKŁÓCEŃ W ŚWIADCZENIU USŁUG, Z TYTUŁU UTRATY LUB KRADZIEŻY DANYCH LUB SYSTEMÓW ANI INNYCH STRAT POWSTAŁYCH WSKUTEK JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU.

Działania wysokiego ryzyka. Niniejsze Oprogramowanie i Usługi nie są odporne na uszkodzenia i nie są zaprojektowane ani przeznaczone do użytkowania w działaniach wysokiego ryzyka, na przykład w środowiskach wysokiego ryzyka wymagających awarii w kierunku bezpiecznym, takich jak elektrownie jądrowe, systemy komunikacji lotniczej, systemy uzbrojenia, systemy bezpośredniego podtrzymywania życia oraz do wszelkich innych zastosowań, w których awaria Oprogramowania lub Usług mogłaby być bezpośrednią przyczyną śmierci, utraty zdrowia lub powstania poważnych szkód fizycznych lub materialnych. Firma w sposób bezpośredni wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje przydatności do zastosowania w procesach wysokiego ryzyka.

Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ANI JEJ DOSTAWCY, LICENCJODAWCY ANI INNI USŁUGODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI NIE ODPOWIADAJĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA: (A) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE; (B) ZA KRADZIEŻ INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ OSOBY LUB ZA KOSZT UZYSKANIA ZASTĘPCZEGO OPROGRAMOWANIA LUB ZASTĘPCZYCH USŁUG ORAZ (C) ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOBREGO IMIENIA, ZAROBKÓW PRACOWNIKÓW, PRZESTOJE W PRACY, AWARIĘ LUB NIEPOPRAWNE DZIAŁANIE KOMPUTERA, UTRATĘ DANYCH LUB Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE POŚREDNIE SZKODY LUB STRATY. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY LUB JEJ DOSTAWCÓW, LICENCJODAWCÓW LUB INNYCH ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU BEZPOŚREDNIEGO ODSZKODOWANIA W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE BĘDZIE WYŻSZA NIŻ CENA OPROGRAMOWANIA UISZCZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB 100 USD (LUB RÓWNOWARTOŚĆ W WALUCIE KRAJOWEJ), JEŻELI UŻYTKOWNIK KORZYSTAŁ Z OPROGRAMOWANIA BEZPŁATNEGO. Użytkownik wyraża zgodę na ograniczenia odpowiedzialności zawarte w tym punkcie i przyjmuje do wiadomości, że gdyby nie zgodził się na wspomniane ograniczenia, cena Oprogramowania byłaby wyższa. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza żadnych praw, które w jurysdykcji Użytkownika nie mogą zostać wyłączone z Umowy, przysługujących Użytkownikowi na mocy obowiązujących ustaw o ochronie konsumentów lub innych przepisów.

Kontrola eksportu. Oprogramowanie podlega kontroli eksportu z mocy amerykańskiego Rozporządzenia o administracji eksportu (EAR) i przepisów wykonawczych. Użytkownik zgadza się nie eksportować, nie przekazywać, nie udostępniać ani nie wykorzystywać Oprogramowania ani Usług i powiązanej dokumentacji, w tym danych technicznych, bezpośrednio czy pośrednio, do jakiegokolwiek kraju, do którego eksport, przesył lub dostęp jest ograniczony przez przepisy, ustawy bądź inne akty prawa, bez wymaganego pozwolenia Biura ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa amerykańskiego Departamentu Handlu lub innego właściwego podmiotu rządowego, któremu podlega dany eksport lub przesył. Uzytkownik nie będzie używać, przekazywać ani uzyskiwać dostępu do Produktów firmy McAfee w celach związanych z bronią jądrową, chemiczną albo biologiczną czy też technologią rakietową lub w celach militarnych, na podstawie normy CFR części 744.21, bez zgody amerykańskiego rządu, wyrażonej w drodze rozporządzenia lub określonej licencji.  Eksport na rzecz niektórych osób i podmiotów lub do niektórych krajów może być zabroniony. Jeśli firma McAfee otrzyma powiadomienie, że Użytkownik jest lub został zidentyfikowany jako podmiot objęty sankcjami lub ograniczeniami na mocy obowiązującego prawa, firma McAfee nie będzie zobowiązana do realizacji żadnego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli ich realizacja powodowałaby naruszenie sankcji lub ograniczeń. Informacje dodatkowe o stronach podlegających ograniczeniom można znaleźć w następujących witrynach sieci Web: Skonsolidowany wykaz kontroli oraz Programów sankcji OFAC. Dodatkowe informacje dotyczące eksportu i importu Produktów McAfee można znaleźć w witrynie sieci Web firmy McAfee „Zgodność z przepisami eksportowymi”, https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, aktualizowanej okresowo.

