Loading...

Ochrana osobných údajov a právne informácie

Vyhlásenie o používaní osobných údajov


Dátum účinnosti: 1. januára 2020

Toto Vyhlásenie obsahuje informácie o údajoch, ktoré zhromažďujeme, používame a zdieľame, a o našom záväzku používať zhromaždené osobné údaje dôveryhodným spôsobom.

Spoločnosti McAfee, LLC, vrátane jej dcérskych spoločností (ďalej len „McAfee“, „my“, „nás“, „náš“) veľmi záleží na ochrane osobných údajov, zabezpečení a bezpečnosti online. Všetky tieto ciele sú významnou súčasťou nášho základného poslania: chrániť používateľov našich produktov a služieb (ďalej len „vy“, „váš“) pred rizikami krádeže, narušenia súkromia a neoprávneného prístupu k ich online informáciám a aktivitám. Zmyslom tohto Vyhlásenia o používaní osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie“) je informovať vás o spôsobe, akým zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje prostredníctvom našej webovej lokality (ďalej len „lokalita“), produktov, služieb a webových a mobilných aplikácií (súhrnne „služby“), alebo keď s nami komunikujete.

Spoločnosť McAfee predáva produkty a služby priamo spotrebiteľom (ďalšie informácie o týchto produktoch nájdete tu; ďalej len „spotrebiteľské produkty“), ako aj firmám a podnikovým zákazníkom (ďalšie informácie o týchto produktoch nájdete tu; ďalej len „podnikové produkty“). Toto Vyhlásenie o používaní osobných údajov sa vzťahuje na informácie, ktoré zhromažďujeme od vás alebo z vášho zariadenia, keď si stiahnete niektorú z našich služieb, a na informácie, ktoré zhromažďujeme, keď niektorý z našich distribučných partnerov alebo podnikových zákazníkov nainštaluje naše služby do vášho zariadenia.

Prístupom k našim službám alebo ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali toto vyhlásenie a porozumeli jeho obsahu. Vaše používanie našich služieb a lokality a všetky spory o ochrane osobných údajov podliehajú tomuto vyhláseniu, všetkým platným podmienkam poskytovania služby (vrátane všetkých platných obmedzení zodpovednosti za škodu a zásad riešenia sporov) a platnej licenčnej zmluve koncového používateľa.

Ako spoločnosť McAfee rastie, menia sa aj naše obchodné aktivity. Preto môžeme toto vyhlásenie kedykoľvek aktualizovať, ako to považujeme za vhodné, aby odrážalo tieto zmeny. V prípade podstatných zmien tohto Vyhlásenia o používaní osobných údajov vás upozorníme e-mailom, oznámením v produkte alebo inak, ako to požadujú platné zákony. Je dôležité, aby ste sa sem vracali a uistili sa, že ste si prečítali najaktuálnejšiu verziu tohto vyhlásenia.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetkých používateľov našich služieb na celom svete. Niektorí používatelia vrátane obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru môžu mať v závislosti od miesta bydliska ďalšie práva, ktoré sú vysvetlené v tomto Vyhlásení.

Aký druh informácií zhromažďujeme?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú poskytovať naše služby. Niektoré informácie nám poskytnete priamo, niektoré zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich služieb a iné zas získavame od tretích strán. V tomto vyhlásení sa výrazom „osobné údaje“ označujú údaje, ktoré by sa mohli použiť (samostatne alebo v kombinácii s inými údajmi), aby vás identifikovali ako jednotlivca.

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete. Informácie zhromažďujeme, napríklad keď si kupujete produkt alebo službu, vytvárate účet, vypĺňate formulár, zúčastňujete sa súťaže alebo propagačnej akcie, žiadate o zákaznícku službu alebo s nami inak komunikujete.

Medzi typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, patria:

 • kontaktné informácie (napríklad meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo);
 • platobné informácie (vrátane čísel platobných kariet a súvisiacich identifikátorov, fakturačnej adresy a informácií o bankovom účte);
 • poverenia na prihlásenie do účtu (ktoré pri niektorých službách môžu zahŕňať poverenia pre sociálne siete).

Môžeme zhromažďovať aj ďalšie informácie od vás alebo o vás, napríklad informácie o tom, aké produkty ste kúpili, vaše záujmy, demografické informácie, fotografie a videá a biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov alebo hlasové záznamy. Môžete nám poskytnúť aj ďalšie údaje. Ak napríklad použijete naše služby na ochranu pred krádežou identity, budete môcť poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do sociálnych médií, aby sme mohli monitorovať vaše účty v sociálnych médiách.

Automaticky zhromažďujeme informácie o vašich interakciách so službami, ako aj so zariadeniami, v ktorých sú služby nainštalované. V niektorých prípadoch automaticky zhromažďujeme informácie o ďalších zariadeniach pripojených k rovnakej sieti ako zariadenie, v ktorom sú služby nainštalované.

Môžeme napríklad zhromažďovať a používať nasledujúce informácie:

 • Informácie o produktoch, ktoré ste si prezerali alebo vyhľadávali, a o službách, ktoré ste používali, vrátane stráveného času a ďalších štatistických informácií.
 • Podrobnosti o počítačoch, zariadeniach, aplikáciách a sieťach vrátane adresy internetového protokolu (IP), identifikátorov súborov cookie, mobilného operátora, identifikátorov zariadení Bluetooth, identifikátora mobilného zariadenia, identifikátorov mobilnej inzercie, adresy MAC, IMEI, identifikátorov inzerentov a ďalších identifikátorov zariadení, ktoré sa automaticky priradia vášmu počítaču alebo zariadeniu pri prístupe na Internet, typu a jazyka prehliadača, jazykových predvolieb, úrovne batérie, stavu zapnutia/vypnutia, informácií o geografickej polohe, typu hardvéru, operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, stránok, ktoré navštívite pred a po používaní služieb, dátumu a času vašej návštevy, času stráveného na každej stránke, informácií o prepojeniach, na ktoré kliknete, a stránkach, ktoré zobrazíte v rámci služieb, a ďalších akcií vykonaných prostredníctvom používania služieb, ako sú predvoľby. Tieto informácie môžeme zhromažďovať prostredníctvom našich služieb alebo prostredníctvom iných metód webovej analýzy. 
 • Ak naše produkty používate na ochranu svojho mobilného zariadenia, zhromažďujeme geolokačné údaje zariadenia, v ktorom je produkt nainštalovaný.
 • Podrobnosti o používaní internetu, aplikácií alebo sietí (vrátane adries URL alebo názvov domén navštívených webových lokalít, informácií o aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení alebo prenesených dát), informácie o výkone, denníky zlyhaní a ďalšie súhrnné alebo štatistické informácie.

Môžeme skenovať, zhromažďovať a ukladať údaje z vašich súborov vrátane e-mailov, príloh, e-mailových adries, metadát, adries URL a údajov o návštevnosti, aby sme vám mohli poskytovať naše služby vrátane detekcie a vyhodnocovania malvéru a nevyžiadanej pošty.    

Tieto informácie zhromažďujeme prostredníctvom našich služieb a prostredníctvom technológií, ako sú súbory cookie, webové majáky alebo webové chrobáky a priehľadné súbory GIF. Ďalšie informácie o súboroch cookie a podobných technológiách, ktoré používame, a dostupných možnostiach nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie .

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán
Informácie o vás môžeme dostávať z iných zdrojov a spájať ich s informáciami, ktoré zhromažďujeme priamo. Medzi príklady informácií, ktoré môžeme dostávať z iných zdrojov, patria: aktualizované informácie o doručení alebo platbe, ktoré sa používajú na opravu našich záznamov; informácie o kúpe alebo vyplatení; informácie o zákazníckej podpore a registrácii.  Pre naše spotrebiteľské produkty na ochranu identity môžeme zhromažďovať aj informácie o úveroch alebo identite, ktoré používame na prevenciu a odhaľovanie podvodov.  

Informácie o polohe
Niektoré služby môžu požiadať o povolenie na prístup k vašej polohe. Keď toto povolenie udelíte, zhromaždíme informácie o vašej polohe pomocou systému GPS, bezdrôtovej technológie alebo technológie Bluetooth. Prístup k presným informáciám o polohe môžete ovládať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia. Tiež môžeme vyhľadať vašu adresu IP, aby sme určili vašu všeobecnú polohu.

Ako používame zhromaždené informácie?

Pre vašu ochranu
Keď nainštalujete alebo použijete niektorú z našich služieb, bude spustená na pozadí vášho zariadenia alebo prostredia, aby pomáhala predpovedať hrozby a lepšie chrániť vás, vaše zariadenia a vaše informácie.  Spoločnosť McAfee môže pomocou informácií napríklad:

 • analyzovať údaje odosielané do vašich zariadení a z nich s cieľom izolovať a identifikovať hrozby, zraniteľné miesta, vírusy, podozrivú činnosť, nevyžiadanú poštu a útoky, ako aj komunikovať s vami o potenciálnych hrozbách;
 • zapájať sa do spravodajských sietí zameraných na hrozby, vykonávať výskum a prispôsobovať produkty a služby tak, aby pomáhali reagovať na nové hrozby;  
 • šifrovať vaše údaje, uzamknúť zariadenie alebo zálohovať a obnoviť údaje;
 • vyhľadávať aktualizácie služieb a vytvárať zostavy výkonnosti našich služieb, aby sa zaručilo ich správne fungovanie;
 • vyhľadávať prípady zneužívania vašich údajov, keď používate naše produkty na sledovanie identity.

Pre naše podnikanie
Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame aj na iné obchodné účely vrátane:

 • overenia vašej identity a predchádzania podvodom pomocou vašich biometrických údajov; 
 • analýzy vášho správania na meranie, prispôsobovanie a zlepšovanie našej lokality a služieb vrátane vývoja nových produktov a služieb;
 • reklamy produktov a služieb spoločnosti McAfee, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať;
 • vytvárania a spravovania účtov a licencií vrátane zhromažďovania a spracovávania platieb a spracovávania transakcií;
 • poskytovania zákazníckej podpory, riešenia problémov, spravovania predplatného a reagovania na požiadavky, otázky a pripomienky;
 • komunikovania o špeciálnych udalostiach, programoch, prieskumoch, súťažiach, stávkach a iných ponukách a propagačných akciách a spravovania účasti v nich;
 • vykonávania trhového a spotrebiteľského výskumu a analýz trendov;
 • povolenia prispievať na našich blogoch, fórach a ďalších verejných komunikačných miestach;
 • vykonávania účtovníckych, kontrolných, fakturačných, odsúhlasovacích a inkasných činností;
 • predchádzania, odhaľovania, identifikovania, vyšetrovania a reagovania na potenciálne alebo skutočné nároky, zodpovednosť, zakázané správanie a trestnú činnosť;
 • dodržiavania a vynucovania zákonných práv, požiadaviek, dohôd a zásad.

Reklamy tretích strán

S reklamnými spoločnosťami tretích strán spolupracujeme na zobrazovaní alebo doručovaní reklám, kým ste na našej lokalite alebo používate niektoré služby. Títo inzerenti tretích strán môžu zhromažďovať údaje o vašej interakcii s našou lokalitou alebo službami, prípadne s inými lokalitami alebo službami, aby merali efektívnosť svojich reklám a prispôsobovali reklamný obsah. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť McAfee a títo reklamní partneri používajú technológie sledovania, napríklad súbory cookie, a aké máte možnosti, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie .

Ak ste našim službám povolili prístup k vašej polohe, naši mobilní reklamní partneri môžu pomocou vašej polohy zacieliť na vás reklamy. Prístup k informáciám o vašej polohe môžete odvolať pomocou nastavení polohy vo vašom zariadení.

Iné použitie
Môžeme používať osobné údaje, o ktoré máme oprávnený záujem, ako je priamy marketing, individuálny prieskum alebo prieskum trhu, ochrana proti podvodom alebo akýkoľvek iný účel, ktorý vám bude zverejnený v čase poskytnutia osobných údajov alebo s vaším súhlasom.

S kým zdieľame osobné údaje?

Vo všeobecnosti zverejňujeme informácie, ktoré zhromažďujeme, s cieľom poskytovať služby, komunikovať s vami, inzerovať alebo propagovať naše služby, uľahčovať zmeny alebo prevody našej firmy tak, ako to požaduje zákon, alebo s vaším súhlasom. Osobné údaje môžeme zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:

 • so súčasnými a budúcimi členmi rodiny spoločností McAfee na účely opísané v tomto vyhlásení;
 • s poskytovateľmi služieb, ktorí pre nás vykonávajú služby (pozrite si zoznam pomocných spracovateľov, ktorý je dostupný tu pre spotrebiteľské produkty a tu pre podnikové produkty);
 • Ak budeme zverejnenie pokladať za potrebné a vhodné v záujme prevencie telesnej, finančnej alebo inej ujmy, poškodenia alebo straty vrátane ochrany pred podvodom alebo úverovým rizikom.
 • štátnym, vládnym alebo súdnym orgánom na základe pokynov alebo požiadaviek týchto orgánov alebo platných zákonov, prípadne v súvislosti so zákonnou činnosťou, napríklad v reakcii na predvolanie alebo vyšetrovanie podozrenia z nezákonných činností, alebo pokiaľ sa v dobrej viere domnievame, že používatelia môžu byť zapojení do nezákonných činností, alebo od nás zmluva alebo zákon vyžaduje, aby sme zákazníkovi alebo obchodnému partnerovi umožnili dodržiavanie platných zákonov;
 • v súvislosti s akvizíciou, zlúčením, prevodom aktív alebo iným podobným obchodným prevodom, prípadne počas rokovaní o týchto prevodoch, ktoré zahŕňajú všetky alebo takmer všetky z našich aktív alebo funkcií, pokiaľ sa osobné údaje prevádzajú alebo zdieľajú ako súčasť obchodných aktív (za predpokladu, že takáto strana súhlasí s používaním alebo zverejnením takýchto osobných údajov spôsobom, ktorý je v súlade s týmto vyhlásením, alebo získa váš súhlas na iné použitie alebo zverejnenie);
 • s vaším súhlasom alebo na váš príkaz, napríklad keď sa rozhodnete zdieľať informácie alebo verejne publikovať obsah a recenzie (napríklad príspevky v sociálnych médiách);
 • s osobami podľa vášho výberu a uváženia, ak predplatený produkt umožňuje túto funkciu. S tretími stranami môžeme zdieľať aj súhrnné údaje, ktoré vás alebo konkrétne zariadenie neidentifikujú.

Ako chránime vaše údaje?

Na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, používame administratívne, organizačné, technické a fyzické prostriedky zabezpečenia. Naše kontroly zabezpečenia sú navrhnuté tak, aby zachovávali dôvernosť, integritu a náležitú mieru dostupnosti údajov.

Aké máte možnosti týkajúce sa vašich osobných údajov?

Účty McAfee
Ak zaregistrujete spotrebiteľský produkt spoločnosti McAfee, na stránke Môj účet alebo kontaktovaním spoločnosti podľa pokynov nižšie môžete kedykoľvek získať prístup k osobným údajom vo svojom profile a opraviť ich.

Ak ste produkt spoločnosti McAfee nezaregistrovali, ale vo vašom zariadení je nainštalovaný jeden z našich produktov, zhromažďovanie osobných údajov spoločnosťou McAfee zo zariadenia môžete zastaviť odinštalovaním tohto produktu.

Ak chcete zrušiť účet alebo máte ďalšie otázky týkajúce sa podpory, navštívte stránku Kontaktujte nás spoločnosti McAfee, kliknite na kartu Podpora a vyberte svoju krajinu.

Marketingové správy
Ak chcete zastaviť prijímanie marketingových správ, kliknite na prepojenie na odhlásenie odberu v e-maile, prípadne kliknite sem pre podnikový marketing alebo sem pre spotrebiteľský marketing.

Ak sa rozhodnete, že nechcete dostávať marketingové informácie, spoločnosť McAfee môže s vami naďalej komunikovať o transakčných, právnych alebo administratívnych témach, ako sú aktualizácie zabezpečenia, funkcie produktu a požiadavky služieb.

Práva jednotlivcov na osobné údaje 
V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať právo: (i) požiadať o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje; (ii) získať prístup k vašim osobným údajom alebo ich kópiu; (iii) dostať prenosnú kópiu vašich osobných údajov alebo požiadať nás o odoslanie týchto informácií inej organizácii (ďalej len „právo na prenosnosť údajov“); (iv) usilovať sa o opravu alebo doplnenie nepresných, nepravdivých, neúplných alebo nesprávne spracovaných osobných údajov; (v) obmedziť naše spracovanie vašich osobných údajov; (vi) namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov; (vii) požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme, okrem určitých výnimiek stanovených zákonom.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, použite náš Formulár žiadosti o údaje jednotlivcov dostupný na lokalite https://www.mcafee.com/enterprise/sk-sk/about/legal/gdpr-data-request.html alebo sa na nás obráťte spôsobom uvedeným nižšie. Tieto žiadosti spracujeme v súlade s platnými zákonmi. S cieľom chrániť vaše osobné údaje môžeme pred splnením vašej žiadosti podniknúť kroky na overenie vašej identity. Pri niektorých požiadavkách (a pokiaľ to povoľuje zákon) sa môže účtovať administratívny poplatok. Výšku príslušného poplatku vám oznámime pred vykonaním požiadavky.

Ako dlho uchováva spoločnosť McAfee osobné údaje, ktoré zhromažďuje?

Spoločnosť McAfee bude uchovávať vaše osobné údaje počas minimálnej doby potrebnej na splnenie účelov stanovených v tomto Vyhlásení, konkrétne (i) kým ste registrovaným predplatiteľom alebo používateľom našich produktov, (ii) kým sú vaše osobné údaje potrebné v súvislosti so zákonnými účelmi stanovenými v tomto Vyhlásení, pre ktoré máme platný právny základ, alebo (iii) kým je to primerane potrebné na splnenie obchodných účelov súvisiacich s poskytovaním služieb, napríklad na účely interného výkazníctva a urovnania, záruk, poskytnutia spätnej väzby alebo informácií, ktoré by ste mohli požadovať. Ak to vyžaduje zákon, vaše biometrické údaje odstránime do troch rokov od vašej poslednej interakcie so službami.

Okrem toho, ak sa uplatnia akékoľvek relevantné právne nároky, môžeme vaše osobné údaje naďalej spracúvať v ďalších obdobiach, ktoré sú v súvislosti s týmto nárokom potrebné. 

Po skončení období uvedených vyššie, každé v uplatniteľnom rozsahu, natrvalo vymažeme, zničíme alebo odstránime identifikáciu príslušných osobných údajov, aby už s vami nemohli byť primerane prepojené.

Ochrana osobných údajov detí

Niektoré služby spoločnosti McAfee obsahujú funkcie zabezpečenia, ktoré môžu rodičia používať na monitorovanie aktivít svojich detí online, ich fyzickej polohy alebo používania zaregistrovaného zariadenia. Tieto služby vyžadujú súhlas rodičov a osobné údaje zo zariadení detí vedome nepoužívame na žiadny iný účel okrem poskytovania služieb. Tieto produkty rodičom umožňujú kedykoľvek odstrániť profil svojho dieťaťa. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie od vášho dieťaťa omylom, alebo ak máte otázky alebo pripomienky k našim postupom týkajúcim sa detí, kontaktuje nás podľa postupu nižšie. Ak máte menej ako 18 rokov, na prístup k službám musíte mať povolenie rodiča. Spoločnosť McAfee upozorňuje rodičov, aby svoje deti poučili, že bez povolenia rodičia nikdy nemajú prezrádzať svoje skutočné mená, adresy ani telefónne čísla. Ak sa dozviete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, môžete nás upozorniť kontaktovaním podľa postupu nižšie. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili akékoľvek osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov (a v niektorých jurisdikciách mladších ako 16 rokov), okamžite podnikneme kroky na odstránenie takýchto informácií a zrušenie účtu dieťaťa.

Prenosy údajov
Spoločnosť McAfee sídli v USA (adresy nájdete v časti Kontaktujte sa s nami), pričom jej prevádzky, subjekty a poskytovatelia služieb sa nachádzajú v USA aj po celom svete. Preto my aj naši poskytovatelia služieb môžeme prenášať vaše osobné údaje, ukladať ich alebo k nim pristupovať v jurisdikciách, ktoré nemusia poskytovať rovnaké úrovne ochrany údajov ako vaša domovská jurisdikcia.  Podnikneme kroky, aby sme zaručili, že vaše osobné údaje dostanú primeranú úroveň ochrany v jurisdikciách, v ktorých ich spracovávame.

Obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), uplatňujú sa nasledujúce dodatočné informácie.

Správca osobných údajov
Ak si kúpite niektorý zo spotrebiteľských produktov spoločnosti McAfee, spoločnosť McAfee Ireland Limited vystupuje ako správca vašich osobných údajov. 

Právny základ spracovania
Vaše osobné údaje spracovávame len v nasledujúcich situáciách: 

 • Vaše osobné údaje potrebujeme použiť na plnenie našich povinností v rámci našej zmluvy s vami (napríklad na spracovanie platieb za služby a poskytnutie kúpených alebo požadovaných služieb).
 • Máme oprávnený záujem o spracovanie vašich osobných údajov. Napríklad máme oprávnený záujem spracovávať vaše osobné údaje, aby sme poskytovali, zabezpečovali a zlepšovali naše služby, komunikovať s vami o zmenách našich služieb a informovať vás o nových službách alebo produktoch.
 • Máme na to váš súhlas.
 • Vaše osobné údaje musíme spracovať, aby sme splnili naše zákonné povinnosti. 

Prenosy údajov
Osobné údaje prenášame do krajín mimo EHP alebo Švajčiarska na základe viacerých dohôd medzi spoločnosťami. Tieto dohody sú založené na Štandardných zmluvných doložkách v súlade s právom EÚ a príslušnými predpismi EÚ. 

Žiadosti o práva jednotlivcov a odvolanie súhlasu

Žiadosť o uplatnenie svojich práv na osobné údaje môžete podať pomocou mechanizmov vysvetlených vyššie v časti „Aké máte možnosti týkajúce sa vašich osobných údajov?“. Ak ste pôvodne súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov, môžete svoj súhlas odvolať pomocou týchto mechanizmov alebo kontaktovaním našej spoločnosti pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Len pre podnikových/firemných zákazníkov
Niekedy sa produkty a služby spoločnosti McAfee ponúkajú prostredníctvom tretej strany, napríklad zamestnávateľa. V týchto prípadoch vystupuje spoločnosť McAfee ako spracovateľ údajov a osobné údaje spracováva len v súlade s pokynmi prijatými od svojich zákazníkov.

Akékoľvek žiadosti týkajúce sa výkonu práv jednotlivcov na osobné údaje spracovávané v rámci služby ponúkanej treťou stranou musí podať oprávnená osoba pomocou formulára žiadosti o údaje jednotlivcov, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.mcafee.com/enterprise/sk-sk/about/legal/gdpr-data-request.html. Ak potrebujete ďalšie informácie o osobných údajoch spracovávaných spoločnosťou McAfee prostredníctvom tretej strany, obráťte sa na svojho správcu účtu.

Dozorný orgán a sťažnosti

Ak ste dotknutá osoba v EÚ/EHP a máte obavy z našich postupov týkajúcich sa spracovania osobných údajov, ktoré nie sme schopní vyriešiť, máte právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov v mieste, kde bývate alebo pracujete, alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu práv, prípadne kontaktovaním írskeho orgánu pre dohľad nad ochranou údajov na lokalite https://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm alebo telefónnom čísle +353 57 868 4800.

Obyvatelia Japonska, Argentíny a Kanady

Ak ste obyvateľom Japonska, Argentíny alebo Kanady a máte otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré vlastní spoločnosť McAfee, vrátane vašich osobných údajov zhromaždených pri používaní našich produktov, môžete požiadať o ďalšie informácie pomocou formulára žiadosti o údaje jednotlivcov, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.mcafee.com/enterprise/sk-sk/about/legal/gdpr-data-request.html.

Obyvatelia Kalifornie

Kalifornský zákon na ochranu vašich osobných údajov – zákon „Shine the Light“

Bez vášho povolenia nezdieľa spoločnosť McAfee informácie, ktoré vás osobne identifikujú, s nepridruženými tretími stranami na ich vlastné marketingové použitie.

Zákon o ochrane osobných údajov v Kalifornii

Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete odoslať žiadosť o uplatnenie svojich práv na osobné údaje pomocou formulár žiadosti o údaje jednotlivcov, ktorý je dostupný na adrese https://www.mcafee.com/enterprise/en/about/legal/gdpr-data-request.html. Na účely zákona o ochrane osobných údajov v Kalifornii spoločnosť McAfee „nepredáva“ vaše osobné údaje.]

 

Obyvatelia Nevady

Spoločnosť McAfee nepredáva nepridruženým tretím stranám informácie, ktoré vás osobne identifikujú. Ak chcete požiadať, aby sme v budúcnosti nepredávali identifikačné informácie o vás, môžete podať žiadosť pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie. 

Prepojenia na ďalšie webové lokality

Naša lokalita a služby môžu obsahovať prepojenia na iné webové lokality, ktoré vám uľahčujú navigáciu alebo obsahujú informácie. Tieto webové lokality môžu byť spravované spoločnosťami, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti McAfee. Prepojené webové lokality môžu mať svoje vlastné zásady alebo vyhlásenia o používaní osobných údajov. Ak navštívite tieto webové lokality, dôrazne vám odporúčame preštudovať si tieto zásady a vyhlásenia. Nezodpovedáme za obsah, postupy pri ochrane osobných údajov ani používanie žiadnych webových lokalít, ktoré nie sú pridružené ku spoločnosti McAfee.

Kontaktuje nás

Kliknutím sem sa s nami môžete skontaktovať v súvislosti s týmto Vyhlásením o používaní osobných údajov alebo inými problémami pri ochrane osobných údajov. Môžete nám tiež napísať na tieto adresy:

V USA doporučene na adresu:
McAfee 
Attn: Legal Department – Privacy Office 
5000 Headquarters Drive 
Plano TX 75024 USA

alebo nám zavolajte na číslo +1 (888) 847-8766

V Európskom hospodárskom priestore doporučene na adresu:
McAfee
Attn: Legal Department
2000 City Gate
Mahon
Cork
Ireland
T12 RRC9

alebo nám zavolajte na číslo +353 21 467 2000

V Japonsku doporučene na adresu:
McAfee Co. Ltd. 
Attn. Legal Department
Shibuya Mark City West, 
Dougenzaka 1-12-1, 
Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-0043 Japan

Licenčná zmluva od spoločnosti McAfee


POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 13. OKTÓBRA 2020

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre McAfee.

Táto zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi vami ako samostatným spotrebiteľom alebo malou obchodnou spoločnosťou (ďalej len „vy“) a spoločnosťou McAfee, LLC (ďalej len „McAfee“, „náš“, „my“ alebo „nás“) alebo niektorou z našich dcérskych spoločností alebo pobočiek uvedených nižšie v závislosti od toho, kde bývate alebo ako ste získali produkt či službu. Táto zmluva stanovuje vaše práva a podmienky, na základe ktorých môžete používať náš softvér a služby (ďalej len „softvér“ alebo „služby“). Mali by ste si prečítať celý dokument vrátane všetkých prepojených podmienok, pretože všetky podmienky sú dôležité a spoločne vytvárajú túto zmluvu, ktorá sa na vás vzťahuje. MIMORIADNU POZORNOSŤ VENUJTE USTANOVENIU O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ A ZRIEKNUTÍ SA SKUPINOVEJ ŽALOBY NIŽŠIE, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV.

Kliknutím na tlačidlo prijatia, uvedením súhlasu v elektronickej podobe, načítaním softvéru alebo iným použitím softvéru či služieb vyjadrujete súhlas s podmienkami tejto zmluvy. Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, neinštalujte, nepoužívajte ani nepristupujte k softvéru alebo službám. Ak ste prijali viacero verzií zmluvy, zmluvou medzi vami a nami je najnovšia verzia, ktorú ste prijali a ktorá nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Ak je akákoľvek preložená verzia tejto zmluvy v rozpore s anglickou verziou, platí anglická verzia.

Táto zmluva obsahuje:

 • Licenčné podmienky (vrátane obmedzení, vlastníctva, zmien, ukončenia a ochrany osobných údajov)
 • Platobné podmienky a podmienky podpory (vrátane automatickej obnovy, zrušenia, vrátenia platieb, podpory a aktualizácií)
 • Podmienky špecifické pre určité produkty a služby (vrátane bezplatných produktov)
 • Podmienky špecifické pre služby ochrany identity
 • Záväzná arbitráž a zrieknutie sa skupinovej žaloby
 • Všeobecné právne podmienky (vrátane obmedzených záruk, odmietnutia záruk, obmedzenia zodpovednosti, licenčných subjektov a ustanovení miestneho práva)
 • Kontaktné informácie spoločnosti McAfee

LICENČNÉ PODMIENKY

Udelenie licencie na osobné používanie. S radosťou vám ako samostatnému spotrebiteľovi udeľujeme osobnú, neprevoditeľnú, nevýlučnú licenciu s obmedzenou platnosťou na inštaláciu a používanie akéhokoľvek softvéru a služieb, pre ktoré ste zakúpili predplatné na osobné používanie pre počet zariadení a používateľov uvedený vo vašom nároku na licenciu alebo nároku na službu (podľa toho, čo sa na vás vzťahuje) a s ohľadom na systémové požiadavky.

„Nárok na licenciu“ je počet a typ zariadení a používateľov, ktorí smú používať softvér, ako je to uvedené v dokumentoch dodaných pri vašom nákupe alebo stiahnutí. V závislosti od kanála, z ktorého ste licenciu kúpili, môžu tieto dokumenty zahŕňať: stránku platby prostredníctvom pokladne, stránku s popisom produktu na našej webovej lokalite, e-mailové potvrdenie odoslané pri kúpe, obal v prípade kúpy v maloobchodnej predajni alebo iný dokument, ktorý vám bol sprístupnený pri kúpe produktu. Ak nebol uvedený počet licencovaných zariadení alebo používateľov, nárok na licenciu má jedno zariadenie a jeden používateľ.

„Nárok na službu“ je rozsah a trvanie zakúpených služieb, ako je to uvedené v dokumentoch, ktoré vám boli sprístupnené pri kúpe produktu. Ak v dokumentoch nie je uvedený rozsah ani trvanie, nárok na službu má jedno zariadenie a jeden používateľ na jeden rok.

„Systémové požiadavky“ sú podporované zariadenia a operačné systémy, s ktorými bude príslušný produkt spoločnosti McAfee správne fungovať, ako je to uvedené na našej webovej lokalite. Je vašou povinnosťou plniť systémové požiadavky, napríklad získavať aktualizácie alebo inovácie, aby ste mohli pokračovať v používaní softvéru.

Udelenie licencie na používanie malými podnikmi. Táto licencia dovoľuje používať softvér iba zamestnancom licencovanej malej obchodnej spoločnosti. Na základe podmienok tejto zmluvy a na základe registrácie softvéru vám týmto udeľujeme neexkluzívne, neprenosné právo na používanie softvéru v počte zariadení, pre ktoré ste si zakúpili predplatné licencie, ako je to uvedené v dokumentoch sprevádzajúcich váš nákup, pod podmienkou, že takéto používanie sa vymedzuje iba počas trvania vami zakúpenej predplatnej lehoty, a to výhradne vašimi zamestnancami a na účely internej podnikovej prevádzky. (Na účely tejto zmluvy používanie softvéru znamená získavanie prístupu, inštalovanie, sťahovanie, kopírovanie alebo iné uplatňovanie výhod používania softvéru.) Potvrdzujete, že na softvér a všetky súvisiace informácie sa vzťahujú vlastnícke práva našej spoločnosti a našich dodávateľov. Máte právo na aktualizácie, ktoré vo všeobecnosti sprístupňujeme, pokiaľ si udržujete v platnosti svoje predplatné. Túto licenciu môžeme na základe prípadov uvedených v tejto zmluve zrušiť.

Vaše používanie softvéru je obmedzené na zariadenia a operačné systémy, ktoré podporujeme, a môže byť ovplyvnené výkonom a kompatibilitou hardvéru, softvéru a prístupu k internetu. Ak chcete pokračovať v používaní softvéru, zodpovedáte za splnenie systémových požiadaviek a za náklady na vaše zariadenia, ktoré môžu zahŕňať občasné získavanie aktualizácií alebo inovácií. Systémové požiadavky sú uvedené na stránke s popisom produktu. (Na účely tejto zmluvy znamená stránka s popisom produktu buď webovú stránku popisujúcu produkt, a/alebo technické údaje o príslušnom produkte).  

Každú licenciu na softvér, ktorú si zakúpite, si musíte zaregistrovať. Registrácia je podmienkou na získanie technickej podpory, akejkoľvek zahrnutej relácie služby na odstraňovanie vírusov za každé obdobie ročného predplatného na jednu zakúpenú licenciu a zabezpečí aj to, že všetky vaše v budúcnosti zakúpené licencie budú mať rovnaký dátum obnovenia ako vaše pôvodne zakúpené licencie. Nevyužité relácie sa neprenášajú do ďalšieho roka predplatného. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby mal niekto v rámci vašej organizácie prístup k vášmu registračnému účtu a e-mailovej adrese uvedenej v profile účtu, aby sme mu mohli poskytovať podporu a posielať pomerné sadzby pri nákupe ďalších licencií opísaných nižšie.

Ak si zakúpite ďalšie licencie softvéru, ktorý ste si do budúcnosti zaregistrovali na svoj účet, a používate e-mailovú adresu uvedenú v profile účtu pri nových nákupoch, počiatočná lehota ďalších licencií sa automaticky skráti tak, aby sa dátum obnovenia zhodoval s dátumom obnovenia pôvodne zakúpených licencií softvéru.  V takom prípade vám budeme za skrátenú počiatočnú lehotu účtovať pomernú cenu za predplatné, ktorá je založená na systéme kalendárnych dní. Ak si svoje počiatočné licencie nezaregistrujete na svoj účet alebo ak pri pokladni nepoužijete e-mail spojený s týmto účtom, nedostanete žiadne pomerné ceny a predplatná lehota pri týchto ďalších licenciách bude vami zakúpená lehota.

V prípade, že sa zmluva z akéhokoľvek dôvodu ukončí alebo vyprší, vy ani žiadny váš zamestnanec nebudete oprávnení na používanie alebo prístup k softvéru vrátane všetkých on-line úložísk alebo zálohovacích služieb a podľa nášho vlastného uváženia môžeme zrušiť a/alebo uzavrieť váš účet. Po dátume ukončenia alebo vypršania budeme postupovať podľa našich štandardných zásad na odstraňovanie akýchkoľvek z vašich on-line uložených alebo zálohovaných informácií, textov, súborov, odkazov, obrázkov alebo iných materiálov, ktoré ste nám poskytli (ďalej len „obsah“). Pred vypršaním alebo ukončením tejto zmluvy je vašou povinnosťou uložiť alebo zálohovať obsah na inom umiestnení. Použitie softvéru v akomkoľvek čase sa riadi podmienkami tejto zmluvy.

Obmedzenia. Softvér a služby sa vám poskytujú na základe licencie a nepredávajú sa. Sú chránené americkými a medzinárodnými zákonmi a zmluvami. Nemáte žiadne oprávnenie reprodukovať ani distribuovať softvér a služby bez nášho povolenia. Ak to urobíte, môže vám byť uložená pokuta alebo akékoľvek iné sankčné prostriedky podľa občianskeho a trestného práva v príslušnej jurisdikcii. Nesmiete: (i) používať reverzné inžinierstvo ani sa inak snažiť odvodiť zdrojový kód softvéru a služieb, ak to nie je povolené zákonom; (ii) prispôsobovať ani upravovať softvér a služby ani vytvárať odvodené diela na základe softvéru a služieb; (iii) publikovať, kopírovať (iné ako záložné kópie, ak to povoľujú vaše dokumenty získané pri kúpe), predávať, požičiavať, prenajímať, udeľovať licenciu, postupovať ani akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať softvér a služby na niekoho iného; (iv) využívať softvér a služby na obchodné účely (pokiaľ nie ste malý podnik; ak ste, uplatní sa článok Udelenie licencie na používanie malými podnikmi vyššie); (v) pokúšať sa obchádzať technické ochranné opatrenia v softvéri a službách; (vi) používať softvér a služby na porušovanie zákona alebo (vii) vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by ovplyvňovala používanie softvéru a služieb niekým iným. Ak ste softvér a služby nainštalovali do zariadenia a toto zariadenie prejde do vlastníctva inej osoby, máte povinnosť zabezpečiť odstránenie softvéru a služieb z tohto zariadenia a odstránenie informácií o tomto zariadení z vášho účtu u nás. Máme právo ukončiť alebo pozastaviť túto zmluvu, váš účet a váš prístup k softvéru a službám, ak zistíme, že ste túto zmluvu porušili. Softvér a služby môžu obsahovať vynucovacie technológie slúžiace na obmedzenie veľkosti priestoru na ukladanie obsahu, využitia šírky pásma či počtu zariadení, v ktorých môžu byť softvér a služby nainštalované alebo ktoré umožňujú pozastaviť váš prístup k softvéru a službám, ak ste porušili túto zmluvu, prípadne ak vypršala alebo bola ukončená vaša licencia.

Vlastníctvo. Spolu s našimi dodávateľmi a partnermi si ponechávame vo vlastníctve náš príslušný softvér a služby, ako aj všetky práva týkajúce sa softvéru a služieb vrátane všetkých práv duševného vlastníctva. Jediné práva, ktoré vám udeľujeme, sú tie práva, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve. Ak nám tiež poskytnete akékoľvek pripomienky, informácie, názory alebo návrhy týkajúce sa softvéru a služieb, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ich môžeme používať bez obmedzenia, na akýkoľvek účel a bez nároku na kompenzáciu.

Bezplatný softvér a neplatené služby. Softvér a služby môžu zahŕňať: (A) bezplatné verzie softvéru vrátane (i) všetkých funkcií zahrnutých v predplatnom, za ktoré už neúčtujeme poplatky alebo ktoré vám ponúkame bezplatne, a (ii) všetkých funkcií, ktoré vám poskytujeme na skúšobnom, neplatenom alebo hodnotiacom základe, alebo u verzií označených ako „predbežné vydanie“, „obmedzené vydanie“, „beta“ alebo inak popísaných ako experimentálne, netestované alebo bez úplnej funkcionality (ďalej len „bezplatný softvér“); a (B) služby, ktoré vám poskytujeme bezplatne na neplatenom základe a ktoré môžu byť označené podobne ako bezplatný softvér a môžu byť experimentálne, netestované alebo bez úplnej funkcionality (ďalej len „neplatené služby“).

Predplatné. Vaše právo používať softvér alebo služby je účinné počas predplatnej lehoty stanovenej v dokumentoch, ktoré sprevádzali váš nákup (ďalej len „predplatná lehota“), a ak je to možné, každé nasledujúce obdobie obnovenia, pokiaľ sa neukončí. Ak dokumenty dodané pri vašej kúpe neurčujú obdobie, počas ktorého môžete používať produkty alebo služby, vaša predplatná lehota je jeden rok od dátumu zakúpenia softvéru alebo služieb. Obnovenie predplatnej lehoty predstavuje vaše prijatie a súhlas s aktuálnou verziou licenčnej zmluvy od spoločnosti McAfee.

Bezplatný softvér a neplatené služby. Vaše právo používať produkty alebo služby od spoločnosti McAfee je účinné, kým je nainštalovaný bezplatný softvér alebo kým vám iným spôsobom sprístupňujeme bezplatný softvér alebo zdvorilostné služby, a podlieha všetkým obmedzeniam uvedeným v dokumentoch dodaných pri vašom stiahnutí (podľa toho, ktorý sa na vás vzťahuje).

Zmeny tejto zmluvy. Spoločnosť McAfee môže časom potrebovať aktualizovať alebo zmeniť ustanovenia a podmienky. Ak máte predplatné, akékoľvek nové ustanovenia a podmienky začnú platiť po obnovení predplatného. Ak s novými ustanoveniami a podmienkami nesúhlasíte, musíte zmeny odmietnuť vypnutím funkcie automatického obnovovania, odinštalovaním softvéru a ukončením používania akéhokoľvek softvéru alebo služieb na konci predplatnej lehoty.

Pri bezplatnom softvéri a zdvorilostných službách prijímate zmenu (alebo zmeny) tejto zmluvy ďalším používaním bezplatného softvéru alebo zdvorilostných služieb. Ak aktualizovanú zmluvu odmietnete, vaša licencia na bezplatný softvér alebo zdvorilostné služby zanikne. V takom prípade musíte prestať používať bezplatný softvér alebo zdvorilostné služby a pristupovať k nim a musíte odinštalovať bezplatný softvér.

Ukončenie. Ak nedodržíte podmienky tejto zmluvy, môžeme ju ukončiť. Svoje právo na používanie softvéru môžete ukončiť pred uplynutím platnosti tak, že natrvalo vymažete softvér a služby zo svojich zariadení a zrušíte si u nás účet. Ak chcete zistiť, či máte nárok na vrátenie peňazí, pred vymazaním svojho softvéru a služieb si prečítajte naše zásady vracania peňazí.  Ak táto zmluva vyprší alebo sa ukončí, (i) už nebudete mať oprávnenie na používanie alebo prístup k softvéru a službám vrátane všetkých on-line úložísk alebo zálohovacích služieb, (ii) musíte natrvalo vymazať softvér a služby zo svojich zariadení a (iii) môžeme zrušiť alebo zavrieť váš účet. Po ukončení alebo vypršaní budeme postupovať podľa našich štandardných zásad na odstraňovanie akýchkoľvek z vašich on-line uložených alebo zálohovaných informácií, textov, súborov, odkazov, obrázkov alebo iných materiálov, ktoré ste nám poskytli (ďalej len „obsah“). Pred vypršaním alebo ukončením tejto zmluvy je vašou povinnosťou uložiť alebo zálohovať obsah na inom umiestnení.

Ochrana osobných údajov. Informácie, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje prostredníctvom našej webovej lokality, produktov, služieb a webových mobilných aplikácií, nájdete v našom Vyhlásení o používaní osobných údajov.