Programy stron trzecich. Materiały stron trzecich zawarte w Oprogramowaniu lub Usługach mogą podlegać innym postanowieniom umownym; zazwyczaj informacje na ten temat znajdują się w pliku „Read Me” albo „About” dołączonym do Oprogramowania lub Usług. Materiały osób trzecich mogą obejmować kod źródłowy oprogramowania udostępnianego przez osoby trzecie na podstawie jednej lub kilku licencji open source lub bezpłatnych, w tym licencji GNU, uznawanych za „Oprogramowanie open source”. Oprogramowanie open source jest udostępniane na warunkach innych niż przewidziane niniejszą Umową, które mogą w niektórych przypadkach być sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, a wówczas obowiązują zamiast warunków niniejszej Umowy. Jeżeli licencja na Oprogramowanie open source wymaga od Firmy dystrybuowania kodu źródłowego związanego z Oprogramowaniem lub Usługami bądź modyfikacji Oprogramowania lub Usług, Firma udostępni kod źródłowy na żądanie.

Brak zrzeczenia się praw. Ewentualne zrzeczenie się przez Firmę któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej i podpisu.

Rozłączność postanowień umowy. Jeżeli dowolna z części niniejszej Umowy zostanie uznana z dowolnego powodu za niewykonalną, wówczas uznaje się daną część za pominiętą, a pozostała część Umowy jest nadal w pełni wykonalna; PRZY CZYM NINIEJSZA ZGODA NA ARBITRAŻ NIE MA ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO ROSZCZEŃ, W PRZYPADKU KTÓRYCH PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA POZWU ZBIOROWEGO LUB ARBITRAŻU POŁĄCZONEGO.

Całość Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Firmą i reguluje korzystanie z Oprogramowania oraz Usług nabytych na podstawie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia między Użytkownikiem a Firmą w związku z Oprogramowaniem i dowolnymi Usługami oraz całość pozostałej korespondencji, oświadczeń lub materiałów reklamowych dotyczących Oprogramowania lub Usług.

Podmioty udzielające licencji. Licencja na Oprogramowanie i Usługi jest przydzielana Użytkownikowi przez jeden z następujących podmiotów:

McAfee, LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, jeśli Oprogramowanie jest pobierane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub na Karaibach;

McAfee Consumer Affairs North, LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, jeśli Oprogramowanie pobierane jest w Kanadzie;

McAfee Ireland Limited z siedzibą pod adresem Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Irlandia, jeżeli Oprogramowanie zostało pobrane w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Obszarze Pacyfiku lub Australii; lub

Jeśli Oprogramowanie zostało pobrane w Japonii, Oprogramowanie jest licencjonowane przez firmę McAfee, LLC. Jeśli Oprogramowanie zostało pobrane w Japonii, wszelkie Usługi są świadczone przez McAfee Co., Ltd. z siedzibą pod adresem Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japonia.

Prawo miejscowe. W dalszej części zamieszczono informacje dotyczące lokalnych przepisów poszczególnych jurysdykcji, które to przepisy mają zastosowanie do niniejszej Umowy i które mogą mieć pierwszeństwo nad określonymi postanowieniami, o których mowa w niniejszej Umowie.

Australia. Konsumenci w Australii:

Korzyści przysługujące Użytkownikowi na mocy ograniczonej gwarancji przewidzianej stanowią uzupełnienie innych praw i środków naprawczych przysługujących Użytkownikowi na mocy przepisów prawa w odniesieniu do produktów lub usług, których dotyczy niniejsza gwarancja. Produkty Firmy objęte są gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z Załącznikiem 2 do australijskiej Ustawy z 2010 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Cth) („Australijskie prawo ochrony konsumentów”). W przypadku znaczącej awarii Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu kosztu produktu, a także do odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody. Użytkownik ma również prawo do tego, aby produkty zostały naprawione lub wymienione, w przypadku gdy ich jakość nie jest zadowalająca, a awaria nie stanowi znaczącej awarii. Niniejszej gwarancji udziela spółka McAfee Ireland Limited, z siedzibą pod adresem: Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Irlandia, ale pytania dotyczące gwarancji udzielanej przez Firmę konsumentom z Australii można zgłaszać pod numerem telefonu 1800 998 887. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji należy przesyłać, na własny koszt, na poniższy adres:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia

W przypadku klientów mieszkających w Australii, jeżeli fizyczny nośnik, na którym dostarczono Oprogramowanie jest uszkodzony, uszkodzony nośnik należy na własny koszt zwrócić do nas wraz z kopią potwierdzenia zakupu w ciągu 14 dni od momentu odkrycia uszkodzenia. Firma zawiadomi Użytkownika w ciągu 14 dni od otrzymania takiego nośnika o tym fakcie.

WYŁĄCZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PUNKCIE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA, W ZAKRESIE, W JAKIM AUSTRALIJSKIE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH GWARANCJI USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WARUNKÓW LUB OŚWIADCZEŃ. W TAKIM PRZYPADKU WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W TYM PUNKCIE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KONSUMENTÓW W AUSTRALII.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ŻADNYCH PRAW, KTÓRE W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE Z UMOWY, PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW O OCHRONIE KONSUMENTÓW LUB INNYCH PRZEPISÓW, W TYM AUSTRALIJSKIEGO PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW.