PLATOBNÉ PODMIENKY A PODMIENKY PODPORY

PLATOBNÉ OPRÁVNENIE.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE MY ALEBO NÁŠ AUTORIZOVANÝ PARTNER MÔŽE STIAHNUŤ SUMU Z ÚČTU KREDITNEJ ALEBO DEBETNEJ KARTY, PRÍPADNE INÉHO PLATOBNÉHO ZARIADENIA UVEDENÉHO PRI VŠETKÝCH ČIASTKACH, KTORÉ V SÚVISLOSTI SO SVOJOU KÚPOU DLHUJETE VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK OBNOVENÍ PREDPLATNÉHO. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NÁS BUDETE BEZODKLADNE INFORMOVAŤ O AKEJKOĽVEK ZMENE ČÍSLA ÚČTU VAŠEJ KARTY, DÁTUMU SKONČENIA PLATNOSTI ALEBO INÝCH PLATOBNÝCH ÚDAJOV. PRI KREDITNÝCH A DEBETNÝCH KARTÁCH TIEŽ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE DANÉ ÚDAJE MÔŽEME AKTUALIZOVAŤ POMOCOU AKTUALIZÁCIÍ PRIJATÝCH PRIAMO ALEBO NEPRIAMO OD VYDAVATEĽA VAŠEJ KARTY A PRÍSLUŠNEJ SIETE KARIET A ŽE MÔŽEME AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE O KARTE POUŽIŤ PRI ÚČTOVANÍ POPLATKOV, KTORÉ NÁM DLHUJETE. TAKISTO SI VYHRADZUJEME PRÁVO NA OPÄTOVNÉ VYKONANIE NEZREALIZOVANÝCH PLATIEB S CIEĽOM DOKONČIŤ TRANSAKCIE VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, NEZREALIZOVANÝCH PLATIEB Z KARIET S PREDĹŽENÝMI DÁTUMAMI UPLYNUTIA PLATNOSTI. TOTO SLÚŽI AKO VÁŠ SÚHLAS S TÝM, ŽE VAŠA KARTA ALEBO PLATOBNÉ ZARIADENIE BUDE SLÚŽIŤ NA ÚČTOVANIE POPLATKOV.

Automatické obnovenie.

Súhlasíte s tým, že vaše predplatné bude automaticky obnovené. Oprávňujete nás alebo nášho autorizovaného partnera, aby do 30 dní od dátumu uplynutia vášho predplatného stiahol poplatok z vašej karty alebo platobného zariadenia, a to vo výške obnovovaného predplatného platnej v čase obnovenia. Cena predplatného za vaše automatické obnovenie podlieha zmenám. Vaše obnovenie predplatného trvá a bude pokračovať až do zrušenia. Ak chcete získať ďalšie informácie, zrušiť predplatné alebo upraviť nastavenia automatického obnovenia, prihláste sa na stránku Môj účet alebo sa obráťte na zákaznícku podporu. Pred vypršaním predplatenej lehoty vám na e-mailovú adresu uvedenú v profile účtu pošleme oznámenie o nadchádzajúcom obnovení. Vaše automatické obnovenie sa nemusí spracovať v prípade, že ste na kúpu predplatného použili iné platobné zariadenie než kreditnú alebo debetnú kartu. Ak v čase obnovenia budú softvér a služby premenované, inovované alebo nahradené novou ponukou s primerane porovnateľnými funkciami, môžeme na základe nášho uváženia vaše predplatné automaticky obnoviť s novou ponukou, a to najviac za nezľavnenú cenu predplatného tejto novej ponuky.

KEDYKOĽVEK PO ZAKÚPENÍ PREDPLATNÉHO MÔŽETE VYPNÚŤ FUNKCIU AUTOMATICKÉHO OBNOVENIA PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE STRÁNKY VÁŠHO ÚČTU ALEBO KONTAKTOVANÍM SLUŽIEB ZÁKAZNÍKOM. AK SI NEŽELÁTE AUTOMATICKÉ OBNOVENIE, MUSÍTE VYPNÚŤ AUTOMATICKÉ OBNOVENIE NAJMENEJ 30 DNÍ PRED UPLYNUTÍM PREDPLATENEJ LEHOTY. AK NEVYPNETE AUTOMATICKÉ OBNOVENIE, VAŠE PREDPLATNÉ BUDE POKRAČOVAŤ POČAS OBDOBIA OBNOVENIA NA ZÁKLADE ZMLUVY, KTORÁ JE ÚČINNÁ V ČASE PRÍSLUŠNÉHO OBNOVENIA, AŽ KÝM HO SAMI NEZRUŠÍTE (ALEBO DO UKONČENIA NAŠOU SPOLOČNOSŤOU NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY).

VYPNUTIE AUTOMATICKÉHO OBNOVENIA UKONČÍ POSKYTOVANIE NADŠTANDARDNÝCH FUNKCIÍ A SLUŽIEB, KTORÉ PONÚKAME VÝHRADNE PREDPLATITEĽOM, KTORÍ SI ZAREGISTROVALI AUTOMATICKÉ OBNOVOVANIE A ZAPLATILI ZA PREDPLATNÉ.

Zrušenie. Okrem prípadov uvedených v našich zásadách vracania peňazí nebude výsledkom zrušenia predplatného alebo ukončenia tejto zmluvy retroaktívne vrátenie platieb ani pomerné rozdelenie zaplatených poplatkov k dátumu zrušenia. Zrušením predplatného alebo ukončením tejto zmluvy sa zastaví budúce účtovanie opakujúcich sa poplatkov a k predplatenému softvéru a službám budete mať prístup až do konca aktuálnej predplatenej lehoty.

Vrátenie peňazí. Ďalšie informácie o vrátení peňazí za softvér a služby kúpené od spoločnosti McAfee si prečítajte v našich zásadách vracania peňazí.

Poplatky za dáta. Zodpovedáte za všetky poplatky účtované poskytovateľom dátových alebo mobilných služieb v súvislosti s vaším používaním softvéru alebo služieb vrátane akýchkoľvek prebytkov a penalizácie za prekročenie dát alebo minút, alebo za použitie vnútroštátnej alebo medzinárodnej služby krátkych textových správ.

Podpora a aktualizácie. Ak má váš softvér a služby oprávnenie na technickú podporu a máte aktuálne zaplatené predplatné, dostanete technickú podporu v súlade s našou aktuálnou ponukou štandardnej podpory. Niektoré druhy softvéru a služieb nemajú oprávnenie na technickú podporu. Informácie týkajúce sa technickej podpory a ďalších možností nájdete v dokumentoch dodaných pri kúpe alebo v podmienkach služby (podľa toho, čo sa na vás vzťahuje). Ponuka štandardnej podpory, jej pravidlá a postupy sa môžu občas meniť, pričom sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Akákoľvek povinnosť poskytovať podporu pre predchádzajúce verzie softvéru a služieb pre nás zaniká, keď je k dispozícii inovácia, upravená alebo novšia verzia alebo iná aktualizácia softvéru a služieb (ďalej len „aktualizácia“). Pre vaše pohodlie, a aby softvér vo vašich zariadeniach obsahoval nové funkcie, ktoré vyvíjame, nám súhlasom s touto zmluvou poskytujete povolenie na automatickú inštaláciu dostupných aktualizácií a (na základe vašej požiadavky alebo s vaším súhlasom) nového softvéru do vašich zariadení v rozsahu, v akom ich môžeme spustiť ako inštaláciu na pozadí. Softvér môžeme aj automaticky predinštalovať, ale bez vášho súhlasu ho nebudeme aktivovať. Akékoľvek aktualizácie alebo technickú podporu poskytovanú pre bezplatný softvér poskytujeme podľa svojho uváženia a môžeme ju kedykoľvek zrušiť.

Životný cyklus produktov a služieb. Spoločnosť McAfee môže podľa svojho vlastného uváženia ukončiť pokračovanie určitého softvéru alebo služieb, prípadne konkrétnych funkcií softvéru alebo služieb. „Koniec predaja“ označuje dátum, odkedy nesprístupňujeme konkrétny softvér alebo služby na kúpu, obnovenie alebo stiahnutie. Ak by obdobie obnovenia predplatného uplynulo po konci predaja, nebudete môcť obnoviť svoje predplatné. „Koniec podpory“ označuje dátum, odkedy neposkytujeme automatické opravy, aktualizácie alebo technickú pomoc pre konkrétny softvér alebo služby.

PODMIENKY ŠPECIFICKÉ PRE URČITÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Služby. Okrem tejto zmluvy a príslušných dokumentov získaných pri kúpe sa na niektoré služby, ktoré si od nás zakúpite, vzťahujú a tieto služby sa riadia ďalšími podmienkami služby zverejnenými na našej webovej lokalite. Služby zabezpečenia sa musia aktualizovať, aby si poradili s novými hrozbami, zlepšili výkon alebo účinnosť a pre iné obchodné dôvody. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že počas lehoty predplatného môžeme upraviť funkcie a funkčnosť služieb. Takéto úpravy výrazne neznížia funkčnosť služieb. Niektoré zariadenia nemusia byť schopné prijímať služby. Na príjem služieb sa požaduje vysokorýchlostné pripojenie na internet a vaše zariadenie musí spĺňať príslušné systémové požiadavky.

Produkty pre rodinnú bezpečnosť (Safe Family) a viacerých používateľov. Ak ste dospelá osoba, rodič alebo zákonný zástupca, môžete softvér alebo služby používať na sledovanie a monitorovanie iba svojich vlastných detí, detí, pre ktoré ste zákonným zástupcom, alebo iných osôb, na sledovanie a monitorovanie ktorých máte zákonné oprávnenie. Zodpovedáte za získanie oprávnenia od tretích strán, na ktoré rozširujete prístup k softvéru alebo službám umožňujúcim sledovanie a monitorovanie pre viacerých používateľov.

Bezplatný softvér. Ak softvér a služby, ktoré si stiahnete alebo inak prijmete, predstavujú bezplatný softvér, uplatní sa aj tento článok zmluvy. V rozsahu, v akom sú niektoré z ustanovení v tomto článku v rozpore s akoukoľvek inou podmienku v tejto zmluve, tento článok nahradí takéto iné podmienky v súvislosti s takýmto bezplatným softvérom, ale iba v rozsahu nevyhnutnom na vyriešenie konfliktu. Všetok bezplatný softvér je poskytovaný „tak, ako je“ bez akejkoľvek záruky (výslovnej alebo predpokladanej), odškodnenia, údržby alebo povinnosti podpory (výslovnej alebo predpokladanej) a v súlade so zákonnými právami, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť zákonom. Beriete na vedomie, že bezplatný softvér môže obsahovať poruchy, chyby a iné problémy, ktoré môžu spôsobiť systémové alebo iné zlyhania a stratu údajov. Beriete na vedomie, že sme vám nesľúbili ani nezaručili, že bezplatný softvér bude v budúcnosti oznámený alebo k dispozícii každému, že nemáme žiadny výslovný ani implicitný záväzok oznámiť vám alebo zaviesť bezplatný softvér a že nie sme povinní zaviesť produkt podobný alebo kompatibilný s bezplatným softvérom ani akékoľvek aktualizácie pre akýkoľvek bezplatný softvér. V súlade s tým musíte vziať na vedomie, že akékoľvek použitie bezplatného softvéru je úplne na vlastné nebezpečenstvo.

Predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“. Predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee je možné využiť v jednom počítači so systémom Windows alebo mobilnom zariadení so systémom Android („vaše zariadenie“), ak je zahrnuté do kúpy vášho zariadenia, alebo v najviac troch vašich zariadeniach, ak ste si predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee zakúpili samostatne. Po nainštalovaní vo vašom zariadení bude predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee aktívne po zvyšný čas funkčnej životnosti vášho zariadenia, pričom máte nárok na telefonickú alebo webovú technickú podporu v anglickom jazyku v čase bežných pracovných hodín počas jedného roka a na webovú technickú podporu v anglickom jazyku, pokiaľ operačný systém aktuálne nainštalovaný vo vašom zariadení nie je starší o viac ako dve verzie od najaktuálnejšej verzie systému (napr. „Windows 10.x“ alebo „Android 4.x“), a to počas štandardnej funkčnej životnosti vášho zariadenia (štandardná funkčná životnosť osobného počítača je 5 až 7 rokov alebo 3 roky pre tablet alebo smartfón). Predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee je neprenosné a v žiadnom prípade ani za žiadnych podmienok ho nie je možné previesť na inú osobu, osobný počítač ani iné zariadenie. Ak svoje zariadenie pred ukončením jeho funkčnej životnosti predáte alebo inak prevediete na inú osobu, predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee stráca platnosť a ukončuje sa, pričom následný vlastník vášho zariadenia nebude mať právo nainštalovať, používať ani vlastniť predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee. Akýmkoľvek pokusom preniesť, presunúť alebo preinštalovať predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee na iný osobný počítač alebo zariadenie, prípadne nainštalovať toto predplatné inam ako na pôvodný osobný počítač či zariadenie alebo pôvodné tri osobné počítače či tri zariadenia (v závislosti od situácie), sa vaše právo na inštaláciu, používanie alebo vlastnenie tohto predplatného na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee ukončuje. V záujme zachovania aktuálnosti a poskytovania podpory musíte softvér s predplatným na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee pravidelne aktualizovať a inovovať na najnovšiu verziu tej istej produktovej úrovne softvéru McAfee. Ak sa kedykoľvek rozhodnete inovovať na iný produkt ako predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee, takáto inovácia produktu: (1) bude podliehať platbe príslušného poplatku za daný produkt; (2) NEBUDE podliehať licencii na predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ a (3) platnosť vášho predplatného a licencie na predplatné na „životnosť vášho (zariadenia)“ McAfee sa automaticky bez upozornenia alebo vrátenia predtým uhradenej sumy ukončí.

Odstraňovanie vírusov, služby TechMaster alebo záväzok ochrany pred vírusmi. Ak je do vášho predplatného zahrnutá služba odstraňovania vírusov, služba TechMaster, prípadne má oprávnenie na záväzok ochrany pred vírusmi alebo podobné služby, pri ktorej získavame my alebo naši partneri prístup k vášmu zariadeniu s cieľom pokúsiť sa o odstránenie malvéru alebo vykonanie iných špecifikovaných služieb, budú platiť dodatočné podmienky, ktoré môžu byť uvedené v dokumentoch dodaných pri kúpe a v podmienkach služby dostupných na našej  webovej lokalite. Vynaložíme obchodnej praxi primerané úsilie na prevádzkovanie služieb odstraňovania malvéru. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prostredníctvom služieb odstraňovania malvéru nemožno odstrániť všetok malvér a že nezaručujeme odstránenie všetkého malvéru z vašich zariadení. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebudeme zodpovedať za stratu ani obnovenie údajov, softvéru ani za nemožnosť používania systémov alebo sietí vyplývajúcu z týchto služieb, ani za akýkoľvek čin alebo opomenutie vrátane nedbanlivosti zo strany nás a/alebo našich zástupcov. Ak s vami pracujeme na problémoch s heslami alebo iným riadením prístupu, dôrazne odporúčame nastaviť nové heslá ihneď po dokončení služieb. Súhlasíte s tým, že ste držiteľ zákonnej licencie na softvér vo svojom zariadení a internet používate výlučne na vlastné riziko. Rozhodnutím prijímať služby potvrdzujete, že (i) máte úplný prístup k svojmu hardvéru a softvéru, pre ktoré kupujete službu, a (ii) softvér alebo údaje v hardvéri, ktorý môže byť zasiahnutý službami, ste zálohovali na samostatné médium. Záväzok ochrany pred vírusmi vyžaduje aktívnu registráciu v našej službe automatického obnovenia a podlieha ďalším podmienkam a obmedzeniam zverejneným na našej webovej lokalite.

Správa hesiel. Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie svojho hesla a všetky aspekty zabezpečenia svojho účtu. Vaše hlavné heslo a šifrovací kľúč pre váš účet musíte uchovávať v bezpečí, pretože bez nich môžete prísť o prístup k svojim údajom. Výhradne zodpovedáte za všetky činnosti, ku ktorým dochádza v rámci vášho účtu, vrátane všetkých osôb, ktoré používajú váš účet. V prípade akéhokoľvek neoprávneného použitia alebo prístupu k vášmu účtu nám to musíte oznámiť. Nie sme zodpovední za žiadne škody spôsobené neoprávneným použitím alebo prístupom k vášmu účtu. Je však možné, že budete niesť zodpovednosť za prípadné straty, ktoré nám alebo tretím stranám vznikli pre neoprávnené použitie. NEMÁME PRÍSTUP K HLAVNÉMU HESLU A NEMÔŽEME OBNOVIŤ VAŠE ZAŠIFROVANÉ ÚDAJE, AK ZABUDNETE HLAVNÉ HESLO PRE AKÚKOĽVEK FUNKCIU NA SPRÁVU HESIEL ALEBO SOFTVÉR. Ponúkame bezplatné aj nadštandardné verzie nášho softvéru na správu hesiel. Bezplatná verzia obmedzuje maximálny počet jedinečných účtov (napríklad prihlásenia na webové lokality alebo do aplikácií), ktoré možno uložiť. Nadštandardnú verziu softvéru si možno počas propagácie stiahnuť zadarmo. Po skončení propagačného obdobia však nebudete môcť pridávať žiadne nové jedinečné účty, ak ste prekročili maximálny povolený počet pre bezplatnú verziu. Ak si stiahnete akýkoľvek softvér na správu hesiel McAfee, takéto stiahnutie bude podliehať všetkým poplatkom za predplatné, ktoré je publikované v súvislosti s týmto stiahnutím, ako aj podmienkami tejto zmluvy.

WebAdvisor. McAfee WebAdvisor je softvér (s príslušnou webovou lokalitou), ktorý poskytuje používateľom informácie o určitých rizikách, ktoré môžu byť spojené s webovými lokalitami. Softvér WebAdvisor zobrazuje farebne kódované symboly vedľa odkazov poskytovaných veľkými vyhľadávacími nástrojmi a príslušné webové lokality majú stránky s dokumentáciou poskytujúce informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú hodnotenia lokalít. Hodnotenia sú prvotne odvodené pomocou automatizovaných metód. Softvér WebAdvisor nedokáže rozpoznať ani preskúmať všetky možné aspekty návrhu webových lokalít ani nemôže určiť zámer vlastníka lokality. Nekontrolujeme ani nepreberáme zodpovednosť za obsah lokalít tretích strán a niektoré lokality tretích strán môžu mať obsah, ktorý považujete za nevyhovujúci, nevhodný alebo urážlivý. HODNOTENIA LOKALÍT NIE SÚ ZÁRUKOU KONKRÉTNYCH POSTUPOV ALEBO DÔVERYHODNOSTI AKÝCHKOĽVEK PRÍSLUŠNÝCH LOKALÍT A HODNOTENIA LOKALÍT V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREDSTAVUJÚ NÁŠ SÚHLAS S OBSAHOM, HLAVNÝM PREDMETOM, CELKOVOU KVALITOU ALEBO UŽITOČNOSŤOU LOKALITY.

Monitorovanie relácií služieb. Spoločne s našimi partnermi môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať a zaznamenávať relácie služieb vrátane telefonických hovorov a on-line relácií na účely zlepšenia služieb zákazníkom, interného školenia a interného prieskumu trhu. Týmto nám udeľujete povolenie na monitorovanie a zaznamenávanie služieb a na používanie alebo poskytovanie akýchkoľvek informácií, ktoré sú potrebné alebo vhodné na vyhovenie akejkoľvek zákonnej, regulačnej alebo inej vládnej požiadavke; na poskytovanie služieb vám alebo iným používateľom a na zlepšenie typov služieb, ktoré vám môžeme poskytovať v budúcnosti.

Kontrola domácej siete McAfee. Niektoré z našich produktov môžu obsahovať funkciu s názvom Kontrola domácej siete McAfee, ktorá kontroluje všetky zariadenia pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi s cieľom identifikovať a upozorniť na zariadenia so slabým zabezpečením. Tieto kontroly sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, aby sa identifikovali nové zariadenia, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Ak chcete, aby táto funkcia fungovala, musíte s ňou explicitne súhlasiť. Ak sa tak rozhodnete, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať podľa pokynov v produkte, ktoré vám boli poskytnuté v čase vyjadrenia súhlasu. Explicitným súhlasom s používaním tejto funkcie vyhlasujete, že: ste pripojení k svojej domácej sieti Wi-Fi; máte povolenie oprávniť spoločnosť McAfee na kontrolu všetkých zariadení pripojených k vašej domácej sieti Wi-Fi na účely identifikácie zariadení so slabým zabezpečením; vlastníci všetkých zariadení pripojených k vašej domácej sieti Wi-Fi berú na vedomie, že funkcia Kontrola domácej siete McAfee bude hľadať a zhromažďovať údaje z každého zariadenia pripojeného k vašej sieti s cieľom identifikovať pripojené zariadenia so slabým zabezpečením; neposkytnete heslo k svojej domácej sieti Wi-Fi osobám, ktoré nechcú, aby funkcia Kontrola domácej siete McAfee kontrolovala ich zariadenia.

PODMIENKY ŠPECIFICKÉ PRE SLUŽBY MONITOROVANIA IDENTITY.

McAfee® Identity Theft Protection

Tieto podmienky sa uplatňujú iba v prípade, že ste sa zaregistrovali pre, máte oprávnenie na alebo používate služby ochrany identity od nás alebo niektorého z našich dôveryhodných partnerov (tieto služby sa niekedy označujú ako „služby ochrany identity“).  Vaše oprávnenie na základe týchto služieb môže byť uvedené v dokumentoch dodaných pri kúpe alebo registrácii a v dodatočných podmienkach služby týkajúcich sa produktu, ktoré platia a sú dostupné na našej webovej lokalite.

Niektoré funkcie služieb ochrany identity sú k dispozícii iba obyvateľom Spojených štátov, ktorí majú platné číslo sociálneho poistenia. Úplný zoznam požiadaviek na oprávnenosť nájdete tu. Pri registrácii v službách vás budeme žiadať o nasledujúce typy informácií: (i) kontaktné informácie (napríklad meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa); (ii) informácie týkajúce sa identity (napríklad dátum narodenia, číslo vodičského preukazu alebo číslo sociálneho poistenia) a (iii) informácie na overenie vašej identity a finančné informácie (napríklad číslo kreditnej karty). Tieto informácie sú potrebné na overenie vašej identity, zaplatenie dohodnutých poplatkov za naše služby a splnenie našej povinnosti poskytovať vám naše služby vrátane monitorovania vašej identity a komunikácie s tretími stranami, ako je to potrebné na poskytovanie takýchto služieb, ako sú napríklad spoločnosti na overovanie totožnosti, poskytovatelia služieb tretích strán, dodávatelia údajov tretích strán, spotrebiteľské spravodajské agentúry, úverové úrady, spoločnosti na overovanie platieb, orgány činné v trestnom konaní alebo iné.  Vyhlásenie o používaní osobných údajov spoločnosti McAfee opisuje spôsob, akým my (alebo iné osoby konajúce v našom mene) zhromažďujeme, používame a zdieľame informácie o vás v súvislosti s vaším používaním služieb ochrany identity. Je vašou zodpovednosťou prečítať si naše Vyhlásenie o používaní osobných údajov skôr, ako vyjadríte súhlas s touto licenčnou zmluvou alebo ako začnete používať naše služby.

Beriete na vedomie, že prijatím tejto zmluvy a používaním našich služieb ochrany identity poskytujete nám a našim zamestnancom, zástupcom, dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam, dodávateľom, poskytovateľom služieb a údajov tretích strán a všetkým ostatným agentúram poskytujúcim informácie o úveroch na základe zákona FCRA (Fair Credit Reporting Act) v znení neskorších predpisov vrátane spoločností Experian, TransUnion, Equifax a pridružených subjektov písomné pokyny (ako sú opísané v týchto podmienkach), súhlas a oprávnenie na prístup a používanie spotrebiteľských správ vrátane úverových správ o vás (alebo akýchkoľvek deťoch, ktoré ste prípadne zaregistrovali) od každej národnej úverovej alebo spotrebiteľskej spravodajskej agentúry a vymieňanie informácií o vás s poskytovateľmi údajov tretích strán a každou takouto národnou úverovou spravodajskou agentúrou s cieľom overiť a monitorovať vašu identitu a poskytovať vám služby ochrany identity.

Zákon Fair Credit Reporting Act v USA. Zákon Fair Credit Reporting Act vám umožňuje získať od každej spotrebiteľskej spravodajskej agentúry zverejnenie všetkých informácií vo vašom spotrebiteľskom spise v čase podania žiadosti. Úplné zverejnenie informácií vo vašom spise v spotrebiteľskej spravodajskej agentúre sa musí získať priamo od takejto spotrebiteľskej spravodajskej agentúry. Správy o spotrebiteľovi, ktoré poskytla služba McAfee Identity Protection alebo ktoré od nej boli vyžiadané, nie sú určené na to, aby predstavovali zverejnenie informácií spotrebiteľskou spravodajskou agentúrou podľa požiadaviek zákona FCRA alebo podobných zákonov.

Podľa zákona FCRA máte nárok na každoročné bezplatné zverejnenie svojej úverovej správy od každej národnej úverovej spravodajskej agentúry. O bezplatnú výročnú správu podľa zákona FCRA môžete požiadať na lokalite www.annualcreditreport.com.

Nárok na bezplatnú kópiu svojej úverovej správy od spotrebiteľskej spravodajskej agentúry máte aj v prípade, že:

Na základe informácií v spotrebiteľskej správe poskytnutej takouto agentúrou vám bola v priebehu posledných 60 dní zamietnutá (alebo ste boli inak informovaní o súvisiacom nepriaznivom opatrení) spotrebiteľská, poistná, zamestnanecká alebo vládna licencia alebo iná výhoda poskytovaná vládou.

Na základe informácií v spotrebiteľskej správe poskytnutej takouto agentúrou vám bol v priebehu posledných 60 dní zamietnutý prenájom domu alebo bytu, prípadne ste museli zaplatiť vyšší vklad, než sa obvykle požaduje.

Písomne potvrdíte, že ste nezamestnaní a chcete sa uchádzať o zamestnanie počas 60-dňovej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa napísania takého potvrdenia.

Písomne potvrdíte, že ste príjemcom verejnej sociálnej pomoci.

Písomne potvrdíte, že máte dôvod sa domnievať, že váš spis v takejto spotrebiteľskej spravodajskej agentúre obsahuje nepresné informácie v dôsledku podvodu.

Okrem toho, ak bývate v štáte Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey alebo Vermont, máte nárok na bezplatnú kópiu svojej spotrebiteľskej správy raz ročne. Ak bývate v štáte Georgia, máte nárok na bezplatnú kópiu svojej spotrebiteľskej správy dvakrát ročne. Obyvateľom štátu Illinois musia spotrebiteľské spravodajské agentúry podľa zákona poskytnúť kópiu ich spotrebiteľského záznamu na požiadanie, a to bezplatne alebo za nominálny poplatok. V opačnom prípade si za poskytnutie kópie vašej spotrebiteľskej správy môže spotrebiteľská spravodajská agentúra účtovať primeraný poplatok.

Zákon Fair Consumer Reporting Act stanovuje, že v spotrebiteľskej správe môžete spochybniť nepresné alebo neúplné informácie. SVOJU SPOTREBITEĽSKÚ SPRÁVU NEMUSÍTE KUPOVAŤ OD ŽIADNEJ ZO SPOTREBITEĽSKÝCH SPRAVODAJSKÝCH AGENTÚR, ABY STE SPOCHYBNILI NEPRESNÉ ALEBO NEÚPLNÉ INFORMÁCIE V SPRÁVE ALEBO ABY STE ZÍSKALI KÓPIU SVOJEJ SPRÁVY OD SPOLOČNOSTÍ EQUIFAX, EXPERIAN A TRANSUNION, KTORÉ SÚ TROMI NÁRODNÝMI SPOTREBITEĽSKÝMI SPRAVODAJSKÝMI AGENTÚRAMI, ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ SPOTREBITEĽSKEJ SPRAVODAJSKEJ AGENTÚRY.

Pravidlá spoločnosti Equifax, Experian a/alebo TransUnion môžu umožňovať poskytnutie bezplatnej kópie spotrebiteľskej správy za iných okolností, ako sú uvedené vyššie. Ak sa chcete obrátiť na agentúru Equifax, Experian alebo TransUnion, aby ste priamo od nej získali kópiu svojej spotrebiteľskej správy, alebo ak chcete spochybniť informácie obsiahnuté v spise o úverovej správe agentúry Equifax, Experian alebo TransUnion, obráťte sa na tieto subjekty nasledujúcim spôsobom:

Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

Equifax: 1-800-685-1111

Transunion: 1-800-916-8800

Úplné zhrnutie vašich práv podľa zákona FCRA nájdete tu.

Ďalšie odmietnutia záruk a obmedzenie zodpovednosti. Nižšie sú uvedené ďalšie záruky a obmedzenia zodpovednosti vzťahujúce sa na naše služby ochrany identity:

ŽIADNA RADA ALEBO INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE, ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ OD NÁS ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, NEVYTVORIA ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V TEJTO ZMLUVE. SLUŽBY OCHRANY IDENTITY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „PODĽA DOSTUPNOSTI“. SPOLOČNOSŤ MCAFEE, LLC A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN A ICH POSKYTOVATELIA ÚDAJOV NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, S OHĽADOM NA SLUŽBY A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NA SLUŽBY. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCEHO USTANOVENIA SPOLOČNOSŤ MCAFEE, LLC A JEJ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN A ICH POSKYTOVATELIA ÚDAJOV NEGARANTUJÚ ANI NEZARUČUJÚ PRESNOSŤ, VČASNOSŤ, ÚPLNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ, OBCHODOVATEĽNOSŤ, NEPORUŠENIE CUDZÍCH PRÁV ANI VHODNOSŤ SLUŽIEB OCHRANY IDENTITY NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEBUDÚ ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNU STRATU ANI PORANENIE VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB OCHRANY IDENTITY (PRÍPADNE ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM) ALEBO ICH ÚDAJOV.

Nie sme organizáciou poskytujúcou úverové služby ani podobne regulovanou organizáciou podľa iných platných zákonov a neposkytujeme poradenstvo v oblasti úpravy úverových správ.

Naše ponuky na monitorovanie úverov sledujú iba úverový spis spojený s kupujúcim spotrebiteľom a nesledujú, neporovnávajú ani neprepájajú úverový spis spojený s kupujúcim spotrebiteľom so žiadnymi inými úverovými spismi vedenými príslušnými úverovými úradmi.

Nemonitorujeme všetky transakcie vo všetkých podnikoch.

Úverové skóre, správy a sledovanie úverov môžu vyžadovať dodatočný overovací proces a úverové služby sa zadržia, až kým sa takýto proces nedokončí. Až do overenia vašej totožnosti vám bude účtovaný znížený servisný poplatok.

Úverové skóre Vantage Score je úverové skóre Vantage Score 3.0 založené na údajoch od spoločností Equifax, Experian a TransUnion. Tretie strany môžu na posúdenie úverovej bonity použiť iné skóre Vantage Score alebo iný typ úverového skóre.

V prípade služieb McAfee® Identity Theft ProtectionPlus a Premium môže trvať niekoľko dní, kým sa monitorovanie úverov spoločnosťami Experian a TransUnion začne.

Vyhlasujete a zaručujete sa nám, že budete služby ochrany identity (a akékoľvek informácie v nich uvedené) používať na ochranu alebo predchádzanie skutočným podvodom, neoprávneným transakciám, pohľadávkam alebo iným záväzkom a nie na iné účely.

Nezodpovedáme za oneskorenie alebo neúspech v dôsledku príčin mimo našej primeranej kontroly.

Bezplatné prihlásenie na odber služieb ochrany identity je platné jeden rok od dátumu registrácie.

Služby monitorovania temného webu

Okrem ponuky McAfee® Identity Theft Protection uvedenej vyššie ponúkame aj služby monitorovania temného webu. Naša služba monitorovania temného webu prehľadáva údaje temného webu, ktoré máme k dispozícii, a upozorní vás v prípade, že sa na temnom webe nájdu osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli monitorovať. Temný web je časť internetu, ktorá je skrytá pred bežnými vyhľadávacími nástrojmi a ktorú môžu používať kybernetickí zločinci na krádeže identity. Pomocou určitých súkromných zdrojov informácií, ktoré vlastníme alebo na ktoré máme licenciu, monitorujeme osobné údaje, ktoré ste sa nám rozhodli poskytnúť. Ak zistíme zneužitie osobných údajov, ktoré ste sa rozhodli monitorovať, dostanete upozornenie. Upozornenia sa môžu odosielať rôznymi spôsobmi vrátane oznámení v produkte, prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú poskytnete, alebo podľa dostupnosti a vášho výberu prostredníctvom správy SMS na telefónne číslo, ktoré poskytnete. Používaním služby beriete na vedomie nasledujúce dodatočné podmienky a súhlasíte s nimi:

 • Vaše uniknuté informácie nemôžeme z temného webu odstrániť.
 • Je vašou zodpovednosťou prečítať si upozornenia a prijať akékoľvek odporúčané opatrenia na ochranu pred budúcim zneužitím vašich údajov.
 • Hoci sa naše zdroje údajov neustále aktualizujú, nezaručujeme, že obsahujú všetky prípady vyzradenia vašich osobných údajov, a najmä netvrdíme, že naša služba dokáže zabrániť úniku vašich informácií zo spoločností tretích strán.
 • Upozornenia vám poskytujeme na základe údajov temného webu, ktoré máme k dispozícii. Tieto informácie vám poskytujeme tak, ako sú, a nezaručujeme ich presnosť.
 • Monitorovať môžeme len informácie, ktoré ste sa nám rozhodli poskytnúť na monitorovanie.
 • Zodpovedáte za poskytnutie presných osobných údajov na monitorovanie.
 • Zodpovedáte za aktuálnosť svojich kontaktných informácií, aby ste mohli prijímať upozornenia.
 • Ak sa rozhodnete prijímať upozornenia prostredníctvom správ SMS, môžu byť spoplatnené štandardnými sadzbami za textové správy vrátane prípadných poplatkov za roaming. Zodpovedáte za všetky poplatky spojené s odosielaním správ SMS a dátovým plánom, ktoré vám účtuje poskytovateľ mobilných služieb.

ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY

Pre všetkých zákazníkov mimo Európskej únie.

Dohoda o riešení sporov v rozhodcovskom konaní. Akýkoľvek nárok, spor alebo sporná otázka akéhokoľvek druhu bez ohľadu na typ nároku, právnu teóriu alebo odškodnenie („nárok“), buď z vašej, alebo z našej strany, proti niekomu inému vyplývajúci z, týkajúci sa alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiaci so zmluvou, softvérom alebo službami sa bude riešiť dôverným záväzným rozhodcovským konaním len na základe odseku Možnosť súdu drobných sporov uvedeného nižšie v tomto článku. Táto dohoda o rozhodovaní okrem iného zahŕňa: (i) nároky týkajúce sa vymáhateľnosti alebo výkladu tejto zmluvy vrátane ktoréhokoľvek z týchto rozhodcovských ustanovení; (ii) vaše nároky a tiež nároky vykonané vo vašom záujme alebo spojené s vami ako zamestnancom, zástupcom, sprostredkovateľom, predchodcom, nástupcom, dedičom, nadobúdateľom alebo správcom konkurznej podstaty; (iii) nároky, ktoré sa vzťahujú priamo na nás, a/alebo naše materské spoločnosti, pobočky, dcérske spoločnosti, právnych nástupcov, nadobúdateľov, zamestnancov a sprostredkovateľov; a (iv) nároky, ktoré mohli byť uplatnené v rámci skupinovej žaloby, žaloby zo strany občianskeho splnomocnenca alebo inej kolektívnej, zlúčenej alebo zástupnej žaloby, pričom sa výslovne predpokladá a strany sa výslovne dohodli, že rozhodcovské konanie o takýchto nárokoch musí prebiehať výlučne individuálne (nie ako skupinové alebo zástupné konanie) a rozhodca bude mať právomoc nariadiť opravný prostriedok len vo vzťahu k jednotlivcovi (nie na skupinovom alebo zástupnom základe). VAŠA AJ NAŠA STRANA SÚHLASÍ S TÝM, ŽE V ROZHODCOVSKOM KONANÍ SI NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ SKUPINOVÝ, KOLEKTÍVNY ANI ZLÚČENÝ NÁROK, NÁROK ZO STRANY OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO INÝ ZÁSTUPNÝ NÁROK A TAKÝTO NÁROK SI NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ ANI NA SÚDE. UZATVORENÍM TEJTO DOHODY O ROZHODCOVSKOM KONANÍ VY AJ MY SÚHLASÍME SO ZRIEKNUTÍM SA PRÁVA NA PODANIE ALEBO ÚČASŤ NA SKUPINOVEJ ŽALOBE, ZÁSTUPNEJ ŽALOBE, ŽALOBE ZO STRANY OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO KOLEKTÍVNEJ ČI ZLÚČENEJ ŽALOBE AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

Oznámenie o spore. Strana požadujúca rozhodcovské konanie musí najskôr písomne informovať druhú stranu o spore, a to najmenej 60 dní pred začatím rozhodcovského konania. Oznámenie, ktoré nám zasielate, musí byť zaslané na adresu: McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Oznámenie musí obsahovať vaše meno, adresu a kontaktné údaje, skutkové okolnosti sporu a požiadavky. Vaša aj naša strana vynaloží primerané úsilie na vyriešenie akéhokoľvek sporu prostredníctvom neformálneho vyjednávania do 60 dní odo dňa odoslania oznámenia sporu. Po 60 dňoch môže vaša alebo naša strana začať rozhodcovské konanie. Bez ohľadu na tieto povinnosti týkajúce sa oznámení musí byť každá požiadavka na rozhodcovské konanie predložená vami alebo nami v rámci obmedzení, ktoré sa vzťahujú na nárok (alebo nároky), na základe ktorého sa požaduje arbitráž.  Tieto povinnosti týkajúce sa oznámení nemenia stav obmedzení, ktoré sa vzťahujú na nárok (alebo nároky).

Správa rozhodcovského konania. Ak sa spor nevyrieši neformálnym vyjednávaním, akýkoľvek nárok, spor alebo sporná otázka bude na žiadosť ktorejkoľvek strany prebiehať výhradne prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania riadeného zákonom o Federálnej arbitráži („FAA“), nie zákonmi štátu. Len na základe odseku Možnosť súdu drobných sporov pre samostatných spotrebiteľov uvedeného nižšie SA VY AJ MY VZDÁVAME PRÁVA NA SÚDENIE (ALEBO ZÚČASTNENIE SA AKO ÚČASTNÍK ALEBO ČLEN SKUPINY) AKÝCHKOĽVEK SPOROV NA SÚDE PRED SUDCOM ALEBO POROTOU. Namiesto toho budú všetky spory riešené individuálne pred jediným, neutrálnym rozhodcom a proces bude dôverný. Rozhodcom bude buď právnik pripustený na vykonávanie advokácie v jeho právomoci a s najmenej desaťročnou praxou, alebo právnik na dôchodku alebo bývalý sudca vybratý v súlade s pravidlami AAA. Rozhodca je viazaný podmienkami tejto zmluvy a rozhodcovské konanie sa riadi obchodnými rozhodcovskými pravidlami alebo spotrebiteľskými rozhodcovskými pravidlami v rámci AAA v znení tejto zmluvy („rozhodcovské pravidlá“). Viac informácií nájdete na adrese adr.org alebo volajte na tel. číslo 1-800-778-7879. S výnimkou prípadných akýchkoľvek nárokov alebo protižalôb, v ktorých je požadovaných menej ako 25 000 $, rozhodca vydá odôvodnené písomné rozhodnutie s dostatočným vysvetlením základných zistení a záverov, na ktorých je rozhodnutie založené. Všetky rozhodcovské konania budú vedené v anglickom jazyku a výklad, vynútenie a konania podľa ustanovenia o záväznom rozhodcovskom konaní v tejto zmluve sa budú riadiť zákonom FAA Spojených štátov amerických. Rozhodnutie bude dôverné a odhalené, iba ak je to nevyhnutné na získanie rozsudku alebo v iných prípadoch ustanovených zákonom. Vaša aj naša strana ďalej súhlasí s tým, že rozsudok môže byť vynesený na základe rozhodnutia ktoréhokoľvek súdu s jurisdikciou. Rozhodcovské rozhodnutie stanovuje práva a povinnosti medzi menovanými stranami a iba s ohľadom na nároky v rozhodcovskom konaní a nebude mať žiadny vplyv na práva a povinnosti akéhokoľvek iného sporu.

Náklady. Strana, ktorá iniciovala rozhodcovské konanie, musí zaplatiť vstupný poplatok za podanie. Ak podáte návrh na rozhodcovské konanie a rozhodnutie je vynesené vo váš prospech, uhradíme váš poplatok za podanie. Uhradíme poplatky a náklady za prvý deň konania. Všetky ostatné poplatky a náklady sa budú prideľovať v súlade s rozhodcovskými pravidlami. Podania a iné poplatky budeme postupovať alebo uhrádzať v prípade, že rozhodca rozhodne, že ich nemôžete zaplatiť, alebo ak nás o to požiadate a určíme, že je na to vhodný dôvod. Každá strana znáša výdavky na svojich právnikov, odborníkov a svedkov a ďalšie výdavky bez ohľadu na to, kto zvíťazí, ale strana môže získať od inej strany niektoré alebo všetky výdavky, ak tak určí rozhodca pri aplikovaní rozhodného práva.

Možnosť súdu drobných sporov.  Ak ste samostatný spotrebiteľ, môžete sa rozhodnúť žalovať nás na súde drobných sporov v krajine svojho bydliska alebo v Santa Clara County v Kalifornii, ak spĺňate požiadavky súdu.

Zachovanie práva na využitie dočasných nápravných opatrení spoločnosťou McAfee. Nič v tomto dokumente sa nepovažuje za obmedzenie nášho práva uchýliť sa k svojpomocným opravným prostriedkom, dodržať zákonný postup alebo získať predbežné opravné prostriedky, ako sú prikázané úľavy, zabavenie alebo zablokovanie súdom s príslušnou právomocou. Platí to však za predpokladu, že si môžeme zvoliť, či sa spor týkajúci sa takýchto predbežných opravných prostriedkov predloží na rozhodcovské konanie.

Konfliktné podmienky. V prípade rozporu medzi rozhodcovskými pravidlami a touto dohodou o rozhodcovskom konaní, platí táto dohoda o rozhodcovskom konaní. Ak sa niektorá časť tejto dohody o rozhodcovskom konaní považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, nerušia sa tým ostatné ustanovenia dohody o rozhodcovskom konaní. Ak sa však za neplatný považuje (a) zákaz v skupinovom rozhodcovskom konaní, potom je celá táto dohoda o rozhodcovskom konaní neplatná; a (b) zákaz rozhodcovského konania o zástupných nárokoch zo strany občianskeho splnomocnenca, potom bude dohoda o rozhodcovskom konaní neplatná a obmedzená len na takéto nároky. Táto dohoda o rozhodcovskom konaní platí aj po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy. V prípade rozporu medzi touto dohodou o rozhodcovskom konaní a ďalším príslušným rozhodcovským ustanovením platí táto dohoda o rozhodcovskom konaní.