Kanada. Jeżeli Oprogramowanie lub Usługi nabyto w Kanadzie i o ile lokalne przepisy wyraźnie tego nie zabraniają, niniejsza Umowa, korzystanie z Oprogramowania i Usług, stosunek między stronami oraz wszelkie spory z tego wynikające, które dotyczą Umowy lub mają z nią związek, w tym spory pomiędzy Użytkownikiem a Firmą, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem prowincji Ontario (Kanada).

Francja. Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Unia Europejska, Islandia, Norwegia lub Szwajcaria. Jeśli Oprogramowanie lub Usługi nabyto w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, prawem właściwym jest prawo krajowe państwa, w którym pobrano Oprogramowanie.

Japonia. Jeżeli Oprogramowanie lub Usługi nabyto w Japonii, niniejsza Umowa, korzystanie z Oprogramowania i Usług, stosunek między stronami oraz wszelkie spory z tego wynikające, które dotyczą Umowy lub mają z nią związek, w tym spory pomiędzy Użytkownikiem a Firmą, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem japońskim, bez uwzględniania obowiązujących tam zasad dotyczących wyboru prawa właściwego.

Holandia. W przypadku klientów z Holandii automatyczne odnowienie oryginalnej subskrypcji będzie odnowieniem na czas nieokreślony, rozliczanym zgodnie z warunkami subskrypcji. Odnowioną subskrypcję można wypowiedzieć w dowolnym momencie po odnowieniu, kontaktując się z Obsługą Klienta i zgłaszając z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem zamiar wypowiedzenia, a Firma w takiej sytuacji dokona proporcjonalnego zwrotu ceny zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby subskrypcja była odnawiana automatycznie, musi wyłączyć automatyczne odnawianie co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem pierwotnej subskrypcji.

DANE KONTAKTOWE FIRMY MCAFEE

Obsługa klienta i pomoc techniczna: http://service.mcafee.com

Spory:

Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

MFECONSUMER.EULA.2020.10.13.GENERAL

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

McAfee Refund Policy


What is the refund policy for McAfee products?
Document ID: TS102153

Summary

McAfee Refund Policy
McAfee offers a money-back guarantee on most McAfee-branded consumer products if you are not satisfied with your product for any reason. However, eligibility for a refund depends on a number of factors including, but not limited to, the type of product, subscription term, duration since purchase, where it was purchased, and so on.

Shipping, handling, and any applicable tax are not refundable except in certain states and countries where these items are refundable. If you receive a refund for your purchase, you are obligated to uninstall the software. In addition the license might, at McAfee's sole discretion, be disabled to prevent further use.

Who is eligible
Annual subscribers to a McAfee Consumer or Small Business Security product that make a request within 30 days of a product purchase. McAfee does not provide partial refunds. The 30-day money back guarantee is not available for monthly subscribers.

If you are an individual user, and have acquired the products or services covered under this program for your personal or small business use, you can cancel your purchase from McAfee and obtain a refund within a set time frame from the original purchase. If the purchase is outside of the following time frames, the refund will be denied:

 • 30 days for Annual Subscription Services
 • 30 days for Retail Products

If your annual subscription has been automatically renewed, McAfee will gladly provide you a full refund if your request is made within 60 days of being charged.

NOTE:  For users who purchased products from a retail store, see the instructions in TS102152

Who is not eligible
Monthly subscribers—individual users who cancel their monthly membership will no longer be charged in the next month of their subscription.

Customers from the Netherlands
The above does not apply for Dutch customers; customers from the Netherlands are required to contact Customer Service for more details.

Use our Virtual Agent to help you determine if you are eligible
If you prefer guidance while resolving this issue, click here to see our guided steps: http://www5.nohold.net/McAfeeEndUser/login.aspx?pid=3&login=1&ruleid=184
NOTE: When you click the link above, a new window will open. Simply follow the prompts and, when you have completed the guided steps, close that window.

How to Contact Customer Service
McAfee strives to deliver quality products, service, and support. If you are within the time frame for a refund and would like to request a refund, or you are from the Netherlands, contact one of our customer service representatives at our Customer Service Homepage: https://service.mcafee.com/ContactCustomerService.aspx?lc=1033&sg=CS&pt=1

Removal Instructions
In accordance with the license agreement, after you receive your refund you must delete all program files for the product that you return. For uninstall instructions, see the following articles:

Previous Document ID
CS40107

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult our [Legal Landing Page] for more information regarding our [Privacy Notice], [DMCA Copyright Policy], [Refund Policy], [Terms of Sale], [Anti-Piracy Policy], [Trademark Guidelines], [Virus Protection Pledge] and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with [McAfee Trademark Policy and Guidelines.]

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms. - See more at: https://www.mcafee.com/consumer/en-us/legal.html#sthash.SzX6rJO9.dpuf

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 14, 2017

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.