VZDANIE SA SÚDNEHO KONANIA S POROTOU. AK SA Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU VEDIE O NÁROKU SÚDNE KONANIE NAMIESTO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA, VAŠA AJ NAŠA STRANA SÚHLASÍ S TÝM, ŽE TO NEBUDE SÚDNE KONANIE S POROTOU. VY AJ MY SA BEZPODMIENEČNE VZDÁVAME AKÉHOKOĽVEK PRÁVA NA SÚDNE KONANIE PRED POROTOU A V AKOMKOĽVEK SPORE, KTORÝ SA AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM TÝKA ALEBO VYPLÝVA Z TEJTO ZMLUVY, AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB.   V PRÍPADE SÚDNEHO SPORU SA MÔŽE PREDLOŽIŤ TENTO ODSEK S CIEĽOM PREUKÁZAŤ PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SÚDNYM KONANÍM. Tento odsek žiadnym spôsobom neruší dohodu o riešení sporov v rozhodcovskom konaní.

Pre zákazníkov z Európskej únie – služba riešenia sporov online („ODR“) a alternatívne riešenie sporov („ADR“). Zákon od nás vyžaduje poskytnutie odkazu z našej webovej lokality na platformu ODR Európskej únie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. V prípade sťažnosti na nás nie sme povinní využiť alternatívne riešenie sporov. Ak máte sťažnosť, ktorú nemôžeme vyriešiť pomocou našich interných postupov na zaobchádzanie so sťažnosťami, obrátime sa na vás listom alebo e-mailom a budeme vás informovať, či sme pripravení využiť alternatívne riešenie sporov. Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom našej webovej lokality.

VŠEOBECNÉ PRÁVNE PODMIENKY

Zákon vzťahujúci sa na túto zmluvu. S výnimkou prípadov uvedených v článku Miestne zákony nižšie táto zmluva, používanie softvéru a služieb, vzťah zmluvných strán a prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo týkajúce sa zmluvy vrátane sporov medzi vami a nami, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu New York s výnimkou konfliktných právnych princípov a s výnimkou toho, že všetky ustanovenia týkajúce sa rozhodcovského konania sa riadia zákonom FAA. Ak sa zistí, že z nejakého dôvodu nemožno uplatniť zákony štátu New York, potom s výnimkou prípadov uvedených v článku Miestne zákony nižšie táto zmluva, používanie softvéru a služieb, vzťah zmluvných strán a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo týkajúce sa zmluvy vrátane sporov medzi vami a nami, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Delaware s výnimkou konfliktných právnych princípov a s výnimkou toho, že všetky ustanovenia týkajúce sa rozhodcovského konania sa riadia zákonom FAA. Na tento softvér alebo služby sa nevzťahuje dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ani zákon o jednotných počítačových informačných transakciách.

Útoky na údaje. Beriete na vedomie, že niektoré narušenia zabezpečenia zahŕňajú útoky na údaje. Existujú napríklad vírusy a iný malvér, ktoré: (i) odstraňujú alebo ničia vaše údaje (niekedy samostatné súbory, ale niekedy aj celý disk poškodením hlavného zavádzacieho záznamu alebo iného kľúčového prvku); (ii) upravujú vaše súbory (napríklad parazitický malvér, ktorý sa pripojí k súboru a upraví ho tak, aby sa umožnilo jeho spúšťanie a/alebo šírenie); a (iii) šifrujú súbory na vašom disku (napríklad ransomvér, ktorý používa asymetrické šifrovanie). Najlepší spôsob ochrany pred týmito typmi útokov je časté zálohovanie údajov na iné zariadenie alebo umiestnenie. Tým získate ďalšiu kópiu údajov, ktoré útočiaci softvér odstránil, upravil alebo zničil. Hoci vynaložíme obchodnej praxi primerané úsilie na odstránenie malvéru alebo vírusu, nesiete výlučnú zodpovednosť za zálohovanie všetkých údajov a súborov vo svojom zariadení, aby v prípade útoku na ne mohli byť obnovené. Bez takejto zálohy nemusí byť obnovenie odstránených, zničených alebo upravených údajov možné. Nebudeme zodpovedať za stratu ani obnovenie údajov, súborov ani za nemožnosť používania systémov alebo sietí vyplývajúcu z útokov na údaje.

Obmedzená záruka. Počas 30 dní od dátumu zakúpenia (ďalej len „záručná lehota“) sa len pre platené verzie softvéru zaručujeme, že softvér, na ktorý sa udeľuje licencia na základe tejto zmluvy (vrátane aktualizácií poskytnutých počas záručnej lehoty, ale nie aktualizácií mimo záručnej lehoty), bude náležite fungovať v súlade s príslušnou dokumentáciou dodanou z našej strany v súvislosti so softvérom v čase nákupu a že akékoľvek hmotné médium (napr. disk CD-ROM, ale okrem zariadení vyrobených inými spoločnosťami), na ktorom sa tento softvér nachádza a na ktorom vám bol poskytnutý, nebude vykazovať žiadne nedostatky materiálu či spracovania. Negarantujeme ani nedávame záruku, že niektoré konkrétne mobilné zariadenia alebo počítače budú kompatibilné alebo že budú fungovať so softvérom alebo službou, pričom zároveň nedávame záruku ani neprijímame zodpovednosť za prevádzku vášho osobného vybavenia, ktoré využívate na prístup k softvéru alebo službe. Vaším výlučným nápravným prostriedkom, ako aj úplnou zodpovednosťou nás a našich dodávateľov v prípade porušenia ustanovení tejto obmedzenej záruky je (na základe nášho uváženia) vrátenie ceny, ktorú ste za licenciu zaplatili, nahradenie poškodeného média obsahujúceho softvér, opätovné vykonanie služby alebo poskytnutie obdobného nápravného prostriedku v súlade s požiadavkami miestnych zákonov o ochrane spotrebiteľov v rámci vašej jurisdikcie. Tieto nápravné prostriedky nemusia byť v niektorých krajinách k dispozícii v rozsahu, v akom podliehame obmedzeniam na základe platných zákonov a nariadení o regulácii vývozu. V prípade, že je hmotné médium poškodené, musíte ho na vlastné náklady vrátiť na miesto, kde ste ho zakúpili, a spolu s ním predložiť kópiu dokladu o kúpe. Záruka na vymenené médium bude platiť na zvyšný čas pôvodnej záručnej lehoty.

VYHLÁSENIE. VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ VAŠIMI VÝLUČNÝMI ZÁRUKAMI. NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, NÁVRHY, USTANOVENIA A PODMIENKY, VÝSLOVNÉ AJ PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE ZÁRUK A PODMIENOK PREDAJNOSTI, VÝKONNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNEHO TITULU A NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV. S VÝNIMKOU OBMEDZENEJ ZÁRUKY UVEDENEJ V TOMTO ČLÁNKU SA SOFTVÉR A SLUŽBY POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“. SAMI NESIETE ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝBER SOFTVÉRU A SLUŽIEB UMOŽŇUJÚCICH DOSIAHNUŤ POŽADOVANÉ VÝSLEDKY, INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE SOFTVÉRU ALEBO SLUŽBY, AKO AJ ZA DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY. NEGARANTUJEME ANI NEDÁVAME ZÁRUKU NA POUŽÍVANIE ANI ČINNOSŤ SOFTVÉRU ALEBO SLUŽBY. NEGARANTUJEME ANI NEDÁVAME ZÁRUKU, ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU ALEBO SLUŽBY BUDE PREBIEHAŤ BEZ ZLYHANÍ, BUDE NEPRERUŠOVANÁ ANI SA V NEJ NEVYSKYTNÚ CHYBY ČI PORUCHY, ŽE SOFTVÉR ALEBO SLUŽBY ZARUČIA OCHRANU PROTI VŠETKÝM MOŽNÝM BEZPEČNOSTNÝM HROZBÁM (VRÁTANE ÚMYSELNÉHO ZNEUŽITIA TRETÍMI STRANAMI), ŽE NEDÔJDE K ŽIADNYM ZLYHANIAM ČI INÝM CHYBÁM SOFTVÉRU ALEBO SLUŽIEB SPÔSOBENÝM VÍRUSOM, INFEKCIOU, ČERVOM ČI PODOBNÝM ŠKODLIVÝM KÓDOM, KTORÝ SME NEZAVIEDLI ANI NEVYVINULI MY, ANI ŽE SOFTVÉR ALEBO SLUŽBY BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ODSTÁVKY ANI PRERUŠENIE SLUŽBY, ZA ŽIADNE STRATENÉ ALEBO ODCUDZENÉ ÚDAJE ALEBO SYSTÉMY ANI ZA ŽIADNE INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK KONANIA ALEBO PRENIKNUTIA.

Vysokorizikové činnosti. Tento softvér a služby nie sú bezporuchové a nie sú určené ani prispôsobené na použitie v rámci vysokorizikových činností, ako je použitie v rizikových prostrediach vyžadujúcich zabezpečenie funkčnosti voči poruchám, akými sú napríklad prevádzky jadrových zariadení, použitie v komunikačných systémoch letovej prevádzky, systémoch zbraní, zariadeniach na priamu podporu životných funkcií ani iných uplatneniach, v rámci ktorých môže zlyhanie softvéru alebo služieb viesť priamo k usmrteniu, zraneniu alebo vážnemu fyzickému poškodeniu osôb či majetku. Výslovne odmietame akékoľvek výslovné alebo predpokladané záruky na vhodnosť pre vysokorizikové činnosti.

Obmedzenie zodpovednosti. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ MY ANI NAŠI DODÁVATELIA, POSKYTOVATELIA LICENCIE ALEBO INÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK: (I) NEPRIAME, OSOBITNÉ, SPRIEVODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY; (II) ODCUDZENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO NÁKLADY NA ZABEZPEČENIE NÁHRADNÉHO SOFTVÉRU ČI SLUŽIEB ANI (III) ŠKODY SPÔSOBENÉ UŠLÝM ZISKOM, STRATOU DOBRÉHO MENA, STRATOU MZDY ZAMESTNANCOV, PRERUŠENÍM PRÁC, ZLYHANÍM ČI NEFUNKČNOSŤOU POČÍTAČA, STRATOU ÚDAJOV ALEBO NEDBALOSŤOU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ANI ZA AKÚKOĽVEK INÚ NEPRIAMU ŠKODU ČI STRATU. CELKOVÁ VÝŠKA ZODPOVEDNOSTI NÁS, NAŠICH POBOČIEK, NAŠICH DODÁVATEĽOV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIE ALEBO POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN VOČI VÁM ZA PRIAME ŠKODY NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY NEMÔŽE V ŽIADNOM PRÍPADE PREKROČIŤ SUMU, KTORÚ STE ZA PRÍSLUŠNÝ SOFTVÉR ZAPLATILI, ALEBO 100 USD (ALEBO EKVIVALENTNÚ SUMU V NÁRODNEJ MENE), AK STE POUŽÍVALI BEZPLATNÝ SOFTVÉR. Súhlasíte s obmedzeniami zodpovednosti v tomto článku a beriete na vedomie, že v prípade absencie súhlasu s touto podmienkou by bol za softvér účtovaný vyšší poplatok. Nič v tejto zmluve neobmedzuje žiadne práva, ktoré vám prináležia na základe existujúcich zákonov o ochrane spotrebiteľov alebo iných platných zákonov a ktorých sa vo vašej jurisdikcii nie je možné zriecť uzavretím zmluvy.

Regulácia exportu. Softvér podlieha regulácii exportu na základe nariadení Export Administration Regulations („EAR“) a vykonávacích nariadení platných v USA. Súhlasíte s tým, že nebudete priamo ani nepriamo exportovať, prenášať, povoľovať prístup ani používať softvér alebo služby alebo a súvisiacu dokumentáciu vrátane technických údajov v žiadnej krajine, do ktorej je export, prenos alebo prístup obmedzený nariadením, predpisom alebo iným zákonom, bez požadovaného oprávnenia Úradu pre priemysel a bezpečnosť Ministerstva obchodu USA alebo akéhokoľvek iného vládneho subjektu, ktorý môže mať právomoc nad exportom alebo prenosom. Nebudete používať, prenášať ani pristupovať k produktom McAfee na konečné použitie týkajúce sa akýchkoľvek jadrových, chemických alebo biologických zbraní, technológie rakiet, konečného vojenského použitia alebo konečného vojenského používateľa podľa kódexu 15 CFR, časť 744.21, pokiaľ to nepovolí vláda USA prostredníctvom nariadenia alebo osobitnej licencie.  Export pre konkrétnu osobu, subjekt alebo krajinu môže zakazovať zákon. Ak spoločnosť McAfee dostane upozornenie, že používateľ je alebo bude označený za sankcionovanú alebo obmedzenú stranu na základe platného zákona, spoločnosť McAfee nebude povinná vykonať žiadnu zo svojich povinností na základe tejto zmluvy, ak by takéto vykonanie viedlo k porušeniu sankcií alebo obmedzení. Ďalšie informácie o obmedzených stranách možno nájsť na týchto webových lokalitách: Zlúčený kontrolný zoznam a Programy sankcií OFAC. Ďalšie informácie týkajúce sa exportu a importu produktov McAfee možno nájsť na priebežne aktualizovanej webovej stránke „Export Compliance“ spoločnosti McAfee https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html.

Programy tretích strán. Na niektoré materiály iných subjektov, ktoré sú zahrnuté do softvéru alebo služieb, sa môžu vzťahovať iné ustanovenia a podmienky, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v súbore „Read Me“ alebo „About“ priloženom k softvéru alebo službám. Materiály tretích strán môžu zahŕňať softvérové zdrojové kódy licencované tretími stranami v rámci jednej alebo viacerých licencií typu Open Source alebo bezplatných licencií, vrátane licencie GNU General Public License (GPL), ktoré sa považujú za „softvér Open Source“. Softvér Open Source je licencovaný v rámci podmienok odlišných od tejto zmluvy a môže byť v niektorých prípadoch v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. v takom prípade budú platiť namiesto podmienok tejto zmluvy. Ak licencia na softvér Open Source vyžaduje, aby sme distribuovali zdrojový kód týkajúci sa softvéru alebo služieb alebo akékoľvek úpravy softvéru alebo služieb, sprístupníme zdrojový kód na požiadanie.

Vylúčenie vzdania sa práva. Žiadneho z ustanovení tejto zmluvy sa nevzdávame, pokiaľ tak neurobíme formou podpísaného vzdania sa v písomnej forme.

Oddeliteľnosť. Ak je ktorákoľvek časť tejto zmluvy z určitého dôvodu považovaná za nevymáhateľnú, potom sa časť v tomto rozsahu považuje za vynechanú a zvyšná časť zostáva plne vymáhateľná, ALE ZA PREDPOKLADU, ŽE DOHODA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ SA NEBUDE VZŤAHOVAŤ NA NÁROKY, PRI KTORÝCH OBMEDZENIA SKUPINOVEJ ŽALOBY ALEBO ZLÚČENÉHO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA NIE SÚ POVOLENÉ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

Celá zmluva. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi nami a vami a riadi vaše používanie softvéru a služieb získaných na základe tejto zmluvy. Táto zmluva nahrádza akékoľvek predchádzajúce zmluvy medzi vami a nami vo vzťahu k softvéru a akýmkoľvek službám a akúkoľvek inú komunikáciu, vyhlásenia alebo reklamy týkajúce sa softvéru alebo služieb.

Licenčné subjekty. Licenciu na tento softvér a služby vám poskytuje jeden z týchto právnych subjektov:

McAfee, LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným založená v štáte Delaware, so sídlom na adrese 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, ak ste si softvér stiahli v USA, Mexiku, Strednej Amerike, Južnej Amerike alebo karibskej oblasti;

McAfee Consumer Affairs North, LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným založená v štáte Delaware, so sídlom na adrese 6220 America Center Drive, San Jose, California 95002, USA, ak ste si softvér stiahli v Kanade;

McAfee Ireland Limited so sídlom na adrese Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Írsko, ak je softvér stiahnutý v Európe, na Strednom východe, v Afrike, na tichomorskom pobreží alebo v Austrálii; alebo

Ak je softvér stiahnutý v Japonsku, licenciu na softvér poskytuje spoločnosť McAfee, LLC. Ak je softvér stiahnutý v Japonsku, akékoľvek služby poskytuje spoločnosť McAfee Co., Ltd. so sídlom na adrese Shibuya Mark City West 1-12-1, Dougenzaka, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japonsko.

Miestne zákony. Nasledujúce podkapitoly obsahujú informácie týkajúce sa miestnych zákonov v niektorých krajinách, ktoré sa vzťahujú na túto zmluvu, a môžu nahrádzať niektoré ustanovenia, ako je uvedené v tomto dokumente.

Austrália. Pre spotrebiteľov v Austrálii:

Výhody, ktoré pre vás vyplývajú z obmedzenej záruky, sa uplatňujú súčasne s akýmikoľvek inými právami a nápravnými prostriedkami, na ktoré máte právo na základe zákona o tovare alebo službách, ku ktorému sa táto záruka viaže. Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť v prílohe 2 zákona o konkurencii a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth) („Austrálsky zákon o spotrebiteľoch“). V prípade významného zlyhania máte právo na náhradu produktu alebo vrátenie peňazí a v prípade akejkoľvek predvídateľnej straty alebo poškodenia nárok na kompenzáciu. V prípade, že produkty nedosiahnu prijateľnú úroveň kvality, pričom toto zlyhanie nie je možné označiť za významné, máte právo na opravu alebo nahradenie produktu. Túto záruku poskytuje spoločnosť McAfee Ireland Limited so sídlom na adrese Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, no v prípade otázok týkajúcich sa záruky pre austrálskych zákazníkov môžete zatelefonovať na číslo 1800 998 887. Akékoľvek reklamácie podľa tejto záruky je potrebné poslať na vaše náklady na nasledujúcu adresu:

Legal Department
McAfee Security Australia Pty Ltd
Level 16
40 Mount Street
North Sydney, NSW, 2060
Australia

Zákazníci v Austrálii – Ak je hmotné médium, na ktorom bol dodaný softvér, poškodené, musíte nám médium spolu s kópiou dokladu o kúpe na vlastné náklady vrátiť v priebehu 14 dní od zistenia poškodenia. Do 14 dní vás budeme informovať o jeho prijatí.

VYHLÁSENIA V TOMTO ČLÁNKU SA NA VÁS NEVZŤAHUJÚ, PRETOŽE AUSTRÁLSKE ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ANI OBMEDZENIE AKÝCHKOĽVEK PLATNÝCH ZÁKONNÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, PODMIENOK, VYHLÁSENÍ ČI USTANOVENÍ. V TAKOMTO PRÍPADE SÚ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBMEDZENÉ DO MAXIMÁLNEJ MIERY POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI STANOVENÉ V TOMTO ČLÁNKU SA NEVZŤAHUJÚ NA SPOTREBITEĽOV V AUSTRÁLII.

NIČ V TEJTO ZMLUVE NEOBMEDZUJE ŽIADNE PRÁVA, KTORÉ VÁM PRINÁLEŽIA NA ZÁKLADE EXISTUJÚCICH ZÁKONOV O OCHRANE SPOTREBITEĽOV ALEBO INÝCH PLATNÝCH ZÁKONOV VRÁTANE AUSTRÁLSKEHO ZÁKONA O SPOTREBITEĽOCH A KTORÝCH SA VO VAŠEJ JURISDIKCII NIE JE MOŽNÉ ZRIECŤ UZAVRETÍM ZMLUVY.

Kanada. Ak ste softvér alebo služby získali v Kanade a ak to nie je výslovne zakázané miestnymi zákonmi, potom táto zmluva, používanie softvéru a služieb, vzťah zmluvných strán a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo týkajúce sa zmluvy vrátane sporov medzi vami a nami sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi platnými v provincii Ontario, Kanada.

Francúzsko. Conformément aux dispositions de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les clauses suivantes sont reproduites:

« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

Európska únia, Island, Nórsko alebo Švajčiarsko. Ak ste softvér alebo služby získali v Európskej únii, na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku, uplatňujú sa príslušné národné zákony krajiny, v ktorej ste stiahli softvér.

Japonsko. Ak ste softvér alebo služby získali v Japonsku, táto zmluva, používanie softvéru a služieb, vzťah zmluvných strán a prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy, súvisiace so zmluvou alebo týkajúce sa zmluvy vrátane sporov medzi vami a nami sa budú riadiť a vykladať v súlade s japonským právom bez ohľadu na pravidlá voľby práva.

Holandsko. Pre zákazníkov v Holandsku bude akékoľvek automatické obnovenie pôvodného predplatného na neurčitý čas vyúčtované v súlade s podmienkami predplatného. Vaše obnovené predplatné môžete ukončiť kedykoľvek po obnovení kontaktovaním služieb zákazníkom a poskytnutím oznámenia najmenej 30 dní od svojho zámeru ukončiť predplatné. My vám poskytneme pomernú náhradu v súlade s miestnymi zákonmi. Ak nechcete, aby sa vaše predplatné automaticky obnovovalo, musíte vypnúť automatické obnovenie v nastavení účtu 30 dní pred vypršaním pôvodného predplatného.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI MCAFEE

Služby zákazníkom a technická podpora: http://service.mcafee.com

Spory:

Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

MFECONSUMER.EULA.2020.10.13.GENERAL

McAfee Secure Home Platform


Welcome to the McAfee Secure Home Platform! These Terms of Service (“Terms”) affect your legal rights, so please read them carefully. These Terms apply to your access and use of a home wireless network (the “Home Network”) that is protected by McAfee Secure Home Platform (“Platform”). If you will be managing the settings of the Home Network through the Secure Home Platform mobile application (the “App”), then these Terms also apply to you (“Home Network Administrator”) and your use of the App. You may access the Home Network from your personal computer, tablet, mobile device or other Internet-capable device (“your Device”).  In order to access and use the Home Network and/or the App, you must agree to these Terms. The Platform and the App are provided by the applicable McAfee legal entity identified in Section 17 (collectively, “McAfee”, “we”, “us”, or “our”).

By clicking “I accept”, or by accessing or using the Home Network and/or the App, you agree to be bound by these Terms and all terms incorporated by reference. We have included links to additional terms, such as our Privacy Notice which are important and together create this legal agreement that applies to you.  If you do not agree to these Terms, including the mandatory arbitration provision and class action waiver in Section 12, you may not access or use the Home Network or the App.

McAfee reserves the right to change or modify these Terms at any time and in our sole discretion. If we make changes to these Terms, we will provide notice of such changes, such as by providing notice through the Home Network or updating the “Last Updated” date at the beginning of these Terms. By continuing to access or use the Home Network and/or App, you confirm your acceptance of the revised Terms and all of the terms incorporated therein by reference. We encourage you to review the Terms frequently to ensure that you understand the terms and conditions that apply when you access or use the Home Network and/or App. If you do not agree to the revised Terms, you may not access or use the Home Network and/or App.

1. SHARING OF DATA

You acknowledge that the Home Network Administrator may receive information about your use of the Home Network, including without limitation, your name, the type of Device you have, and the sites that you visit (for example, the Home Network Administrator may receive a notification if you visit a website that has parental control restrictions enabled). If you do not wish for the Home Network Administrator to receive this information, do not use the Home Network.

2.  PRIVACY

Our Privacy Notice is incorporated by reference into these Terms, and you understand that you are agreeing to the terms therein by accessing or using the Home Network and/or App. Please review the Privacy Notice for additional information about how we collect, use, and disclose information about you. The Privacy Notice applies solely to our use of information about you.  You acknowledge that the policy does not govern the Home Network Administrator’s use of any information about you that the Home Network Administrator receives, or any use of your information by any Internet Service Provider or other third party. 

3. ADDITIONAL PROVISIONS REGARDING THE APP 

Use of the App is permitted only by the Home Network Administrator. If you are not the Home Network Administrator, you have no right to use the App. If you are the Home Network Administrator, in order to use the App, you will need to register for a Platform user account (“Account”) through the App. By creating an Account, you agree to (i) provide accurate, current and complete Account information, (ii) maintain and promptly update, as necessary, your Account information, and (iii) maintain the security of your Account credentials. You agree that we can rely on the instructions of the person that establishes the Account related to your Home Network.  You are not permitted to let other individuals use your Account credentials. You understand that letting another individual control the Home Network through your Account may result in changes to your Platform configurations and permissions. You acknowledge that McAfee has no responsibility to you with respect to the actions of such parties. As such, you are solely responsible for maintaining the confidentiality of your Account login information and for all activities that occur under your Account.

4.  UNLAWFUL AND PROHIBITED USE

As a specific condition of your access to the Home Network, you explicitly agree not to use the Home Network for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms. You agree: (i) not to violate any applicable law, contract, intellectual property or other third-party right or commit a tort; (ii) not to engage in any harassing, threatening, intimidating, predatory or stalking conduct; not to use the Home Network in any way that could damage, disable, overburden, or impair the Home Network, or interfere with anyone else's use of the Home Network, (iii) not to attempt to gain unauthorized access to the Platform or the App, through hacking, password mining or any other means, (iv) not to attempt to reverse engineer any portion of the Platform or the App, or attempt to infringe the intellectual property rights of others in any way, (v) not to obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Home Network or App, (vi) to act responsibly and not use the Home Network or App for any fraudulent, unlawful, harassing, abusive, illegal, or unauthorized purpose, or engage in, encourage or promote any activity that violates these Terms. You further acknowledge and agree that a violation of these Terms may result in a denial of access to the Home Network and App without notice and may subject you to administrative penalty and/or criminal liability.

Additionally, if you are a Home Network Administrator, you agree that you will not permit anyone else to access or use your Account.

5. SECURITY WARNING

Wireless communications, including those sent over the Home Network, are not secure communications. McAfee is not responsible for the privacy of activity using the Home Network. For security purposes, activity on the Home Network may be monitored, but there is no obligation on McAfee to do so or to take any action even if it does.

6. AVAILABILITY OF THE PLATFORM; AUTOMATIC UPDATES

Availability of the Platform. While we aim for the Platform to be highly reliable and available, you acknowledge that it may not be available 100% of the time. The Platform is subject to sporadic interruptions and failures for a variety of reasons beyond our control, including router failure, Wi-Fi intermittency, service provider or your mobile carrier uptime, viruses, bugs or other issues present in your router equipment, computer or other devices connected to your Home Network, and your App configurations, among others. You acknowledge these limitations and agree that McAfee is not responsible for any damages allegedly caused by the failure or delay of the Platform. Additionally, you are solely responsible for any fees charged directly by such third parties in connection with your use of the Platform and for your compliance with all applicable agreements and policies provided by such third parties.

Automatic Updates. We may from time to time develop updates, patches, bug fixes, and other modifications to the Software (“Updates”) at no cost to you. Updates may be automatically installed without providing any additional notice or receiving any additional consent from you. By accessing or using the Software, you consent to automatic Updates. You further acknowledge that you may be required to install Updates to use the Software, and to promptly install any Update we provide.

7. PROPRIETARY RIGHTS

McAfee Property. You acknowledge that all of the intellectual property rights, including without limitation copyrights, patents, trademarks, and trade secrets in the Platform and the App (and in the underlying technology) are owned by McAfee, its affiliates or its licensors. All rights not expressly licensed are reserved.

Feedback. You may choose to, or we may invite you to submit, comments, ideas, suggestions, or concerns about the Platform and the App (collectively, “Feedback”). By submitting any Feedback, you agree that your submissions are voluntary, gratuitous, unsolicited, and without restriction, and will not place McAfee under any fiduciary or other obligation. You acknowledge that McAfee may use, copy, modify, publish, or redistribute your submissions for any purpose without any compensation to you. You further agree that McAfee does not waive any rights to use similar or related ideas previously known to McAfee, whether developed by its employees or obtained from other sources. 

8. LIMITED LICENSE

We are pleased to grant you a nonexclusive, revocable, non-assignable, non-sublicensable, limited license to use the Platform and the App for personal use only and in accordance with these Terms and all applicable laws and regulations. The Platform is intended to be used only on the router on which it is pre-installed, and the App is intended to be used only on a supported mobile device owned by you.  Unless explicitly stated by us, nothing in these Terms shall be construed as conferring any right or license to any patent, copyright, trademark, or other proprietary right of McAfee or any third party, whether by estoppel, implication or otherwise. This license is nontransferable and is revocable by us in the event you violate this Agreement.  Upon any termination of this license, you must immediately cease all use of the Platform and App. 

9.  LIMITED WARRANTY; DISCLAIMERS

Except for the limited warranty below, McAfee disclaims any and all other warranties, and any and all responsibility for any loss, injury, claim, liability, or damage of any kind resulting from, arising out of, or in any way related to (a) any errors in or omissions on or from the Home Network or App, including but not limited to technical inaccuracies and typographical errors, (b) any third party websites or content therein directly or indirectly accessed through links on the Home Network or App, including but not limited to any errors in or omissions contained therein, (c) the unavailability of the Home Network or App, (d) your use of the Home Network or App, (e) your use of any equipment or software in connection with the Home Network or App, or (f) information you might access or encounter or any activity that results from your access, encounter or activity on the internet.

Any dealings with any third parties (including advertisers and/or sponsors) appearing on the Home Network, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings are solely between you and those third parties. We are not responsible for examining or evaluating, and do not warrant the offerings of, any of these businesses or individuals or the content of their websites. McAfee does not assume any responsibility or liability for the actions, products, or website contents of any third parties. You should carefully review their privacy statements and other conditions of use.

The Platform, Home Network, and App are provided on an “as is” and “as available” basis without warranties of any kind. McAfee makes no warranties or representations, and expressly disclaims any and all warranties, including but not limited to the implied warranties of design, merchantability, fitness for a particular purpose, and title, any warranties arising from a course of dealing, usage, or trade practice, and any warranties of non-infringement of any third party's patent(s), trade secret(s), copyright(s) or other intellectual property rights. McAfee will not be liable for any damages (including direct, indirect, incidental, consequential, special or punitive). McAfee does not warrant that the operation of the Home Network or App will be uninterrupted or error-free. No oral or written information given by McAfee or an authorized representative of McAfee shall create any warranty.

In addition, McAfee does not represent or warrant that the Platform, Home Network, and App are accurate, complete, reliable, current or error-free, or that the content or websites that you or users of your Home Network request, receive, or visit will be safe, legal, acceptable, or appropriate for a particular age. You acknowledge that any age-based filtering based on your App configurations may not be 100% accurate, and that McAfee is not responsible in the event that certain content on your Home Network is not appropriately filtered according to your configurations. While McAfee attempts to make your access to and use of the Platform, Home Network, and App safe, we cannot and do not represent or warrant that the Platform, Home Network, or App, or our servers are free of viruses or other harmful components. You assume the entire risk as to the quality and performance of the Platform, Home Network, and App.

You acknowledge that some security breaches involve attacks on data. For example, there are viruses and other malware that: (i) delete or destroy your data (sometimes individual files, but sometimes even an entire disk by corrupting a master boot record or other key element); (ii) modify your files (such as parasitic malware that attaches itself to a file and modifies the file to enable its own execution and/or propagation); and (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The best way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device/location. That way, you have another copy of the data in the event that the attacking software has deleted, modified, or destroyed the data. It is your sole and exclusive responsibility to back-up all data and files on your device so that they can be restored in the event of an attack on your data. Without such a back-up, it may not be possible to restore the deleted/destroyed/modified data. McAfee is not liable for loss of or recovery of data, or for files or loss of use of systems or networks arising from attacks on data.

Limited Warranty. We warrant that the Platform will perform substantially in accordance with the product description provided at McAfee.com. If you are dissatisfied with any portion of the Platform or the App, or with any of these Terms, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Home Network.

10. LIMITATION OF LIABILITY

Under no circumstances are we or our suppliers, licensors or other third-party service providers liable to you for any: (a) indirect, special, incidental, or consequential damages; (b) theft of personally identifiable information or cost of procuring substitute services, and (c) damages for loss of profits, loss of goodwill, loss of personnel salaries, work stoppage, computer failure or malfunction, loss of data, or negligence of any kind, or for any other nondirect damage or loss.  In no event will our, our affiliates’ or our suppliers’, licensors’ or other third-party service providers’ aggregate liability to you for direct damages under these terms exceed the greater of (i) the price you paid for the Platform service, or (ii) if you have not paid McAfee for the use of any services, $100.00 USD (one-hundred U.S. dollars).  Nothing in these Terms limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws that may not be waived by contract in your jurisdiction.

11. INDEMNIFICATION

To the fullest extent permitted by applicable law, you agree to indemnify, defend, and hold McAfee and its past, present, and future employees, officers, directors, contractors, equity holders, parent companies, subsidiaries, affiliates, licensors and suppliers (collectively, the “McAfee Parties”) harmless from any damages, liabilities, claims, demands, awards, judgments, losses, fees, expenses, and costs of every kind and nature whatsoever, whether known or unknown, foreseen or unforeseen, matured or unmatured, or suspected or unsuspected, in law or in equity, whether in tort, contract, or otherwise (collectively, “Claims”) made by any third party due to or arising out of (i) any misuse by you or anyone you authorize to use the Home Network, your Account, or the App; (ii) your violation of these Terms or any other applicable terms, policies, warnings, or instructions provided by McAfee or a third party in relation to the Home Network or App; (iii) any Feedback you provide; or (iv) your violation of any law or the rights of a third party. You agree to promptly notify McAfee of any third party Claims, cooperate with defending such Claims (including, but not limited to, attorneys’ fees and expenses, court costs, costs of settlement and costs of pursuing indemnification and insurance). You further agree that McAfee Parties shall have control of the defense or settlement of any third party Claims. This indemnity is in addition to, and not in lieu of, any other indemnities set forth in a written agreement between you and McAfee.

12. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER

Agreement to Arbitrate Disputes. Any claim, dispute or controversy of any kind, regardless of the type of claim or legal theory or remedy (“Claim”) by either you or us against the other arising from, relating to or in any way concerning the Terms, the Home Network, the App, or any other services you receive from us (or from any advertising for any such products or services) shall, at the demand of either party, be resolved by confidential binding arbitration.  This agreement to arbitrate also includes: (i) claims relating to the enforceability or interpretation of any of these arbitration provisions; (ii) Claims by you, and also Claims made on your behalf or connected to you, such as an employee, representative, agent, predecessor, successor, heir, assignee, or trustee in bankruptcy; (iii) Claims that relate directly to us, and/or to our parent, affiliates, successors, assignees, employees, and agents; and (iv)  Claims asserted as part of a class action, private attorney general or other representative action, it being expressly understood and agreed to that the arbitration of such claims must proceed on an individual (non-class, non-representative) basis and the arbitrator may award relief only on an individual (non-class and non-representative) basis. You and we agree that no class action, consolidated action, private attorney general or other representative claims may be pursued in arbitration, nor may such actions be pursued in court.  By accepting this arbitration agreement, you agree to waive the right to initiate or participate in a class action, representative action, private attorney general action or consolidated arbitration in any matter encompassed by this arbitration provision.

Notice of Dispute. The party seeking arbitration must first notify the other party of the dispute in writing at least 60 days in advance of initiating arbitration.  Notice should be sent to McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department.  The notice must include your name, address, and contact information, the facts giving rise to the dispute, and the relief requested.  You and McAfee will attempt to resolve any dispute through informal negotiation within 60 days from the date of the Notice of Dispute is sent.  After 60 days, you or we may commence arbitration.

Administration of Arbitration. If any dispute is not resolved by informal negotiation, any claim, dispute, or controversy will be, at the demand of either party, conducted exclusively by binding arbitration governed by the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not state law.  You are giving up the right to litigate (or participate as a party or class member in) all disputes in court before a judge or jury.  Instead, all disputes will be resolved on an individual basis before a single, neutral arbitrator and the proceeding shall be confidential.  The arbitrator will be either a lawyer admitted to practice law in his or her jurisdiction and with at least ten years’ experience, or a retired or former judge selected in accordance with the rules of the AAA.  The arbitrator is bound by the terms of this Agreement, and the arbitration shall be governed by the Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the AAA, as modified by this Agreement (the “Arbitration Rules”).  For more information, see adr.org or call 1-800-778-7879. 

All arbitration proceedings shall be conducted in English, and the United States FAA shall govern the interpretation, enforcement, and proceedings pursuant to the binding arbitration clause in these Terms.  The award shall be confidential and only disclosed as is necessary to obtain judgment or as otherwise required by law.  You and we further agree that a judgment may be entered upon the award by any court having jurisdiction.  The arbitration award shall determine the rights and obligations between the named parties only, and only in respect of the claims in arbitration, and shall not have any bearing on the rights and obligations of any other dispute.

Costs. The party initiating the arbitration shall pay the initial filing fee.  If you file the arbitration and an award is rendered in your favor, we will reimburse your filing fee.  We will pay the fees and costs for the first day of any hearing.  All other fees and costs will be allocated in accordance with the arbitration rules.  However, we will advance or reimburse filing and other fees if the arbitrator rules that you cannot afford to pay them or if you ask us and we determine there is a good reason for doing so.  Each party shall bear the expense of their respective attorneys, experts, witnesses, and other expenses, regardless of who prevails, but a party may recover any or all expenses from another party if the arbitrator, applying applicable law, so determines.

Right to Resort to Provisional Remedies Preserved. Nothing herein shall be deemed to limit or constrain our right to resort to self-help remedies or to comply with legal process, or to obtain provisional remedies such as injunctive relief, attachment, or garnishment by a court having appropriate jurisdiction; provided, however, that you or we may elect to arbitrate any dispute related to such provisional remedies.

Conflicting Terms. In the event of a conflict between the Arbitration Rules and this arbitration agreement, this arbitration agreement shall govern.  If any portion of this arbitration agreement is deemed invalid or unenforceable, it shall not invalidate the other provisions of the arbitration agreement, provided, however, that (a) if the prohibition on classwide arbitration is deemed invalid, then this entire arbitration agreement shall be null and void; and (b) if the prohibition on arbitration of representative claims brought in a private attorney general capacity is deemed invalid, then the arbitration agreement shall be null and void as to such claims only.  This arbitration agreement shall survive the termination or cancellation of these Terms.  In the event of a conflict between this arbitration agreement and any other applicable arbitration provision, this arbitration agreement shall control.

Waiver of Jury Trial. If for any reason a claim proceeds in court rather than through arbitration, you and McAfee agree that there will not be a jury trial.  You and McAfee unconditionally waive any right to trial by jury in any dispute that in any way relates to or arises out of these Terms or from any services you receive from us (or from any advertising for any such services).  In the event of litigation, this paragraph may be filed to show a written consent to a trial by the court.

13. GOVERNING LAW

Except as provided in Section 18 below, these Terms, your access to and use of the Home Network, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to the Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  If for any reason, the laws of the State of New York are found not to apply, then these Terms, the use of the Platform, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and McAfee, will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, excluding its conflict of law principles, except that the FAA governs all provisions relating to arbitration.  The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act do not apply to the Home Network.

14. TERMINATION

These Terms will remain in full force and effect so long as you continue to access or use the Home Network and/or App, or until terminated in accordance with the provisions of these Terms. At any time, McAfee may (i) suspend or terminate your rights to access or use the Home Network and/or App, or (ii) terminate these Terms with respect to you if McAfee in good faith believes that you have used the Home Network or App in violation of these Terms, including any incorporated guidelines, terms or rules. Upon termination of these Terms, your right to use the Home Network and App will automatically terminate.

15. SEVERABILITY

If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

16. ENTIRE AGREEMENT

These Terms constitute the entire agreement between you and McAfee relating to your access to and use of the Home Network and, if you are the Home Network Administrator, your access to and use of the App. The failure of McAfee to exercise or enforce any right or provision of these Terms will not operate as a waiver of such right or provision. The section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. Except as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third party beneficiary rights upon any other person or entity.

17.  LICENSING ENTITIES

The Platform is licensed to you by one of these legal entities:

(a) McAfee, LLC., a Delaware corporation, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Platform is used in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
(b) McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Platform is used in Europe, the Middle East, Africa, Asia, or the Pacific Rim; or
(c) McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan, if the Platform is used in Japan.

18. LOCAL LAW

The subsections below contain information regarding the local laws of certain jurisdictions that will apply to this Agreement and may supersede certain provisions as referenced herein.

Australia – For consumers in Australia:

The benefits to you under the limited warranty in Section 9 of this Agreement are in addition to other rights and remedies of you may have under a law in relation to the goods or services to which the warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“Australian Consumer Law”). You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is made by McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland, but you may call 1-800-998-887 with questions regarding our warranty for Australian customers. Any claims made under this warranty must be sent, at your expense, to the following address:

Legal Department

McAfee Australia Pty Ltd
Level 20
201 Miller Street
North Sydney NSW 2060

For customers located in Australia, if a tangible medium on which software was delivered is defective, you must return the defective medium to us at your expense, with a copy of your receipt, within 14 days of discovering the defect. We will notify you of receipt within 14 days of receiving it.

The disclaimers in Section 9 do not apply to you to the extent that Australian law does not allow the exclusion or limitation of any applicable statutory guarantees, express or implied warranties, conditions, representations or terms. In that case, the express or implied warranties are limited to the maximum extent permitted by applicable law.

The limitations on liability set forth in Section 10 do not apply to consumers in Australia.

Nothing in this agreement limits any rights you may have under existing consumer-protection statutes or other applicable laws, including Australian consumer law, that may not be waived by contract in your jurisdiction.

Canada – If you downloaded the App in Canada, unless expressly prohibited by local law, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Province of Ontario, Canada.

European Union, Iceland, Norway, or Switzerland – If you acquired the App in the European Union, Iceland, Norway, or Switzerland, then national law of the country where you downloaded the App applies.

Japan – If you downloaded the App in Japan, then these Terms, the use of the Home Network and App, the relationship of the parties, and any disputes arising out of, concerning, or relating to these Terms, including any disputes between you and us, will be governed by and construed in accordance with Japanese law without regard to its choice-of-law rules.

19. ADDITIONAL TERMS FOR THE APP

NOTICE REGARDING APPLE

Notwithstanding any terms to the contrary in these Terms, the following additional terms will apply to the download of the App for use on the iPhone, iPod Touch or iPad:

You and McAfee acknowledge that these Terms are solely between you and McAfee, and not with Apple, Inc. ("Apple"), and that McAfee, not Apple, is solely responsible for the Software, the content thereof, maintenance, support services and warranty therefor, and addressing any claims relating thereto (e.g., product liability, legal compliance or intellectual property infringement). You acknowledge and agree that the availability of the App is dependent on the third party from which you received the App, e.g., the Apple iPhone App Store ("App Store"). You agree to pay all fees charged by the App Store in connection with the App (if any). You further acknowledge that the usage rules for the App are subject to any additional restrictions set forth in the Usage Rules for the Apple App Store Terms of Software ("Apple Usage Rules") as of the date you download the App. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Apple Usage Rules and the terms and conditions of these Terms, the terms and conditions of the Apple Usage Rules will govern if they are more restrictive.

Scope of License. The license granted to you is limited to a non-transferable license to use the App on any iPhone, iPod Touch or iPad that you own or control as permitted by the Apple Usage Rules.

Maintenance and Support. McAfee is solely responsible for providing maintenance and support services with respect to the App. You acknowledge and agree that Apple has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the App.

Warranty. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law, with respect to the App. In the event of any failure of the App to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price, if any, paid to Apple for the App by you, and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the App. You also acknowledge and agree that to the extent that there are any applicable warranties, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any such applicable warranty, such will be the sole responsibility of McAfee. However, you understand and agree that, in accordance with these Terms, McAfee has disclaimed all warranties of any kind with respect to the App, and therefore, there are no warranties applicable to the App, except those implied by law.

Product Claims. You and McAfee acknowledge and agree that as between Apple and McAfee, McAfee, not Apple, is responsible for addressing any of your claims or any third party claims relating to the App or your possession and/or use of the App, including, but not limited to (a) product liability claims, (b) any claim that the App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement, and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

Intellectual Property Rights. You and McAfee acknowledge and agree that, in the event of any third party claim that the App or your possession and use of the App infringes that third party’s intellectual property rights, McAfee, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim to the extent required under these Terms.

Legal Compliance. You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a "terrorist supporting" country, and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

Developer Name and Address. Any end-user questions, complaints or claims with respect to the App should be directed to: http://service.mcafee.com

Third Party Beneficiary. The parties acknowledge and agree that Apple and Apple’s subsidiaries are third party beneficiaries of these Terms, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce any of the terms and conditions of these Terms against you as a third party beneficiary thereof. However, the right of McAfee to terminate, rescind, or make any change to these Terms is not subject to the consent of any other person.

20. CONTACT US

Virus Removal & Techmaster Services

Terms of Service – Virus Removal & TechMaster Services

Thank you for using McAfee Virus Removal Service or TechMaster services (“Service or Services”), provided by McAfee or one of our affiliates (“we” or “us”). This is a legal agreement between us—installing or accessing our software or using our Services means you are agreeing to these terms, so please read them carefully.

These Terms of Service (“Agreement”),along with our License Agreement,  cover your rights to use the Services, restrictions on that use, our right to automatically renew and charge you for any subscription services (“Subscription Services”), and your agreement to arbitrate any dispute that may arise between us.  We have included links to our Privacy Notice as well as system requirements and other limitations specific to your purchase that are available on our website by visiting the product description page or data sheet that corresponds to your purchase, all of which are incorporated by reference and together create this legal Agreement that applies to you. PLEASE PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE BINDING ARBITRATION PROVISION AND CLASS ACTION WAIVER IN THE LICENSE AGREEMENT THAT AFFECT HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

If you are accepting these terms on behalf of another person or company or other legal entity, you represent and warrant that you have full authority to bind that person, company or legal entity to these terms.

1. Accepting this Agreement and Modifications – By using our Services or clicking an acceptance button and/or installing any software, you agree unconditionally to be bound by our License Agreement and these Terms of Service and acknowledge that it is enforceable as a written contract signed by you. If you do not unconditionally agree to all of these terms, do not use the Services or install, use or access our software. WE MAY MODIFY THIS AGREEMENT FROM TIME TO TIME AT OUR SOLE DISCRETION FOR ANY REASON. For example, we may need to reflect changes in the law or updates in how the Services are provided. It is very important that you keep your account information current, including your email address and other contact information. If we make material changes to this Agreement, we will communicate the changes to you via the contact information you provided (or through other means) and give you an opportunity to review and accept or reject the updated Agreement as set out below.

For paid subscriptions, you accept change(s) to this Agreement by renewing the subscription, and the change(s) will be effective upon the next renewal of your subscription. If you do not agree to the Agreement as amended, then you reject the Agreement by turning off auto renewal and ceasing all use of the Service. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of Services.

For free Services, you accept change(s) to this Agreement by continuing to use the free Services after the notice described in this section. If you reject the updated Agreement, your right to use the free Services is terminated and you must cease all access to and use of the free Services. If you violate this Agreement, we may terminate your access to and use of the free Services.

2. Services Description – Our Services cover a wide range of technical support issues on specified PCs, tablets and mobile devices (“Device” or “Devices”).  During the applicable term, you are entitled to contact our support specialists (“Service Agent”) through telephone, chat, or remote computer access to obtain the specific type of Service you purchased (“Service Ticket”).  The Service Agent will undertake reasonable efforts to complete the Service during your interactive session.  You will have seven days after the session concludes to contact us for additional assistance for the same issue before we consider the Service Ticket fulfilled and closed.    Additional limitations may apply depending on the specific terms of the offer as set forth in Section 6.

3. Specific Services and Non-Transferability – You may have purchased one or more of any of the following Services as described below:

SLUŽBY OPIS SLUŽBY
Služba odstraňovania vírusov Náš agent podpory posúdi váš počítač so systémom Windows a určí, či bol napadnutý malvérom, pričom vynaloží obchodnej praxi primerané úsilie na diagnostikovanie a odstránenie nájdeného malvéru.
Služba na vyladenie počítača Náš agent podpory posúdi prevádzkový stav vášho počítača a podnikne kroky na jeho zefektívnenie. To môže viesť k úpravám nastavení systému a vypnutiu alebo odstráneniu nepotrebných aplikácií a systémových súborov.
Inštalácia a optimalizácia Naše služby v rámci inštalácie a optimalizácie ponúkajú telefonickú podporu pri nastavovaní počítača, smartfónu alebo tabletu. Získajte profesionálnu pomoc pri nastavovaní vašej domácej siete, pripájaní správnych periférnych zariadení, zlepšovaní výkonu počítačov alebo inštalácii bežného softvéru.
Pokročilé riešenie problémov Naše služby pokročilého riešenia problémov ponúkajú telefonickú podporu pri odstraňovaní a riešení problémov s počítačom alebo optimalizácii výkonu počítača.
Concierge Gold Predplatné, ktoré obsahuje všetky vyššie uvedené služby.
Concierge Platinum Predplatné, ktoré obsahuje všetky vyššie uvedené služby, ako aj jednoročnú licenciu na McAfee Total Protection a McAfee TechMate.

The Services are not transferable. You may not sell, lease, license, rent, loan, resell or otherwise transfer, with or without consideration, the Services, without our written approval in advance. You may not permit third parties to benefit from the use or functionality of the Services via a timesharing, service bureau or other arrangement on behalf of any other third party or with respect to any hardware or software not personally owned by you. This Agreement shall apply to any other Services whether or not listed in the chart above, if there is no other applicable terms of service.

4. System Requirements and Your Obligations – All hardware, software and system requirements for utilizing our Services are listed on our website on the PDP. To receive the Services, a high speed internet connection is highly recommended and may be required. Some Devices may not be able to receive the Services even if initial testing shows that your network connection is qualified, or that your Device type and/or operating system is supported.

You agree that you are a legal license holder of the software on your Device and your use of the Services and the Internet is solely at your own risk. To receive the Services, you must agree to: (1) follow the procedures and fulfill the requirements we provide for the Services; (2) work with the Service Agent performing the routines they specify; (3) have full access to your Device and hardware that are the basis of the problem, (4) backup your Device content before your session begins; (5) be responsible for any loss, alterations or corruption of your data, software, or files; (6) ensure your Device meets all requirements and specifications required for each software application installed; (7) provide the Service Agent with required passwords and key codes; (8) ensure you have all legal rights, including copyrights for all software and other files on your Device; (9) assume responsibility for problem resolution due to third party hardware and software compatibility issues; and (10) indemnify us and our subcontractors from and against any and all liabilities, damages, claims, or proceedings arising out of your failure for not complying with the above items.

5. Remote Access and Third Party Applications – In order to provide the Services, we may ask you to download and install certain tech support enablement software (“Support Tools”) that allows remote access to your Device. You authorize us to remotely access and take control of your Device using the Support Tools during any interactive sessions. If you do not authorize remote access, do not download the Support Tools. We may use third party Support Tools with additional licensing terms that apply. We will undertake reasonable efforts to remove the Support Tools after each session; however, the Support Tools may leave behind system report(s) and/or activity log file(s). In addition, for subscription services, we will install TechMate software on your Device, which performs tune-ups and other system performance improvements during the term of your subscription. This software will be deactivated upon the expiration of the subscription.

6. Service Limitations – Services may be subject to any of the following limitations; refer to the applicable Product Description Page ("PDP"), your purchase confirmation email and/or offer details for limitations specific to your purchase:

 • Language and geographic limitations;
 • System limitations;
 • Specific terms of the offer.
    

7. Limited Redemption Period and Refund Rights – Your right to use any of the Services, as well as your rights to obtain a refund for any service not used, vary depending on the type of Service(s) purchased as specified on your purchase confirmation email. Note: Some states and jurisdictions do not allow for the limitation of refund rights as described in this clause so this clause many not apply to you. Furthermore, this clause does not affect any other applicable refund rights.

8. Single Incident Services: Payment and Refunds – Single Incident services (“Single Incident Services”) shall be provided on a per-incident basis. The term “per-incident” means that the service will address a single issue or problem for a customer.   You agree that we may charge to your credit card or other valid payment mechanism requested by you and approved by us all amounts due and owing to us for any Single Incident Service. Unless otherwise agreed by us in writing, all payments for the Single Incident Services must be made at the time of purchase prior to receiving the Services from us.  Refunds are only available for paid, standalone purchases of Single Incident Serviceware suite.

 • For PC Tune-Up Incident Services, you are eligible for a refund within thirty (30) days of purchase in the event any of the folowing apply:

1. Purchased the wrong service offering
2. Service was not used
3. Issue could not be resolved
4. Service was not available
5. Duplicate purchase or other error in purchase

 • For Single Incident Services such as VRS, your eligibility for a refund is subject to applicable redemption limitations as set forth on the PDP.   All Single Incident Services have a customer satisfaction 30-day money back guarantee.

No refunds are offered for Services bundled with other software or included in a software suite.

9. For Subscription Services: Automatic Renewal and Cancellation – See "Payment & Support Terms" in the License Agreement

10. Refunds on Subscription Services: Refunds on Subscription Services are permitted as follows subject to any additional limitations set out on the corresponding PDP:

Produkt 0 prípadov
0 až 3 mesiace
0 prípadov
4 až 6 mesiacov
0 prípadov
6 až 9 mesiacov
0 prípadov
>9 mesiacov
1 použitý prípad
 
2 použité prípady
 
viac ako 2
 
Concierge Gold 100 % 80 % 70 % 30 % 65 % 35 % 0 %
Concierge Platinum 100 % 75 % 65 % 25 % 60 % 20 % 0 %

11. Privacy – For information on how we collect, use, and share your personal data through our website, products, services, and web-based mobile applications, please see our Privacy Notice.

12. Disputes: See the License Agreement Provision on Binding Arbirtaration and Class Action WaiverContracting Entities: 

13. Contracting Entities: The Services are offered to you by one of these McAfee legal entities:

 • McAfee, LLC, a Delaware limited liability company, with offices located at 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, if the Software is downloaded in North America, Central America, South America, or the Caribbean;
 • McAfee Ireland Limited, with offices located at Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland if the Software is downloaded in Europe, the Middle East, Africa, the Pacific Rim, or Australia; or
 • McAfee Co., Ltd. with offices located at Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

14. Limitation of Liability, General Legal Provisions, and Governing Law:  See License Agreement.

15. Entire Agreement. Notwithstanding any of the foregoing, nothing in the terms will derogate from any rights you may have under existing consumer protection legislation or other applicable laws in your jurisdiction. The terms, including the License Agreement and Privacy Notice which are incorporated into this Agreement are the entire agreement between the parties relating to the Services and: (i) supersede all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, and representations with respect to its subject matter; and (ii) prevail over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or similar communications between the parties, provided however that between any corresponding Product Description Page and this Agreement, the Product Description Page controls. The terms shall terminate immediately upon your breach of any term contained herein and you shall cease use of the Services. The disclaimers of warranties and damages and limitations on liability set forth in the terms shall survive termination.

16. McAfee Contact Information

Customer Service & Technical Support: http://service.mcafee.com

Disputes:
Attn: McAfee Legal Department
5000 Headquarters Drive
Plano, Texas 75024

 

McAfee Refund Policy


What is the refund policy for McAfee products?
Document ID: TS102153

Summary

McAfee Refund Policy
McAfee offers a money-back guarantee on most McAfee-branded consumer products if you are not satisfied with your product for any reason. However, eligibility for a refund depends on a number of factors including, but not limited to, the type of product, subscription term, duration since purchase, where it was purchased, and so on.

Shipping, handling, and any applicable tax are not refundable except in certain states and countries where these items are refundable. If you receive a refund for your purchase, you are obligated to uninstall the software. In addition the license might, at McAfee's sole discretion, be disabled to prevent further use.

Who is eligible
Annual subscribers to a McAfee Consumer or Small Business Security product that make a request within 30 days of a product purchase. McAfee does not provide partial refunds. The 30-day money back guarantee is not available for monthly subscribers.

If you are an individual user, and have acquired the products or services covered under this program for your personal or small business use, you can cancel your purchase from McAfee and obtain a refund within a set time frame from the original purchase. If the purchase is outside of the following time frames, the refund will be denied:

 • 30 days for Annual Subscription Services
 • 30 days for Retail Products

If your annual subscription has been automatically renewed, McAfee will gladly provide you a full refund if your request is made within 60 days of being charged.

NOTE:  For users who purchased products from a retail store, see the instructions in TS102152

Who is not eligible
Monthly subscribers—individual users who cancel their monthly membership will no longer be charged in the next month of their subscription.

Customers from the Netherlands
The above does not apply for Dutch customers; customers from the Netherlands are required to contact Customer Service for more details.

Use our Virtual Agent to help you determine if you are eligible
If you prefer guidance while resolving this issue, click here to see our guided steps: http://www5.nohold.net/McAfeeEndUser/login.aspx?pid=3&login=1&ruleid=184
NOTE: When you click the link above, a new window will open. Simply follow the prompts and, when you have completed the guided steps, close that window.

How to Contact Customer Service
McAfee strives to deliver quality products, service, and support. If you are within the time frame for a refund and would like to request a refund, or you are from the Netherlands, contact one of our customer service representatives at our Customer Service Homepage: https://service.mcafee.com/ContactCustomerService.aspx?lc=1033&sg=CS&pt=1

Removal Instructions
In accordance with the license agreement, after you receive your refund you must delete all program files for the product that you return. For uninstall instructions, see the following articles:

Previous Document ID
CS40107

McAfee Website Terms of Service


1. Introduction and Scope

This document is an agreement between You and McAfee, LLC and its subsidiaries (“McAfee,” “our,” “we” or “us”). You acknowledge and agree that by accessing or using this website or other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries, you have agreed to be bound and abide by these terms of service (“Terms of Service”), our privacy notice (“Privacy Notice”) and any additional terms that apply. These Terms of Service govern your access to and use of McAfee.com and other websites or webpages owned and operated by McAfee or its subsidiaries (the “McAfee Sites”), including any content functionality and services offered on or through the McAfee Sites. If you do not agree to all of these Terms of Service and any additional terms that apply to you, do not use the McAfee Sites.

Please consult our [Legal Landing Page] for more information regarding our [Privacy Notice], [DMCA Copyright Policy], [Refund Policy], [Terms of Sale], [Anti-Piracy Policy], [Trademark Guidelines], [Virus Protection Pledge] and other valuable information (the “Policies”). All of these policies are incorporated into these Terms of Service by reference.

2. Change to the Terms of Service

McAfee may revise these Terms of Service at any time without giving notice. All revisions are effective immediately when posted, and apply to any access to and use of the McAfee Sites thereafter. Your continued use of the McAfee Sites following the posting of changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. If you do not agree to any changes made to these Terms of Service, you may not access or use the McAfee Sites.

3. Accessing the McAfee Sites and Account Security

We reserve the right to withdraw or amend any of the McAfee Sites, and any service or material we provide on the McAfee Sites, at our sole discretion without notice. We will not be liable if for any reason all or any part of the McAfee Sites are unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the McAfee Sites, or all of the McAfee Sites, to users, including registered users.

You are responsible for:

 • Making all arrangements necessary for you to have access to the McAfee Sites.
 • Ensuring that all persons who access the McAfee Sites through your internet connection are aware of these Terms of Service and comply with them.

To access the McAfee Sites or some of the resources they offer, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is a condition of your use of the McAfee Sites that all the information you provide on the McAfee Sites is correct, current and complete. You agree that all information you provide to register with the McAfee Sites or otherwise, including but not limited to through the use of any interactive features on the McAfee Sites, is governed by our Privacy Notice, and you consent to all actions we take with respect to your information consistent with our Privacy Notice.

If you choose, or are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any other person or entity. You also acknowledge that your account is personal to you and agree not to provide any other person with access to the McAfee Sites or portions of them using your user name, password or other security information. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record your password or other personal information.

You agree that you are entirely responsible for the security of your password and for all aspects of keeping your account secure. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur on your account. You agree to notify us immediately of any unauthorized access to or use of your user name or password or any other breach of security. We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you can be held liable for losses incurred by us or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else’s account at any time without the permission of the account holder.

We have the right to disable any user name, password or other identifier, whether chosen by you or provided by us, at any time in our sole discretion for any or no reason, including if, in our opinion, you have violated any provision of these Terms of Service. Additionally, we reserve the right to determine if you have violated these Terms of Service, and to take any other action we deem appropriate, including termination or suspension of your access to and use of the McAfee Sites.

4. Intellectual Property Rights

All content, features and functionality on the McAfee Sites, including, but not limited to, Marks (defined below), designs, text, graphics, sounds, images, videos, software, and other McAfee Site materials are the intellectual property of McAfee, one of its affiliates, its licensors or other providers of such material, and (i) are protected by United States and international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws, and (ii) except as stated herein, may not be modified, copied, displayed, transmitted, published, reproduced or distributed in any form without our prior written permission. If you wish to make any use of material on the McAfee Sites prohibited by this section, you may request permission by writing to: media@mcafee.com

If you print, copy, modify, download or otherwise use or provide any other person with access to any part of the McAfee Sites in breach of these Terms of Service, your right to use the McAfee Sites will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made. No right, title or interest in or to the McAfee Sites or any content on the McAfee Sites, except for the nonexclusive, limited license expressly granted to you, is transferred to you, and all rights not expressly granted are reserved by McAfee. Any use of the McAfee Sites not expressly permitted by these Terms of Service is a breach of these Terms of Service and may violate copyright, trademark and other laws.

Provided that you comply with these terms, McAfee grants to you a nonexclusive, limited license to access and use the McAfee Sites as a current or potential customer, vendor, or business partner of McAfee or for non-commercial purposes. You may not use the McAfee Sites for any other purpose. We reserve all rights not expressly granted herein.

5. Trademarks and Brands

McAfee, the McAfee logo, and all related names, logos, product and service names, designs and slogans (“Marks”) are the exclusive and valuable property of McAfee or its subsidiaries. The Marks can only be reproduced or displayed with our specific prior written permission, and only in accordance with [McAfee Trademark Policy and Guidelines.]

6. Limited Copyright Permission

Subject to the terms of an applicable software or service license or other written agreement, McAfee grants you permission under its copyrights to display, copy, or download materials from the McAfee Sites for personal, non-commercial and informational use only, provided that You DO NOT:

 • Modify the Materials;
 • Remove or alter any copyright or other proprietary notices contained in the Materials;
 • Frame or utilize framing techniques, to display the Materials at a domain not owned by McAfee; or
 • Use any McAfee-owned mark or product name as a meta-tag or other “hidden text” for search engines in a manner that does not inure benefit to McAfee.

7. Translations

Where McAfee has provided a translation of the English-language version of a McAfee Site, these Terms of Service, or other materials, you agree that:

 • The translations are only for your convenience;
 • The English-language version governs your use of the materials provided by McAfee; and
 • The English-language version shall take precedence in the event of a conflict between the English-language version and the translated version (except as prohibited by local law).

8. Errors

The McAfee Sites may contain typographical, technical inaccuracies or other content errors. We do not warrant the accuracy of any information posted on the McAfee Sites. You should use only the current McAfee Sites dedicated to your country or geographic region and also confirm the accuracy and completeness of information through sources other than the McAfee Sites before making decisions relating to products, services or other matters made available through the McAfee Sites. We disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on information posted on the McAfee Sites by you or any other visitor to the McAfee Sites, or by anyone who may be informed of any of its contents.

9. User Contributions 

The McAfee Sites may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other interactive features (collectively, "Interactive Services") that allow users to post, submit, publish, display or transmit to other users or other persons (hereinafter, "post") content or materials (collectively, "User Contributions") on or through the McAfee Sites.

All User Contributions must comply with the Content Standards set out in these Terms of Service.

Any User Contribution you post to the McAfee Sites will be considered non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the McAfee Sites, you grant us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns the right to use, reproduce, modify, perform, display, distribute and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that:

 • You own or control all rights in and to the User Contributions and have the right to grant the license granted above to us and our affiliates and service providers, and each of their and our respective licensees, successors and assigns.
 • All of your User Contributions do and will comply with these Terms of Service.

You understand and acknowledge that you are responsible for any User Contributions you submit or contribute, and you, not McAfee, have full responsibility for such content, including its legality, reliability, accuracy and appropriateness. We are not responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other user of the McAfee Sites.

We reserve the right to:

 • Remove or refuse to post any User Contributions for any or no reason in our sole discretion.
 • Take any action with respect to any User Contribution that we deem necessary or appropriate in our sole discretion, including if we believe that such User Contribution violates these Terms of Service, including the Content Standard, infringes any intellectual property right or other right of an person or entity, threatens the personal safety of users of the McAfee Sites or the public or could create liability for McAfee.
 • Disclose your identity or other information about you to any third party who claims that material posted by you violates their rights, including their intellectual property rights or their right to privacy.
 • Take appropriate legal action, including without limitation, referral to law enforcement, for any illegal or unauthorized use of the McAfee Sites.
 • Terminate or suspend your access to all or part of the McAfee Sites for any or no reason, including without limitation, any violation of these Terms of Service.

Without limiting the foregoing, we have the right to fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing us to disclose the identity or other information of anyone posting any materials on or through the McAfee Sites. YOU WAIVE AND HOLD HARMLESS MCAFEE AND ITS AFFILIATES, LICENSEES AND SERVICE PROVIDERS FROM ANY CLAIMS RESULTING FROM ANY ACTION TAKEN BY MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES DURING OR AS A RESULT OF ITS INVESTIGATIONS AND FROM ANY ACTIONS TAKEN AS A CONSEQUENCE OF INVESTIGATIONS BY EITHER MCAFEE OR ANY OF THE FOREGOING PARTIES OR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.

We do not undertake to review material before it is posted on the McAfee Sites, and cannot ensure prompt removal of objectionable material after it has been posted. Accordingly, we assume no liability for any action or inaction regarding transmissions, communications or content provided by any user or third party. We have no liability or responsibility to anyone for performance or nonperformance of the activities described in this section. 

10. Content Standards

These content standards apply to any and all User Contributions and use of Interactive Services. User Contributions must in their entirety comply with all applicable federal, state, local and international laws and regulations. Without limiting the foregoing, User Contributions must not:

 • Contain any material which is defamatory, obscene, indecent, abusive, offensive, harassing, violent, hateful, inflammatory or otherwise objectionable.
 • Promote sexually explicit or pornographic material, violence, or discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age.
 • Infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual property or other rights of any other person.
 • Violate the legal rights (including the rights of publicity and privacy) of others or contain any material that could give rise to any civil or criminal liability under applicable laws or regulations or that otherwise may be in conflict with these Terms of Service and our Privacy Notice.
 • Be likely to deceive any person.
 • Promote any illegal activity, or advocate, promote or assist any unlawful act.
 • Cause annoyance, inconvenience or needless anxiety or be likely to upset, embarrass, alarm or annoy any other person.
 • Impersonate any person, or misrepresent your identity or affiliation with any person or organization.
 • Involve commercial activities or sales, such as contests, sweepstakes and other sales promotions, barter or advertising.
 • Give the impression that they emanate from or are endorsed by us or any other person or entity, if this is not the case.

11. User Information; Copyright Infringement

If you elect to submit any information, including any confidential or proprietary information, other than credit card information, through the McAfee Sites, it will be deemed and treated by McAfee as NON-CONFIDENTIAL. Other than credit card information, if you submit any information to McAfee through the McAfee Sites, you hereby grant us a royalty-free, perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive license (including a waiver of any moral rights) under your intellectual property rights to use, copy, modify, display, perform and distribute any such submitted information, and to incorporate any submitted information into other works in any form, media, or technology now known or later developed. We are not responsible for the accuracy of content on any area of the McAfee Sites where users may post or transmit information. McAfee’s Privacy Notice outlines the manner in which we (or others acting on our behalf) collect, use and share information about you in connection with your use of the McAfee Sites, and it is your responsibility to review our Privacy Notice prior to agreeing to these Terms of Service.

For any claims that any content on the McAfee Sites, including user submissions, infringe upon any third-party’s intellectual property rights or rights of publicity or privacy, please refer to our DMCA Copyright Policy for the proper notification procedure.

12. Information About You and Your Visits to the McAfee Sites

All information we collect on the McAfee Sites is subject to our Privacy Notice. By using the McAfee Sites, you consent to all actions taken by us with respect to your information in compliance with the Privacy Notice.

13.  Additional Terms

The McAfee products and services offered on the McAfee Sites may be subject to additional terms and conditions. Additional licensing terms and conditions apply for software you download from the McAfee Sites (including software that is required for use of certain McAfee services), which are disclosed in an End-User License Agreement (“EULA”) that accompanies or is included with such software. Use of the software is governed by the terms of the EULA. Any software that is made available for download from the McAfee Sites or for which a fee is charged is the copyrighted work of McAfee or its suppliers. If you purchase McAfee products or services, you will be unable to install any software that is accompanied by or includes a EULA, unless you agree to the terms and conditions of such EULA.  Any reproduction or redistribution of the software not in accordance with the EULA is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Unless indicated otherwise, if there is a conflict between these Terms of Service and the additional terms, the additional terms will govern.

14. Third-Party Content and Links

The McAfee Sites may display content provided by third parties and links to third-party web pages, including advertisements and solicitations to purchase their products or services. You acknowledge that we are not responsible for the third-party content. You also agree that we ARE NOT responsible or liable for any losses or damages you experience with any third-party content upon which you chose to rely or advertisements to which you respond, and that you must contact the third party directly for any remedies that may be available to you. We are not responsible for any transactions you may enter into with third parties, regardless of whether you discovered them or linked to them from the McAfee Sites. If you access a non-McAfee-owned or controlled website, even if it displays one of our Marks, it is independent from McAfee and we do not have any control of the content on that website. We also are not responsible or liable to you or any third party, for any inaccuracies or other issues with the content of any materials provided by any third parties.

15.  Linking to the Website and Social Media Features

You may link to the McAfee Sites, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part without our express written consent.

The McAfee Sites may provide certain social media features that enable you to:

 • Link from your own or certain third-party websites to certain content on the McAfee Sites.
 • Send e-mails or other communications with certain content, or links to certain content, on the McAfee Sites.
 • Cause limited portions of content on the McAfee Sites to be displayed or appear to be displayed on your own or certain third-party websites.

You may use these features solely as they are provided by us and solely with respect to the content they are displayed with and otherwise in accordance with any additional terms and conditions we provide with respect to such features. Subject to the foregoing, you must not:

 • Establish a link from any website that is not owned by you.
 • Cause the McAfee Sites or portions of them to be displayed, or appear to be displayed by, for example, framing, deep linking or in-line linking, on any other site.
 • Link to any part of the McAfee Sites other than the homepage of one of those sites.
 • Otherwise take any action with respect to the materials on the McAfee Sites that is inconsistent with any other provision of these Terms of Service.

The website from which you are linking, or on which you make certain content accessible, must comply in all respects with the Content Standards set out in these Terms of Service.

You agree to cooperate with us in causing any unauthorized framing or linking immediately to cease. We reserve the right to withdraw linking permission without notice.

We may disable all or any social media features and any links at any time without notice in our discretion.

16. Domain-Specific Terms

Additional terms that apply to certain domains owned by McAfee are described below. Please note that specific pages on those domains may have additional terms that are not described here.  

 • SiteAdvisor.com: SiteAdvisor is a software program and website that provides users with an opinion to guide users about certain risks that may be associated with a website. The SiteAdvisor software displays color-coded symbols next to links provided by major search engines, and the SiteAdvisor.com site has dossier pages to provide information on the factors that affect the site rating. The SiteAdvisor site ratings are primarily derived using automated methods; the software cannot detect or examine every possible aspect of website design, nor can it determine the intent of the site owner. McAfee does not control or assume responsibility for the content of the third-party sites, and some of the third-party sites may have content that you find objectionable, inappropriate, or offensive. THE SITEADVISOR SITE RATINGS ARE NOT A GUARANTEE OF ANY PARTICULAR SITE’S SPECIFIC PRACTICES OR TRUSTWORTHINESS, AND IN NO CASE DO THE SITEADVISOR SITE RATINGS REPRESENT AN ENDORSEMENT BY MCAFEE OF THE SITE’S CONTENT, GENERAL SUBJECT MATTER, OVERALL QUALITY, OR USEFULNESS.  
 • McAfeeSECURE.com: The McAfee SECURE service is a paid service for website owners that examines their websites for potential vulnerabilities on a daily basis, and, if no issues are found, enables the site to display a McAfee SECURE trustmark. The McAfeeSECURE.com domain has additional specific terms governing the McAfee SECURE service at this link: https://www.mcafeesecure.com/terms. - See more at: https://www.mcafee.com/consumer/en-us/legal.html#sthash.SzX6rJO9.dpuf

17. Regional Product Availability

The McAfee Sites may contain references to McAfee products and services that are not available in your country or region. McAfee may not intend to announce or make available such products and services in your geographical region. For the most accurate product and service availability, please use your country- or region-specific McAfee website.

18. Export Control Laws

Any software downloaded from the McAfee Sites is subject to applicable export laws and regulations. The export or reexport of software in violation of export control laws and regulations is strictly prohibited. By downloading, purchasing or using any software from the McAfee Sites, you acknowledge that you have read and understood this notice and agree to comply with all applicable export laws and regulations.

19. DISCLAIMER OF WARRANTY

YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES IS AT YOUR OWN RISK. THE MCAFEE SITES, THEIR CONTENT AND ANY SERVICES OR ITEMS OBTAINED THROUGH THE MCAFEE SITES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. MCAFEE DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE MCAFEE SITES, OR YOUR ACCESS TO THE MCAFEE SITES, WILL BE UNINTERRUPTED, SECURE, RELIABLE, TIMELY OR ERROR-FREE. MCAFEE DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THE ACCURACY, CONTENT, COMPLETENESS, LEGALITY, RELIABILITY, OPERABILITY, OR AVAILABILITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, OR MATERIAL DISPLAYED OR DOWNLOADED FROM THE MCAFEE SITES. YOUR USE OF THE MCAFEE SITES, INCLUDING IF YOU DOWNLOAD OR OTHERWISE OBTAIN PRODUCTS, MATERIALS OR DATA THROUGH THE USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS, IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM USE OF THE MCAFEE SITES, SERVICES, OR PRODUCTS OR THE DOWNLOAD OF SUCH PRODUCT, MATERIAL OR DATA. IF THE JURISDICTION WHERE YOU ARE LOCATED LIMITS THE EXCLUSION OF WARRANTIES, THEN THE ABOVE EXCLUSIONS APPLY TO THE FULLEST EXTENT AVAILABLE UNDER THE LAW.

20. LIMITATION OF LIABILITY

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS MCAFEE, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR LICENSORS LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL, RELIANCE, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES WHETHER OR NOT FORESEEN, PERSONAL INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL DISTRESS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE, LOSS OF GOODWILL, OR DAMAGES RESULTING FROM LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION) RELATED TO OR ARISING FROM THE MCAFEE SITES OR ON ACCOUNT OF YOUR USE, MISUSE, OR RELIANCE ON THE INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS AVAILABLE ON THE MCAFEE SITES, INCLUDING WEBSITES LINKED TO OR ACCESSED FROM THE MCAFEE SITES AND ANY PRODUCTS DOWNLOADED FROM, OR SERVICES ACCESSED THROUGH THE MCAFEE SITES. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY (EVEN IF MCAFEE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES). THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT OF APPLICABLE LAW.

21. Indemnification

You agree to defend, indemnify and hold harmless McAfee, its affiliates, licensors and service providers, and its and their respective officers, directors, employees, contractors, agents, licensors, suppliers, successors and assigns from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees) arising out of or relating to your violation of these Terms of Service or your use of the McAfee Sites, including, but not limited to, your User Contributions, any use of the McAfee Sites’ content, services and products other than as expressly authorized in these Terms of Service or your use of any information obtained from the McAfee sites.

22. Limitation on Time to File Claims

ANY CAUSE OF ACTION OR CLAIM YOU MAY HAVE ARISING OUT OF OR RELATING TO THESE TERMS OF SERVICE OR THE MCAFEE SITES MUST BE COMMENCED WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES, OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION OR CLAIM IS PERMANENTLY BARRED.

23. Governing Law

These Terms of Service and all claims related to them, their execution, or the performance of the parties under them, shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, without giving effect to its conflict of laws provisions or your actual state or country of residence, and shall not be governed by the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Brussels or Lugano Conventions, or the Rome or Rome 1 Conventions.

24. Waiver and Severability

No waiver by McAfee of any term or condition set forth in these Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such term or condition or a waiver of any other term or condition, and any failure of McAfee to assert a right or provision under these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.

If any provision of these Terms of Service is held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable for any reason, such provision shall be eliminated or limited to the minimum extent such that the remaining provisions of these Terms of Service will continue in full force and effect.

25. Entire Agreement

These Terms of Service, our Privacy Notice and other Policies incorporated by reference constitute the sole and entire agreement between you and McAfee with respect to the McAfee Sites and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and warranties, both written and oral, with respect to the McAfee Sites.

26. Force Majeure

Under no circumstances shall McAfee, its affiliates, subsidiaries, or licensors be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, without limitation, Internet failures, computer equipment failures, telecommunication equipment failures, other equipment failures, loss of data, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air-conditioning.

27. Comments and Concerns

The McAfee Sites are operated by McAfee, LLC.

All notices of copyright infringement claims should be sent to the copyright agent designated in our Copyright Policy in the manner and by the means set forth therein.

All other feedback, comments, requests for technical support and other communications relating to the McAfee Sites should be directed to: media@mcafee.com

LAST UPDATED: June 14, 2017

McAfee Virus Protection Pledge


What is McAfee Virus Protection Pledge?

From the moment you subscribe, we’re here to help keep your devices virus-free with our multi-layered protection. We want you to know that you can browse, bank and shop online safely with the knowledge that you have one of the best security services in the world protecting your digital life.

The Virus Protection Pledge provides you with the confidence that in the event a supported device gets a virus, a McAfee expert will remove it. If we can’t, we will offer a refund.

Our Virus Protection Pledge (VPP) is subject to and governed by the Virus Protection Pledge Terms & Conditions and the McAfee License Agreement.

To qualify for VPP and its virus removal and refund features, you must be enrolled in our auto-renewal service and meet the requirements set forth in the Full Terms. Below is a summary of the key terms:

 1. VPP is only valid for qualifying products, supported devices and specified languages and countries, as set out in our System Requirements.
 2. Your subscription must be actively enrolled in automatic renewal (turned on) and your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file. If you opt out of auto-renewal, you will not be entitled to VPP and its free virus removal service and refund features.
 3. To be eligible for the VPP virus removal service and qualify for a refund in the event we cannot remove a virus, you must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device prior to the infection of the virus.
 4. Standalone services and products which do not include AV Protection, such as McAfee WebAdvisor or McAfee True Key, are not covered. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.
 5. A high speed internet connection is required to perform the virus removal service.
 6. Eligibility ends when your paid subscription ends.
 7. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required. Our refund will be a full refund of the actual price paid for the current subscription term.
 8. Applicable law or regulation(s) of the country in which you reside may limit or alter the availability or scope of the Pledge.

THIS REFUND DOES NOT APPLY TO, AND WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR, ANY LOSS OR DAMAGES CAUSED BY A VIRUS OR OTHER MALWARE.

Virus Protection Pledge – Terms & Conditions

If we are unable to remove a virus or other malware from your Qualifying Device protected by our Anti-Virus Software, you are entitled to obtain a refund (the “Pledge”) as described in these Virus Protection Pledge Terms & Conditions (these “Pledge Terms”). These Pledge Terms are subject to and governed by the McAfee License Agreement available on our website which is hereby incorporated by reference. All refunds are expressly conditioned upon your agreement to the McAfee License Agreement and these Pledge Terms.

 1. Refund Eligibility
  In order to be eligible for a refund, you must meet the following conditions:
  1. The Pledge only applies to qualifying device(s) that meet the System Requirements specified in the McAfee License Agreement (each a “Qualifying Device”). Additionally, a high speed internet connection is required.
  2. You must have a McAfee anti-virus product installed and active on the qualifying device which is covered by the Pledge (“Anti-Virus Software”) prior to the infection of the virus. The Anti-Virus Software covered by the Pledge are listed in the System Requirements. The Pledge does not apply to standalone services and products which do not include virus protection, such as: McAfee WebAdvisor, McAfee True Key, McAfee Battery Optimizer, TechMaster PC-Tune Up, McAfee Mobile Security for iPhone and iPad, and McAfee Mobile Security for Android.
  3. Only paid, active subscriptions to Anti-Virus Software are eligible for a refund under the Pledge. Your eligibility for a refund under the Pledge expires upon expiration or termination of the subscription to the Anti-Virus Software.
  4. The Pledge is only valid in the languages and countries we support, as set out in the Virus Protection Pledge entry in the System Requirements. As of the Date Last Updated, this includes: English, in Australia, Canada, India, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, United Kingdom & United States.
  5. The Pledge does not apply to trial subscriptions or free software.
  6. You must purchase, renew, or upgrade your subscription directly from McAfee.com; or if you have purchased the subscription from a retailer, valid, current proof of purchase is required.
  7. Your subscription to Anti-Virus Software must be actively enrolled in automatic renewal. Your account must have a valid credit card, debit card, or other payment mechanism on file with us, and your automatic renewal settings must be turned on. If you opt out of autorenewal, you will not be entitled to the virus removal service or entitled to receive a refund.
  8. Applicable law or regulation(s) of the country in which the Qualifying Device is located may limit or alter the availability or scope of the Pledge.
 2. Exclusions

  McAfee is not responsible for, and the refund DOES NOT apply to any loss or damage(s) incurred as a result of viruses. This Pledge applies solely to McAfee’s efforts to remove viruses from a Qualifying Device running Anti-Virus Software. It does not apply to other attacks, security breaches, threats, or damages resulting therefrom. For example, the Pledge will not cover losses or damage resulting from malware or viruses that (i) delete or destroy your data; (ii) modify your files; or (iii) encrypt files on your drive (such as ransomware that uses asymmetric encryption). The only way for you to protect yourself from these types of attacks is frequent back-ups of your data to another device or location. Additionally, this Pledge does not apply to small business or enterprise products and services.

 3. Services

  McAfee shall provide the virus removal services as set forth in the Virus Removal Service Terms of Service which is hereby incorporated by reference.

 4. Refund

  Annual or Monthly Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased an annual or monthly subscription to Anti-Virus Software, our refund will be a full refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription in the current subscription term (monthly or annual as purchased).

  Multi-Year Anti-Virus Software Subscriptions. If you purchased a multi-year subscription to Anti-Virus Software for a lump sum price, our refund will be a refund of the actual price paid for the specific Anti-Virus Software subscription.

  Bundled Subscriptions. If you purchased the subscription to Anti-Virus Software as part of a bundle of products/services, your refund will be the price of the Anti-Virus Software as posted on our website, not to exceed the total price paid for that bundle.

  For all subscription types, any savings, rebates, refunds, shipping, handling, and taxes are not refundable, except in states or jurisdictions where shipping and taxes are refundable.

 5. Redemption and requesting a Refund

  The process you must follow to redeem the pledge and request a refund is available here.

 6. Disclaimer

  While McAfee will make commercially reasonable efforts to remove a virus from your Qualifying Device running Anti-Virus Software, you understand and agree it is possible that a virus may not be removable, and McAfee does not guarantee that it will remove all viruses from your device(s). To the extent permitted by applicable law, McAfee will have no liability for loss of or recovery of data, service, or loss of use of systems(s) or networks arising out of the Pledge or any act or omission, including negligence, by McAfee and/or its representatives. To the extent permitted by applicable law, McAfee reserves the right to refuse, suspend or terminate the Pledge in its sole discretion. The Pledge is not transferable.

 7. Questions

  If you have any questions, comments or concerns about these Terms, please contact us at: Support.

LAST UPDATED: August 2, 2016.

Redemption and Refund Process for Virus Protection Pledge


1. Confirm your McAfee Virus Protection Pledge eligibility:

 1. Sign in to My Account
 2. Click on the tab of the device you think might be infected
 3. Select Installed McAfee Apps
 4. Look for “Virus Protection Pledge”
Ak sa zobrazuje nasledovné: Znamená to, že:
Záväzok ochrany pred vírusmi: k dispozícii Máte nárok na náš Záväzok ochrany pred vírusmi.
Záväzok ochrany pred vírusmi: nie je k dispozícii Na Záväzok ochrany pred vírusmi zatiaľ nemáte nárok. Zaregistrujte sa v službe automatického obnovenia a budete si ho môcť bezstarostne užívať.

Don’t see anything? Your subscription doesn’t offer our Virus Protection Pledge

2. If you believe your device is infected, please perform a full system scan

 1. Start your McAfee product.
 2. Click on the section of the screen labeled “Updates” to run a check for new program and virus definitions.
 3. Click “Scan your PC”. When the new “Scan your PC” section of the program window loads, click “Run a full scan.”

3. After running the full scan, if you believe your computer is still infected, please contact  McAfee Support. Once we have determined your device has an infection, our agent will remove the identified malware from your computer. If our agent determines they cannot remove the malware from your machine, you will receive a refund (in accordance with the VPP Terms & Conditions) by:

 1. Reversing the original credit card transaction, if McAfee processed the original payment transaction within the last six months;
  OR
 2. Mailing a check or visa gift card for the amount you paid for the product, if the original payment transaction occurred through a 3rd party, or the payment was processed by McAfee more than 6 months prior.